summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/lib/eina/eina_abstract_content.h (unfollow)
AgeCommit message (Expand)Author
2020-11-25eina: Rename EAPI macro to EINA_API in Eina libraryFelipe Magno de Almeida
2020-03-09eina: fix define of Eina_ContentMarcel Hollerbach
2020-03-08docs: Strengthen docs for Copy&Paste and Drag&DropXavi Artigas
2020-03-08eina: introduce Eina_Abstract_ContentMarcel Hollerbach