Updating catalan traslation

master
maxerba 9 years ago
parent ae76e9c02c
commit 65a74c6f47
  1. 182
      po/ca.po

@ -1,40 +1,38 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-29 18:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-01 09:52+0100\n"
"Last-Translator: Marc Furtià i Puig <marc.furtia@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: $MSGID_BUGS_ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-23 11:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-29 07:06+0000\n"
"Last-Translator: joancoll <Unknown>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-05-30 05:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17023)\n"
"Language: ca\n"
"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,1139,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: src/e_mod_main.c:1705
#: src/e_mod_main.c:1863
#: src/e_mod_main.c:1890
#: src/e_mod_main.c:1705 src/e_mod_main.c:1863 src/e_mod_main.c:1890
msgid "Engage"
msgstr "Engage"
#: src/ng_taskbar.c:641
msgid "No name!"
msgstr "¡Sense nom!"
msgstr "No té nom!"
#: src/ng_launcher.c:275
msgid "Open Directory"
msgstr "Obra directori "
msgstr "Obre directori"
#: src/ng_launcher.c:561
msgid "Configure Bar"
msgstr "Configurar barra"
msgstr "Configura la barra"
#: src/ng_launcher.c:565
msgid "Lock Dragging"
msgstr "Bloquejar l'arrossegament "
msgstr "Bloqueja desplaçamant"
#: src/ng_launcher.c:574
msgid "Applications"
@ -42,7 +40,7 @@ msgstr "Aplicacions"
#: src/ng_launcher.c:578
msgid "Edit Icon"
msgstr "Editar icona"
msgstr "Edita icona"
#: src/ng_border_menu.c:30
msgid "Fullscreen"
@ -54,15 +52,15 @@ msgstr "Tanca"
#: src/ng_border_menu.c:66
msgid "Maximized"
msgstr "Maximitzat "
msgstr "Maximitzat"
#: src/ng_border_menu.c:86
msgid "Uniconify"
msgstr "Restaurar"
msgstr "Desiconifica"
#: src/ng_border_menu.c:88
msgid "Iconify"
msgstr "Iconifica "
msgstr "Iconifica"
#: src/ng_gadcon.c:260
msgid "Gadcon Config"
@ -70,38 +68,35 @@ msgstr "Configuració Gadcon"
#: src/ng_gadcon.c:299
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Artefactes disponibles"
msgstr "Ginys disponibles"
#: src/ng_gadcon.c:306
msgid "Add Gadget"
msgstr "Afegir Artefacte "
msgstr "Afegeix giny"
#: src/ng_gadcon.c:312
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Artefactes Seleccionats "
msgstr "Ginys seleccionats"
#: src/ng_gadcon.c:319
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Eliminar Artefactes"
msgstr "Elimina giny"
#: src/ng_gadcon.c:327
#: src/ng_gadcon.c:370
#: src/ng_gadcon.c:394
#: src/ng_gadcon.c:327 src/ng_gadcon.c:370 src/ng_gadcon.c:394
msgid "Description: Unavailable"
msgstr "Descripció: no disponible"
msgstr "Descripció: No disponible"
#: src/ng_config.c:98
msgid "Engage Configuration"
msgstr "Configuració de Engage"
msgstr "Configuració Engage"
#: src/ng_config.c:167
#: src/ng_config.c:228
#: src/ng_config.c:167 src/ng_config.c:228
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença "
msgstr "Aparença"
#: src/ng_config.c:168
msgid "Icon Size:"
msgstr "Mida d'icona:"
msgstr "Mida de les icones:"
#: src/ng_config.c:170
#, c-format
@ -110,7 +105,7 @@ msgstr "%1.0f px"
#: src/ng_config.c:184
msgid "Background Opacity:"
msgstr "Opacitat de fons:"
msgstr "Opacitat del fons:"
#: src/ng_config.c:186
msgid "%1.0f \\%"
@ -118,11 +113,11 @@ msgstr "%1.0f \\%"
#: src/ng_config.c:194
msgid "Show Background Box"
msgstr "Mostrar caixa de fons"
msgstr "Mostra caixa de fons"
#: src/ng_config.c:197
msgid "Show Mouse-Over Animation"
msgstr "Mostrar animació al passar el ratolí per sobre"
msgstr "Mostra animació quan ratolí damunt"
#: src/ng_config.c:202
msgid "Orientation"
@ -144,10 +139,9 @@ msgstr "Vora esquerra"
msgid "Right Edge"
msgstr "Vora dreta"
#: src/ng_config.c:231
#: src/ng_config.c:250
#: src/ng_config.c:231 src/ng_config.c:250
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
msgstr "Ampliació"
#: src/ng_config.c:232
msgid "Factor:"
@ -155,42 +149,35 @@ msgstr "Factor:"
#: src/ng_config.c:238
msgid "Range:"
msgstr "Rang:"
msgstr "Interval:"
#: src/ng_config.c:244
msgid "Duration:"
msgstr "Duració:"
msgstr "Durada:"
#: src/ng_config.c:253
#: src/ng_config.c:281
#: src/ng_config.c:253 src/ng_config.c:281
msgid "Bar Items"
msgstr "Elements de barra"
msgstr "Elements de la barra"
#: src/ng_config.c:261
#: src/ng_config.c:547
#: src/ng_config_instances.c:104
#: src/ng_config.c:261 src/ng_config.c:547 src/ng_config_instances.c:104
msgid "Delete"
msgstr "Borra "
msgstr "Suprimeix"
#: src/ng_config.c:263
#: src/ng_config.c:549
#: src/ng_config_instances.c:106
#: src/ng_config.c:263 src/ng_config.c:549 src/ng_config_instances.c:106
msgid "Configure"
msgstr "Configurar"
msgstr "Configura"
#: src/ng_config.c:265
msgid "Up"
msgstr "Amunt"
msgstr "Puja"
#: src/ng_config.c:267
msgid "Down"
msgstr "Avall"
msgstr "Baixa"
#: src/ng_config.c:272
#: src/ng_config.c:545
#: src/ng_config_instances.c:102
#: src/ng_config.c:272 src/ng_config.c:545 src/ng_config_instances.c:102
msgid "Add"
msgstr "Afegir"
msgstr "Afegeix"
#: src/ng_config.c:274
msgid "Taskbar"
@ -198,16 +185,15 @@ msgstr "Barra de tasques"
#: src/ng_config.c:276
msgid "Launcher"
msgstr "Llançador "
msgstr "Llançador"
#: src/ng_config.c:278
msgid "Gadcon"
msgstr "Gadcon"
#: src/ng_config.c:284
#: src/ng_config.c:303
#: src/ng_config.c:284 src/ng_config.c:303
msgid "Auto Hide"
msgstr "Oculta automàticament "
msgstr "Amaga automàticament"
#: src/ng_config.c:288
msgid "None"
@ -215,80 +201,79 @@ msgstr "Cap"
#: src/ng_config.c:291
msgid "Autohide"
msgstr "Ocultar automàticament"
msgstr "Amaga automàticament"
#: src/ng_config.c:294
msgid "Hide when Window overlaps"
msgstr "Oculta quan la Finestra es sobreposi"
msgstr "Amaga quan alguna finestra es superposi"
#: src/ng_config.c:297
msgid "Hide on Fullscreen"
msgstr "Oculta en pantalla completa"
msgstr "Amaga quan pantalla completa"
#: src/ng_config.c:301
msgid "Show Bar when Urgent"
msgstr "Mostrar barra quan sigui urgent"
msgstr "Mostra barra quan sigui urgent"
#: src/ng_config.c:309
msgid "Stacking"
msgstr "Escalar"
msgstr "Apilament"
#: src/ng_config.c:311
msgid "Above All"
msgstr "Por sobre de tot"
msgstr "Damunt de tot"
#: src/ng_config.c:313
msgid "Below Fullscreen"
msgstr "Per sota de la pantalla completa"
msgstr "Sota pantalla completa"
#: src/ng_config.c:317
#: src/ng_config.c:324
#: src/ng_config.c:317 src/ng_config.c:324
msgid "Other"
msgstr "Altre"
#: src/ng_config.c:318
msgid "Ecomorph Features"
msgstr "Opcions de Ecomorph"
msgstr "Característiques Ecomorph"
#: src/ng_config.c:320
msgid "Show Icon Label"
msgstr "Mostrar etiqueta d'icona "
msgstr "Mostra etiqueta d'icona"
#: src/ng_config.c:537
msgid "Launcher Settings"
msgstr "Preferències del llançador"
msgstr "Paràmetres Llançadora"
#: src/ng_config.c:557
msgid "Taskbar Settings"
msgstr "Preferències barra tasques "
msgstr "Paràmetres Barra de tasques"
#: src/ng_config.c:559
msgid "Don't Show Dialogs"
msgstr "No mostrar diàlegs "
msgstr "No mostris diàlegs"
#: src/ng_config.c:562
msgid "Advanced Window Menu"
msgstr "Menú de finestra avançat "
msgstr "Menú avançat"
#: src/ng_config.c:565
msgid "Only Show Current Desk"
msgstr "Mostrar sòls l'escriptori actual"
msgstr "Mostra només escriptori actual"
#: src/ng_config.c:568
msgid "Group Applications by Window Class"
msgstr "Agrupar aplicacions per classe de finestra"
msgstr "Agrupa les aplicacions per classe"
#: src/ng_config.c:571
msgid "Append new Applications on the right Side"
msgstr "Afegir les noves aplicacions al costat dret "
msgstr "Afegeix noves aplicacions a la dreta"
#: src/ng_config.c:577
msgid "Iconified Applications"
msgstr "Aplicacions minimitzades"
msgstr "Iconifica aplicacions"
#: src/ng_config.c:579
msgid "Not Shown"
msgstr "No es Mostren"
msgstr "No mostrat"
#: src/ng_config.c:581
msgid "Show"
@ -296,34 +281,36 @@ msgstr "Mostra"
#: src/ng_config.c:583
msgid "Only Iconified"
msgstr "Només Iconificat"
msgstr "Només iconificat"
#: src/ng_config.c:652
#: src/ng_config.c:692
#: src/ng_config.c:652 src/ng_config.c:692
msgid "Engage Bar Configuration"
msgstr "Configuració de la barra Engage"
#: src/ng_config.c:797
msgid "Create new source"
msgstr "Crear una nova font"
msgstr "Crea nova font"
#: src/ng_config.c:798
msgid "Enter a name for this new Application Launcher:"
msgstr "Introdueixi el nom per aquest nou llançador d'aplicacions:"
msgstr "Anomeni el nou llançador d'aplicació:"
#: src/ng_config.c:807
#, c-format
msgid "You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this source?"
msgstr "Es vol eliminar \"%s\".<br><br>¿Està segur de que vol eliminar aquesta font?"
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"source?"
msgstr ""
"Ha sol·licitat eliminar \"%s\".<br><br>Esteu segur que voleu eliminar "
"aquesta font?"
#: src/ng_config.c:811
msgid "Are you sure you want to delete this source?"
msgstr "¿Esta segur de que què vol eliminar aquesta font?"
msgstr "Esteu segur que voleu eliminar aquesta font?"
#: src/ng_config_instances.c:64
#: src/ng_config_instances.c:94
#: src/ng_config_instances.c:64 src/ng_config_instances.c:94
msgid "Engage Instances"
msgstr "Instàncies d'Engage"
msgstr "Instàncies Engage"
#: src/ng_config_instances.c:164
msgid "Bar"
@ -331,12 +318,13 @@ msgstr "Barra"
#: src/ng_config_instances.c:271
#, c-format
msgid "You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this Instance?"
msgstr "Es vol eliminar \"%s\".<br><br>¿Està segur de què vol eliminar aquesta instància?"
msgid ""
"You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this "
"Instance?"
msgstr ""
"Ha sol·licitat eliminar \"%s\".<br><br>Esteu segur que voleu eliminar "
"aquesta instància?"
#: src/ng_config_instances.c:275
msgid "Are you sure you want to delete this Instance?"
msgstr "¿Està segur de què vol eliminar aquesta instància?"
#~ msgid "Open folder with EFM"
#~ msgstr "Abrir carpeta con EFM"
msgstr "Esteu segur que voleu eliminar aquesta instància?"

Loading…
Cancel
Save