aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/bin/e_zone.c
blob: 0d769b876a2dbfe43317aeb57cbd2901e1ad2abe (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6

       
                                  


                              
                               
                           
                                  
                           
                                    
                             
                            
 

                     
                                              
                                                                                       
 

                 
      

         
                            
                         
                           
                                 

                       

                         
                          

                        


      
      
           
     

                
           

        

                      

 
      

                                            
 
               
                             
                                   

                                 
                             

                                          
                                             
 
               
                             
                                   
                                 

                              

                                           

                                             
               
                             


                                   

                                           

                                            
               
                             


                                   

                                          

                                             
                                                                
       
                            
 
        
         
            
         
 
                              

                     
          
         
 
                                 
 
                                              
 
                           
                      
 
                             
 
                        
              
                    
                    
                          


                        

            
                        
               
                          
                         
                    
                    

                
                    
                    

                                                
                                              
 
                     
               
                              
                            
 
                                      
                 


                  
                                      
 


        
     
               
                 

            
                     
 

                          

 
      
                            


        
            
                               


   
     
             

         

            
                     
                          

 
     
              

          

            
                     
                          

 
        
                             
 
                
       
 
                      
                               

                                      
            
 

                  
 

                         
                        

                          
                         
 

                      
                  
                        
                           
 
                 
                
                      
                   
          

 
       
            
 
            
        
 
              
         
   

         

                                                             
   

                      

 
     

                  
            
                     
 
                         

 
     
                    

                
 
             
                        

                               
                                            
                                      
                     
                
               
                                 
   

                              
                       
   
                          
   
                      
   
                    
                  


                            
   
     
        
   
              


                      
              


                     
               


                      
               


                      
       

        
   
          

                                    
                  
   

                     
                 
                  
                                                   
   

 
     
                  

                 
 

              
        
                  

                  

                     
 
        
           
        
           
 
                                
                       
                          
   
 
                         
              
                                      
   
 
                                   
                
   


                                    
                   
           

                             
           


                        
   
                
   


                                     
                   
           

                             
           


                        
   
           
              
 

              


                   
 
                                      

                                        

                                             
             
           
             
           

   
                
 


                       
                  
                          
                           

 
     
                  

                  
 

                     
 

                       
 
 
     
                 

              
 

                     
 
                 
                 
                   
                

 
     
                 

             

        
 

                     


                                      


    

                     
   
                    

           
                

 
     
                    
                 
 

                     
 
               
                           

                                      


                            


                    
     
                    
                 

     
 

                     
 
                  
     
            
 
           
        
 
                      
   
                                          


   
     
             
 
           
        
 
                      
   
                                          


   
     

                                                
              
                                      
           
                    
                                                 

                                                 


                                                 

                                                 


                                                 

                                                 

                       
                                       

                                       

                                     

                                       

                                                                            

                                     

                                       

                                     

                                       
                                      

 
                                    
 
                     

                 
 


                                     
                
          
 


                                  
                
          
 
                                     
                
          
 


                                  
                
          
 


                                  
                
          
 
                                     
                
          
 


                                  
                
          
 
                                  
                
          
           
 


           
     


                  
                                        
     

                 
           


        
                    
 
                      
   

                                 
      
                      

                                      

                                        


                                                            
                                           

   
 
     

                 
           
        
 
                    
                      
   


                         
      


                                   
      


   
     
                           
                          
                                                 
                  
 
                                
   
                                   
                                            
      
   

 
      
                                                
 
            
                    

                                
   
                                          
             
                                          

                                                               
                         
      
                                             
                
                                             

                                             
      
   
                        
 

              

           

 


                                   
        
                                     
 
           
 

                               
 
                  
   
                                                                                                       
   
                  
 
                     

 
     


                                                    

                           


                                  
                                       
     

                     

                


                     


                        

                                     


                      
                                                
 

               

 
            
                                             


                                           
                                                         
                                                                    
                      
       
                                           


                                                
               


                    
                 
             
                          


    
                 
                      


   
     


                                      
     


                                                       

      
                                                                 
                                                     
 
                     

                              
 
                            
 
            
                            
 
                          
                             


                     
                                  

                                     

                
                           
                                     

                      
   

                                      
   
                                              
           
                    
                  

                           
                     
 

                     
 
                      
                             
 

                                                     
      


                               
                    
                               
            
                 

                          
                    
 

                    
 
                             

               


                                       
 

                             


    
                      
 


                                    


   
        
                 
 

         
                         

                   
   
                                         
 
                 
 
             
                


      
                              
                                                        
      
            


                  
                                      
 

         
                          


                    
               
               
                 
              
                  
               
                   
                

                       
                 

                       
                 

                         
                   

                        


                  

                   


                                        
 
                      
                 

                                          
                          


    
                 
                                          
                      


       


                      
                      
           
#include "e.h"

/* E_Zone is a child object of E_Comp. There is one zone per screen
 * in a xinerama setup. Each zone has one or more desktops.
 */

static void    _e_zone_free(E_Zone *zone);
static void    _e_zone_cb_bg_mouse_down(void *data,
                      Evas *evas,
                      Evas_Object *obj,
                      void *event_info);
static void    _e_zone_cb_bg_mouse_up(void *data,
                     Evas *evas,
                     Evas_Object *obj,
                     void *event_info);
static Eina_Bool  _e_zone_cb_edge_timer(void *data);
static void    _e_zone_event_generic_free(void *data, void *ev);
static void    _e_zone_object_del_attach(void *o);
static E_Zone_Edge _e_zone_detect_edge(E_Zone *zone, Evas_Object *obj);
static void    _e_zone_edge_move_resize(E_Zone *zone);
static void _e_zone_obstacle_free(E_Zone_Obstacle *obs);

E_API int E_EVENT_ZONE_DESK_COUNT_SET = 0;
E_API int E_EVENT_POINTER_WARP = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_USEFUL_GEOMETRY_CHANGED = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_MOVE_RESIZE = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_ADD = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_DEL = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_EDGE_IN = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_EDGE_OUT = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_EDGE_MOVE = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_STOW = 0;
E_API int E_EVENT_ZONE_UNSTOW = 0;

#define E_ZONE_FLIP_LEFT(zone) (((e_config->desk_flip_wrap && ((zone)->desk_x_count > 1)) || ((zone)->desk_x_current > 0)) && (zone)->edge.left)
#define E_ZONE_FLIP_RIGHT(zone) (((e_config->desk_flip_wrap && ((zone)->desk_x_count > 1)) || (((zone)->desk_x_current + 1) < (zone)->desk_x_count)) && (zone)->edge.right)
#define E_ZONE_FLIP_UP(zone)  (((e_config->desk_flip_wrap && ((zone)->desk_y_count > 1)) || ((zone)->desk_y_current > 0)) && (zone)->edge.top)
#define E_ZONE_FLIP_DOWN(zone) (((e_config->desk_flip_wrap && ((zone)->desk_y_count > 1)) || (((zone)->desk_y_current + 1) < (zone)->desk_y_count)) && (zone)->edge.bottom)

#define E_ZONE_CORNER_RATIO 0.025;

EINTERN int
e_zone_init(void)
{
  E_EVENT_ZONE_DESK_COUNT_SET = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_POINTER_WARP = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_MOVE_RESIZE = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_USEFUL_GEOMETRY_CHANGED = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_ADD = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_DEL = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_EDGE_IN = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_EDGE_OUT = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_EDGE_MOVE = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_STOW = ecore_event_type_new();
  E_EVENT_ZONE_UNSTOW = ecore_event_type_new();
  return 1;
}

EINTERN int
e_zone_shutdown(void)
{
  return 1;
}

E_API void
e_zone_all_edge_flip_eval(void)
{
  const Eina_List *l;
  E_Zone *zone;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   e_zone_edge_flip_eval(zone);
}

static void
_e_zone_cb_mouse_in(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_In *ev = event_info;
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Zone_Edge edge;
  E_Zone *zone = data;

  if (!ev->timestamp) return;
  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  edge = _e_zone_detect_edge(zone, obj);
  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
  zev->zone = zone;
  zev->edge = edge;
  zev->x = ev->output.x;
  zev->y = ev->output.y;
  zev->modifiers = e_bindings_evas_modifiers_convert(ev->modifiers);
  zev->drag = !!evas_pointer_button_down_mask_get(e_comp->evas);

  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_EDGE_IN, zev, NULL, NULL);
  if (e_bindings_edge_in_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE, E_OBJECT(zone), zev))
   ev->event_flags |= EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD;
}

static void
_e_zone_cb_mouse_out(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Out *ev = event_info;
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Zone_Edge edge;
  E_Zone *zone = data;

  if (!ev->timestamp) return;
  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  edge = _e_zone_detect_edge(zone, obj);
  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
  zev->zone = zone;
  zev->edge = edge;
  zev->x = ev->output.x;
  zev->y = ev->output.y;
  zev->modifiers = e_bindings_evas_modifiers_convert(ev->modifiers);
  zev->drag = !!evas_pointer_button_down_mask_get(e_comp->evas);

  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_EDGE_OUT, zev, NULL, NULL);
  if (e_bindings_edge_out_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE, E_OBJECT(zone), zev))
   ev->event_flags |= EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD;
}

static void
_e_zone_cb_mouse_down(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Down *ev = event_info;
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Zone_Edge edge;
  E_Zone *zone = data;

  if (!ev->timestamp) return;
  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  edge = _e_zone_detect_edge(zone, obj);
  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
  zev->zone = zone;
  zev->edge = edge;
  zev->x = ev->output.x;
  zev->y = ev->output.y;
  zev->button = ev->button;
  zev->modifiers = e_bindings_evas_modifiers_convert(ev->modifiers);
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_EDGE_OUT, zev, NULL, NULL);
  if (e_bindings_edge_down_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE, E_OBJECT(zone), zev))
   ev->event_flags |= EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD;
}

static void
_e_zone_cb_mouse_up(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Up *ev = event_info;
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Zone_Edge edge;
  E_Zone *zone = data;

  if (!ev->timestamp) return;
  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  edge = _e_zone_detect_edge(zone, obj);
  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
  zev->zone = zone;
  zev->edge = edge;
  zev->x = ev->output.x;
  zev->y = ev->output.y;
  zev->button = ev->button;
  zev->modifiers = e_bindings_evas_modifiers_convert(ev->modifiers);
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_EDGE_OUT, zev, NULL, NULL);
  if (e_bindings_edge_up_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE, E_OBJECT(zone), zev))
   ev->event_flags |= EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD;
}

static void
_e_zone_cb_mouse_move(void *data, Evas *e EINA_UNUSED, Evas_Object *obj, void *event_info)
{
  Evas_Event_Mouse_Move *ev = event_info;
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Zone_Edge edge;
  E_Zone *zone = data;

  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  edge = _e_zone_detect_edge(zone, obj);
  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
  zev->zone = zone;
  zev->edge = edge;
  zev->x = ev->cur.output.x;
  zev->y = ev->cur.output.y;
  zev->modifiers = e_bindings_evas_modifiers_convert(ev->modifiers);
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_EDGE_MOVE, zev, NULL, NULL);
}

E_API E_Zone *
e_zone_new(int num, int id, int x, int y, int w, int h)
{
  E_Zone *zone;
  Evas_Object *o;
  E_Event_Zone_Add *ev;
  char name[40];

  zone = E_OBJECT_ALLOC(E_Zone, E_ZONE_TYPE, _e_zone_free);
  if (!zone) return NULL;

  zone->x = x;
  zone->y = y;
  zone->w = w;
  zone->h = h;
  zone->num = num;
  zone->id = id;

  zone->useful_geometry_dirty = 1;
  zone->useful_geometry[0].x = zone->useful_geometry[0].y =
   zone->useful_geometry[0].w = zone->useful_geometry[0].h = -1;
  zone->useful_geometry[1].x = zone->useful_geometry[1].y =
   zone->useful_geometry[1].w = zone->useful_geometry[1].h = -1;

  //printf("@@@@@@@@@@ e_zone_new: %i %i | %i %i %ix%i = %p\n", num, id, x, y, w, h, zone);

  snprintf(name, sizeof(name), "Zone %d", zone->num);
  zone->name = eina_stringshare_add(name);

  e_comp->zones = eina_list_append(e_comp->zones, zone);

  o = evas_object_rectangle_add(e_comp->evas);
  zone->bg_clip_object = o;
  evas_object_repeat_events_set(o, 1);
  evas_object_layer_set(o, E_LAYER_BG);
  evas_object_name_set(o, "zone->bg_clip_object");
  evas_object_move(o, x, y);
  evas_object_resize(o, w, h);
  evas_object_color_set(o, 255, 255, 255, 255);
  evas_object_show(o);

  o = evas_object_rectangle_add(e_comp->evas);
  zone->bg_event_object = o;
  evas_object_name_set(o, "zone->bg_event_object");
  evas_object_clip_set(o, zone->bg_clip_object);
  evas_object_layer_set(o, E_LAYER_BG);
  evas_object_repeat_events_set(o, 1);
  evas_object_move(o, x, y);
  evas_object_resize(o, w, h);
  evas_object_color_set(o, 0, 0, 0, 0);
  evas_object_repeat_events_set(o, 1);
  evas_object_show(o);
  evas_object_event_callback_add(o, EVAS_CALLBACK_MOUSE_DOWN, _e_zone_cb_bg_mouse_down, zone);
  evas_object_event_callback_add(o, EVAS_CALLBACK_MOUSE_UP, _e_zone_cb_bg_mouse_up, zone);

  /* TODO: config the ecore_evas type. */

  zone->desk_x_count = 0;
  zone->desk_y_count = 0;
  zone->desk_x_current = 0;
  zone->desk_y_current = 0;
  e_zone_desk_count_set(zone, e_config->zone_desks_x_count,
             e_config->zone_desks_y_count);

  e_object_del_attach_func_set(E_OBJECT(zone), _e_zone_object_del_attach);

  e_zone_all_edge_flip_eval();

  if (starting) return zone;

  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Add, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_ADD, ev, _e_zone_event_generic_free, NULL);

  return zone;
}

E_API void
e_zone_name_set(E_Zone *zone,
        const char *name)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  if (zone->name) eina_stringshare_del(zone->name);
  zone->name = eina_stringshare_add(name);
}

static void
e_zone_reconfigure_clients(E_Zone *zone, int dx, int dy)
{
  E_Client *ec;

  E_CLIENT_FOREACH(ec)
   {
    if (ec->zone != zone) continue;

    if ((dx != 0) || (dy != 0))
     evas_object_move(ec->frame, ec->x + dx, ec->y + dy);
   }
}

E_API void
e_zone_move(E_Zone *zone,
      int x,
      int y)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);
  e_zone_move_resize(zone, x, y, zone->w, zone->h);
}

E_API void
e_zone_resize(E_Zone *zone,
       int w,
       int h)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);
  e_zone_move_resize(zone, zone->x, zone->y, w, h);
}

E_API Eina_Bool
e_zone_move_resize(E_Zone *zone,
          int x,
          int y,
          int w,
          int h)
{
  E_Event_Zone_Move_Resize *ev;
  int dx, dy;

  E_OBJECT_CHECK_RETURN(zone, EINA_FALSE);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK_RETURN(zone, E_ZONE_TYPE, EINA_FALSE);

  if ((x == zone->x) && (y == zone->y) && (w == zone->w) && (h == zone->h))
   return EINA_FALSE;

  dx = x - zone->x;
  dy = y - zone->y;
  zone->x = x;
  zone->y = y;
  zone->w = w;
  zone->h = h;

  evas_object_move(zone->bg_object, x, y);
  evas_object_move(zone->bg_event_object, x, y);
  evas_object_move(zone->bg_clip_object, x, y);
  evas_object_resize(zone->bg_object, w, h);
  evas_object_resize(zone->bg_event_object, w, h);
  evas_object_resize(zone->bg_clip_object, w, h);

  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Move_Resize, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_MOVE_RESIZE, ev,
          _e_zone_event_generic_free, NULL);

  _e_zone_edge_move_resize(zone);
  e_zone_bg_reconfigure(zone);
  e_zone_reconfigure_clients(zone, dx, dy);
  e_zone_useful_geometry_dirty(zone);
  return EINA_TRUE;
}

E_API E_Zone *
e_zone_current_get(void)
{
  Eina_List *l = NULL;
  E_Zone *zone;

  if (!e_comp) return NULL;
  if (!starting)
   {
    int x, y;

    ecore_evas_pointer_xy_get(e_comp->ee, &x, &y);
    EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
     {
       if (E_INSIDE(x, y, zone->x, zone->y, zone->w, zone->h))
        return zone;
     }
   }
  if (!e_comp->zones) return NULL;
  return eina_list_data_get(e_comp->zones);
}

E_API void
e_zone_bg_reconfigure(E_Zone *zone)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  e_bg_zone_update(zone, E_BG_TRANSITION_CHANGE);
}

E_API void
e_zone_flip_coords_handle(E_Zone *zone,
             int x,
             int y)
{
  E_Event_Zone_Edge *zev;
  E_Binding_Edge *binding;
  E_Zone_Edge edge;
  Eina_List *l;
  E_Shelf *es;
  int ok = 0;
  int one_row = 1;
  int one_col = 1;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  if (zone->flip.switching)
   {
    int cx, cy, w, h;

    switch (zone->flip.switching)
     {
      case E_ZONE_EDGE_LEFT:
       evas_object_geometry_get(zone->edge.left, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
       break;
      case E_ZONE_EDGE_RIGHT:
       evas_object_geometry_get(zone->edge.right, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
       break;
      case E_ZONE_EDGE_TOP:
       evas_object_geometry_get(zone->edge.top, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM:
       evas_object_geometry_get(zone->edge.bottom, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT:
       evas_object_geometry_get(zone->corner.left_top, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        {
         evas_object_geometry_get(zone->corner.top_left, &cx, &cy, &w, &h);
         if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
          zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
        }
       break;
      case E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT:
       evas_object_geometry_get(zone->corner.right_top, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        {
         evas_object_geometry_get(zone->corner.top_right, &cx, &cy, &w, &h);
         if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
          zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
        }
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT:
       evas_object_geometry_get(zone->corner.right_bottom, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        {
         evas_object_geometry_get(zone->corner.bottom_right, &cx, &cy, &w, &h);
         if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
          zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
        }
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT:
       evas_object_geometry_get(zone->corner.left_bottom, &cx, &cy, &w, &h);
       if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
        {
         evas_object_geometry_get(zone->corner.bottom_left, &cx, &cy, &w, &h);
         if (!E_INSIDE(x, y, cx, cy, w, h))
          zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
        }
       break;
       default: break;
     }
    if (zone->flip.switching) return;
   }

  if (!e_config->edge_flip_dragging) return;
  /* if we have only 1 row we can flip up/down even if we have xinerama */
  if (eina_list_count(e_comp->zones) > 1)
   {
    Eina_List *zones;
    E_Zone *next_zone;
    int cx, cy;

    zones = e_comp->zones;
    next_zone = (E_Zone *)eina_list_data_get(zones);
    cx = next_zone->x;
    cy = next_zone->y;
    zones = eina_list_next(zones);
    EINA_LIST_FOREACH(eina_list_next(zones), zones, next_zone)
     {
       if (next_zone->x != cx) one_col = 0;
       if (next_zone->y != cy) one_row = 0;
     }
   }
  if (!E_INSIDE(x, y, zone->x, zone->y, zone->w, zone->h))
   goto noflip;
  if ((one_row) && (y == 0))
   edge = E_ZONE_EDGE_TOP;
  else if ((one_col) && (x == (zone->w - 1)))
   edge = E_ZONE_EDGE_RIGHT;
  else if ((one_row) && (y == (zone->h - 1)))
   edge = E_ZONE_EDGE_BOTTOM;
  else if ((one_col) && (x == 0))
   edge = E_ZONE_EDGE_LEFT;
  else
   {
noflip:
    if (zone->flip.es)
     e_shelf_toggle(zone->flip.es, 0);
    zone->flip.es = NULL;
    return;
   }
  EINA_LIST_FOREACH(e_shelf_list(), l, es)
   {
    if (es->zone != zone) continue;
    switch (es->gadcon->orient)
     {
      case E_GADCON_ORIENT_TOP:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_TL:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_TR:
       if (edge == E_ZONE_EDGE_TOP) ok = 1;
       break;

      case E_GADCON_ORIENT_BOTTOM:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_BL:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_BR:
       if (edge == E_ZONE_EDGE_BOTTOM) ok = 1;
       break;

      case E_GADCON_ORIENT_LEFT:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_LT:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_LB:
       if (edge == E_ZONE_EDGE_LEFT) ok = 1;
       break;

      case E_GADCON_ORIENT_RIGHT:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_RT:
      case E_GADCON_ORIENT_CORNER_RB:
       if (edge == E_ZONE_EDGE_RIGHT) ok = 1;
       break;

      default:
       ok = 0;
       break;
     }

    if (!ok) continue;
    if (!E_INSIDE(x, y, es->x, es->y, es->w, es->h))
     continue;

    if (zone->flip.es)
     e_shelf_toggle(zone->flip.es, 0);

    zone->flip.es = es;
    e_shelf_toggle(es, 1);
   }
  ok = 0;
  switch (edge)
   {
   case E_ZONE_EDGE_LEFT:
    if (E_ZONE_FLIP_LEFT(zone)) ok = 1;
    break;

   case E_ZONE_EDGE_TOP:
    if (E_ZONE_FLIP_UP(zone)) ok = 1;
    break;

   case E_ZONE_EDGE_RIGHT:
    if (E_ZONE_FLIP_RIGHT(zone)) ok = 1;
    break;

   case E_ZONE_EDGE_BOTTOM:
    if (E_ZONE_FLIP_DOWN(zone)) ok = 1;
    break;

   default:
    ok = 0;
    break;
   }
  if (!ok) return;
  binding = e_bindings_edge_get("desk_flip_in_direction", edge, 0);
  if (!binding) binding = e_bindings_edge_get("desk_flip_by", edge, 0);
  if (binding && (!binding->timer))
   {
    zev = E_NEW(E_Event_Zone_Edge, 1);
    zev->zone = zone;
    zev->x = x;
    zev->y = y;
    zev->edge = edge;
    zone->flip.ev = zev;
    zone->flip.bind = binding;
    zone->flip.switching = edge;
    binding->timer = ecore_timer_loop_add(((double)binding->delay), _e_zone_cb_edge_timer, zone);
   }
}

E_API void
e_zone_desk_count_set(E_Zone *zone,
           int x_count,
           int y_count)
{
  E_Desk **new_desks;
  E_Desk *desk, *new_desk;
  E_Client *ec;
  E_Event_Zone_Desk_Count_Set *ev;
  int x, y, xx, yy, moved, nx, ny;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  xx = x_count;
  if (xx < 1) xx = 1;
  yy = y_count;
  if (yy < 1) yy = 1;

  /* Orphaned window catcher; in case desk count gets reset */
  moved = 0;
  if (zone->desk_x_current >= xx) moved = 1;
  if (zone->desk_y_current >= yy) moved = 1;
  if (moved)
   {
    nx = zone->desk_x_current;
    ny = zone->desk_y_current;
    if (zone->desk_x_current >= xx) nx = xx - 1;
    if (zone->desk_y_current >= yy) ny = yy - 1;
    e_desk_show(e_desk_at_xy_get(zone, nx, ny));
   }

  new_desks = malloc(xx * yy * sizeof(E_Desk *));
  for (x = 0; x < xx; x++)
   {
    for (y = 0; y < yy; y++)
     {
       if ((x < zone->desk_x_count) && (y < zone->desk_y_count))
        desk = zone->desks[x + (y * zone->desk_x_count)];
       else
        desk = e_desk_new(zone, x, y);
       new_desks[x + (y * xx)] = desk;
     }
   }

  /* catch windows that have fallen off the end if we got smaller */
  if (xx < zone->desk_x_count)
   {
    for (y = 0; y < zone->desk_y_count; y++)
     {
       new_desk = zone->desks[xx - 1 + (y * zone->desk_x_count)];
       for (x = xx; x < zone->desk_x_count; x++)
        {
         desk = zone->desks[x + (y * zone->desk_x_count)];

         E_CLIENT_FOREACH(ec)
          {
            if (ec->desk == desk)
             e_client_desk_set(ec, new_desk);
          }
         e_object_del(E_OBJECT(desk));
        }
     }
   }
  if (yy < zone->desk_y_count)
   {
    for (x = 0; x < zone->desk_x_count; x++)
     {
       new_desk = zone->desks[x + ((yy - 1) * zone->desk_x_count)];
       for (y = yy; y < zone->desk_y_count; y++)
        {
         desk = zone->desks[x + (y * zone->desk_x_count)];

         E_CLIENT_FOREACH(ec)
          {
            if (ec->desk == desk)
             e_client_desk_set(ec, new_desk);
          }
         e_object_del(E_OBJECT(desk));
        }
     }
   }
  free(zone->desks);
  zone->desks = new_desks;

  zone->desk_x_count = xx;
  zone->desk_y_count = yy;
  e_config->zone_desks_x_count = xx;
  e_config->zone_desks_y_count = yy;
  e_config_save_queue();

  /* Cannot call desk_current_get until the zone desk counts have been set
  * or else we end up with a "white background" because desk_current_get will
  * return NULL.
  */
  desk = e_desk_current_get(zone);
  if (desk)
   {
    /* need to simulate "startup" conditions to force desk show to reevaluate here */
    int s = starting;
    desk->visible = 0;
    starting = 1;
    e_desk_show(desk);
    starting = s;
   }

  e_zone_edge_flip_eval(zone);

  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Desk_Count_Set, 1);
  if (!ev) return;
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_DESK_COUNT_SET, ev,
          _e_zone_event_generic_free, NULL);
}

E_API void
e_zone_desk_count_get(E_Zone *zone,
           int *x_count,
           int *y_count)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  if (x_count) *x_count = zone->desk_x_count;
  if (y_count) *y_count = zone->desk_y_count;
}

E_API void
e_zone_desk_flip_by(E_Zone *zone,
          int dx,
          int dy)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  dx = zone->desk_x_current + dx;
  dy = zone->desk_y_current + dy;
  e_zone_desk_flip_to(zone, dx, dy);
  e_zone_edge_flip_eval(zone);
}

E_API void
e_zone_desk_flip_to(E_Zone *zone,
          int x,
          int y)
{
  E_Desk *desk;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  if (e_config->desk_flip_wrap)
   {
    x = x % zone->desk_x_count;
    y = y % zone->desk_y_count;
    if (x < 0) x += zone->desk_x_count;
    if (y < 0) y += zone->desk_y_count;
   }
  else
   {
    if (x < 0) x = 0;
    else if (x >= zone->desk_x_count)
     x = zone->desk_x_count - 1;
    if (y < 0) y = 0;
    else if (y >= zone->desk_y_count)
     y = zone->desk_y_count - 1;
   }
  desk = e_desk_at_xy_get(zone, x, y);
  if (!desk) return;
  e_desk_show(desk);
  e_zone_edge_flip_eval(zone);
}

E_API void
e_zone_desk_linear_flip_by(E_Zone *zone,
              int dx)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  dx = zone->desk_x_current +
   (zone->desk_y_current * zone->desk_x_count) + dx;
  if ((!e_config->desk_flip_wrap) &&
   ((dx < 0) || (dx >= zone->desk_x_count * zone->desk_y_count))) return;
  dx = dx % (zone->desk_x_count * zone->desk_y_count);
  while (dx < 0)
   dx += (zone->desk_x_count * zone->desk_y_count);
  e_zone_desk_linear_flip_to(zone, dx);
}

E_API void
e_zone_desk_linear_flip_to(E_Zone *zone,
              int x)
{
  int y;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  y = x / zone->desk_x_count;
  x = x - (y * zone->desk_x_count);
  e_zone_desk_flip_to(zone, x, y);
}

E_API void
e_zone_edge_enable(void)
{
  const Eina_List *l;
  E_Zone *zone;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   {
    if (zone->edge.left) evas_object_show(zone->edge.left);
    if (zone->edge.right) evas_object_show(zone->edge.right);
    if (zone->edge.top) evas_object_show(zone->edge.top);
    if (zone->edge.bottom) evas_object_show(zone->edge.bottom);
    if (zone->corner.left_top) evas_object_show(zone->corner.left_top);
    if (zone->corner.top_left) evas_object_show(zone->corner.top_left);
    if (zone->corner.top_right) evas_object_show(zone->corner.top_right);
    if (zone->corner.right_top) evas_object_show(zone->corner.right_top);
    if (zone->corner.right_bottom) evas_object_show(zone->corner.right_bottom);
    if (zone->corner.bottom_right) evas_object_show(zone->corner.bottom_right);
    if (zone->corner.bottom_left) evas_object_show(zone->corner.bottom_left);
    if (zone->corner.left_bottom) evas_object_show(zone->corner.left_bottom);
    e_zone_edge_flip_eval(zone);
   }
}

E_API void
e_zone_edge_disable(void)
{
  const Eina_List *l;
  E_Zone *zone;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   {
    zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
    if (zone->edge.left) evas_object_hide(zone->edge.left);
    if (zone->edge.right) evas_object_hide(zone->edge.right);
    if (zone->edge.top) evas_object_hide(zone->edge.top);
    if (zone->edge.bottom) evas_object_hide(zone->edge.bottom);
    if (zone->corner.left_top) evas_object_hide(zone->corner.left_top);
    if (zone->corner.top_left) evas_object_hide(zone->corner.top_left);
    if (zone->corner.top_right) evas_object_hide(zone->corner.top_right);
    if (zone->corner.right_top) evas_object_hide(zone->corner.right_top);
    if (zone->corner.right_bottom) evas_object_hide(zone->corner.right_bottom);
    if (zone->corner.bottom_right) evas_object_hide(zone->corner.bottom_right);
    if (zone->corner.bottom_left) evas_object_hide(zone->corner.bottom_left);
    if (zone->corner.left_bottom) evas_object_hide(zone->corner.left_bottom);
   }
}

E_API void
e_zone_edges_desk_flip_capable(E_Zone *zone, Eina_Bool l, Eina_Bool r, Eina_Bool t, Eina_Bool b)
{
#define NEED_FLIP_EDGE(x) \
 (e_bindings_edge_flippable_get(x) || e_bindings_edge_non_flippable_get(x))
#define NEED_EDGE(x) \
 (e_bindings_edge_non_flippable_get(x))
#define CHECK_EDGE(v, ed, obj)                                  \
 do {                                              \
    if (v) {                                         \
      if (NEED_FLIP_EDGE(ed)) { if (zone->edge.obj) evas_object_show(zone->edge.obj); } \
      else if (zone->edge.obj)                               \
       evas_object_hide(zone->edge.obj);                        \
     }                                            \
    else {                                          \
      if (NEED_EDGE(ed)) { if (zone->edge.obj) evas_object_show(zone->edge.obj); }   \
      else if (zone->edge.obj)                               \
       evas_object_hide(zone->edge.obj);                        \
     }                                            \
  } while (0)

  CHECK_EDGE(l, E_ZONE_EDGE_LEFT, left);
  CHECK_EDGE(r, E_ZONE_EDGE_RIGHT, right);
  CHECK_EDGE(t, E_ZONE_EDGE_TOP, top);
  CHECK_EDGE(b, E_ZONE_EDGE_BOTTOM, bottom);

#define CHECK_CORNER(v1, v2, ed, obj1, obj2)                \
 if ((!v1) && (!v2)) {                           \
    if (NEED_EDGE(ed)) {                         \
      if (zone->corner.obj1) evas_object_show(zone->corner.obj1); \
      if (zone->corner.obj2) evas_object_show(zone->corner.obj2); \
     }                                 \
    else {                                \
      if (zone->corner.obj1) evas_object_hide(zone->corner.obj1); \
      if (zone->corner.obj2) evas_object_hide(zone->corner.obj2); \
     }                                 \
  }                                    \
 else {                                  \
    if (NEED_FLIP_EDGE(ed)) {                      \
      if (zone->corner.obj1) evas_object_show(zone->corner.obj1); \
      if (zone->corner.obj2) evas_object_show(zone->corner.obj2); \
     }                                 \
    else {                                \
      if (zone->corner.obj1) evas_object_hide(zone->corner.obj1); \
      if (zone->corner.obj2) evas_object_hide(zone->corner.obj2); \
     }                                 \
  }

  CHECK_CORNER(l, t, E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT, left_top, top_left);
  CHECK_CORNER(r, t, E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT, right_top, top_right);
  CHECK_CORNER(l, b, E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT, left_bottom, bottom_left);
  CHECK_CORNER(r, b, E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT, right_bottom, bottom_right);
}

E_API Eina_Bool
e_zone_exists_direction(E_Zone *zone, E_Zone_Edge edge)
{
  Eina_List *l;
  E_Zone *z2;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, z2)
   {
    if (zone == z2) continue;

    switch (edge)
     {
      case E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT:
       if (((E_SPANS_COMMON(0, zone->x + zone->w, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y < zone->y)) ||
         ((E_SPANS_COMMON(0, zone->y + zone->h, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x < zone->x)))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP:
       if ((E_SPANS_COMMON(zone->x, zone->w, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y < zone->y))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT:
       if (((E_SPANS_COMMON(zone->x, 99999, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y < zone->y)) ||
         ((E_SPANS_COMMON(0, zone->y + zone->h, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x >= (zone->x + zone->w))))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_LEFT:
       if ((E_SPANS_COMMON(zone->y, zone->h, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x < zone->x))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_RIGHT:
       if ((E_SPANS_COMMON(zone->y, zone->h, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x >= (zone->x + zone->w)))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT:
       if (((E_SPANS_COMMON(0, zone->x + zone->w, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y >= (zone->y + zone->h))) ||
         ((E_SPANS_COMMON(zone->y, 99999, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x < zone->x)))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM:
       if ((E_SPANS_COMMON(zone->x, zone->w, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y >= (zone->y + zone->h)))
        return EINA_TRUE;
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT:
       if (((E_SPANS_COMMON(zone->x, 99999, z2->x, z2->w)) &&
         (z2->y >= (zone->y + zone->h))) ||
         ((E_SPANS_COMMON(zone->y, 99999, z2->y, z2->h)) &&
         (z2->x < zone->x)))
        return EINA_TRUE;
       break;

      default:
       break;
     }
   }

  return EINA_FALSE;
}

E_API void
e_zone_edge_flip_eval(E_Zone *zone)
{
  Eina_Bool lf, rf, tf, bf;

  lf = rf = tf = bf = EINA_TRUE;
  if (zone->desk_x_count <= 1) lf = rf = EINA_FALSE;
  else if (!e_config->desk_flip_wrap)
   {
    if (zone->desk_x_current == 0) lf = EINA_FALSE;
    if (zone->desk_x_current == (zone->desk_x_count - 1)) rf = EINA_FALSE;
   }
  if (zone->desk_y_count <= 1) tf = bf = EINA_FALSE;
  else if (!e_config->desk_flip_wrap)
   {
    if (zone->desk_y_current == 0) tf = EINA_FALSE;
    if (zone->desk_y_current == (zone->desk_y_count - 1)) bf = EINA_FALSE;
   }
  e_zone_edges_desk_flip_capable(zone, lf, rf, tf, bf);
}

E_API void
e_zone_edge_new(E_Zone_Edge edge)
{
  const Eina_List *l;
  E_Zone *zone;
  int cw, ch;

  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   {
    // don't allow bindings on edges that are on the boundary
    // between zones
    if (e_zone_exists_direction(zone, edge)) continue;
    cw = zone->w * E_ZONE_CORNER_RATIO;
    ch = zone->h * E_ZONE_CORNER_RATIO;
    switch (edge)
     {
#define EDGE_NEW(MEMBER, X, Y, W, H) do { \
       if (!zone->MEMBER) \
        { \
         zone->MEMBER = evas_object_rectangle_add(e_comp->evas); \
         evas_object_name_set(zone->MEMBER, #MEMBER); \
         evas_object_move(zone->MEMBER, (X), (Y)); \
         evas_object_resize(zone->MEMBER, (W), (H)); \
         evas_object_repeat_events_set(zone->MEMBER, 1); \
         evas_object_data_set(zone->MEMBER, "comp_repeat", (void*)1); \
         evas_object_color_set(zone->MEMBER, 0, 0, 0, 0); \
         evas_object_event_callback_add(zone->MEMBER, EVAS_CALLBACK_MOUSE_MOVE, _e_zone_cb_mouse_move, zone); \
         evas_object_event_callback_add(zone->MEMBER, EVAS_CALLBACK_MOUSE_IN, _e_zone_cb_mouse_in, zone); \
         evas_object_event_callback_add(zone->MEMBER, EVAS_CALLBACK_MOUSE_OUT, _e_zone_cb_mouse_out, zone); \
         evas_object_event_callback_add(zone->MEMBER, EVAS_CALLBACK_MOUSE_DOWN, _e_zone_cb_mouse_down, zone); \
         evas_object_event_callback_add(zone->MEMBER, EVAS_CALLBACK_MOUSE_UP, _e_zone_cb_mouse_up, zone); \
         evas_object_show(zone->MEMBER); \
        } \
      } while (0)

      case E_ZONE_EDGE_LEFT:
       EDGE_NEW(edge.left, zone->x, zone->y + ch, 1, zone->h - 2 * ch);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_RIGHT:
       EDGE_NEW(edge.right, zone->x + zone->w - 1, zone->y + ch, 1, zone->h - 2 * ch);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_TOP:
       EDGE_NEW(edge.top, zone->x + 1 + cw, zone->y, zone->w - 2 * cw - 2, 1);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM:
       EDGE_NEW(edge.bottom, zone->x + 1 + cw, zone->y + zone->h - 1, zone->w - 2 - 2 * cw, 1);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT:
       EDGE_NEW(corner.left_top, zone->x, zone->y, 1, ch);
       EDGE_NEW(corner.top_left, zone->x + 1, zone->y, cw, 1);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT:
       EDGE_NEW(corner.top_right, zone->x + zone->w - cw - 2, zone->y, cw, 1);
       EDGE_NEW(corner.right_top, zone->x + zone->w - 1, zone->y, 1, ch);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT:
       EDGE_NEW(corner.right_bottom, zone->x + zone->w - 1, zone->y + zone->h - ch, 1, ch);
       EDGE_NEW(corner.bottom_right, zone->x + zone->w - cw - 2, zone->y + zone->h - 1, cw, 1);
       break;
      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT:
       EDGE_NEW(corner.bottom_left, zone->x + 1, zone->y + zone->h - 1, cw, 1);
       EDGE_NEW(corner.left_bottom, zone->x, zone->y + zone->h - ch, 1, ch);
       break;
      default: continue;
     }
    if (e_config->fullscreen_flip)
     e_zone_edge_win_layer_set(zone, E_LAYER_CLIENT_EDGE_FULLSCREEN);
    else
     e_zone_edge_win_layer_set(zone, E_LAYER_CLIENT_EDGE);
   }
}

E_API void
e_zone_edge_free(E_Zone_Edge edge)
{
  const Eina_List *l;
  E_Zone *zone;

  if (edge == E_ZONE_EDGE_NONE) return;
  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   {
    if (zone->flip.switching == edge)
     zone->flip.switching = E_ZONE_EDGE_NONE;
    switch (edge)
     {
      case E_ZONE_EDGE_NONE:
       /* noop */
       break;

      case E_ZONE_EDGE_LEFT:
       E_FREE_FUNC(zone->edge.left, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_RIGHT:
       E_FREE_FUNC(zone->edge.right, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP:
       E_FREE_FUNC(zone->edge.top, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM:
       E_FREE_FUNC(zone->edge.bottom, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT:
       E_FREE_FUNC(zone->corner.left_top, evas_object_del);
       E_FREE_FUNC(zone->corner.top_left, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT:
       E_FREE_FUNC(zone->corner.top_right, evas_object_del);
       E_FREE_FUNC(zone->corner.right_top, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT:
       E_FREE_FUNC(zone->corner.right_bottom, evas_object_del);
       E_FREE_FUNC(zone->corner.bottom_right, evas_object_del);
       break;

      case E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT:
       E_FREE_FUNC(zone->corner.bottom_left, evas_object_del);
       E_FREE_FUNC(zone->corner.left_bottom, evas_object_del);
       break;
     }
   }
}

E_API void
e_zone_edge_win_layer_set(E_Zone *zone, E_Layer layer)
{
#define EDGE_STACK(EDGE) do { \
  if (zone->EDGE) \
   { \
    evas_object_layer_set(zone->EDGE, layer); \
    evas_object_stack_below(zone->EDGE, e_comp->layers[e_comp_canvas_layer_map(layer)].obj); \
   } \
  } while (0)

  EDGE_STACK(corner.left_bottom);
  EDGE_STACK(corner.left_top);
  EDGE_STACK(corner.top_left);
  EDGE_STACK(corner.top_right);
  EDGE_STACK(corner.right_top);
  EDGE_STACK(corner.right_bottom);
  EDGE_STACK(corner.bottom_right);
  EDGE_STACK(corner.bottom_left);

  EDGE_STACK(edge.left);
  EDGE_STACK(edge.right);
  EDGE_STACK(edge.top);
  EDGE_STACK(edge.bottom);
}

E_API void
e_zone_fade_handle(E_Zone *zone, int out, double tim)
{
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(zone);
  if (out == 1)
   {
    if ((e_backlight_exists()) && (!e_comp_config_get()->nofade))
     {
       e_backlight_update();
       zone->bloff = EINA_TRUE;
       zone->bl = e_backlight_level_get(zone);
       e_backlight_level_set(zone, 0.0, tim);
     }
   }
  else
   {
    if ((e_backlight_exists()) && (!e_comp_config_get()->nofade))
     {
       zone->bloff = EINA_FALSE;
       e_backlight_update();
       if (e_backlight_mode_get(zone) != E_BACKLIGHT_MODE_NORMAL)
        e_backlight_mode_set(zone, E_BACKLIGHT_MODE_NORMAL);
       else
        e_backlight_level_set(zone, e_config->backlight.normal, tim);
     }
   }
}

static void
_e_zone_useful_geometry_calc(const E_Zone *zone, int dx, int dy, int *x, int *y, int *w, int *h)
{
  E_Desk *desk;
  E_Zone_Obstacle *obs;
  Eina_Tiler *tiler;
  int zx, zy, zw, zh;
  Eina_Iterator *it;
  Eina_Rectangle geom = { 0 } , *rect;
  int size = 0;

  zx = zone->x;
  zy = zone->y;
  zw = zone->w;
  zh = zone->h;
  tiler = eina_tiler_new(zw, zh);
  eina_tiler_tile_size_set(tiler, 1, 1);
  eina_tiler_rect_add(tiler, &(Eina_Rectangle){0, 0, zw, zh});
  EINA_INLIST_FOREACH(zone->obstacles, obs)
   {
    if (!E_INTERSECTS(obs->x, obs->y, obs->w, obs->h, zx, zy, zw, zh)) continue;
    if (obs->vertical)
     eina_tiler_rect_del(tiler, &(Eina_Rectangle){obs->x - zx, 0, obs->w, zh});
    else
     eina_tiler_rect_del(tiler, &(Eina_Rectangle){0, obs->y - zy, zw, obs->h});
   }
  desk = e_desk_at_xy_get(zone, dx, dy);
  if (desk)
   {
    EINA_INLIST_FOREACH(desk->obstacles, obs)
     {
       if (!E_INTERSECTS(obs->x, obs->y, obs->w, obs->h, zx, zy, zw, zh)) continue;
       if (obs->vertical)
        eina_tiler_rect_del(tiler, &(Eina_Rectangle){obs->x - zx, 0, obs->w, zh});
       else
        eina_tiler_rect_del(tiler, &(Eina_Rectangle){0, obs->y - zy, zw, obs->h});
     }
   }
  it = eina_tiler_iterator_new(tiler);
  EINA_ITERATOR_FOREACH(it, rect)
   {
    if (rect->w * rect->h < size) continue;
    size = rect->w * rect->h;
    geom = *rect;
   }
  eina_iterator_free(it);
  eina_tiler_free(tiler);

  if (x) *x = geom.x + zx;
  if (y) *y = geom.y + zy;
  if (w) *w = geom.w;
  if (h) *h = geom.h;
}

/**
 * Get (or calculate) the useful (or free, without any shelves) area.
 */
E_API Eina_Bool
e_zone_useful_geometry_get(E_Zone *zone,
              int *x,
              int *y,
              int *w,
              int *h)
{
  int zx, zy, zw, zh;

  E_OBJECT_CHECK_RETURN(zone, EINA_FALSE);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK_RETURN(zone, E_ZONE_TYPE, EINA_FALSE);

  if (zone->useful_geometry_dirty)
   {
    _e_zone_useful_geometry_calc(zone, zone->desk_x_current, zone->desk_y_current, &zx, &zy, &zw, &zh);
    memcpy(&zone->useful_geometry[0], &zone->useful_geometry[1], sizeof(Eina_Rectangle));
    zone->useful_geometry[1].x = zx;
    zone->useful_geometry[1].y = zy;
    zone->useful_geometry[1].w = zw;
    zone->useful_geometry[1].h = zh;
    zone->useful_geometry_changed =
     !!memcmp(&zone->useful_geometry[0], &zone->useful_geometry[1], sizeof(Eina_Rectangle));
    
   }
  zone->useful_geometry_dirty = 0;

  if (x) *x = zone->useful_geometry[1].x;
  if (y) *y = zone->useful_geometry[1].y;
  if (w) *w = zone->useful_geometry[1].w;
  if (h) *h = zone->useful_geometry[1].h;
  return zone->useful_geometry_changed;
}

E_API void
e_zone_desk_useful_geometry_get(const E_Zone *zone, const E_Desk *desk, int *x, int *y, int *w, int *h)
{
  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);
  E_OBJECT_CHECK(desk);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(desk, E_DESK_TYPE);

  if (desk->zone != zone) CRI("zone/desk mismatch!");

  _e_zone_useful_geometry_calc(zone, desk->x, desk->y, x, y, w, h);
}

/**
 * Mark as dirty so e_zone_useful_geometry_get() will need to recalculate.
 *
 * Call this function when shelves are added or important properties changed.
 */
E_API void
e_zone_useful_geometry_dirty(E_Zone *zone)
{
  E_Event_Zone_Move_Resize *ev;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);

  /* ignore if pending event already exists */
  if (zone->useful_geometry_dirty) return;

  zone->useful_geometry_dirty = 1;
  if (!e_zone_useful_geometry_get(zone, NULL, NULL, NULL, NULL)) return;
  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Move_Resize, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_USEFUL_GEOMETRY_CHANGED, ev, _e_zone_event_generic_free, NULL);

  if (!stopping)
   e_comp_clients_rescale();
}

E_API E_Zone_Obstacle *
e_zone_obstacle_add(E_Zone *zone, E_Desk *desk, Eina_Rectangle *geom, Eina_Bool vertical)
{
  E_Zone_Obstacle *obs;

  E_OBJECT_CHECK_RETURN(zone, NULL);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK_RETURN(zone, E_ZONE_TYPE, NULL);
  if (desk)
   {
    E_OBJECT_CHECK_RETURN(desk, NULL);
    E_OBJECT_TYPE_CHECK_RETURN(desk, E_DESK_TYPE, NULL);
    if (desk->zone != zone)
     {
       ERR("zone != desk->zone");
       return NULL;
     }
   }
  obs = E_OBJECT_ALLOC(E_Zone_Obstacle, E_ZONE_OBSTACLE_TYPE, _e_zone_obstacle_free);
  obs->x = geom->x, obs->y = geom->y;
  obs->w = geom->w, obs->h = geom->h;
  obs->owner = E_OBJECT(desk) ?: E_OBJECT(zone);
  obs->vertical = !!vertical;
  if (desk)
   {
    desk->obstacles = eina_inlist_append(desk->obstacles, EINA_INLIST_GET(obs));
    if (desk->visible)
     e_zone_useful_geometry_dirty(desk->zone);
   }
  else
   {
    zone->obstacles = eina_inlist_append(zone->obstacles, EINA_INLIST_GET(obs));
    e_zone_useful_geometry_dirty(zone);
   }
  return obs;
}

E_API void
e_zone_obstacle_modify(E_Zone_Obstacle *obs, Eina_Rectangle *geom, Eina_Bool vertical)
{
  E_Zone *zone;
  E_Desk *desk;

  E_OBJECT_CHECK(obs);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(obs, E_ZONE_OBSTACLE_TYPE);
  EINA_SAFETY_ON_NULL_RETURN(geom);
  if ((obs->x == geom->x) && (obs->y == geom->y) && (obs->w == geom->w) && (obs->h == geom->h))
   return;
  obs->x = geom->x, obs->y = geom->y;
  obs->w = geom->w, obs->h = geom->h;
  obs->vertical = !!vertical;

  if (obs->owner->type == E_DESK_TYPE)
   {
    desk = (void *)obs->owner;
    if (desk->visible)
     e_zone_useful_geometry_dirty(desk->zone);
   }
  else
   {
    zone = (void *)obs->owner;
    e_zone_useful_geometry_dirty(zone);
   }
}

E_API void
e_zone_stow(E_Zone *zone)
{
  E_Event_Zone_Stow *ev;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);
  if (zone->stowed) return;
  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Stow, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_STOW, ev, _e_zone_event_generic_free, NULL);

  zone->stowed = EINA_TRUE;
}

E_API void
e_zone_unstow(E_Zone *zone)
{
  E_Event_Zone_Unstow *ev;

  E_OBJECT_CHECK(zone);
  E_OBJECT_TYPE_CHECK(zone, E_ZONE_TYPE);
  if (!zone->stowed) return;
  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Unstow, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_UNSTOW, ev, _e_zone_event_generic_free, NULL);

  zone->stowed = EINA_FALSE;
}

/* local subsystem functions */
static void
_e_zone_free(E_Zone *zone)
{
  int x, y;

  //printf("@@@@@@@@@@ e_zone_free: %i %i | %i %i %ix%i = %p\n", zone->num, zone->id, zone->x, zone->y, zone->w, zone->h, zone);
  /* Delete the edge windows if they exist */
  E_FREE_FUNC(zone->edge.top, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->edge.bottom, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->edge.left, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->edge.right, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.left_bottom, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.left_top, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.top_left, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.top_right, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.right_top, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.right_bottom, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.bottom_right, evas_object_del);
  E_FREE_FUNC(zone->corner.bottom_left, evas_object_del);

  /* Delete the object event callbacks */
  evas_object_event_callback_del(zone->bg_event_object,
                 EVAS_CALLBACK_MOUSE_DOWN,
                 _e_zone_cb_bg_mouse_down);
  evas_object_event_callback_del(zone->bg_event_object,
                 EVAS_CALLBACK_MOUSE_UP,
                 _e_zone_cb_bg_mouse_up);

  E_FREE_FUNC(zone->cur_mouse_action, e_object_unref);

  /* remove handlers */
  E_FREE_LIST(zone->handlers, ecore_event_handler_del);

  if (zone->name) eina_stringshare_del(zone->name);
  e_comp->zones = eina_list_remove(e_comp->zones, zone);
  evas_object_del(zone->bg_event_object);
  evas_object_del(zone->bg_clip_object);
  evas_object_del(zone->bg_object);
  if (zone->prev_bg_object) evas_object_del(zone->prev_bg_object);
  if (zone->transition_object) evas_object_del(zone->transition_object);

  evas_object_del(zone->base);
  evas_object_del(zone->over);
  if ((!stopping) && (!e_comp_config_get()->nofade))
   {
    if (zone->bloff)
     {
       if (e_backlight_mode_get(zone) != E_BACKLIGHT_MODE_NORMAL)
        e_backlight_mode_set(zone, E_BACKLIGHT_MODE_NORMAL);
       e_backlight_level_set(zone, e_config->backlight.normal, 0.0);
     }
   }

  /* free desks */
  for (x = 0; x < zone->desk_x_count; x++)
   {
    for (y = 0; y < zone->desk_y_count; y++)
     e_object_del(E_OBJECT(zone->desks[x + (y * zone->desk_x_count)]));
   }
  while (zone->obstacles)
   {
    E_Object *obs = (void*)EINA_INLIST_CONTAINER_GET(zone->obstacles, E_Zone_Obstacle);
    e_object_del(obs);
   }
  free(zone->desks);
  free(zone->randr2_id);
  free(zone);
}

static void
_e_zone_cb_bg_mouse_down(void *data,
             Evas *evas    EINA_UNUSED,
             Evas_Object *obj EINA_UNUSED,
             void *event_info)
{
  E_Zone *zone = data;
  Evas_Event_Mouse_Down *ev = event_info;

  if (e_comp_util_mouse_grabbed()) return;
  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;

  if (!zone->cur_mouse_action)
   {
    zone->cur_mouse_action =
     e_bindings_mouse_down_evas_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE,
                       E_OBJECT(zone), event_info);
    if (zone->cur_mouse_action)
     {
       if ((!zone->cur_mouse_action->func.end_mouse) &&
         (!zone->cur_mouse_action->func.end))
        zone->cur_mouse_action = NULL;
       if (zone->cur_mouse_action)
        e_object_ref(E_OBJECT(zone->cur_mouse_action));
     }
   }
}

static void
_e_zone_cb_bg_mouse_up(void *data,
            Evas *evas    EINA_UNUSED,
            Evas_Object *obj EINA_UNUSED,
            void *event_info)
{
  E_Zone *zone = data;
  Evas_Event_Mouse_Up *ev = event_info;

  if (ev->event_flags & EVAS_EVENT_FLAG_ON_HOLD) return;
  if (zone->cur_mouse_action)
   {
    E_Binding_Event_Mouse_Button event;

    e_bindings_evas_event_mouse_button_convert(event_info, &event);
    if (zone->cur_mouse_action->func.end_mouse)
     zone->cur_mouse_action->func.end_mouse(E_OBJECT(zone), "", &event);
    else if (zone->cur_mouse_action->func.end)
     zone->cur_mouse_action->func.end(E_OBJECT(zone), "");

    e_object_unref(E_OBJECT(zone->cur_mouse_action));
    zone->cur_mouse_action = NULL;
   }
  else
   {
    E_Binding_Event_Mouse_Button event;

    e_bindings_ecore_event_mouse_button_convert(event_info, &event);
    e_bindings_mouse_up_event_handle(E_BINDING_CONTEXT_ZONE,
                     E_OBJECT(zone), &event);
   }
}

static Eina_Bool
_e_zone_cb_edge_timer(void *data)
{
  E_Zone *zone;
  E_Action *act;

  zone = data;
  act = e_action_find(zone->flip.bind->action);
  if (!act)
   {
    E_FREE(zone->flip.ev);
    return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
   }

  if (act->func.go_edge)
   act->func.go_edge(E_OBJECT(zone), zone->flip.bind->params, zone->flip.ev);
  else if (act->func.go)
   act->func.go(E_OBJECT(zone), zone->flip.bind->params);

  zone->flip.bind->timer = NULL;

  E_FREE(zone->flip.ev);
  return ECORE_CALLBACK_CANCEL;
}

static void
_e_zone_event_generic_free(void *data EINA_UNUSED, void *ev)
{
  struct _E_Event_Zone_Generic *e;
  // also handes E_Event_Zone_Add, E_Event_Zone_Del, E_Event_Zone_Stow,
  // E_Event_Zone_Unstow, E_Event_Zone_Desk_Count_Set due to them all
  // having the same content

  e = ev;
  e_object_unref(E_OBJECT(e->zone));
  free(e);
}

static void
_e_zone_object_del_attach(void *o)
{
  E_Zone *zone;
  E_Event_Zone_Del *ev;

  zone = o;
  if (stopping) return;
  ev = E_NEW(E_Event_Zone_Del, 1);
  ev->zone = zone;
  e_object_ref(E_OBJECT(ev->zone));
  ecore_event_add(E_EVENT_ZONE_DEL, ev, _e_zone_event_generic_free, NULL);
}

static E_Zone_Edge
_e_zone_detect_edge(E_Zone *zone, Evas_Object *obj)
{
  E_Zone_Edge edge = E_ZONE_EDGE_NONE;

  if (obj == zone->edge.left)
   edge = E_ZONE_EDGE_LEFT;
  else if (obj == zone->edge.top)
   edge = E_ZONE_EDGE_TOP;
  else if (obj == zone->edge.right)
   edge = E_ZONE_EDGE_RIGHT;
  else if (obj == zone->edge.bottom)
   edge = E_ZONE_EDGE_BOTTOM;
  else if ((obj == zone->corner.left_top) ||
      (obj == zone->corner.top_left))
   edge = E_ZONE_EDGE_TOP_LEFT;
  else if ((obj == zone->corner.right_top) ||
      (obj == zone->corner.top_right))
   edge = E_ZONE_EDGE_TOP_RIGHT;
  else if ((obj == zone->corner.right_bottom) ||
      (obj == zone->corner.bottom_right))
   edge = E_ZONE_EDGE_BOTTOM_RIGHT;
  else if ((obj == zone->corner.left_bottom) ||
      (obj == zone->corner.bottom_left))
   edge = E_ZONE_EDGE_BOTTOM_LEFT;
  return edge;
}

static void
_e_zone_edge_move_resize(E_Zone *zone)
{
  int cw;
  int ch;

  cw = zone->w * E_ZONE_CORNER_RATIO;
  ch = zone->h * E_ZONE_CORNER_RATIO;

  evas_object_geometry_set(zone->corner.left_bottom,
       zone->x, zone->y + zone->h - ch, 1, ch);
  evas_object_geometry_set(zone->edge.left,
       zone->x, zone->y + ch, 1, zone->h - 2 * ch);
  evas_object_geometry_set(zone->corner.left_top,
       zone->x, zone->y, 1, ch);

  evas_object_geometry_set(zone->corner.top_left,
       zone->x + 1, zone->y, cw, 1);
  evas_object_geometry_set(zone->edge.top,
       zone->x + 1 + cw, zone->y, zone->w - 2 * cw - 2, 1);
  evas_object_geometry_set(zone->corner.top_right,
       zone->x + zone->w - cw - 2, zone->y, cw, 1);

  evas_object_geometry_set(zone->corner.right_top,
       zone->x + zone->w - 1, zone->y, 1, ch);
  evas_object_geometry_set(zone->edge.right,
       zone->x + zone->w - 1, zone->y + ch, 1, zone->h - 2 * ch);
  evas_object_geometry_set(zone->corner.right_bottom,
       zone->x + zone->w - 1, zone->y + zone->h - ch, 1, ch);

  evas_object_geometry_set(zone->corner.bottom_right,
       zone->x + 1, zone->y + zone->h - 1, cw, 1);
  evas_object_geometry_set(zone->edge.bottom,
       zone->x + 1 + cw, zone->y + zone->h - 1, zone->w - 2 - 2 * cw, 1);
  evas_object_geometry_set(zone->corner.bottom_left,
       zone->x + zone->w - cw - 2, zone->y + zone->h - 1, cw, 1);
}

static void
_e_zone_obstacle_free(E_Zone_Obstacle *obs)
{
  E_Zone *zone;
  E_Desk *desk;

  if (obs->owner->type == E_DESK_TYPE)
   {
    desk = (void *)obs->owner;
    desk->obstacles = eina_inlist_remove(desk->obstacles, EINA_INLIST_GET(obs));
    if (desk->visible)
     e_zone_useful_geometry_dirty(desk->zone);
   }
  else
   {
    zone = (void *)obs->owner;
    zone->obstacles = eina_inlist_remove(zone->obstacles, EINA_INLIST_GET(obs));
    e_zone_useful_geometry_dirty(zone);
   }
  free(obs);
}

E_API E_Zone *
e_zone_for_id_get(const char *id)
{
  Eina_List *l = NULL;
  E_Zone *zone;

  if (!e_comp) return NULL;

  EINA_LIST_FOREACH(e_comp->zones, l, zone)
   {
    if (eina_streq(zone->randr2_id, id))
     return zone;
   }

  return NULL;
}