aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
developadd hardcoded cases for Edje and evas_object_size_set/getYakov Goldberg5 years
masterRelease 0.0.2Yakov Goldberg6 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2012-12-17Release 0.0.2HEADmasterYakov Goldberg48-940/+12954
2012-12-17JS gen: fixes to avoid name clash with 'val'-named varYakov Goldberg2-17/+18
2012-12-17DEV_README upYakov Goldberg1-36/+53
2012-12-17DEV_README upYakov Goldberg1-0/+82
2012-12-16README upYakov Goldberg1-37/+55
2012-12-16Some stuff in command line args for scriptsYakov Goldberg8-126/+57
2012-12-16Tests updatedYakov Goldberg1-3/+8
2012-12-16README updated. All put in one README fileYakov Goldberg3-156/+186
2012-12-13Fix: setup.pyYakov Goldberg4-4/+37
2012-12-13Major fixesYakov Goldberg19-110/+10122
[...]
 
Clone
https://git.enlightenment.org/devs/yakov/eo_bindings.git
git+ssh://git@git.enlightenment.org/devs/yakov/eo_bindings.git