summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian (follow)
AgeCommit message (Expand)Author
2017-05-08Release 0.7.0v0.7.0Kai Huuhko
2014-07-01HackathlonKai Huuhko
2013-08-17Epour 0.5.2.0epour-0.5.2.0Kai Huuhko
2013-08-11Version 0.5.1epour-0.5.1Kai Huuhko
2013-08-09Version 0.5epour-0.5Kai Huuhko
2013-07-26Version 0.4epour-0.4Kai Huuhko
2013-03-28Initial commitKai Huuhko