summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/lib/eio/eio_job_private.h (follow)
AgeCommit message (Expand)Author
2016-06-22eio: rename eio_job to efl_io_manager.Cedric BAIL
2016-05-25eio: Adds Eo-based Eio APILauro Moura