summaryrefslogblamecommitdiff
path: root/src/lib/ecore_drm/ecore_drm_evdev.c
blob: fbc595996df760acac0be5a20edbd73398eb46a8 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11          
               
         
                        

                   
                                            

                           

                                      
                                   

                                      
              


                                                       

                                                                                   
                              

              

                                  
                                             
              
              
                 
                    
                          
           


                                
 
                      
 


                            
 

                               
 
                   
                             
                                 

                                       


                                        
                           

                                    
   
                                     

                                      
            

   
                     

                                    


                           
              
           
           
         
 


                   
 
       
                             
    
                            
 
           


      
                                          


               
              
 

                      

                                 
                                       


                            
                             
                                   
                    
 

             


           
                  

                                            
                                                  
 
             
 
                                
 

                             
 

                    
                                                       
 

                                
          

                                             
          

                                              

                    


      
                                              
 
             

                
                                
 

                                                               
                                  
                    
 

             


           
                  

              
       
   


               

                      
 

                                   
      


                                         
        


                           

               
      
                              
   

            

               
             
               

             
       


                                  


      
                                             
 
                  
 

                                
 
                                 
 
                           
 
                            
                                   
              
 
           
                        
                          
                                

                         
                                  

                         
                                     
                            
   
 
                              

 

                                          
 
             
 
                       
 

                                 
 


                                     
 
                                      
   

                        
   
 
                                      
   
                       
 

                     
   
 
                                     
   

                      
 

                        
 

              
 
        

 
                                                
                                                                   
          
                                           
          
                                            
 
                                                
          
                                           
          
                                            
 


                                   

                     


                                                                                                         
                      

 

                           
 
                  
 
                       
   

                               

   

                             
 
       

 

                              
 

                 
 
                                            
                                         

                    

                                      

                  
                                        

                   
                                         
             
 
       
 
 
                                   
                                     
 

                   
                                             
      
 

                                        
 
#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include <config.h>
#endif

#include "ecore_drm_private.h"
#include <ctype.h>

static void 
_device_calibration_set(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  const char *sysname;
  float cal[6];
  const char *device;
  Eina_List *devices;
  const char *vals;
  enum libinput_config_status status;

  if ((!libinput_device_config_calibration_has_matrix(edev->device)) || 
    (libinput_device_config_calibration_get_default_matrix(edev->device, cal) != 0))
   return;

  sysname = libinput_device_get_sysname(edev->device);

  devices = eeze_udev_find_by_subsystem_sysname("input", sysname);
  if (eina_list_count(devices) < 1) return;

  EINA_LIST_FREE(devices, device)
   {
    vals = eeze_udev_syspath_get_property(device, "WL_CALIBRATION");
	if ((!vals) || 
      (sscanf(vals, "%f %f %f %f %f %f",
          &cal[0], &cal[1], &cal[2], &cal[3], &cal[4], &cal[5]) != 6))
     goto cont;

    cal[2] /= edev->output->current_mode->width;
    cal[5] /= edev->output->current_mode->height;

    status = 
     libinput_device_config_calibration_set_matrix(edev->device, cal);

    if (status != LIBINPUT_CONFIG_STATUS_SUCCESS)
     ERR("Failed to apply calibration");

cont:
    eina_stringshare_del(device);
    continue;
   }
}

static void 
_device_output_set(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Drm_Output *output;
  const char *oname;

  if (!edev->seat) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  oname = libinput_device_get_output_name(edev->device);
  if (oname)
   {
    Eina_List *l;

    DBG("Device Has Output Name: %s", oname);

    EINA_LIST_FOREACH(input->dev->outputs, l, output)
     {
       if ((output->name) && (!strcmp(output->name, oname)))
        {
         edev->output = output;
         break;
        }
     }
   }
  else
   {
    if (!(output = eina_list_nth(input->dev->outputs, 0))) return;
    edev->output = output;
   }
}

static void 
_device_configure(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  if (libinput_device_config_tap_get_finger_count(edev->device) > 0)
   {
    Eina_Bool tap = EINA_FALSE;

    tap = libinput_device_config_tap_get_default_enabled(edev->device);
    libinput_device_config_tap_set_enabled(edev->device, tap);
   }

  _device_output_set(edev);
  _device_calibration_set(edev);
}

static void 
_device_keyboard_setup(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  Ecore_Drm_Input *input;

  if ((!edev) || (!edev->seat)) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;
  if (!input->dev->xkb_ctx) return;

  /* create keymap from xkb context */
  edev->xkb.keymap = xkb_map_new_from_names(input->dev->xkb_ctx, NULL, 0);
  if (!edev->xkb.keymap)
   {
    ERR("Failed to create keymap: %m");
    return;
   }

  /* create xkb state */
  if (!(edev->xkb.state = xkb_state_new(edev->xkb.keymap)))
   {
    ERR("Failed to create xkb state: %m");
    return;
   }

  edev->xkb.ctrl_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_MOD_NAME_CTRL);
  edev->xkb.alt_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_MOD_NAME_ALT);
  edev->xkb.shift_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_MOD_NAME_SHIFT);
  edev->xkb.win_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_MOD_NAME_LOGO);
  edev->xkb.scroll_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_LED_NAME_SCROLL);
  edev->xkb.num_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_LED_NAME_NUM);
  edev->xkb.caps_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, XKB_MOD_NAME_CAPS);
  edev->xkb.altgr_mask = 
   1 << xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, "ISO_Level3_Shift");
}

static int 
_device_keysym_translate(xkb_keysym_t keysym, unsigned int modifiers, char *buffer, int bytes)
{
  unsigned long hbytes = 0;
  unsigned char c;

  if (!keysym) return 0;
  hbytes = (keysym >> 8);

  if (!(bytes &&
     ((hbytes == 0) ||
     ((hbytes == 0xFF) &&
      (((keysym >= XKB_KEY_BackSpace) && (keysym <= XKB_KEY_Clear)) ||
      (keysym == XKB_KEY_Return) || (keysym == XKB_KEY_Escape) ||
      (keysym == XKB_KEY_KP_Space) || (keysym == XKB_KEY_KP_Tab) ||
      (keysym == XKB_KEY_KP_Enter) ||
      ((keysym >= XKB_KEY_KP_Multiply) && (keysym <= XKB_KEY_KP_9)) ||
      (keysym == XKB_KEY_KP_Equal) || (keysym == XKB_KEY_Delete))))))
   return 0;

  if (keysym == XKB_KEY_KP_Space)
   c = (XKB_KEY_space & 0x7F);
  else if (hbytes == 0xFF)
   c = (keysym & 0x7F);
  else
   c = (keysym & 0xFF);

  if (modifiers & ECORE_EVENT_MODIFIER_CTRL)
   {
    if (((c >= '@') && (c < '\177')) || c == ' ')
     c &= 0x1F;
    else if (c == '2')
     c = '\000';
    else if ((c >= '3') && (c <= '7'))
     c -= ('3' - '\033');
    else if (c == '8')
     c = '\177';
    else if (c == '/')
     c = '_' & 0x1F;
   }
  buffer[0] = c;
  return 1;
}

static void 
_device_modifiers_update(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  xkb_mod_mask_t mask;

  edev->xkb.modifiers = 0;

  edev->xkb.depressed = 
   xkb_state_serialize_mods(edev->xkb.state, XKB_STATE_DEPRESSED);
  edev->xkb.latched = 
   xkb_state_serialize_mods(edev->xkb.state, XKB_STATE_LATCHED);
  edev->xkb.locked = 
   xkb_state_serialize_mods(edev->xkb.state, XKB_STATE_LOCKED);
  edev->xkb.group = 
   xkb_state_serialize_mods(edev->xkb.state, XKB_STATE_EFFECTIVE);

  mask = (edev->xkb.depressed | edev->xkb.latched);

  if (mask & edev->xkb.ctrl_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_CTRL;
  if (mask & edev->xkb.alt_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_ALT;
  if (mask & edev->xkb.shift_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_SHIFT;
  if (mask & edev->xkb.win_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_WIN;
  if (mask & edev->xkb.scroll_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_SCROLL;
  if (mask & edev->xkb.num_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_NUM;
  if (mask & edev->xkb.caps_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_LOCK_CAPS;
  if (mask & edev->xkb.altgr_mask)
   edev->xkb.modifiers |= ECORE_EVENT_MODIFIER_ALTGR;
}

static void 
_device_handle_key(struct libinput_device *device, struct libinput_event_keyboard *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;
  Ecore_Drm_Input *input;
  uint32_t timestamp;
  uint32_t code, nsyms;
  const xkb_keysym_t *syms;
  enum libinput_key_state state;
  xkb_keysym_t sym = XKB_KEY_NoSymbol;
  char key[256], keyname[256], compose_buffer[256];
  Ecore_Event_Key *e;
  char *tmp = NULL, *compose = NULL;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;

  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  timestamp = libinput_event_keyboard_get_time(event);
  code = libinput_event_keyboard_get_key(event) + 8;
  state = libinput_event_keyboard_get_key_state(event);

  xkb_state_update_key(edev->xkb.state, code, 
            (state ? XKB_KEY_DOWN : XKB_KEY_UP));

  /* get the keysym for this code */
  nsyms = xkb_key_get_syms(edev->xkb.state, code, &syms);
  if (nsyms == 1) sym = syms[0];

  /* get the keyname for this sym */
  memset(key, 0, sizeof(key));
  xkb_keysym_get_name(sym, key, sizeof(key));

  memset(keyname, 0, sizeof(keyname));
  memcpy(keyname, key, sizeof(keyname));

  if (keyname[0] == '\0')
   snprintf(keyname, sizeof(keyname), "Keycode-%u", code);

  /* if shift is active, we need to transform the key to lower */
  if (xkb_state_mod_index_is_active(edev->xkb.state, 
                   xkb_map_mod_get_index(edev->xkb.keymap, 
                              XKB_MOD_NAME_SHIFT),
                   XKB_STATE_MODS_EFFECTIVE))
   {
    if (keyname[0] != '\0')
     keyname[0] = tolower(keyname[0]);
   }

  memset(compose_buffer, 0, sizeof(compose_buffer));
  if (_device_keysym_translate(sym, edev->xkb.modifiers, 
                compose_buffer, sizeof(compose_buffer)))
   {
    compose = eina_str_convert("ISO8859-1", "UTF-8", compose_buffer);
    if (!compose)
     {
       ERR("Ecore_DRM cannot convert input key string '%s' to UTF-8. "
         "Is Eina built with iconv support?", compose_buffer);
     }
    else
     tmp = compose;
   }

  if (!compose) compose = compose_buffer;

  e = malloc(sizeof(Ecore_Event_Key) + strlen(key) + strlen(keyname) +
       ((compose[0] != '\0') ? strlen(compose) : 0) + 3);
  if (!e) return;

  e->keyname = (char *)(e + 1);
  e->key = e->keyname + strlen(keyname) + 1;
  e->compose = strlen(compose) ? e->key + strlen(key) + 1 : NULL;
  e->string = e->compose;

  strcpy((char *)e->keyname, keyname);
  strcpy((char *)e->key, key);
  if (strlen(compose)) strcpy((char *)e->compose, compose);

  e->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  e->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  e->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  e->timestamp = timestamp;
  e->same_screen = 1;
  e->keycode = code;
  e->data = NULL;

  _device_modifiers_update(edev);

  e->modifiers = edev->xkb.modifiers;

  if (state)
   ecore_event_add(ECORE_EVENT_KEY_DOWN, e, NULL, NULL);
  else
   ecore_event_add(ECORE_EVENT_KEY_UP, e, NULL, NULL);

  if (tmp) free(tmp);
}

static void 
_device_pointer_motion(Ecore_Drm_Evdev *edev, struct libinput_event_pointer *event)
{
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Event_Mouse_Move *ev;
  Ecore_Drm_Output *output;

  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move)))) return;

  if ((output = edev->output))
   {
    if (edev->mouse.x < output->x)
     edev->mouse.x = output->x;
    else if (edev->mouse.x >= (output->x + output->current_mode->width))
     edev->mouse.x = (output->x + output->current_mode->width - 1);

    if (edev->mouse.y < output->y)
     edev->mouse.y = output->y;
    else if (edev->mouse.y >= (output->y + output->current_mode->height))
     edev->mouse.y = (output->y + output->current_mode->height - 1);
   }

  ev->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->timestamp = libinput_event_pointer_get_time(event);
  ev->same_screen = 1;

  /* NB: Commented out. This borks mouse movement if no key has been 
  * pressed yet due to 'state' not being set */
//  _device_modifiers_update(dev);
  ev->modifiers = edev->xkb.modifiers;

  ev->x = edev->mouse.x;
  ev->y = edev->mouse.y;
  ev->root.x = ev->x;
  ev->root.y = ev->y;

  ev->multi.device = edev->mt_slot;
  ev->multi.radius = 1;
  ev->multi.radius_x = 1;
  ev->multi.radius_y = 1;
  ev->multi.pressure = 1.0;
  ev->multi.angle = 0.0;
  ev->multi.x = ev->x;
  ev->multi.y = ev->y;
  ev->multi.root.x = ev->x;
  ev->multi.root.y = ev->y;

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, ev, NULL, NULL);
}

static void 
_device_handle_pointer_motion(struct libinput_device *device, struct libinput_event_pointer *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;

  edev->mouse.x += libinput_event_pointer_get_dx(event);
  edev->mouse.y += libinput_event_pointer_get_dy(event);

  _device_pointer_motion(edev, event);
}

static void 
_device_handle_pointer_motion_absolute(struct libinput_device *device, struct libinput_event_pointer *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;

  edev->mouse.x = 
   libinput_event_pointer_get_absolute_x_transformed(event, 
                            edev->output->current_mode->width);
  edev->mouse.y = 
   libinput_event_pointer_get_absolute_y_transformed(event, 
                            edev->output->current_mode->height);

  _device_pointer_motion(edev, event);
}

static void 
_device_handle_button(struct libinput_device *device, struct libinput_event_pointer *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Event_Mouse_Button *ev;
  enum libinput_button_state state;
  uint32_t button, timestamp;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Button)))) return;

  state = libinput_event_pointer_get_button_state(event);
  button = libinput_event_pointer_get_button(event);
  timestamp = libinput_event_pointer_get_time(event);

  button = ((button & 0x00F) + 1);
  if (button == 3) button = 2;
  else if (button == 2) button = 3;

  ev->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->timestamp = timestamp;
  ev->same_screen = 1;

  /* NB: Commented out. This borks mouse button if no key has been 
  * pressed yet due to 'state' not being set */
//  _device_modifiers_update(dev);
  ev->modifiers = edev->xkb.modifiers;

  ev->x = edev->mouse.x;
  ev->y = edev->mouse.y;
  ev->root.x = ev->x;
  ev->root.y = ev->y;

  ev->multi.device = edev->mt_slot;
  ev->multi.radius = 1;
  ev->multi.radius_x = 1;
  ev->multi.radius_y = 1;
  ev->multi.pressure = 1.0;
  ev->multi.angle = 0.0;
  ev->multi.x = ev->x;
  ev->multi.y = ev->y;
  ev->multi.root.x = ev->x;
  ev->multi.root.y = ev->y;

  if (state)
   {
    unsigned int current;

    current = timestamp;
    edev->mouse.did_double = EINA_FALSE;
    edev->mouse.did_triple = EINA_FALSE;

    if (((current - edev->mouse.prev) <= edev->mouse.threshold) &&
      (button == edev->mouse.prev_button))
     {
       edev->mouse.did_double = EINA_TRUE;
       if (((current - edev->mouse.last) <= (2 * edev->mouse.threshold)) && 
         (button == edev->mouse.last_button))
        {
         edev->mouse.did_triple = EINA_TRUE;
         edev->mouse.prev = 0;
         edev->mouse.last = 0;
         current = 0;
        }
     }

    edev->mouse.last = edev->mouse.prev;
    edev->mouse.prev = current;
    edev->mouse.last_button = edev->mouse.prev_button;
    edev->mouse.prev_button = button;
   }

  ev->buttons = button;

  if (edev->mouse.did_double)
   ev->double_click = 1;
  if (edev->mouse.did_triple)
   ev->triple_click = 1;

  if (state)
   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN, ev, NULL, NULL);
  else
   ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP, ev, NULL, NULL);
}

static void 
_device_handle_axis(struct libinput_device *device, struct libinput_event_pointer *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Event_Mouse_Wheel *ev;
  uint32_t timestamp;
  enum libinput_pointer_axis axis;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Wheel)))) return;

  timestamp = libinput_event_pointer_get_time(event);

  ev->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->timestamp = timestamp;
  ev->same_screen = 1;

  /* NB: Commented out. This borks mouse wheel if no key has been 
  * pressed yet due to 'state' not being set */
//  _device_modifiers_update(dev);
  ev->modifiers = edev->xkb.modifiers;

  ev->x = edev->mouse.x;
  ev->y = edev->mouse.y;
  ev->root.x = ev->x;
  ev->root.y = ev->y;

#if LIBINPUT_HIGHER_08
  axis = LIBINPUT_POINTER_AXIS_SCROLL_VERTICAL;
  if (libinput_event_pointer_has_axis(event, axis))
   ev->z = libinput_event_pointer_get_axis_value(event, axis);

  axis = LIBINPUT_POINTER_AXIS_SCROLL_HORIZONTAL;
  if (libinput_event_pointer_has_axis(event, axis)) 
   {
    ev->direction = 1;
    ev->z = libinput_event_pointer_get_axis_value(event, axis);
   }
#else
  axis = libinput_event_pointer_get_axis(event);
  if (axis == LIBINPUT_POINTER_AXIS_SCROLL_HORIZONTAL) ev->direction = 1;
  ev->z = libinput_event_pointer_get_axis_value(event);
#endif

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_WHEEL, ev, NULL, NULL);
}

Ecore_Drm_Evdev *
_ecore_drm_evdev_device_create(Ecore_Drm_Seat *seat, struct libinput_device *device)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;

  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN_VAL(seat, NULL);

  /* try to allocate space for new evdev */
  if (!(edev = calloc(1, sizeof(Ecore_Drm_Evdev)))) return NULL;

  edev->seat = seat;
  edev->device = device;
  edev->path = eina_stringshare_add(libinput_device_get_sysname(device));

  if (libinput_device_has_capability(device, LIBINPUT_DEVICE_CAP_KEYBOARD))
   {
    edev->seat_caps |= EVDEV_SEAT_KEYBOARD;
    _device_keyboard_setup(edev);
   }

  if (libinput_device_has_capability(device, LIBINPUT_DEVICE_CAP_POINTER))
   {
    edev->seat_caps |= EVDEV_SEAT_POINTER;

    /* TODO: make this configurable */
    edev->mouse.threshold = 0.25;
   }

  if (libinput_device_has_capability(device, LIBINPUT_DEVICE_CAP_TOUCH))
   {
    edev->seat_caps |= EVDEV_SEAT_TOUCH;
   }

  libinput_device_set_user_data(device, edev);
  libinput_device_ref(device);

  /* configure device */
  _device_configure(edev);

  return edev;
}

static void 
_device_handle_touch_event(Ecore_Drm_Evdev *edev, struct libinput_event_touch *event, int state)
{
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Event_Mouse_Button *ev;
  uint32_t timestamp, button = 0;

  if (!edev) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Button)))) return;

  timestamp = libinput_event_touch_get_time(event);

  ev->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->timestamp = timestamp;
  ev->same_screen = 1;

  /* NB: Commented out. This borks mouse button if no key has been 
  * pressed yet due to 'state' not being set */
//  _device_modifiers_update(dev);
  ev->modifiers = edev->xkb.modifiers;

  ev->x = edev->mouse.x;
  ev->y = edev->mouse.y;
  ev->root.x = ev->x;
  ev->root.y = ev->y;

  ev->multi.device = edev->mt_slot;
  ev->multi.radius = 1;
  ev->multi.radius_x = 1;
  ev->multi.radius_y = 1;
  ev->multi.pressure = 1.0;
  ev->multi.angle = 0.0;
  ev->multi.x = ev->x;
  ev->multi.y = ev->y;
  ev->multi.root.x = ev->x;
  ev->multi.root.y = ev->y;

  if (state == ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN)
   {
    unsigned int current;

    current = timestamp;
    edev->mouse.did_double = EINA_FALSE;
    edev->mouse.did_triple = EINA_FALSE;

    if (((current - edev->mouse.prev) <= edev->mouse.threshold) &&
      (button == edev->mouse.prev_button))
     {
       edev->mouse.did_double = EINA_TRUE;
       if (((current - edev->mouse.last) <= (2 * edev->mouse.threshold)) && 
         (button == edev->mouse.last_button))
        {
         edev->mouse.did_triple = EINA_TRUE;
         edev->mouse.prev = 0;
         edev->mouse.last = 0;
         current = 0;
        }
     }

    edev->mouse.last = edev->mouse.prev;
    edev->mouse.prev = current;
    edev->mouse.last_button = edev->mouse.prev_button;
    edev->mouse.prev_button = button;
   }

  ev->buttons = ((button & 0x00F) + 1);

  if (edev->mouse.did_double)
   ev->double_click = 1;
  if (edev->mouse.did_triple)
   ev->triple_click = 1;

  ecore_event_add(state, ev, NULL, NULL);
}

static void 
_device_handle_touch_down(struct libinput_device *device, struct libinput_event_touch *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;

  edev->mouse.x = 
   libinput_event_touch_get_x_transformed(event, edev->output->current_mode->width);
  edev->mouse.y = 
   libinput_event_touch_get_y_transformed(event, edev->output->current_mode->height);

  edev->mt_slot = libinput_event_touch_get_seat_slot(event);

  _device_handle_touch_event(edev, event, ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_DOWN);
}

static void 
_device_handle_touch_motion(struct libinput_device *device, struct libinput_event_touch *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;
  Ecore_Drm_Input *input;
  Ecore_Event_Mouse_Move *ev;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;
  if (!(input = edev->seat->input)) return;

  if (!(ev = calloc(1, sizeof(Ecore_Event_Mouse_Move)))) return;

  edev->mouse.x = 
   libinput_event_touch_get_x_transformed(event, edev->output->current_mode->width);
  edev->mouse.y = 
   libinput_event_touch_get_y_transformed(event, edev->output->current_mode->height);

  edev->mt_slot = libinput_event_touch_get_seat_slot(event);

  ev->window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->event_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->root_window = (Ecore_Window)input->dev->window;
  ev->timestamp = libinput_event_touch_get_time(event);
  ev->same_screen = 1;

  /* NB: Commented out. This borks mouse movement if no key has been 
  * pressed yet due to 'state' not being set */
//  _device_modifiers_update(dev);
//  ev->modifiers = edev->xkb.modifiers;
  ev->modifiers = 0;

  ev->x = edev->mouse.x;
  ev->y = edev->mouse.y;
  ev->root.x = ev->x;
  ev->root.y = ev->y;

  ev->multi.device = edev->mt_slot;
  ev->multi.radius = 1;
  ev->multi.radius_x = 1;
  ev->multi.radius_y = 1;
  ev->multi.pressure = 1.0;
  ev->multi.angle = 0.0;
  ev->multi.x = ev->x;
  ev->multi.y = ev->y;
  ev->multi.root.x = ev->x;
  ev->multi.root.y = ev->y;

  ecore_event_add(ECORE_EVENT_MOUSE_MOVE, ev, NULL, NULL);
}

static void 
_device_handle_touch_up(struct libinput_device *device, struct libinput_event_touch *event)
{
  Ecore_Drm_Evdev *edev;

  if (!(edev = libinput_device_get_user_data(device))) return;

  edev->mt_slot = libinput_event_touch_get_seat_slot(event);

  _device_handle_touch_event(edev, event, ECORE_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP);
}

static void 
_device_handle_touch_frame(struct libinput_device *device EINA_UNUSED, struct libinput_event_touch *event EINA_UNUSED)
{
  /* DBG("Unhandled Touch Frame Event"); */
}

void 
_ecore_drm_evdev_device_destroy(Ecore_Drm_Evdev *edev)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(edev);

  if (edev->seat_caps & EVDEV_SEAT_KEYBOARD)
   {
    if (edev->xkb.state) xkb_state_unref(edev->xkb.state);
    if (edev->xkb.keymap) xkb_map_unref(edev->xkb.keymap);
   }

  if (edev->path) eina_stringshare_del(edev->path);
  if (edev->device) libinput_device_unref(edev->device);

  free(edev);
}

Eina_Bool 
_ecore_drm_evdev_event_process(struct libinput_event *event)
{
  struct libinput_device *device;
  Eina_Bool ret = EINA_TRUE;

  device = libinput_event_get_device(event);
  switch (libinput_event_get_type(event))
   {
   case LIBINPUT_EVENT_KEYBOARD_KEY:
    _device_handle_key(device, libinput_event_get_keyboard_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_POINTER_MOTION:
    _device_handle_pointer_motion(device, 
                   libinput_event_get_pointer_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_POINTER_MOTION_ABSOLUTE:
    _device_handle_pointer_motion_absolute(device, 
                        libinput_event_get_pointer_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_POINTER_BUTTON:
    _device_handle_button(device, libinput_event_get_pointer_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_POINTER_AXIS:
    _device_handle_axis(device, libinput_event_get_pointer_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_TOUCH_DOWN:
    _device_handle_touch_down(device, libinput_event_get_touch_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_TOUCH_MOTION:
    _device_handle_touch_motion(device, 
                  libinput_event_get_touch_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_TOUCH_UP:
    _device_handle_touch_up(device, libinput_event_get_touch_event(event));
    break;
   case LIBINPUT_EVENT_TOUCH_FRAME:
    _device_handle_touch_frame(device, libinput_event_get_touch_event(event));
    break;
   default:
    ret = EINA_FALSE;
    break;
   }

  return ret;
}

/**
 * @brief Set the axis size of the given device.
 *
 * @param dev The device to set the axis size to.
 * @param w The width of the axis.
 * @param h The height of the axis.
 *
 * This function sets set the width @p w and height @p h of the axis
 * of device @p dev. If @p dev is a relative input device, a width and
 * height must set for it. If its absolute set the ioctl correctly, if
 * not, unsupported device.
 */
EAPI void
ecore_drm_inputs_device_axis_size_set(Ecore_Drm_Evdev *edev, int w, int h)
{
  const char *sysname;
  float cal[6];
  const char *device;
  Eina_List *devices;
  const char *vals;
  enum libinput_config_status status;

  if ((w == 0) || (h == 0)) return;

  if ((!libinput_device_config_calibration_has_matrix(edev->device)) || 
    (libinput_device_config_calibration_get_default_matrix(edev->device, cal) != 0))
   return;

  sysname = libinput_device_get_sysname(edev->device);

  devices = eeze_udev_find_by_subsystem_sysname("input", sysname);
  if (eina_list_count(devices) < 1) return;

  EINA_LIST_FREE(devices, device)
   {
    vals = eeze_udev_syspath_get_property(device, "WL_CALIBRATION");
	if ((!vals) || 
      (sscanf(vals, "%f %f %f %f %f %f",
          &cal[0], &cal[1], &cal[2], &cal[3], &cal[4], &cal[5]) != 6))
     goto cont;

    cal[2] /= w;
    cal[5] /= h;

    status = 
     libinput_device_config_calibration_set_matrix(edev->device, cal);

    if (status != LIBINPUT_CONFIG_STATUS_SUCCESS)
     ERR("Failed to apply calibration");

cont:
    eina_stringshare_del(device);
    continue;
   }
}