summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/tests/eina_cxx/eina_cxx_suite.cc (follow)
AgeCommit message (Expand)Author
2014-03-10eina-cxx: Added eina_log support for C++, using IOStreams syntaxFelipe Magno de Almeida
2014-03-07eina-cxx: renamed efl::eina::eina_value to efl::eina::valueFelipe Magno de Almeida
2014-02-25eina: add a C++ bindings to Eina @feature.Felipe Magno de Almeida