summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/Makefile_Eio.am
blob: 37876363595538e1167992ad68b443911a4914db (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


      
          
               
                  
               
 

                        
 
                        

                            
                     
 
                  
                   

                           
 
                   
                           
               
             
           

              

               
            
              
 
        

                             
          
                            


                                                         
   


   


                                          
                         


                                             

                    
               
               
              

                  
              

               
             
             
           

                               
             


               
        
            
       
                  

### Library

eio_eolian_files = \
    lib/eio/eio_model.eo \
    lib/eio/efl_io_manager.eo \
    lib/eio/eio_sentry.eo

eio_eolian_h = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.h)
eio_eolian_c = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.c)

BUILT_SOURCES += $(eio_eolian_c) $(eio_eolian_h)

eioeolianfilesdir = $(datadir)/eolian/include/eio-@VMAJ@
eioeolianfiles_DATA = $(eio_eolian_files)

lib_LTLIBRARIES += lib/eio/libeio.la
EXTRA_DIST2 += $(eioeolianfiles_DATA)

installed_eiomainheadersdir = $(includedir)/eio-@VMAJ@

dist_installed_eiomainheaders_DATA = \
lib/eio/Eio.h \
lib/eio/Eio_Legacy.h \
lib/eio/Eio_Eo.h \
lib/eio/eio_inline_helper.x
nodist_installed_eiomainheaders_DATA = $(eio_eolian_h)

lib_eio_libeio_la_SOURCES = \
lib/eio/eio_dir.c \
lib/eio/eio_eet.c \
lib/eio/eio_file.c \
lib/eio/efl_io_manager.c \
lib/eio/eio_sentry.c \
lib/eio/eio_main.c \
lib/eio/eio_map.c \
lib/eio/eio_monitor.c \
lib/eio/eio_monitor_poll.c \
lib/eio/eio_single.c \
lib/eio/eio_xattr.c \
lib/eio/eio_model.c \
lib/eio/eio_model_private.h \
lib/eio/eio_private.h \
lib/eio/eio_sentry_private.h

if HAVE_INOTIFY
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_inotify.c
else
if HAVE_NOTIFY_WIN32
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_win32.c
else
if HAVE_NOTIFY_COCOA
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_cocoa.c
else
if HAVE_NOTIFY_KEVENT
lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_kevent.c
endif
endif
endif
endif

lib_eio_libeio_la_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl @EIO_CFLAGS@ @EFL_CFLAGS@
lib_eio_libeio_la_LIBADD = @EIO_LIBS@ @EFL_LIBS@
lib_eio_libeio_la_DEPENDENCIES = @EIO_INTERNAL_LIBS@ @EFL_INTERNAL_LIBS@
lib_eio_libeio_la_LDFLAGS = @EFL_LTLIBRARY_FLAGS@
if HAVE_NOTIFY_COCOA
lib_eio_libeio_la_LDFLAGS += -framework CoreServices
endif

if EFL_ENABLE_TESTS

check_PROGRAMS += tests/eio/eio_suite
TESTS += tests/eio/eio_suite

tests_eio_eio_suite_SOURCES = \
tests/eio/eio_suite.c \
tests/eio/eio_model_test_file.c \
tests/eio/eio_model_test_monitor_add.c \
tests/eio/eio_test_monitor.c \
tests/eio/eio_test_sentry.c \
tests/eio/eio_test_file.c \
tests/eio/eio_test_manager.c \
tests/eio/eio_test_manager_xattr.c \
tests/eio/eio_test_xattr.c \
tests/eio/eio_test_common.c \
tests/eio/eio_test_common.h \
tests/eio/eio_test_map.c \
tests/eio/eio_test_eet.c \
tests/eio/eio_suite.h

tests_eio_eio_suite_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl \
-DTESTS_SRC_DIR=\"$(top_srcdir)/src/tests/eio\" \
-DTESTS_BUILD_DIR=\"$(top_builddir)/src/tests/eio\" \
@CHECK_CFLAGS@ \
@ECORE_FILE_CFLAGS@ \
@EIO_CFLAGS@ @EFL_CFLAGS@

tests_eio_eio_suite_LDADD = \
@CHECK_LIBS@ \
@USE_EIO_LIBS@ \
@USE_ECORE_FILE_LIBS@ \
@USE_EFL_LIBS@

tests_eio_eio_suite_DEPENDENCIES = \
@USE_EIO_INTERNAL_LIBS@

endif