summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/tests/eio/eio_test_xattr.c (follow)
AgeCommit message (Expand)Author
2018-06-19tests: use fixtures for eio testsMike Blumenkrantz
2018-04-05tests: add instrumentation to existing tests to find slow testsMike Blumenkrantz
2017-01-06eina: rename EINA_{FLT,DBL}_CMP to EINA_{FLT,DBL}_EQ.Cedric BAIL
2016-12-19eio: correctly compar double in xattr test.Cedric BAIL
2016-05-25eio: Adds Eo-based Eio APILauro Moura
2016-05-11tests: eio: make sure we cleanup eio_test_xattr_set correctlyStefan Schmidt
2016-02-16Test rework #12: EioVincent Torri
2015-12-03Eio: Fixes T2831, eio xattr tests failingVivek Ellur
2015-08-07Fix grammar in error messages.Yomi
2015-05-06eina_xattr: Fixed T2381, eina xattr tests failingvivek
2015-04-28eio: fix compilation warnings in eio_test_xattr.c when xattr tests are disabled.vivek
2015-04-22eio: add testcases for various eio_xattr types set and get functions.vivek
2015-04-19eio: forgot to test when xattr tests are disable.Cedric BAIL
2015-04-18eio: add test cases for eio xattr module.vivek