aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/bin/e_randr2.c
blob: fc0375a8c212b9bf9acdca2ba6a0018cbc282866 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6

       
                

                                     
                                 
                                        
                                               
                                        


                                               
                                  


                                     
                                     

                      
 
                        

                                     


          

       
                                      
                                                       
                                    

                        
                                      

                          
                      
 
                  

              
               
                    

                                   


                               
   
                                         
                         

                
                              


                                 
                         
                

                           


      
        

                        
     
              
                          
                                                         


                 
                           
                         
                     


           

                                
                

     
            


                                   


                            
                                       


                          
          

                                
                                          
              


                         
                
        


                         

                               


                        


                      

                 
                        


                 


                     


                                  
        
               
 

                                
                                                   
               
                                      
                                       
                         
                    
                              
                            
                                   

                                                                                          

                    
                                    
                 


                                       

                        
                                     
               


                                 
       


                                                                         

                             


                           

                        


               

                           
                            
                                                        
                               
                     
      
                                           
                               

                          

                         

                           

                                   


                            
                     
                               
                           


                               

                                

               
                     

                        
                 
               
                                                                   

                               
                     


                                   
                                        

                
                       
                                  
                                                          


                         


                                


                         


                                                
                

              
                                       
                          
                                                                                                                       
                                                                        

                                      
                         

                                 


                               


              


                                   
        

                                      
                             

                                                             


                                        

                                      

             
                 


                                

                   
            
 
                         
               
   
                       

        
            


                            


                                      
                                       

                                                                                                                          
            
                                                          
     
                                      
                         
    
                                          
                
 
 
               

                                   
 
                                          

                       

                                                                                   


                                  
#include "e.h"

#define E_RANDR_CONFIG_VERSION 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
static Eina_Bool        _screen_closed(E_Randr2_Screen *s);
static void          _animated_apply_abort(void);
static Eina_Bool        _cb_delay_timer(void *data);
static Eina_Bool        _cb_fade_animator(void *data);
static void          _animated_apply(void);
static void          _do_apply(void);
static void          _info_free(E_Randr2 *r);
static E_Config_Randr2    *_config_load(void);
static void          _config_free(E_Config_Randr2 *cfg);
static Eina_Bool        _config_save(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg);
static Eina_Bool        _config_update(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg, Eina_Bool );
static void          _config_apply(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg);
static int           _config_screen_match_count(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg);
static char          *_screens_fingerprint(E_Randr2 *r);
static Eina_Bool        _screens_differ(E_Randr2 *r1, E_Randr2 *r2);
static Eina_Bool        _cb_screen_change_delay(void *data);
static E_Randr2_Screen    *_screen_output_find(const char *out);
static E_Randr2_Screen    *_screen_id_find(const char *id);
static void          _screen_config_takeover(void);
static void          _screen_config_do(E_Randr2_Screen *s);
static void          _screen_config_eval(void);
static void          _screen_config_maxsize(void);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
static E_Config_DD  *_e_randr2_cfg_edd = NULL;
static E_Config_DD  *_e_randr2_cfg_screen_edd = NULL;
static Eina_List   *_ev_handlers = NULL;
static Ecore_Timer  *_screen_delay_timer = NULL;
static Eina_Bool   event_screen = EINA_FALSE;
static Eina_Bool   event_ignore = EINA_FALSE;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
E_API E_Config_Randr2 *e_randr2_cfg = NULL;
E_API E_Randr2    *e_randr2 = NULL;

E_API int       E_EVENT_RANDR_CHANGE = 0;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EINTERN Eina_Bool
e_randr2_init(void)
{
  int count;

  if (!E_EVENT_RANDR_CHANGE) E_EVENT_RANDR_CHANGE = ecore_event_type_new();
  if ((!e_comp->screen) || (!e_comp->screen->available) || (!e_comp->screen->available())) return EINA_FALSE;
  // create data descriptors for config storage
  _e_randr2_cfg_screen_edd =
   E_CONFIG_DD_NEW("E_Config_Randr2_Screen", E_Config_Randr2_Screen);
#undef T
#undef D
#define T E_Config_Randr2_Screen
#define D _e_randr2_cfg_screen_edd
  E_CONFIG_VAL(D, T, id, STR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, rel_to, STR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, rel_align, DOUBLE);
  E_CONFIG_VAL(D, T, mode_refresh, DOUBLE);
  E_CONFIG_VAL(D, T, mode_w, UINT);
  E_CONFIG_VAL(D, T, mode_h, INT);
  E_CONFIG_VAL(D, T, rotation, INT);
  E_CONFIG_VAL(D, T, priority, INT);
  E_CONFIG_VAL(D, T, rel_mode, UCHAR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, enabled, UCHAR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, profile, STR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, scale_multiplier, DOUBLE);

  _e_randr2_cfg_edd = E_CONFIG_DD_NEW("E_Config_Randr2", E_Config_Randr2);
#undef T
#undef D
#define T E_Config_Randr2
#define D _e_randr2_cfg_edd
  E_CONFIG_VAL(D, T, version, INT);
  E_CONFIG_LIST(D, T, screens, _e_randr2_cfg_screen_edd);
  E_CONFIG_VAL(D, T, restore, UCHAR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, ignore_hotplug_events, UCHAR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, ignore_acpi_events, UCHAR);
  E_CONFIG_VAL(D, T, default_policy, UINT);

  // set up events from the driver
  if (e_comp->screen->init)
   e_comp->screen->init();
  // get current screen info
  e_randr2 = e_comp->screen->create();
  // from screen info calculate screen max dimensions
  _screen_config_maxsize();
  // load config and apply it
  e_randr2_cfg = _config_load();
  // only apply if restore is set AND at least one configured screen
  // matches one we have

  count = _config_screen_match_count(e_randr2, e_randr2_cfg);
  if (e_randr2_cfg->restore && count)
   {
    if (count != (int)eina_list_count(e_randr2->screens))
     {
       if (_config_update(e_randr2, e_randr2_cfg, 1))
        e_randr2_config_save();
     }
    _do_apply();
   }
  else
   {
    _config_update(e_randr2, e_randr2_cfg, 0);
    e_randr2_config_save();
   }
  ecore_event_add(E_EVENT_RANDR_CHANGE, NULL, NULL, NULL);
  return EINA_TRUE;
}

EINTERN int
e_randr2_shutdown(void)
{
  _animated_apply_abort();
  // nuke any screen config delay handler
  if (_screen_delay_timer) ecore_timer_del(_screen_delay_timer);
  _screen_delay_timer = NULL;
  // stop listening to driver info
  if (e_comp->screen && e_comp->screen->shutdown)
   e_comp->screen->shutdown();
  // clear up all event handlers
  E_FREE_LIST(_ev_handlers, ecore_event_handler_del);
  // free up screen info
  _info_free(e_randr2);
  e_randr2 = NULL;
  _config_free(e_randr2_cfg);
  e_randr2_cfg = NULL;
  // free up data descriptors
  E_CONFIG_DD_FREE(_e_randr2_cfg_edd);
  E_CONFIG_DD_FREE(_e_randr2_cfg_screen_edd)
  return 1;
}

E_API Eina_Bool
e_randr2_config_save(void)
{
  // save our config
  return _config_save(e_randr2, e_randr2_cfg);
}

E_API void
e_randr2_config_apply(void)
{
  _animated_apply();
}

E_API void
e_randr2_screeninfo_update(void)
{
  // re-fetch/update current screen info
  _info_free(e_randr2);
  e_randr2 = e_comp->screen->create();
  _screen_config_maxsize();
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
static double _start_time = 0.0;
static Ecore_Animator *_fade_animator = NULL;
static Ecore_Timer *_apply_delay = NULL;
Eina_Bool _applying = EINA_FALSE;
static int _target_from = 0;
static int _target_to = 0;
static Evas_Object *_fade_obj = NULL;

static Eina_Bool
_screen_closed(E_Randr2_Screen *s)
{
  printf("RRR: check lid for %s...\n", s->info.name);
  if (!e_acpi_lid_is_closed()) return EINA_FALSE;
  if (s->info.is_lid)
   {
    printf("RRR:  is closed lid\n");
    return EINA_TRUE;
   }
  return EINA_FALSE;
}

static void
_animated_apply_abort(void)
{
  if (_apply_delay) ecore_timer_del(_apply_delay);
  if (_fade_animator) ecore_animator_del(_fade_animator);
  _apply_delay = NULL;
  _fade_animator = NULL;
  _applying = EINA_FALSE;
  _fade_obj = NULL;
}

static Eina_Bool
_cb_delay_timer(void *data EINA_UNUSED)
{
  _apply_delay = NULL;
  _target_from = 255;
  _target_to = 0;
  _start_time = ecore_loop_time_get();
  _fade_animator = ecore_animator_add(_cb_fade_animator, NULL);
  return EINA_FALSE;
}

static Eina_Bool
_cb_fade_animator(void *data EINA_UNUSED)
{
  double t = ecore_loop_time_get() - _start_time;
  const double duration = 0.5;
  int v;

  if (t < 0.0) t = 0.0;
  t = t / duration;
  if (t > 1.0) t = 1.0;
  t = ecore_animator_pos_map(t, ECORE_POS_MAP_SINUSOIDAL, 0.0, 0.0);
  v = _target_from + ((_target_to - _target_from) * t);
  if (t >= 1.0) v = _target_to;
  evas_object_color_set(_fade_obj, 0, 0, 0, v);
  if (v == _target_to)
   {
    if (_target_to == 255)
     {
       _apply_delay = ecore_timer_loop_add(1.0, _cb_delay_timer, NULL);
       _do_apply();
     }
    else
     {
       evas_object_del(_fade_obj);
       _fade_obj = NULL;
       _applying = EINA_FALSE;
     }
    _fade_animator = NULL;
    return EINA_FALSE;
   }
  return EINA_TRUE;
}

static void
_animated_apply(void)
{
  Evas *e;

  // fade out, config, wait 3 seconds, fade back in
  if (_applying) return;
  _applying = EINA_TRUE;
  _start_time = ecore_loop_time_get();
  e = e_comp->evas;
  _fade_obj = evas_object_rectangle_add(e);
  evas_object_pass_events_set(_fade_obj, EINA_TRUE);
  evas_object_color_set(_fade_obj, 0, 0, 0, 0);
  evas_object_move(_fade_obj, 0, 0);
  evas_object_resize(_fade_obj, 999999, 999999);
  evas_object_layer_set(_fade_obj, EVAS_LAYER_MAX);
  evas_object_show(_fade_obj);
  _target_from = 0;
  _target_to = 255;
  _fade_animator = ecore_animator_add(_cb_fade_animator, NULL);
}

static void
_do_apply(void)
{
  // take current screen config and apply it to the driver
  printf("RRR: re-get info before applying..\n");
  _info_free(e_randr2);
  e_randr2 = e_comp->screen->create();
  _screen_config_maxsize();
  printf("RRR: apply config...\n");
  _config_apply(e_randr2, e_randr2_cfg);
  printf("RRR: takeover config...\n");
  _screen_config_takeover();
  printf("RRR: eval config...\n");
  _screen_config_eval();
  printf("RRR: really apply config...\n");
  e_comp->screen->apply();
  printf("RRR: done config...\n");
}

static void
_info_free(E_Randr2 *r)
{
  E_Randr2_Screen *s;
  E_Randr2_Mode *m;

  if (!r) return;
  // free up our randr screen data
  EINA_LIST_FREE(r->screens, s)
   {
    free(s->id);
    free(s->info.screen);
    free(s->info.name);
    free(s->info.edid);
    EINA_LIST_FREE(s->info.modes, m) free(m);
    free(s->config.relative.to);
    free(s->config.profile);
    free(s);
   }
  free(r);
}

static void
_config_upgrade(E_Config_Randr2 *cfg)
{
  if (cfg->version < 2)
   cfg->default_policy = E_RANDR2_POLICY_EXTEND;
}

static E_Config_Randr2 *
_config_load(void)
{
  E_Config_Randr2 *cfg;

  // load config and check if version is up to date
  cfg = e_config_domain_load("e_randr2", _e_randr2_cfg_edd);
  if (cfg)
   {
    if (cfg->version < E_RANDR_CONFIG_VERSION)
     _config_upgrade(cfg);
    printf("RRR: loaded existing config\n");
    return cfg;
   }

  // need new config
  cfg = calloc(1, sizeof(E_Config_Randr2));
  cfg->version = E_RANDR_CONFIG_VERSION;
  cfg->screens = NULL;
  cfg->restore = 1;
  cfg->ignore_hotplug_events = 0;
  cfg->ignore_acpi_events = 0;
  cfg->default_policy = E_RANDR2_POLICY_EXTEND;
  printf("RRR: fresh config\n");
  return cfg;
}

static void
_config_free(E_Config_Randr2 *cfg)
{
  E_Config_Randr2_Screen *cs;

  if (!cfg) return;
  // free config data
  EINA_LIST_FREE(cfg->screens, cs)
   {
    eina_stringshare_del(cs->id);
    eina_stringshare_del(cs->rel_to);
    eina_stringshare_del(cs->profile);
    free(cs);
   }
  free(cfg);
}

static Eina_Bool
_config_save(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg)
{
  if ((!r) || (!cfg)) return EINA_FALSE;
  // save config struct to cfg file
  return e_config_domain_save("e_randr2", _e_randr2_cfg_edd, cfg);
}

static Eina_Bool
_config_ask_dialog(void *data)
{
  e_configure_registry_call("screen/screen_setup", NULL, data);
  free(data);
  return EINA_FALSE;
}

static Eina_Bool
_config_update(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg, Eina_Bool update_only)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  E_Config_Randr2_Screen *cs;
  Eina_Bool ret = EINA_FALSE;

  printf("--------------------------------------------------\n");
  EINA_LIST_FOREACH(r->screens, l, s)
   {
    printf("RRR: out id=%s: connected=%i\n", s->id, s->info.connected);
    if ((!s->id) || (!s->info.connected) || (_screen_closed(s))) continue;
    cs = e_randr2_config_screen_find(s, cfg);
    if (cs && update_only) continue;
    if (!cs)
     {
       cs = calloc(1, sizeof(E_Config_Randr2_Screen));
       if (cs)
        {
         cs->id = eina_stringshare_add(s->id);
         cfg->screens = eina_list_prepend(cfg->screens, cs);
        }
     }
    if (cs)
     {
       if (update_only)
        {
         switch (cfg->default_policy)
          {
           case E_RANDR2_POLICY_EXTEND:
            if (s->config.relative.mode < E_RANDR2_RELATIVE_TO_LEFT)
             cs->rel_mode = E_RANDR2_RELATIVE_TO_RIGHT;
            else
             cs->rel_mode = s->config.relative.mode;
            break;
           case E_RANDR2_POLICY_CLONE:
            cs->rel_mode = E_RANDR2_RELATIVE_CLONE;
            break;
           case E_RANDR2_POLICY_ASK:
            if (starting)
             ecore_timer_loop_add(2, _config_ask_dialog, eina_strdup(s->info.name));
            else
             ecore_timer_loop_add(0.01, _config_ask_dialog, eina_strdup(s->info.name));
            EINA_FALLTHROUGH;
            /* no break */
           case E_RANDR2_POLICY_NONE:
            cs->rel_mode = E_RANDR2_RELATIVE_NONE;
            break;
          }
        }
       else
        cs->rel_mode = s->config.relative.mode;
       if (update_only &&
        ((cfg->default_policy == E_RANDR2_POLICY_CLONE) ||
        (cfg->default_policy == E_RANDR2_POLICY_EXTEND)))
        {
         E_Randr2_Mode *m = eina_list_data_get(s->info.modes);

         cs->enabled = 1;
         cs->mode_refresh = m->refresh;
         cs->mode_w = m->w;
         cs->mode_h = m->h;
         if (s->config.relative.to)
          cs->rel_to = eina_stringshare_add(s->config.relative.to);
         else
          {
            /* find right-most screen */
            E_Zone *zone = eina_list_last_data_get(e_comp->zones);
            eina_stringshare_replace(&cs->rel_to, zone->randr2_id);
          }
         cs->rel_align = 0;
        }
       else
        {
         cs->enabled = s->config.enabled;
         cs->mode_refresh = s->config.mode.refresh;
         cs->mode_w = s->config.mode.w;
         cs->mode_h = s->config.mode.h;
         if (s->config.relative.to)
          cs->rel_to = eina_stringshare_add(s->config.relative.to);
         cs->rel_align = s->config.relative.align;
        }
       cs->rotation = s->config.rotation;
       cs->priority = s->config.priority;
       if (cs->profile)
        {
         printf("RRR: store config profile '%s'\n", cs->profile);
         free(s->config.profile);
         s->config.profile = strdup(cs->profile);
        }
       else
        {
         free(s->config.profile);
         s->config.profile = NULL;
        }
       printf("RRR: store scale mul %1.5f\n", cs->scale_multiplier);
       s->config.scale_multiplier = cs->scale_multiplier;
       ret = EINA_TRUE;
     }
   }
  printf("--------------------------------------------------\n");
  return ret;
}

static void
_config_really_apply(E_Randr2_Screen *s, E_Config_Randr2_Screen *cs)
{
  if (cs)
   {
    s->config.enabled = EINA_TRUE;
    s->config.mode.w = cs->mode_w;
    s->config.mode.h = cs->mode_h;
    s->config.mode.refresh = cs->mode_refresh;
    s->config.mode.preferred = EINA_FALSE;
    s->config.rotation = cs->rotation;
    s->config.priority = cs->priority;
    free(s->config.relative.to);
    if (cs->rel_to) s->config.relative.to = strdup(cs->rel_to);
    else s->config.relative.to = NULL;
    s->config.relative.mode = cs->rel_mode;
    s->config.relative.align = cs->rel_align;
    free(s->config.profile);
    if (cs->profile) s->config.profile = strdup(cs->profile);
    else s->config.profile = NULL;
    s->config.scale_multiplier = cs->scale_multiplier;
   }
  else
   {
    s->config.enabled = EINA_FALSE;
    s->config.geom.x = 0;
    s->config.geom.y = 0;
    s->config.geom.w = 0;
    s->config.geom.h = 0;
    s->config.mode.w = 0;
    s->config.mode.h = 0;
    s->config.mode.refresh = 0.0;
    s->config.mode.preferred = EINA_FALSE;
    s->config.rotation = 0;
    s->config.priority = 0;
    free(s->config.relative.to);
    s->config.relative.to = NULL;
    s->config.relative.mode = E_RANDR2_RELATIVE_NONE;
    s->config.relative.align = 0.0;
    free(s->config.profile);
    s->config.profile = NULL;
    s->config.scale_multiplier = 0.0;
   }
}

static void
_config_apply(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  E_Config_Randr2_Screen *cs;

  if ((!r) || (!cfg)) return;
  EINA_LIST_FOREACH(r->screens, l, s)
   {
    printf("RRR: apply '%s'...\n", s->info.name);
    cs = NULL;
    if ((!_screen_closed(s)) && (s->info.connected))
     cs = e_randr2_config_screen_find(s, cfg);
    printf("RRR: connected = %i\n", s->info.connected);
    if ((cs) && (cs->enabled))
     {
       printf("RRR: ... enabled\n");
       printf("RRR: ... priority = %i\n", cs->priority);
       _config_really_apply(s, cs);
     }
    else
     {
       printf("RRR: ... disabled\n");
       _config_really_apply(s, NULL);
     }
    s->config.configured = EINA_TRUE;
   }
}

static int
_config_screen_match_count(E_Randr2 *r, E_Config_Randr2 *cfg)
{
  Eina_List *l, *ll;
  E_Randr2_Screen *s;
  E_Config_Randr2_Screen *cs;
  int count = 0;

  EINA_LIST_FOREACH(cfg->screens, l, cs)
   {
    if (!cs->id) continue;
    EINA_LIST_FOREACH(r->screens, ll, s)
     {
       if ((!s->id) || (!s->info.connected) ||
         (_screen_closed(s))) continue;
       if (!strcmp(cs->id, s->id)) count++;
     }
   }
  return count;
}

static char *
_screens_fingerprint(E_Randr2 *r)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  Eina_Strbuf *buf;
  char *str;

  buf = eina_strbuf_new();
  if (!buf) return NULL;
  EINA_LIST_FOREACH(r->screens, l, s)
   {
    if (!s->id) eina_strbuf_append(buf, ":NULL:");
    else
     {
       eina_strbuf_append(buf, ":");
       eina_strbuf_append(buf, s->id);
       eina_strbuf_append(buf, ":");
       if (s->info.lid_closed) eina_strbuf_append(buf, ":LC:");
       else eina_strbuf_append(buf, ":LO:");
     }
   }
  str = eina_strbuf_string_steal(buf);
  eina_strbuf_free(buf);
  return str;
}

static Eina_Bool
_screens_differ(E_Randr2 *r1, E_Randr2 *r2)
{
  char *s1, *s2;
  Eina_Bool changed = EINA_FALSE;
  Eina_List *l, *ll;
  E_Randr2_Screen *s, *ss;

  // check monitor outputs and edids, plugged in things
  s1 = _screens_fingerprint(r1);
  s2 = _screens_fingerprint(r2);
  if ((!s1) && (!s2)) return EINA_FALSE;
  printf("RRR: check fingerprint...\n");
  if ((s1) && (s2) && (strcmp(s1, s2))) changed = EINA_TRUE;
  printf("RRR: ... fingerprint says %i\n", changed);
  free(s1);
  free(s2);
  // check screen config
  EINA_LIST_FOREACH(r2->screens, l, s)
   {
    if (!s->id) continue;
    EINA_LIST_FOREACH(r2->screens, ll, ss)
     {
       if ((ss->id) && (!strcmp(s->id, ss->id))) break;
       ss = NULL;
     }
    if (!ss) changed = EINA_TRUE;
    else if ((s->config.geom.x != ss->config.geom.x) ||
         (s->config.geom.y != ss->config.geom.y) ||
         (s->config.geom.w != ss->config.geom.w) ||
         (s->config.geom.h != ss->config.geom.h) ||
         (s->config.mode.w != ss->config.mode.w) ||
         (s->config.mode.h != ss->config.mode.h) ||
         (s->config.enabled != ss->config.enabled) ||
         (s->config.rotation != ss->config.rotation) ||
         (s->info.lid_closed != ss->info.lid_closed))
     changed = EINA_TRUE;
   }
  printf("RRR: changed = %i\n", changed);
  return changed;
}

static Eina_Bool
_cb_screen_change_delay(void *data EINA_UNUSED)
{
  Eina_Bool change = EINA_FALSE;
  _screen_delay_timer = NULL;
  printf("RRR: ... %i %i\n", event_screen, event_ignore);
  // if we had a screen plug/unplug etc. event and we shouldnt ignore it...
  if ((event_screen) && (!event_ignore))
   {
    E_Randr2 *rtemp;

    printf("RRR: reconfigure screens due to event...\n");
    rtemp = e_comp->screen->create();
    if (rtemp)
     {
       if (_screens_differ(e_randr2, rtemp)) change = EINA_TRUE;
       if (e_randr2_cfg->default_policy != E_RANDR2_POLICY_NONE)
        {
         if (_config_update(rtemp, e_randr2_cfg, 1))
          {
            e_randr2_config_save();
            if (e_randr2_cfg->default_policy != E_RANDR2_POLICY_ASK)
             change = EINA_TRUE;
          }
        }
       _info_free(rtemp);
     }
    printf("RRR: change = %i\n", change);
    // we plugged or unplugged some monitor - re-apply config so
    // known screens can be configured
    if (change) e_randr2_config_apply();
   }
  // update screen info after the above apply or due to external changes
  e_randr2_screeninfo_update();
  e_comp_canvas_resize(e_randr2->w, e_randr2->h);
  e_randr2_screens_setup(e_comp->w, e_comp->h);
  e_comp_canvas_update();
  // tell the rest of e some screen reconfigure thing happened
  ecore_event_add(E_EVENT_RANDR_CHANGE, NULL, NULL, NULL);
  event_screen = EINA_FALSE;
  event_ignore = EINA_FALSE;
  return EINA_FALSE;
}

static E_Randr2_Screen *
_screen_output_find(const char *out)
{
  E_Randr2_Screen *s;
  Eina_List *l;
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (!strcmp(s->info.name, out)) return s;
   }
  return NULL;
}

static E_Randr2_Screen *
_screen_id_find(const char *id)
{
  E_Randr2_Screen *s;
  Eina_List *l;
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (!strcmp(s->id, id)) return s;
   }
  return NULL;
}

static void
_screen_config_takeover(void)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    s->config.configured = EINA_TRUE;
   }
}

static E_Config_Randr2_Screen *_config_screen_string_find(E_Config_Randr2 *cfg, const char *id);
static E_Randr2_Screen *_screen_fuzzy_fallback_find(E_Config_Randr2 *cfg, const char *id);

static E_Config_Randr2_Screen *
_config_screen_string_find(E_Config_Randr2 *cfg, const char *id)
{
  Eina_List *l;
  E_Config_Randr2_Screen *cs;

  if ((!id) || (!cfg)) return NULL;
  EINA_LIST_FOREACH(cfg->screens, l, cs)
   {
    if (!cs->id) continue;
    if (!strcmp(cs->id, id)) return cs;
   }
  return NULL;
}

static E_Randr2_Screen *
_screen_fuzzy_fallback_find(E_Config_Randr2 *cfg, const char *id)
{
  E_Randr2_Screen *s = NULL;
  char *p, *name;

  // strip out everythng in the string from / on as that is edid
  // and fall back to finding just the output name in the rel
  // to identifier, rather than the specific screen id
  p = strchr(id, '/');
  if (!p) return NULL;
  name = alloca((p - id) + 1);
  strncpy(name, id, p - id);
  name[p - id] = 0;

  s = _screen_id_find(id);
  if (!s) s = _screen_output_find(name);
  if (!s)
   {
    E_Config_Randr2_Screen *cs;

    cs = _config_screen_string_find(cfg, name);
    if ((cs) && (cs->id)) return _screen_fuzzy_fallback_find(cfg, cs->id);
   }
  return s;
}

static E_Config_Randr2_Screen *
_config_screen_clone_resolve(E_Config_Randr2 *cfg, const char *id, int *x, int *y)
{
  E_Config_Randr2_Screen *cs;
  E_Randr2_Screen *s;
  char *p, *name;

  cs = _config_screen_string_find(cfg, id);
  if (!cs) return NULL;

  name = alloca(strlen(cs->id) + 1);
  strcpy(name, cs->id);
  if ((p = strchr(name, '/'))) *p = 0;

  s = _screen_id_find(cs->id);
  if (!s) s = _screen_output_find(name);
  if (!s)
   {
    if ((cs->rel_mode == E_RANDR2_RELATIVE_CLONE) && (cs->rel_to))
     return _config_screen_clone_resolve(cfg, cs->rel_to, x, y);
    return NULL;
   }
  _screen_config_do(s);
  *x = s->config.geom.x;
  *y = s->config.geom.y;
  return cs;
}

static Eina_List *
_screen_clones_find(Eina_List *screens, E_Randr2_Screen *s)
{
  Eina_List *clones = NULL, *l;
  E_Randr2_Screen *s2, *sclone;
  Eina_Bool added;

  // go over all screens and as long as we have found another screen that is
  // cloned from something in the clone set, then keep looking.
  clones = eina_list_append(clones, s);
  added = EINA_TRUE;
  while (added)
   {
    added = EINA_FALSE;
    // og over all screens
    EINA_LIST_FOREACH(screens, l, s2)
     {
       // skip looking at screens we already have in our set
       if (eina_list_data_find(clones, s2)) continue;
       // if this clones another screen... get that as sclone
       if ((s2->config.relative.to) &&
         (s2->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_CLONE))
        {
         sclone = _screen_fuzzy_fallback_find(e_randr2_cfg,
                            s2->config.relative.to);
         if (!sclone) continue;
         // if the screen s2 is relative to is not in our list, add
         // s2 to our clones list as well
         if (!eina_list_data_find(clones, sclone))
          {
            clones = eina_list_append(clones, sclone);
            added = EINA_TRUE;
          }
         if (!eina_list_data_find(clones, s2))
          {
            clones = eina_list_append(clones, s2);
            added = EINA_TRUE;
          }
         if (added)
          {
            // break our list walk, and iterate while again
            break;
          }
       }
     }
   }
  return clones;
}

static void
_screen_clones_common_sync(Eina_List *clones)
{
  E_Randr2_Screen *s, *sbase = NULL;
  E_Randr2_Mode *m, *m2, *mcommon = NULL;
  Eina_List *modes = NULL, *l, *l2, *l3;
  Eina_Bool common;
  int d, diff = 0x7fffffff;

  // find the base/root/master screen for clones
  EINA_LIST_FOREACH(clones, l, s)
   {
    // simple check - if it doesn't clone something else - then it's
    // the master (doesn't handle missing screens)
    if (s->config.relative.mode != E_RANDR2_RELATIVE_CLONE)
     {
       sbase = s;
       break;
     }
   }
  if (!sbase) return;
  // store all modes that master/base screen has and we'll "weed them out"
  EINA_LIST_FOREACH(sbase->info.modes, l, m)
   {
    modes = eina_list_append(modes, m);
   }
  // ensure it's configured
  _screen_config_do(sbase);
again:
  // we took all modes in the "master"
  EINA_LIST_FOREACH(modes, l, m)
   {
    // find all other screens in the clone list and...
    EINA_LIST_FOREACH(clones, l2, s)
     {
       if (s == sbase) continue; // skip if its the base/master
       // see if mode "m" is common to other clones
       common = EINA_FALSE;
       EINA_LIST_FOREACH(s->info.modes, l3, m2)
        {
         /// only check res, not refresh
         if ((m->w == m2->w) && (m->h == m2->h))
          {
            common = EINA_TRUE;
            break;
          }
        }
       // m is not common with modes in screen s - so removed it
       if (!common)
        {
         modes = eina_list_remove_list(modes, l);
         // the list is no longer save to walk - so let's just
         // walk it again from scratch
         goto again;
        }
     }
   }
  // no modes in common :(
  if (!modes) return;
  common = EINA_FALSE;
  EINA_LIST_FOREACH(modes, l, m)
   {
    // one of the common modes matches the base config - we are ok
    if ((m->w == sbase->config.mode.w) && (m->h == sbase->config.mode.h))
     {
       modes = eina_list_free(modes);
       return;
     }
   }
  // find a common mode since current config doesn't match
  EINA_LIST_FOREACH(modes, l, m)
   {
    // calculate a "difference" based on a combo of diff in area pixels
    // actual resolutin pixels (squared) and refresh delta * 10 squared
    d = abs((sbase->config.mode.w * sbase->config.mode.h) - (m->w * m->h));
    d += (sbase->config.mode.w - m->w) * (sbase->config.mode.w - m->w);
    d += (sbase->config.mode.h - m->h) * (sbase->config.mode.h - m->h);
    d += ((sbase->config.mode.refresh - m->refresh) * 10) *
       ((sbase->config.mode.refresh - m->refresh) * 10);
    if ((m->w > sbase->config.mode.w) || (m->h > sbase->config.mode.h))
     continue;
    if (d < diff)
     {
       diff = d;
       mcommon = m;
     }
   }
  modes = eina_list_free(modes);
  // no common mode with least difference found
  if (!mcommon) return;
  // we have a common mode - apply it to the base screen
  s = sbase;
  s->config.mode.w = mcommon->w;
  s->config.mode.h = mcommon->h;
  s->config.mode.refresh = mcommon->refresh;
  if ((s->config.rotation == 0) || (s->config.rotation == 180))
   {
    s->config.geom.w = s->config.mode.w;
    s->config.geom.h = s->config.mode.h;
   }
  else
   {
    s->config.geom.w = s->config.mode.h;
    s->config.geom.h = s->config.mode.w;
   }
}

static int _config_do_recurse = 0;

static void
_screen_config_do(E_Randr2_Screen *s)
{
  E_Randr2_Screen *s2 = NULL;
  Eina_List *cloneset;

  printf("RRR: screen do '%s'\n", s->info.name);
  if (_config_do_recurse > 5)
   {
    printf("RRR: screen config loop!\n");
    return;
   }
  _config_do_recurse++;
  // find dependent clones and find a common config res
  cloneset = _screen_clones_find(e_randr2->screens, s);
  if (cloneset)
   {
    _screen_clones_common_sync(cloneset);
    eina_list_free(cloneset);
   }
  // if screen has a dependency...
  if ((s->config.relative.mode != E_RANDR2_RELATIVE_UNKNOWN) &&
    (s->config.relative.mode != E_RANDR2_RELATIVE_NONE) &&
    (s->config.relative.to))
   {
    // if this screen is relative TO something (clone or left/right etc.
    // then calculate what it is relative to first
    s2 = _screen_fuzzy_fallback_find(e_randr2_cfg, s->config.relative.to);
    printf("RRR: '%s' is relative to '%s'\n", s->info.name, s2 ? s2->info.name : "NONE");
    if (s2)
     {
       _screen_config_do(s2);
       if (!s2->config.enabled) s2 = NULL;
     }
   }
  s->config.geom.x = 0;
  s->config.geom.y = 0;
  if ((s->config.rotation == 0) || (s->config.rotation == 180))
   {
    s->config.geom.w = s->config.mode.w;
    s->config.geom.h = s->config.mode.h;
   }
  else
   {
    s->config.geom.w = s->config.mode.h;
    s->config.geom.h = s->config.mode.w;
   }
  if (s2)
   {
    if (s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_CLONE)
     {
       printf("RRR: clone relative\n");
       s->config.geom.x = s2->config.geom.x;
       s->config.geom.y = s2->config.geom.y;
       s->config.geom.w = s2->config.geom.w;
       s->config.geom.h = s2->config.geom.h;
       s->config.mode.w = s2->config.mode.w;
       s->config.mode.h = s2->config.mode.h;
       s->config.rotation = s2->config.rotation;
       s->config.mode.refresh = s2->config.mode.refresh;
     }
    else if (s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_TO_LEFT)
     {
       printf("RRR: to left relative\n");
       s->config.geom.x = s2->config.geom.x - s->config.geom.w;
       s->config.geom.y = s2->config.geom.y +
       ((s2->config.geom.h - s->config.geom.h) *
       s->config.relative.align);
     }
    else if (s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_TO_RIGHT)
     {
       printf("RRR: to right relative\n");
       s->config.geom.x = s2->config.geom.x + s2->config.geom.w;
       s->config.geom.y = s2->config.geom.y +
       ((s2->config.geom.h - s->config.geom.h) *
       s->config.relative.align);
     }
    else if (s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_TO_ABOVE)
     {
       printf("RRR: to above relative\n");
       s->config.geom.x = s2->config.geom.x +
       ((s2->config.geom.w - s->config.geom.w) *
       s->config.relative.align);
       s->config.geom.y = s2->config.geom.y - s->config.geom.h;
     }
    else if (s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_TO_BELOW)
     {
       printf("RRR: to below relative\n");
       s->config.geom.x = s2->config.geom.x +
       ((s2->config.geom.w - s->config.geom.w) *
       s->config.relative.align);
       s->config.geom.y = s2->config.geom.y + s2->config.geom.h;
     }
   }
  else
   {
    if ((s->config.relative.mode == E_RANDR2_RELATIVE_CLONE) &&
      (s->config.relative.to))
     {
       E_Config_Randr2_Screen *cs;
       int x = 0, y = 0;

       cs = _config_screen_clone_resolve(e_randr2_cfg,
                        s->config.relative.to, &x, &y);
       printf("RRR: clone relative - config %p\n", cs);
       if (cs)
        {
         s->config.geom.x = x;
         s->config.geom.y = y;
         s->config.mode.w = cs->mode_w;
         s->config.mode.h = cs->mode_h;
         s->config.rotation = cs->rotation;
         s->config.mode.refresh = cs->mode_refresh;
         if ((cs->rotation == 0) || (cs->rotation == 180))
          {
            s->config.geom.w = s->config.mode.w;
            s->config.geom.h = s->config.mode.h;
          }
         else
          {
            s->config.geom.w = s->config.mode.h;
            s->config.geom.h = s->config.mode.w;
          }
        }
     }
   }
  _config_do_recurse--;
}

static void
_screen_config_eval(void)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  int minx, miny, maxx, maxy;

  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (s->config.configured) _screen_config_do(s);
   }
  minx = 65535;
  miny = 65535;
  maxx = -65536;
  maxy = -65536;
  printf("RRR:--------------------------------\n");
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (!s->config.enabled) continue;
    if (s->config.geom.x < minx) minx = s->config.geom.x;
    if (s->config.geom.y < miny) miny = s->config.geom.y;
    if ((s->config.geom.x + s->config.geom.w) > maxx)
     maxx = s->config.geom.x + s->config.geom.w;
    if ((s->config.geom.y + s->config.geom.h) > maxy)
     maxy = s->config.geom.y + s->config.geom.h;
    printf("RRR: s: '%s' @ %i %i - %ix%i\n",
        s->info.name,
        s->config.geom.x, s->config.geom.y,
        s->config.geom.w, s->config.geom.h);
   }
  printf("RRR:--- %i %i -> %i %i\n", minx, miny, maxx, maxy);
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    s->config.geom.x -= minx;
    s->config.geom.y -= miny;
   }
  e_randr2->w = maxx - minx;
  e_randr2->h = maxy - miny;
}

static void
_screen_config_maxsize(void)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;
  int maxx, maxy;

  maxx = -65536;
  maxy = -65536;
  printf("RRR:-------------------------------- 2\n");
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (!s->config.enabled) continue;
    if ((s->config.geom.x + s->config.geom.w) > maxx)
     maxx = s->config.geom.x + s->config.geom.w;
    if ((s->config.geom.y + s->config.geom.h) > maxy)
     maxy = s->config.geom.y + s->config.geom.h;
    printf("RRR: '%s': %i %i %ix%i\n",
        s->info.name,
        s->config.geom.x, s->config.geom.y,
        s->config.geom.w, s->config.geom.h);
   }
  printf("RRR: result max: %ix%i\n", maxx, maxy);
  e_randr2->w = maxx;
  e_randr2->h = maxy;
}

static int
_screen_sort_cb(const void *data1, const void *data2)
{
  const E_Randr2_Screen *s1 = data1, *s2 = data2;
  int dif;

  dif = -(s1->config.priority - s2->config.priority);
  if (dif == 0)
   {
    dif = s1->config.geom.x - s2->config.geom.x;
    if (dif == 0)
     dif = s1->config.geom.y - s2->config.geom.y;
   }
  return dif;
}

E_API void
e_randr2_screen_refresh_queue(Eina_Bool lid_event)
{
  // delay handling of screen shances as they can come in in a series over
  // time and thus we can batch up responding to them by waiting 1.0 sec
  if (_screen_delay_timer)
   ecore_timer_loop_reset(_screen_delay_timer);
  else
   _screen_delay_timer = ecore_timer_loop_add(1.0, _cb_screen_change_delay, NULL);
  event_screen |= !!lid_event;
}

E_API E_Config_Randr2_Screen *
e_randr2_config_screen_find(E_Randr2_Screen *s, E_Config_Randr2 *cfg)
{
  Eina_List *l;
  E_Config_Randr2_Screen *cs;

  if ((!s) || (!cfg)) return NULL;
  if (!s->id) return NULL;
  EINA_LIST_FOREACH(cfg->screens, l, cs)
   {
    if (!cs->id) continue;
    if (!strcmp(cs->id, s->id)) return cs;
   }
  return NULL;
}

E_API void
e_randr2_screens_setup(int rw, int rh)
{
  int i;
  E_Screen *screen;
  Eina_List *screens = NULL, *screens_rem;
  Eina_List *all_screens = NULL;
  Eina_List *l, *ll;
  E_Randr2_Screen *s, *s2, *s_chosen;
  Eina_Bool removed;

  if ((!e_randr2) || (!e_randr2->screens)) goto out;
  // put screens in tmp list
  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if ((s->config.enabled) &&
      (s->config.geom.w > 0) &&
      (s->config.geom.h > 0))
     {
       screens = eina_list_append(screens, s);
     }
   }
  // remove overlapping screens - if a set of screens overlap, keep the
  // smallest/lowest res
  do
   {
    removed = EINA_FALSE;

    EINA_LIST_FOREACH(screens, l, s)
     {
       screens_rem = NULL;

       EINA_LIST_FOREACH(l->next, ll, s2)
        {
         if (E_INTERSECTS(s->config.geom.x, s->config.geom.y,
                  s->config.geom.w, s->config.geom.h,
                  s2->config.geom.x, s2->config.geom.y,
                  s2->config.geom.w, s2->config.geom.h))
          {
            if (!screens_rem)
             screens_rem = eina_list_append(screens_rem, s);
            screens_rem = eina_list_append(screens_rem, s2);
          }
        }
       // we have intersecting screens - choose the lowest res one
       if (screens_rem)
        {
         removed = EINA_TRUE;
         // find the smallest screen (chosen one)
         s_chosen = NULL;
         EINA_LIST_FOREACH(screens_rem, ll, s2)
          {
            if (!s_chosen) s_chosen = s2;
            else
             {
              if ((s_chosen->config.geom.w *
                 s_chosen->config.geom.h) >
                (s2->config.geom.w *
                 s2->config.geom.h))
               s_chosen = s2;
             }
          }
         // remove all from screens but the chosen one
         EINA_LIST_FREE(screens_rem, s2)
          {
            if (s2 != s_chosen)
             screens = eina_list_remove_list(screens, l);
          }
         // break our list walk and try again
         break;
        }
     }
   }
  while (removed);
  // sort screens by priority etc.
  screens = eina_list_sort(screens, 0, _screen_sort_cb);
  i = 0;
  EINA_LIST_FOREACH(screens, l, s)
   {
    screen = E_NEW(E_Screen, 1);
    screen->escreen = screen->screen = i;
    screen->x = s->config.geom.x;
    screen->y = s->config.geom.y;
    screen->w = s->config.geom.w;
    screen->h = s->config.geom.h;
    if (s->id) screen->id = strdup(s->id);

    all_screens = eina_list_append(all_screens, screen);
    printf("xinerama screen %i %i %ix%i\n", screen->x, screen->y, screen->w, screen->h);
    INF("E INIT: XINERAMA SCREEN: [%i][%i], %ix%i+%i+%i",
      i, i, screen->w, screen->h, screen->x, screen->y);
    i++;
   }
  eina_list_free(screens);
  // if we have NO screens at all (above - i will be 0) AND we have no
  // existing screens set up in xinerama - then just say root window size
  // is the entire screen. this should handle the case where you unplug ALL
  // screens from an existing setup (unplug external monitors and/or close
  // laptop lid), in which case as long as at least one screen is configured
  // in xinerama, it will be left-as is until next time we re-eval screen
  // setup and have at least one screen
  printf("xinerama setup............... %i %p\n", i, e_xinerama_screens_all_get());
  if ((i == 0) && (!e_xinerama_screens_all_get()))
   {
out:
    screen = E_NEW(E_Screen, 1);
    screen->escreen = screen->screen = 0;
    screen->x = 0;
    screen->y = 0;
    if ((rw > 0) && (rh > 0))
     screen->w = rw, screen->h = rh;
    else
     ecore_evas_screen_geometry_get(e_comp->ee, NULL, NULL, &screen->w, &screen->h);
    all_screens = eina_list_append(all_screens, screen);
   }
  e_xinerama_screens_set(all_screens);
}

E_API E_Randr2_Screen *
e_randr2_screen_id_find(const char *id)
{
  Eina_List *l;
  E_Randr2_Screen *s;

  EINA_LIST_FOREACH(e_randr2->screens, l, s)
   {
    if (!strcmp(id, s->id)) return s;
   }
  return NULL;
}

E_API double
e_randr2_screen_dpi_get(E_Randr2_Screen *s)
{
  double dpi1, dpi2;

  if ((s->info.size.w <= 0) || (s->info.size.h <= 0)) return 0.0;
  dpi1 = (25.4 * (double)(s->config.mode.w)) / (double)(s->info.size.w);
  dpi2 = (25.4 * (double)(s->config.mode.h)) / (double)(s->info.size.h);
  return (dpi1 + dpi2) / 2.0;
}

static int
_modelist_sort(const void *a, const void *b)
{
  const E_Randr2_Mode *ma = a, *mb = b;

  /* largest resolutions first */
  if ((ma->w * ma->h) > (mb->w * mb->h)) return -1;
  /* highest refresh first */
  if (ma->refresh > mb->refresh) return -1;
  return 1;
}

EAPI void
e_randr2_screen_modes_sort(E_Randr2_Screen *s)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(s);
  s->info.modes = eina_list_sort(s->info.modes, 0, _modelist_sort);
}