summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/lib/eina/eina_array.c (follow)
AgeCommit message (Expand)Author
2020-11-25eina: Rename EAPI macro to EINA_API in Eina libraryFelipe Magno de Almeida
2017-12-13efl: drop deprecated Encoding key from desktop filesRoss Vandegrift
2017-09-01eina_array: Fix magic checks to returnJean-Philippe Andre
2017-07-29eina inarray accessor - use right type in parameterCarsten Haitzler (Rasterman)
2016-02-17eina: eina_array_free() now silently ignores NULLJean-Philippe Andre
2016-02-13eina: accept NULL in eina_array_free() without erroringMike Blumenkrantz
2014-02-25eina: fix Windows compilation due to a typo.Cedric Bail
2014-02-25eina: add eina_accessor_clone and update all Eina_Accessor to take advantage ...Felipe Magno de Almeida
2013-11-29eina: fix rounding logic to avoid making the array to short.Cedric Bail
2013-11-28fix eina_array_remove to actually realloc down in size to remove bloatCarsten Haitzler (Rasterman)
2013-10-11eina - and e3fl in general - stop using eina_error_get/set - useless reallyCarsten Haitzler (Rasterman)
2013-06-20efl: formattingSebastian Dransfeld
2012-09-16merge : add einaVincent Torri