summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/Makefile_Eio.am
blob: 37876363595538e1167992ad68b443911a4914db (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

### Library

eio_eolian_files = \
    lib/eio/eio_model.eo \
    lib/eio/efl_io_manager.eo \
    lib/eio/eio_sentry.eo

eio_eolian_h = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.h)
eio_eolian_c = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.c)

BUILT_SOURCES += $(eio_eolian_c) $(eio_eolian_h)

eioeolianfilesdir = $(datadir)/eolian/include/eio-@VMAJ@
eioeolianfiles_DATA = $(eio_eolian_files)

lib_LTLIBRARIES += lib/eio/libeio.la
EXTRA_DIST2 += $(eioeolianfiles_DATA)

installed_eiomainheadersdir = $(includedir)/eio-@VMAJ@

dist_installed_eiomainheaders_DATA = \
lib/eio/Eio.h \
lib/eio/Eio_Legacy.h \
lib/eio/Eio_Eo.h \
lib/eio/eio_inline_helper.x
nodist_installed_eiomainheaders_DATA = $(eio_eolian_h)

lib_eio_libeio_la_SOURCES = \
lib/eio/eio_dir.c \
lib/eio/eio_eet.c \
lib/eio/eio_file.c \
lib/eio/efl_io_manager.c \
lib/eio/eio_sentry.c \
lib/eio/eio_main.c \
lib/eio/eio_map.c \
lib/eio/eio_monitor.c \
lib/eio/eio_monitor_poll.c \
lib/eio/eio_single.c \
lib/eio/eio_xattr.c \
lib/eio/eio_model.c \
lib/eio/eio_model_private.h \
lib/eio/eio_private.h \
lib/eio/eio_sentry_private.h

if HAVE_INOTIFY
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_inotify.c
else
if HAVE_NOTIFY_WIN32
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_win32.c
else
if HAVE_NOTIFY_COCOA
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_cocoa.c
else
if HAVE_NOTIFY_KEVENT
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_kevent.c
endif
endif
endif
endif

lib_eio_libeio_la_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl @EIO_CFLAGS@ @EFL_CFLAGS@
lib_eio_libeio_la_LIBADD = @EIO_LIBS@ @EFL_LIBS@
lib_eio_libeio_la_DEPENDENCIES = @EIO_INTERNAL_LIBS@ @EFL_INTERNAL_LIBS@
lib_eio_libeio_la_LDFLAGS = @EFL_LTLIBRARY_FLAGS@
if HAVE_NOTIFY_COCOA
lib_eio_libeio_la_LDFLAGS += -framework CoreServices
endif

if EFL_ENABLE_TESTS

check_PROGRAMS += tests/eio/eio_suite
TESTS += tests/eio/eio_suite

tests_eio_eio_suite_SOURCES = \
tests/eio/eio_suite.c \
tests/eio/eio_model_test_file.c \
tests/eio/eio_model_test_monitor_add.c \
tests/eio/eio_test_monitor.c \
tests/eio/eio_test_sentry.c \
tests/eio/eio_test_file.c \
tests/eio/eio_test_manager.c \
tests/eio/eio_test_manager_xattr.c \
tests/eio/eio_test_xattr.c \
tests/eio/eio_test_common.c \
tests/eio/eio_test_common.h \
tests/eio/eio_test_map.c \
tests/eio/eio_test_eet.c \
tests/eio/eio_suite.h

tests_eio_eio_suite_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl \
-DTESTS_SRC_DIR=\"$(top_srcdir)/src/tests/eio\" \
-DTESTS_BUILD_DIR=\"$(top_builddir)/src/tests/eio\" \
@CHECK_CFLAGS@ \
@ECORE_FILE_CFLAGS@ \
@EIO_CFLAGS@ @EFL_CFLAGS@

tests_eio_eio_suite_LDADD = \
@CHECK_LIBS@ \
@USE_EIO_LIBS@ \
@USE_ECORE_FILE_LIBS@ \
@USE_EFL_LIBS@

tests_eio_eio_suite_DEPENDENCIES = \
@USE_EIO_INTERNAL_LIBS@

endif