You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

9920 lines
263 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-25 15:08+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 18:45+0100\n"
"Last-Translator: marc furtià puig <marc.furtia@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:14
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:17 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_config_dialog.c:272
#: src/bin/e_fm.c:975 src/bin/e_int_border_menu.c:135
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:17
#: src/modules/conf/e_conf.c:163
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:843
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:129
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2023 src/modules/mixer/app_mixer.c:514
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: src/bin/e_about.c:18 src/bin/e_actions.c:3065 src/bin/e_actions.c:3069
#: src/bin/e_actions.c:3073 src/bin/e_int_menus.c:182 src/bin/e_main.c:534
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:155
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:221
#: src/modules/wizard/page_000.c:29
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:23
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 1999-2012, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</> and it is not "
"stable. Many features are incomplete or even non-existent yet and may have "
"many bugs. You have been <hilight>WARNED!</>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment ."
"<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com "
"nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix "
"tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software "
"està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira "
"els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu "
"sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</"
"hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o "
"fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se "
"l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:48
#, fuzzy
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: src/bin/e_actions.c:365
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació "
"d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> "
"Segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: src/bin/e_actions.c:377
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: src/bin/e_actions.c:380 src/bin/e_actions.c:1917 src/bin/e_actions.c:2014
#: src/bin/e_actions.c:2077 src/bin/e_actions.c:2140 src/bin/e_actions.c:2208
#: src/bin/e_actions.c:2276 src/bin/e_confirm_dialog.c:44
#: src/bin/e_desklock.c:1050 src/bin/e_fm.c:9238 src/bin/e_fm.c:9492
#: src/bin/e_module.c:518 src/bin/e_screensaver.c:145
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: src/bin/e_actions.c:382 src/bin/e_actions.c:1919 src/bin/e_actions.c:2016
#: src/bin/e_actions.c:2079 src/bin/e_actions.c:2142 src/bin/e_actions.c:2210
#: src/bin/e_actions.c:2278 src/bin/e_confirm_dialog.c:45
#: src/bin/e_desklock.c:1052 src/bin/e_fm.c:9236 src/bin/e_fm.c:9493
#: src/bin/e_module.c:519 src/bin/e_screensaver.c:147
msgid "No"
msgstr "No"
#: src/bin/e_actions.c:1911
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:1913
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols "
"sortir?"
#: src/bin/e_actions.c:2008
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:2010
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: src/bin/e_actions.c:2071 src/bin/e_actions.c:2202
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: src/bin/e_actions.c:2073
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2134
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2136
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2204
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: src/bin/e_actions.c:2270
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2272
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols "
"suspendre a disc ?"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_actions.c:2723
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_actions.c:2738
#: src/bin/e_actions.c:2993 src/bin/e_actions.c:2997 src/bin/e_actions.c:3002
#: src/bin/e_actions.c:3008 src/bin/e_actions.c:3014 src/bin/e_actions.c:3020
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_fm.c:6201 src/bin/e_gadcon.c:1410
#: src/bin/e_int_border_menu.c:654
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_int_border_menu.c:668
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: src/bin/e_actions.c:2715 src/bin/e_actions.c:3041 src/bin/e_actions.c:3043
#: src/bin/e_actions.c:3045 src/bin/e_actions.c:3047 src/bin/e_actions.c:3049
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:325
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: src/bin/e_actions.c:2715
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: src/bin/e_actions.c:2723 src/bin/e_int_border_menu.c:983
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_int_border_menu.c:991
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_int_border_menu.c:562
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: src/bin/e_actions.c:2743 src/bin/e_actions.c:2750 src/bin/e_actions.c:2757
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_actions.c:2766 src/bin/e_actions.c:2769
#: src/bin/e_actions.c:2772 src/bin/e_actions.c:2774 src/bin/e_actions.c:2776
#: src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_actions.c:2785 src/bin/e_actions.c:2787
#: src/bin/e_actions.c:2789 src/bin/e_actions.c:2791 src/bin/e_actions.c:2793
#: src/bin/e_actions.c:2800 src/bin/e_actions.c:2805 src/bin/e_actions.c:2811
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: src/bin/e_actions.c:2743
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: src/bin/e_actions.c:2750
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: src/bin/e_actions.c:2757
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_int_border_menu.c:304
#: src/bin/e_int_border_menu.c:629
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: src/bin/e_actions.c:2766
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: src/bin/e_actions.c:2769
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: src/bin/e_actions.c:2772
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2774
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: src/bin/e_actions.c:2776
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: src/bin/e_actions.c:2778
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: src/bin/e_actions.c:2785
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2787
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2789
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2791
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2793
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2800
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: src/bin/e_actions.c:2805
#, fuzzy
msgid "Set Border"
msgstr "Vora"
#: src/bin/e_actions.c:2811
msgid "Cycle between Borders"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: src/bin/e_actions.c:2822 src/bin/e_actions.c:2824 src/bin/e_actions.c:2826
#: src/bin/e_actions.c:2828 src/bin/e_actions.c:2830 src/bin/e_actions.c:2836
#: src/bin/e_actions.c:2842 src/bin/e_actions.c:2847 src/bin/e_actions.c:2853
#: src/bin/e_actions.c:2859 src/bin/e_actions.c:2861 src/bin/e_actions.c:2863
#: src/bin/e_actions.c:2865 src/bin/e_actions.c:2867 src/bin/e_actions.c:2869
#: src/bin/e_actions.c:2871 src/bin/e_actions.c:2873 src/bin/e_actions.c:2875
#: src/bin/e_actions.c:2877 src/bin/e_actions.c:2879 src/bin/e_actions.c:2881
#: src/bin/e_actions.c:2883 src/bin/e_actions.c:2889 src/bin/e_actions.c:2891
#: src/bin/e_actions.c:2893 src/bin/e_actions.c:2895 src/bin/e_actions.c:2897
#: src/bin/e_actions.c:2903 src/bin/e_actions.c:2909 src/bin/e_actions.c:2915
#: src/bin/e_actions.c:2920 src/bin/e_actions.c:2922 src/bin/e_actions.c:2924
#: src/bin/e_actions.c:2926 src/bin/e_actions.c:2928 src/bin/e_actions.c:2930
#: src/bin/e_actions.c:2932 src/bin/e_actions.c:2934 src/bin/e_actions.c:2936
#: src/bin/e_actions.c:2938 src/bin/e_actions.c:2940 src/bin/e_actions.c:2942
#: src/bin/e_actions.c:2944 src/bin/e_actions.c:3123 src/bin/e_actions.c:3128
#: src/bin/e_fm.c:3300 src/bin/e_fm.c:3306 src/bin/e_fm.c:10019
#: src/bin/e_fm_device.c:334 src/bin/e_fm_device.c:358
#: src/bin/e_fm_device.c:637 src/bin/e_fm_device.c:664
#: src/bin/e_int_menus.c:144 src/bin/e_int_shelf_config.c:247
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:358 src/modules/ibox/e_mod_config.c:162
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2822
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: src/bin/e_actions.c:2824
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: src/bin/e_actions.c:2826
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: src/bin/e_actions.c:2828
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: src/bin/e_actions.c:2830
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: src/bin/e_actions.c:2836
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2842
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Mostra la Lleixa"
#: src/bin/e_actions.c:2847
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: src/bin/e_actions.c:2853
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: src/bin/e_actions.c:2859
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: src/bin/e_actions.c:2861
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: src/bin/e_actions.c:2863
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: src/bin/e_actions.c:2865
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: src/bin/e_actions.c:2867
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: src/bin/e_actions.c:2869
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: src/bin/e_actions.c:2871
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: src/bin/e_actions.c:2873
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: src/bin/e_actions.c:2875
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: src/bin/e_actions.c:2877
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: src/bin/e_actions.c:2879
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: src/bin/e_actions.c:2881
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: src/bin/e_actions.c:2883
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: src/bin/e_actions.c:2889
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2891
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2893
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2895
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2897
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball per... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2903
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball ... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2909
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2915
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball en Direcció ..."
#: src/bin/e_actions.c:2920
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2922
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2924
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2926
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2928
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2930
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2932
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2934
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2936
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2938
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2940
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2942
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2944
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball .... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2950 src/bin/e_actions.c:2952 src/bin/e_actions.c:2954
#: src/bin/e_actions.c:2960 src/bin/e_actions.c:2962 src/bin/e_actions.c:2964
#: src/bin/e_actions.c:2969 src/bin/e_actions.c:2972 src/bin/e_actions.c:2975
#: src/bin/e_actions.c:2977 src/bin/e_actions.c:2979 src/bin/e_actions.c:2981
#: src/bin/e_actions.c:2984 src/bin/e_actions.c:2986 src/bin/e_actions.c:2988
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:131
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: src/bin/e_actions.c:2950
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: src/bin/e_actions.c:2952
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: src/bin/e_actions.c:2954
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: src/bin/e_actions.c:2960
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: src/bin/e_actions.c:2962
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: src/bin/e_actions.c:2964
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: src/bin/e_actions.c:2969
msgid "Dim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2972
msgid "Undim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2975
msgid "Backlight Set"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2977
msgid "Backlight Min"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2979
msgid "Backlight Mid"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2981
msgid "Backlight Max"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2984
msgid "Backlight Adjust"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2986
msgid "Backlight Up"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2988
#, fuzzy
msgid "Backlight Down"
msgstr "Aturada"
#: src/bin/e_actions.c:2993
#, fuzzy
msgid "Move To Center"
msgstr "Mou Text"
#: src/bin/e_actions.c:2997
#, fuzzy
msgid "Move To..."
msgstr "Més..."
#: src/bin/e_actions.c:3002
#, fuzzy
msgid "Move By..."
msgstr "Més..."
#: src/bin/e_actions.c:3008
#, fuzzy
msgid "Resize By..."
msgstr "Re-dimensiona"
#: src/bin/e_actions.c:3014
#, fuzzy
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball en Direcció ..."
#: src/bin/e_actions.c:3020
#, fuzzy
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Crea Icona"
#: src/bin/e_actions.c:3025 src/bin/e_actions.c:3027 src/bin/e_actions.c:3029
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: src/bin/e_actions.c:3025
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:3027
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: src/bin/e_actions.c:3029
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: src/bin/e_actions.c:3041
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: src/bin/e_actions.c:3043
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: src/bin/e_actions.c:3045
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: src/bin/e_actions.c:3047
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: src/bin/e_actions.c:3049
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: src/bin/e_actions.c:3056 src/bin/e_actions.c:3061
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:367
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:72 src/modules/fileman/e_mod_main.c:160
msgid "Launch"
msgstr "Executa"
#: src/bin/e_actions.c:3056 src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Comanda"
#: src/bin/e_actions.c:3061 src/bin/e_eap_editor.c:692
#: src/bin/e_int_border_menu.c:73
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Aplicació"
#: src/bin/e_actions.c:3065 src/bin/e_int_menus.c:206
msgid "Restart"
msgstr "Re-inicia "
#: src/bin/e_actions.c:3069 src/bin/e_int_menus.c:211
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
#: src/bin/e_actions.c:3073
msgid "Exit Now"
msgstr "Surt Ara"
#: src/bin/e_actions.c:3077 src/bin/e_actions.c:3082
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment: Moda "
#: src/bin/e_actions.c:3078
#, fuzzy
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:3083
#, fuzzy
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:3087 src/bin/e_actions.c:3091 src/bin/e_actions.c:3095
#: src/bin/e_actions.c:3099 src/bin/e_actions.c:3103 src/bin/e_actions.c:3107
#: src/bin/e_actions.c:3111 src/bin/e_actions.c:3115 src/bin/e_configure.c:372
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:244
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:87
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:808
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:466
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:588
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_startup.c:258
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:396
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:796
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:182 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:58
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:125
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: src/bin/e_actions.c:3087
msgid "Log Out"
msgstr "Surt"
#: src/bin/e_actions.c:3091
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:3095
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:3099
msgid "Reboot"
msgstr "Re-iniciar l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:3103
#, fuzzy
msgid "Suspend Now"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:3107
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:3111
msgid "Hibernate"
msgstr "Hiberna"
#: src/bin/e_actions.c:3115
#, fuzzy
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Hiberna"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Lock"
msgstr "Bloqueix"
#: src/bin/e_actions.c:3128 src/bin/e_int_menus.c:1167
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Neteja Finestres"
#: src/bin/e_actions.c:3133
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Generiques : Accions"
#: src/bin/e_actions.c:3133
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Accions del Mòdul"
#: src/bin/e_bg.c:34
msgid "Set As Background"
msgstr "Posa com a Fons de Pantalla"
#: src/bin/e_color_dialog.c:26
msgid "Color Selector"
msgstr "Selector de Color"
#: src/bin/e_color_dialog.c:46 src/bin/e_config.c:1571 src/bin/e_config.c:2146
#: src/bin/e_config_dialog.c:262 src/bin/e_eap_editor.c:854
#: src/bin/e_eap_editor.c:918 src/bin/e_entry_dialog.c:62 src/bin/e_exec.c:398
#: src/bin/e_fm.c:8750 src/bin/e_fm.c:9394 src/bin/e_fm_prop.c:507
#: src/bin/e_int_border_remember.c:324 src/bin/e_int_border_remember.c:525
#: src/bin/e_module.c:415 src/bin/e_sys.c:487 src/bin/e_sys.c:524
#: src/bin/e_utils.c:707 src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:387
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:120
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:222
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:352
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:120
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:415 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:444
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:469
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:303
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: src/bin/e_color_dialog.c:47 src/bin/e_eap_editor.c:856
#: src/bin/e_eap_editor.c:920 src/bin/e_entry_dialog.c:63 src/bin/e_fm.c:8752
#: src/bin/e_fm_prop.c:508 src/bin/e_utils.c:1162
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:388
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:124
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:226
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_import.c:356
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:124
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:304
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:120 src/modules/connman/e_mod_main.c:300
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la "
#: src/bin/e_config.c:948 src/bin/e_config.c:981
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"La configuració de la data necessita ser actualitzada. La seva configuració "
"vella <br> s'ha de re-inicialitzar per defecte. Això<br> sol succeïr "
"regularment durant el desenvolupament, per tan <br> no és un bug. Això "
"tècnicament significa que <br>l'Enlightenment necessita noves configuracions "
"de data<br> per defecte per la funcionalitat usable de la teva vella "
"configuració.<br>Pot re-configurar les coses ara. Disculpa per les molèsties "
"per la teva configuració<br>"
#: src/bin/e_config.c:965
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"La configuració és més NOVA que l'Enlightenment,Això és <br> molt extrany. "
"Això podria haver passat per fer un downgran <br> de l'Enlightenment o bé "
"per haver copiar fitxer de configuració d'algun lloc <br> on hi ha una "
"versió nova de l'Enlightenment .Això és dolent i<br>per precausió els "
"fitxers de configuració han estat <br> restaurats per defecte. Perdona els "
"inconvenients.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1558 src/bin/e_config.c:2133
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problemes al Escriure la Configuració de l'Enlightenment"
#: src/bin/e_config.c:1561
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava "
"escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha "
"succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades "
"incorrectes ."
#: src/bin/e_config.c:2043
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Paràmetres de Pantalla"
#: src/bin/e_config.c:2060
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2063
msgid "The file data is empty."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2066
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2069
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2072
msgid "This is a generic error."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2075
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2078
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2081
msgid "You ran out of space while writing the file"
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2084
msgid "The file was closed on it while writing."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2087
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2090
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2093
#, fuzzy
msgid "Signature failed."
msgstr "Hibernació fallada."
#: src/bin/e_config.c:2096
msgid "The signature was invalid."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2099
#, fuzzy
msgid "Not signed."
msgstr "(No Ha Ha Finestres)"
#: src/bin/e_config.c:2102
msgid "Feature not implemented."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2105
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr ""
#: src/bin/e_config.c:2108
#, fuzzy
msgid "Encryption failed."
msgstr "Suspensió fallada."
#: src/bin/e_config.c:2111
#, fuzzy
msgid "Decryption failed."
msgstr "Suspensió fallada."
#: src/bin/e_config.c:2114
#, fuzzy
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Sobre Enlightenment"
#: src/bin/e_config.c:2136
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava "
"escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha "
"succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades "
"incorrectes ."
#: src/bin/e_config_dialog.c:210 src/modules/battery/e_mod_main.c:778
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:275 src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:239 src/bin/e_eap_editor.c:713
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: src/bin/e_config_dialog.c:264
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:842
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:236
msgid "Apply"
msgstr "Aplica"
#: src/bin/e_configure.c:28 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/gadman/e_mod_main.c:25 src/modules/mixer/e_mod_main.c:1261
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:1852
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/bin/e_configure.c:32 src/bin/e_configure.c:242
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:80
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_color_classes.c:857
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:236
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: src/bin/e_configure.c:364
#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "Preferència d' Icona"
#: src/bin/e_container.c:124
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Contenidor %d"
#: src/bin/e_desklock.c:171
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Error- no hi ha suport per PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"No hi ha suport per PAM en l'Enlightenment, <br> per tant el bloqueig de "
"pantalla està  des-habilitat."
#: src/bin/e_desklock.c:236
msgid "Lock Failed"
msgstr "Errada en el Bloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:237
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"El bloqueig de Taula de Treball ha fallat degut a què alguna aplicació <br> "
"ha agafat el teclat o el ratolí o ambdós i no es pot fer el bloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:322
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Si us plau, introdueix la teva paraula clau de desbloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:712
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Error del Sistema d'Autentificació"
#: src/bin/e_desklock.c:713
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"L'autentificació via PAM té errors per autentificar la sessió.<br> L'error "
"que ha succeït és <hilight>%i</hilight>.<br> Això és dolent i no hauria "
"d'estar passant.Si us plau, reporta aquest bug."
#: src/bin/e_desklock.c:1041 src/bin/e_screensaver.c:136
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1044
msgid ""
"You unlocked desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1054 src/bin/e_screensaver.c:149
msgid "No, but increase timeout"
msgstr ""
#: src/bin/e_desklock.c:1056 src/bin/e_screensaver.c:151
msgid "No, and stop asking"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:174
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra Incompletes"
#: src/bin/e_eap_editor.c:175
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"La finestra que s'està  creant no conté <br> les propietats del nom de la "
"finestra ni la classe,<br>aquestes són unes propietats necessàries per usar "
"la finestra. Seria necessàri <br> que poses un Títol a la finestra. Així és "
"només <br> per treballar si el títol de la finestra és el mateix que <br> "
"quan la finestra es carregui, i no es canvia."
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Editor de l'Entrada de Taula de Treball"
#: src/bin/e_eap_editor.c:671 src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:891
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:265
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: src/bin/e_eap_editor.c:682
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
#: src/bin/e_eap_editor.c:704
msgid "URL"
msgstr ""
#: src/bin/e_eap_editor.c:726 src/bin/e_eap_editor.c:735
#: src/bin/e_fm_prop.c:394 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:147
msgid "Icon"
msgstr "Icona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:739
msgid "Generic Name"
msgstr "Nom Genèric"
#: src/bin/e_eap_editor.c:745
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:103
msgid "Window Class"
msgstr "Classe de Finestra"
#: src/bin/e_eap_editor.c:751 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:169
msgid "Categories"
msgstr "Categories"
#: src/bin/e_eap_editor.c:758
#, fuzzy
msgid "Mime Types"
msgstr "Tipus de fitxers"
#: src/bin/e_eap_editor.c:765
msgid "Desktop file"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: src/bin/e_eap_editor.c:775
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:115
#: src/modules/everything/evry_config.c:378
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1476
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:126 src/modules/pager/e_mod_config.c:213
msgid "General"
msgstr "General"
#: src/bin/e_eap_editor.c:779
msgid "Startup Notify"
msgstr "Notificació d'Inici"
#: src/bin/e_eap_editor.c:781
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Executa en una Terminal"
#: src/bin/e_eap_editor.c:783
msgid "Show in Menus"
msgstr "Mostra en els Menús"
#: src/bin/e_eap_editor.c:786 src/bin/e_int_border_remember.c:757
msgid "Options"
msgstr "Opcions"
#: src/bin/e_eap_editor.c:817
msgid "Select an Icon"
msgstr "Seleccioneu una Icona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:883
msgid "Select an Executable"
msgstr "Seleccioneu un Executable "
#: src/bin/e_entry.c:501 src/bin/e_fm.c:8241 src/bin/e_shelf.c:1703
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:108
msgid "Delete"
msgstr "Elimina"
#: src/bin/e_entry.c:511 src/bin/e_fm.c:8149
msgid "Cut"
msgstr "Talla"
#: src/bin/e_entry.c:519 src/bin/e_fm.c:6196 src/bin/e_fm.c:8163
msgid "Copy"
msgstr "Còpia "
#: src/bin/e_entry.c:527 src/bin/e_fm.c:7987 src/bin/e_fm.c:8176
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#: src/bin/e_entry.c:537
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho Tot"
#: src/bin/e_exec.c:217 src/bin/e_exec.c:224 src/bin/e_exec.c:236
#: src/bin/e_exec.c:260 src/bin/e_utils.c:230
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:265
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:513
msgid "Run Error"
msgstr "Error en Execució"
#: src/bin/e_exec.c:218
#, fuzzy
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr "L'Enlightenment no pot importar la imatge degut a errors de conversió."
#: src/bin/e_exec.c:225
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment no ha pogut crear un procés fill:<br><br> %s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment no ha pogut crear un procés fill:<br><br> %s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment no ha pogut crear un procés fill:<br><br> %s<br>"
#: src/bin/e_exec.c:389
msgid "Application run error"
msgstr "Error al fer Córrer l'Aplicació"
#: src/bin/e_exec.c:391
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment no està  autoritzat a fer córrer l'aplicació.<br><br>"
"%s<br><br> L'aplicació ha fallat en arrencar"
#: src/bin/e_exec.c:491
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Error en l'Execució de l'Aplicació"
#: src/bin/e_exec.c:503
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s ha parat d'executar-se inesperadament."
#: src/bin/e_exec.c:509
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "El codi de sortida %i ha estat retornat per %s."
#: src/bin/e_exec.c:517
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s ha estat interromput per una Senyal d'Interrupció."
#: src/bin/e_exec.c:520
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal de Sortida"
#: src/bin/e_exec.c:524
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal d'Avortament"
#: src/bin/e_exec.c:527
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error Flotant"
#: src/bin/e_exec.c:531
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal de FI DE PROCÉS"
#: src/bin/e_exec.c:535
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error de Segment"
#: src/bin/e_exec.c:539
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Trencament de Canonada."
#: src/bin/e_exec.c:542
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Senyal de Fi"
#: src/bin/e_exec.c:546
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error de Bus"
#: src/bin/e_exec.c:549
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s ha estat Interromput pel senyal numero %i"
#: src/bin/e_exec.c:605
#, fuzzy
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***El recordatori de sortida ha estat trancat. Guarda la sortida per veure."
"***<br>"
#: src/bin/e_exec.c:667 src/bin/e_exec.c:741 src/bin/e_exec.c:748
msgid "Error Logs"
msgstr "Error en els Logs"
#: src/bin/e_exec.c:673 src/bin/e_exec.c:749
msgid "There was no error message."
msgstr "No hi havia missatge d'error"
#: src/bin/e_exec.c:677 src/bin/e_exec.c:756
msgid "Save This Message"
msgstr "Desa Aquest Missatge"
#: src/bin/e_exec.c:681 src/bin/e_exec.c:760
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Aquest log d'error ha estat guardat com %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:707
msgid "Error Information"
msgstr "Error d'Informació"
#: src/bin/e_exec.c:715
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Error del senyal d'Informació"
#: src/bin/e_exec.c:725 src/bin/e_exec.c:732
msgid "Output Data"
msgstr "Dades de sortida"
#: src/bin/e_exec.c:733
msgid "There was no output."
msgstr "No hi ha sortida"
#: src/bin/e_fm.c:977
msgid "Nonexistent path"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:980
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3078
msgid "Mount Error"
msgstr "Error en Montar"
#: src/bin/e_fm.c:3078
msgid "Can't mount device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3094
msgid "Unmount Error"
msgstr "Error en Desmontar"
#: src/bin/e_fm.c:3094
msgid "Can't unmount device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3109
msgid "Eject Error"
msgstr "Error en Extreure"
#: src/bin/e_fm.c:3109
msgid "Can't eject device"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:3781
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i Fitxers"
#: src/bin/e_fm.c:6209 src/bin/e_fm.c:7995 src/bin/e_fm.c:8184
msgid "Link"
msgstr "Enllaça"
#: src/bin/e_fm.c:6217 src/bin/e_fm.c:9176 src/bin/e_fm.c:9317
msgid "Abort"
msgstr "Aborta"
#: src/bin/e_fm.c:7914 src/bin/e_fm.c:8074
#, fuzzy
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Paràmetres de Configuració "
#: src/bin/e_fm.c:7923 src/bin/e_fm.c:8083
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:219
msgid "View Mode"
msgstr "Mode de Vista"
#: src/bin/e_fm.c:7930 src/bin/e_fm.c:8090
msgid "Refresh View"
msgstr "Refresca la Vista"
#: src/bin/e_fm.c:7938 src/bin/e_fm.c:8098
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Mostra els Fitxers Ocults"
#: src/bin/e_fm.c:7950 src/bin/e_fm.c:8110
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Recorda l'Ordre"
#: src/bin/e_fm.c:7959 src/bin/e_fm.c:8119
msgid "Sort Now"
msgstr "Ordena Ara"
#: src/bin/e_fm.c:7971 src/bin/e_fm.c:8134
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:205
msgid "New Directory"
msgstr "Nou Directori"
#: src/bin/e_fm.c:8249
msgid "Rename"
msgstr "Canvia el Nom"
#: src/bin/e_fm.c:8268
msgid "Unmount"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:8273
msgid "Mount"
msgstr "Monta"
#: src/bin/e_fm.c:8278
msgid "Eject"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:8290
#, fuzzy
msgid "Application Properties"
msgstr "Categories d'Aplicacions"
#: src/bin/e_fm.c:8296 src/bin/e_fm_prop.c:105
msgid "File Properties"
msgstr "Propietats del Fitxer"
#: src/bin/e_fm.c:8533 src/bin/e_fm.c:8586
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Ajusta a Predeterminat"
#: src/bin/e_fm.c:8559 src/modules/fileman/e_mod_config.c:224
#, fuzzy
msgid "Grid Icons"
msgstr "Fitxers d'Icones"
#: src/bin/e_fm.c:8567 src/modules/fileman/e_mod_config.c:226
#, fuzzy
msgid "Custom Icons"
msgstr "Costum"
#: src/bin/e_fm.c:8575 src/modules/everything/evry_config.c:430
#: src/modules/everything/evry_config.c:460
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:234
msgid "List"
msgstr "Llista"
#: src/bin/e_fm.c:8601
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Nom d'Icona"
#: src/bin/e_fm.c:8647 src/bin/e_fm.c:8853
msgid "Set background..."
msgstr "Fons de Pantalla ..."
#: src/bin/e_fm.c:8652 src/bin/e_fm.c:8897
#, fuzzy
msgid "Set overlay..."
msgstr "Continguts de la LLeixa"
#: src/bin/e_fm.c:8751 src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1032
msgid "Clear"
msgstr "Neteja"
#: src/bin/e_fm.c:8977
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Creeu un nou Directori"
#: src/bin/e_fm.c:8978
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Nom Nou del Directori:"
#: src/bin/e_fm.c:9032
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Canvia el nom %s a : "
#: src/bin/e_fm.c:9034
msgid "Rename File"
msgstr "Canvia el nom del Fitxer"
#: src/bin/e_fm.c:9175 src/bin/e_fm.c:9316
msgid "Retry"
msgstr "Re-intentar"
#: src/bin/e_fm.c:9179 src/bin/e_fm.c:9322
msgid "Error"
msgstr "Error "
#: src/bin/e_fm.c:9182
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9237
msgid "No to all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9239
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9242
#, fuzzy
msgid "Warning"
msgstr "Carregant %s"
#: src/bin/e_fm.c:9245
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Fitxer ja existeix, sobrescriure'l ? <br> <hilight> %s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:9318
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9319
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9324
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm.c:9495
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Confirmació de Borrar"
#: src/bin/e_fm.c:9500
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Estàs segur que vol borrar <br> <hilight> %s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:9506
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Estàs  segur que vol borrar <br> els %d fitxers seleccionats en: "
"<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm_device.c:33
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm_device.c:35
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm_device.c:37
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm_device.c:39
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm_device.c:41
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr ""
#: src/bin/e_fm_device.c:74
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Volum Desconegut"
#: src/bin/e_fm_device.c:326
msgid "Removable Device"
msgstr "Dispositiu Extraïble"
#: src/bin/e_fm_prop.c:332
msgid "File:"
msgstr "Fitxer"
#: src/bin/e_fm_prop.c:339 src/bin/e_widget_fsel.c:347
msgid "Size:"
msgstr "Mida"
#: src/bin/e_fm_prop.c:346
msgid "Last Modified:"
msgstr "Última Modificació"
#: src/bin/e_fm_prop.c:353
msgid "File Type:"
msgstr "Tipus de Fitxer"
#: src/bin/e_fm_prop.c:360
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
#: src/bin/e_fm_prop.c:361 src/bin/e_widget_fsel.c:363
msgid "Owner:"
msgstr "Propietari"
#: src/bin/e_fm_prop.c:367
msgid "Others can read"
msgstr "Altre poden llegir"
#: src/bin/e_fm_prop.c:369
msgid "Others can write"
msgstr "Altres poden escriure"
#: src/bin/e_fm_prop.c:371
msgid "Owner can read"
msgstr "El Propietari pot llegir"
#: src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Owner can write"
msgstr "El Propietari pot escriure"
#: src/bin/e_fm_prop.c:379 src/bin/e_widget_fsel.c:310
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_icon_themes.c:263
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1040
msgid "Preview"
msgstr "Vista prèvia"
#: src/bin/e_fm_prop.c:426
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:208
#: src/modules/conf_display/e_int_config_screensaver.c:221
#: src/modules/everything/evry_config.c:426
msgid "Default"
msgstr "Defecte"
#: src/bin/e_fm_prop.c:429
msgid "Thumbnail"
msgstr "Ungla"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:298
msgid "Custom"
msgstr "Costum"
#: src/bin/e_fm_prop.c:442
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Utilitza aquest icona pels fitxers d'aquest tipus"
#: src/bin/e_fm_prop.c:450
msgid "Link Information"
msgstr "Informació d'Enllaç "
#: src/bin/e_fm_prop.c:496
msgid "Select an Image"
msgstr "Seleccioneu una Imatge"
#: src/bin/e_gadcon.c:1378 src/bin/e_int_border_menu.c:95
#: src/bin/e_int_border_menu.c:595
#, fuzzy
msgid "Move to"
msgstr "Mou Text"
#: src/bin/e_gadcon.c:1423
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Mostra automàticament els continguts"
#: src/bin/e_gadcon.c:1434 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:729
msgid "Plain"
msgstr "Text Pla"
#: src/bin/e_gadcon.c:1443 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:737
msgid "Inset"
msgstr "Sagnat"
#: src/bin/e_gadcon.c:1452 src/bin/e_int_config_modules.c:54
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:30
#: src/modules/dropshadow/e_mod_main.c:89
#, fuzzy
msgid "Look"
msgstr "Bloquejos "
#: src/bin/e_gadcon.c:1463 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:239
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:280
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:813 src/modules/ibar/e_mod_main.c:801
msgid "Remove"
msgstr "Borra"
#: src/bin/e_gadcon.c:2007
msgid "Stop moving"
msgstr ""
#: src/bin/e_hints.c:152
#, fuzzy
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Un altra Enlightenment previ està actiu en aquesta pantalla. Avortada "
"l'arrencada.<br>"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:64
msgid "Window Locks"
msgstr "Bloqueig de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:282
msgid "Generic Locks"
msgstr "Bloquejos Genèrics"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:283
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Bloqueja la Finestra així fa només a què ho dic"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr ""
"Protegeix aquesta finestra de canvis accidentals que <br> se li puguin fer."
#: src/bin/e_int_border_locks.c:287
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Protegeix aquesta finestra de ser tancada accidentalment ja que és important."
#: src/bin/e_int_border_locks.c:289
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "No autoritzar que aquesta finestra pugui canviar la vora "
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Recorda l'aparença d'aquesta finestra la pròxima vegada que apareixi."
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Bloqueja el programa que canvia:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:306 src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:705 src/bin/e_int_shelf_config.c:174
msgid "Position"
msgstr "Posició"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308 src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:708 src/bin/e_int_shelf_config.c:185
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:442
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:639
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:137
msgid "Size"
msgstr "Mida"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:310 src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_menu.c:507 src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: src/bin/e_int_border_remember.c:711 src/bin/e_int_shelf_config.c:132
msgid "Stacking"
msgstr "Apilant"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:312 src/bin/e_int_border_locks.c:331
msgid "Iconified state"
msgstr "Estat iconificat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:314 src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_remember.c:723
msgid "Stickiness"
msgstr "Enganxositat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:316 src/bin/e_int_border_locks.c:335
#: src/bin/e_int_border_remember.c:729
msgid "Shaded state"
msgstr "Estat ombrejat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318 src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Maximized state"
msgstr "Estat maximitzat"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:320 src/bin/e_int_border_locks.c:339
#: src/bin/e_int_border_remember.c:732
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Pantalla completa"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:324
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Bloquegi'm de canviar:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:341 src/bin/e_int_border_remember.c:717
msgid "Border style"
msgstr "Estil de Vora"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:345
msgid "Stop me from:"
msgstr "Aturi'm de:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
msgid "Closing the window"
msgstr "Tancant la finestra"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Sortir del meu login amb aquesta finestra oberta"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Recorda aquesta aparença"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:82
#, fuzzy
msgid "Window"
msgstr "Finestres"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:104 src/bin/e_int_border_menu.c:943
#, fuzzy
msgid "Always on Top"
msgstr "Sempre davant"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:119 src/bin/e_int_border_menu.c:606
#: src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Enganxós"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:291 src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:121
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:145
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla Completa"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:315
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximitza verticalment"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:326
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximitza horitzontalment"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:337
msgid "Unmaximize"
msgstr "Des-maximitza "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:448
msgid "Edit Icon"
msgstr "Edita Icona"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:456
msgid "Create Icon"
msgstr "Crea Icona"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:464
#, fuzzy
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Afegeix a Aplicacions Favorites "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:469
#, fuzzy
msgid "Add to IBar"
msgstr "Afegeix a Aplicacions Preferents"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:477
#, fuzzy
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Teclat i Ratolí "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:497
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_display.c:161
msgid "Placement"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr "Salta"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:529
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:321
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:27
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:541 src/bin/e_int_border_remember.c:621
#: src/bin/e_int_border_remember.c:714
msgid "Locks"
msgstr "Bloquejos "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:549
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Recorda"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:571
#, fuzzy
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:641
msgid "Iconify"
msgstr "Iconifica"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:680
#, fuzzy
msgid "Shade"
msgstr "Ombrejat"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:864
#, fuzzy, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Pantalla"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:954
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:965
msgid "Always Below"
msgstr "Sempre Darrera"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1009
#, fuzzy
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1020
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Desbloqueja de l'Àrea de Treball "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1110
msgid "Select Border Style"
msgstr "Selecciona Estil de Vora"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1122
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Usa l'Icona per Defecte de l'E17"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1130
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Usa l'Icona de l'Aplicació "
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1138
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Utilitza Icones Definits per L'usuari"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1147 src/bin/e_int_border_remember.c:747
#, fuzzy
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Resistència"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1207 src/modules/winlist/e_mod_main.c:26
msgid "Window List"
msgstr "Llista de Finestres"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1217 src/modules/pager/e_mod_main.c:257
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2796 src/modules/pager/e_mod_main.c:2803
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2810 src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2814 src/modules/pager/e_mod_main.c:2816
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2818 src/modules/pager/e_mod_main.c:2820
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2853 src/modules/pager/e_mod_main.c:2854
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2855 src/modules/pager/e_mod_main.c:2856
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2857 src/modules/pager/e_mod_main.c:2858
msgid "Pager"
msgstr "Paginador"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:1227
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Salta Taskbar"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Propietats d' ICCCM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:419 src/bin/e_int_border_remember.c:665
#: src/bin/e_utils.c:1187 src/modules/wizard/page_050.c:95
msgid "Title"
msgstr "Títol"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Classe"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:422 src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Nom d'Icona"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Màquina"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Paper"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Mida Mínima"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Mida Màxima"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Mida Bàsica"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Passos de Re-dimensió "
#: src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Raó d'Aspecte"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Estat Inicial"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:433
msgid "State"
msgstr "Estat"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Identificació de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Grup de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Transaent per a "
#: src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Líder de Client"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Gravetat"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Agafa el Focus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Accepta Focus"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Urgent"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Elimina"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Recorda Posició"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Propietats NetWM"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Modal"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Ombrejat"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474 src/bin/e_int_border_remember.c:744
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Salta Taskbar"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:475 src/bin/e_int_border_remember.c:741
msgid "Skip Pager"
msgstr "Salta Paginador"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Ocult"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:83
msgid "Window Remember"
msgstr "Recorda la Finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:307
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Les propietats de la Finestra no són úniques"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:310
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Vols que Enlightenment recordi d'aplicar les propietats <br> (com mida, "
"localització, estil, etc) a la finestra <hilight> que no té únicament "
"aquestes propietats</hilight>.<br><br>Això significa que aquesta finestra "
"comparteix propietats com Nom/Clase, Estil de Vora, etc <br> amb més d'una "
"finestra d'aquesta pantallla i recordar<br> propietats d'aquesta finestra "
"farà que s'apliqui a la resta aquesta propietats.<br><br>Això és tan sols un "
"avís en el cas que no vulguis que això passi. <br> Si és el que vols, pitja "
"el botó <hilight> Apply </hilight> o <hilight> Ok </hilight> i les teves "
"preferències seran acceptades. Pitja <hilight> Cancel·la </hilight> si no "
"estàs segur i no vol fer els canvis."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:516
msgid "No match properties set"
msgstr "No s'han guardat els joc de propietats"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Estàs intentant de demanar a Enlightenment que recordi "
"d'aplicar<br>propietats (com mida, localització, estil de vora etc.) a la "
"finestra <br><hilight>sense especificar com recordar això</hilight>.<br><br> "
"Has d'especificar com a mínim 1 manera de recordar aquesta finestra."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:617
msgid "Nothing"
msgstr "Res"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:619
msgid "Size and Position"
msgstr "Mida i Posició"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:623
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Mida, Posició i Presentació"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:625 src/modules/conf/e_mod_main.c:245
#, fuzzy
msgid "All"
msgstr "Autoritza"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:638
msgid "Remember using"
msgstr "Recorda usant"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:641
#, fuzzy
msgid "Window name"
msgstr "Manegador de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:653
#, fuzzy
msgid "Window class"
msgstr "Classe de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:677
msgid "Window Role"
msgstr "Paper de la Finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:689
msgid "Window type"
msgstr "Tipus de Finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:697
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:699
msgid "Transience"
msgstr " "
#: src/bin/e_int_border_remember.c:704
msgid "Properties to remember"
msgstr "Propietats a Recordar"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:720
msgid "Icon Preference"
msgstr "Preferència d' Icona"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:726
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Taula de Treball Virtual"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:735
msgid "Current Screen"
msgstr "Pantalla Actual"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:738
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignora la llista de Finestres"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:750
#, fuzzy
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Error al fer Córrer l'Aplicació"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:758
msgid "Match only one window"
msgstr "Lligua només amb una finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:762
msgid "Always focus on start"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_border_remember.c:766
#, fuzzy
msgid "Keep current properties"
msgstr "Canvia les Propietats de l'Icona"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:772
msgid "Start this program on login"
msgstr "Arrenca aquest programa al iniciar"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
#, fuzzy
msgid "Utilities"
msgstr "Filipines "
#: src/bin/e_int_config_modules.c:55
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1585
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:56 src/modules/fileman/e_mod_main.c:76
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:420
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:56 src/modules/everything/e_mod_main.c:69
#, fuzzy
msgid "Launcher"
msgstr "Executa"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:57
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Core"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58
#, fuzzy
msgid "Mobile"
msgstr "Mosambic "
#: src/bin/e_int_config_modules.c:59 src/bin/e_int_menus.c:230
#: src/bin/e_shelf.c:1695 src/modules/battery/e_mod_main.c:186
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:296 src/modules/clock/e_mod_main.c:540
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_conf.c:134
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:102 src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:133
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:307 src/modules/ibar/e_mod_main.c:787
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:299 src/modules/ibox/e_mod_main.c:690
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:790 src/modules/temperature/e_mod_main.c:233
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:789 src/modules/connman/e_mod_main.c:1323
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Paràmetres de Pantalla"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:98
msgid "Module Settings"
msgstr "Configuració del Mòdul"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:176
#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Locals"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:181
#, fuzzy
msgid "Unload"
msgstr "Mòduls Descarregats "
#: src/bin/e_int_config_modules.c:307 src/bin/e_int_config_modules.c:591
#, fuzzy
msgid "No modules selected."
msgstr "Locals Seleccionades "
#: src/bin/e_int_config_modules.c:589
msgid "More than one module selected."
msgstr ""
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Continguts de la LLeixa"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:44
#, fuzzy
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Continguts de la LLeixa"
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:155 src/modules/gadman/e_mod_config.c:118
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:134
msgid "Add Gadget"
msgstr "Afegir Gadget "
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:160
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Borrar Gadget"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 src/bin/e_toolbar.c:339
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Paràmetres"
#: src/bin/e_int_toolbar_config.c:82
msgid "Layout"
msgstr "Disposició "
#: src/bin/e_intl.c:352
msgid "Input Method Error"
msgstr "Error del Mètode d'Entrada"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Error arrancant l'executable del mètode d'entrada<br><br> Si us plau, "
"assegura't que el teu mètode<br> de configuració d'entrada és correcte i "
"<br> que els executables <br> de lesteves configuracions estan en el teu "
"PATH<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Main"
msgstr "Principal"
#: src/bin/e_int_menus.c:116
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:69
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:29
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Aplicacions Preferents"
#: src/bin/e_int_menus.c:127
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:264
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:260
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:283
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:58
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:38
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:194
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1354
msgid "Applications"
msgstr "Aplicacions"
#: src/bin/e_int_menus.c:151 src/bin/e_int_menus.c:1126
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:25
msgid "Windows"
msgstr "Finestres"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_int_menus.c:1180
msgid "Lost Windows"
msgstr "Finestres Perdudes"
#: src/bin/e_int_menus.c:187
msgid "About"
msgstr "Quant a..."
#: src/bin/e_int_menus.c:192 src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:146
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:35
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:70
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:179
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/e_int_menus.c:282
msgid "Virtual"
msgstr "Virtual"
#: src/bin/e_int_menus.c:289 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:23
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:27
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:74
msgid "Shelves"
msgstr "Lleixes"
#: src/bin/e_int_menus.c:298
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Mostra/Amaga Totes les Finestres"
#: src/bin/e_int_menus.c:611
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Sense Aplicacions) "
#: src/bin/e_int_menus.c:757
#, fuzzy
msgid "Set Virtual Desktops"
msgstr "Taules de Treball Virtuals"
#: src/bin/e_int_menus.c:1132 src/bin/e_int_menus.c:1316
msgid "(No Windows)"
msgstr "(No Ha Ha Finestres)"
#: src/bin/e_int_menus.c:1226 src/bin/e_int_menus.c:1328
msgid "No name!!"
msgstr "No hi ha Nom!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1419
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(No existeixen Lleixes"
#: src/bin/e_int_menus.c:1483
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Afegeix una Lleixa"
#: src/bin/e_int_menus.c:1490
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Elimina la Lleixa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:43
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:44
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Configuració de les LLeixes"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:123
msgid "Above Everything"
msgstr "Damunt de tot"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:125
msgid "Below Windows"
msgstr "Sota Finestres"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:127
msgid "Below Everything"
msgstr "Per sota de tot"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:129
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Deixa solapar les finestres a la lleixa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid "Height (%3.0f pixels)"
msgstr "%3.0f pixels"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:182
msgid "Shrink to Content Width"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:193
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:630
msgid "Style"
msgstr "Estil"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:199
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Oculta automàticament la Lleixa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:204
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Mostra Quan el ratolí estigui sobre "
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:208
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Mostra en clicar el ratolí "
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:213
msgid "Hide timeout"
msgstr "Temps d'Amagar"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:217
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f segons"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:223
msgid "Hide duration"
msgstr "Durada de l'ocultació "
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:227
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:852
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%2.2f segons"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:232
msgid "Auto Hide"
msgstr "Auto oculta "
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:238
#, fuzzy
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:240
#, fuzzy
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: src/bin/e_ipc.c:46
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:56
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:190
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eina!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:229
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Eet!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:238
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:250
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: src/bin/e_main.c:257
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: src/bin/e_main.c:264
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a USER signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: src/bin/e_main.c:273
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_File!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:282
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Con!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:291
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Ipc!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:302
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:314
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_IMF!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:324
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_Evas!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:338
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment ha trobat que ecore_evas no suporta la renderització en "
"Software X11 en Evas. Si us plau, miri la configuració de l'evas <br> i "
"Ecore i miri si tenen suport pel Software X11 del motor de renderització."
#: src/bin/e_main.c:346
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment ha trobat que ecore_Evas no té suport pel Buffer de "
"Software<br> renderitzat en Evas. Si us plau, miri la instal·lació d'Evas "
"<br> i Ecore i comprobi que aquests suportin el <br>motor de renderització "
"de Buffer de software "
#: src/bin/e_main.c:356
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize Edje!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:368
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Intl!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:378
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar l'alerta de sistema.<br>Ha posat la "
"variable Display ?"
#: src/bin/e_main.c:388
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Xinerama!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:406
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot crear directoris en el seu home.<br> Potser que no "
"tingui home directori o bé el disc està ple ?"
#: src/bin/e_main.c:416
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:425
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar la configuració del sistema."
#: src/bin/e_main.c:436
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize E_Randr!\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:445
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its environment."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest tema de sistema."
#: src/bin/e_main.c:458
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment no pot configurar el sistema de Lleixes."
#: src/bin/e_main.c:467
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its pointer system."
msgstr "Enlightenment no pot utilitzar aquesta font de sistema."
#: src/bin/e_main.c:476
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot trobar els directoris on estan els fitxers.<br> Potser "
"que estigui fora de memòria ?"
#: src/bin/e_main.c:493
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment no pot utilitzar aquesta font de sistema."
#: src/bin/e_main.c:510
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest tema de sistema."
#: src/bin/e_main.c:526
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its init screen."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest tema de sistema."
#: src/bin/e_main.c:541
msgid "Starting International Support"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:545
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:554
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you lack permissions on ~/.cache/efreet or are\n"
"out of memory or disk space?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar el FDO del sistema de Taules de Treball."
"<br>Potser que estiguis fora de memòria ?"
#: src/bin/e_main.c:577
msgid "Setup Screens"
msgstr "Configura Pantalles"
#: src/bin/e_main.c:581
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha fallat quan intentava carregar totes les pantalles virtuals "
"del sistema .Potser que hi hagi un altre sistema de finestres corrent ? <br> "
#: src/bin/e_main.c:589
#, fuzzy
msgid "Setup ACPI"
msgstr "Inicia Aplicacions"
#: src/bin/e_main.c:596
#, fuzzy
msgid "Setup Backlight"
msgstr "Configura Tecles Ràpides"
#: src/bin/e_main.c:600
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the backlight."
msgstr "Enlightenment no pot configurar els paràmetres DPMS"
#: src/bin/e_main.c:607
msgid "Setup DPMS"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:611
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment no pot configurar els paràmetres DPMS"
#: src/bin/e_main.c:618
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Configura Salva Pantalles"
#: src/bin/e_main.c:622
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment no pot configurar el Salva-Pantalles de X"
#: src/bin/e_main.c:629
#, fuzzy
msgid "Setup Powersave Modes"
msgstr "Recorda"
#: src/bin/e_main.c:633
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest mòdul de sistema."
#: src/bin/e_main.c:640
#, fuzzy
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Envia a la Taula de Treball"
#: src/bin/e_main.c:644
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment no pot bloquejar la pantalla."
#: src/bin/e_main.c:651
msgid "Setup Popups"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:655
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:665
#, fuzzy
msgid "Setup Message Bus"
msgstr "Missatges"
#: src/bin/e_main.c:672
#, fuzzy
msgid "Setup Paths"
msgstr "Inicia Aplicacions"
#: src/bin/e_main.c:678
msgid "Setup System Controls"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:682
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el sistema d'Ungla.<br>"
#: src/bin/e_main.c:689
#, fuzzy
msgid "Setup Actions"
msgstr "Inicia Aplicacions"
#: src/bin/e_main.c:693
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment no pot fer aquestes accions de sistema."
#: src/bin/e_main.c:700
msgid "Setup Execution System"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:704
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:715
#, fuzzy
msgid "Setup Filemanager"
msgstr "Manegador de Fitxers "
#: src/bin/e_main.c:719
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#: src/bin/e_main.c:726
msgid "Setup Message System"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:730
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:737
msgid "Setup DND"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:741
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:748
msgid "Setup Grab Input Handling"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:752
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its grab input handling system."
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta combinació de tecles del sistema."
#: src/bin/e_main.c:759
msgid "Setup Modules"
msgstr "Configura Mòduls"
#: src/bin/e_main.c:763 src/bin/e_main.c:839
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest mòdul de sistema."
#: src/bin/e_main.c:770
#, fuzzy
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Recorda"
#: src/bin/e_main.c:774
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment no pot guardar les opcions de recordar."
#: src/bin/e_main.c:781
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Configura Tipus de Color"
#: src/bin/e_main.c:785
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:792
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Configura la Comanda"
#: src/bin/e_main.c:796
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar el gadjet de control de sistema."
#: src/bin/e_main.c:803
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Configura Fons de Pantalla"
#: src/bin/e_main.c:807
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest fons de pantalla d'escriptori"
#: src/bin/e_main.c:814
msgid "Setup Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:818
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment no pot configurar els paràmetres DPMS"
#: src/bin/e_main.c:824
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Configura Tecles Ràpides"
#: src/bin/e_main.c:828
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta combinació de tecles del sistema."
#: src/bin/e_main.c:835
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Configura Lleixes"
#: src/bin/e_main.c:846
#, fuzzy
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Ungla"