summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/Makefile_Eio.am
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/Makefile_Eio.am')
-rw-r--r--src/Makefile_Eio.am114
1 files changed, 0 insertions, 114 deletions
diff --git a/src/Makefile_Eio.am b/src/Makefile_Eio.am
deleted file mode 100644
index aa75c5f..0000000
--- a/src/Makefile_Eio.am
+++ /dev/null
@@ -1,114 +0,0 @@
1
2### Library
3
4eio_eolian_files = \
5 lib/eio/efl_io_model.eo \
6 lib/eio/efl_io_manager.eo \
7 lib/eio/eio_sentry.eo
8
9eio_eolian_h = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.h)
10eio_eolian_c = $(eio_eolian_files:%.eo=%.eo.c)
11
12BUILT_SOURCES += $(eio_eolian_c) $(eio_eolian_h)
13
14if INSTALL_EO_FILES
15eioeolianfilesdir = $(datadir)/eolian/include/eio-@VMAJ@
16eioeolianfiles_DATA = $(eio_eolian_files)
17endif
18
19lib_LTLIBRARIES += lib/eio/libeio.la
20EXTRA_DIST2 += $(eio_eolian_files)
21
22installed_eiomainheadersdir = $(includedir)/eio-@VMAJ@
23
24dist_installed_eiomainheaders_DATA = \
25lib/eio/Eio.h \
26lib/eio/Eio_Legacy.h \
27lib/eio/Eio_Eo.h \
28lib/eio/eio_inline_helper.x
29nodist_installed_eiomainheaders_DATA = $(eio_eolian_h)
30
31lib_eio_libeio_la_SOURCES = \
32lib/eio/eio_dir.c \
33lib/eio/eio_eet.c \
34lib/eio/eio_file.c \
35lib/eio/efl_io_manager.c \
36lib/eio/eio_sentry.c \
37lib/eio/eio_main.c \
38lib/eio/eio_map.c \
39lib/eio/eio_monitor.c \
40lib/eio/eio_monitor_poll.c \
41lib/eio/eio_single.c \
42lib/eio/eio_xattr.c \
43lib/eio/efl_io_model.c \
44lib/eio/efl_io_model_private.h \
45lib/eio/eio_private.h \
46lib/eio/eio_sentry_private.h
47
48if HAVE_INOTIFY
49lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_inotify.c
50else
51if HAVE_NOTIFY_WIN32
52lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_win32.c
53else
54if HAVE_NOTIFY_COCOA
55lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_cocoa.c
56else
57if HAVE_NOTIFY_KEVENT
58lib_eio_libeio_la_SOURCES += lib/eio/eio_monitor_kevent.c
59endif
60endif
61endif
62endif
63
64lib_eio_libeio_la_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl @EIO_CFLAGS@ @EFL_CFLAGS@ -DEFL_BUILD
65lib_eio_libeio_la_LIBADD = @EIO_LIBS@ @EFL_LIBS@
66lib_eio_libeio_la_DEPENDENCIES = @EIO_INTERNAL_LIBS@ @EFL_INTERNAL_LIBS@
67lib_eio_libeio_la_LDFLAGS = @EFL_LTLIBRARY_FLAGS@
68if HAVE_NOTIFY_COCOA
69lib_eio_libeio_la_LDFLAGS += -framework CoreServices
70endif
71
72if EFL_ENABLE_TESTS
73
74check_PROGRAMS += tests/eio/eio_suite
75TESTS += tests/eio/eio_suite
76
77tests_eio_eio_suite_SOURCES = \
78tests/eio/eio_suite.c \
79tests/eio/efl_io_model_test_file.c \
80tests/eio/efl_io_model_test_monitor_add.c \
81tests/eio/eio_test_monitor.c \
82tests/eio/eio_test_sentry.c \
83tests/eio/eio_test_file.c \
84tests/eio/eio_test_manager.c \
85tests/eio/eio_test_manager_xattr.c \
86tests/eio/eio_test_xattr.c \
87tests/eio/eio_test_common.c \
88tests/eio/eio_test_common.h \
89tests/eio/eio_test_map.c \
90tests/eio/eio_test_eet.c \
91tests/eio/eio_suite.h
92
93tests_eio_eio_suite_CPPFLAGS = -I$(top_builddir)/src/lib/efl \
94-DPACKAGE_BUILD_DIR=\"$(abs_top_builddir)\" \
95-DTESTS_SRC_DIR=\"$(top_srcdir)/src/tests/eio\" \
96-DTESTS_BUILD_DIR=\"$(top_builddir)/src/tests/eio\" \
97@CHECK_CFLAGS@ \
98@ECORE_FILE_CFLAGS@ \
99@EIO_CFLAGS@ \
100@EFREET_CFLAGS@ \
101@EFL_CFLAGS@
102
103tests_eio_eio_suite_LDADD = \
104@CHECK_LIBS@ \
105@USE_EIO_LIBS@ \
106@USE_ECORE_FILE_LIBS@ \
107@USE_EFREET_LIBS@ \
108@USE_EFL_LIBS@
109
110tests_eio_eio_suite_DEPENDENCIES = \
111@USE_EIO_INTERNAL_LIBS@ \
112@USE_EFREET_INTERNAL_LIBS@
113
114endif