*** empty log message ***

SVN revision: 34884
This commit is contained in:
Massimo Maiurana 2008-06-22 07:33:11 +00:00
parent 2d69efe683
commit 65f23408fd
2 changed files with 356 additions and 348 deletions

216
po/ca.po
View File

@ -1,12 +1,12 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià i Puig<br>\\\n"
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-11 20:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-19 21:07+0100\n"
"Last-Translator: Marc Furtià i Puig <marc.furtia@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:66
@ -1676,7 +1676,7 @@ msgstr "Ombrejat"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:474
#: src/bin/e_int_border_menu.c:924
msgid "Sticky"
msgstr ""
msgstr "Enganxós"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:938
#: src/bin/e_int_border_prop.c:479
@ -1745,7 +1745,7 @@ msgstr "Passos de Re-dimensió "
#: src/bin/e_int_border_prop.c:433
msgid "Aspect Ratio"
msgstr ""
msgstr "Raó d'Aspecte"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Initial State"
@ -1765,11 +1765,11 @@ msgstr "Transaent per a "
#: src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Client Leader"
msgstr ""
msgstr "Líder de Client"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:440
msgid "Gravity"
msgstr ""
msgstr "Gravetat"
#: src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Command"
@ -1903,7 +1903,7 @@ msgstr "Ignora la llista de Finestres"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Match only one window"
msgstr ""
msgstr "Lligua només amb una finestra"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:518
msgid "Start this program on login"
@ -1945,7 +1945,7 @@ msgstr "Avall "
#: src/bin/e_int_config_clientlist.c:40
msgid "Client List Settings"
msgstr ""
msgstr "Preferències de Llista de Client"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:150
msgid "Unload Module"
@ -2001,7 +2001,7 @@ msgstr "Error del Mètode d'Entrada"
#: src/bin/e_intl.c:363
msgid "Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your input<br>method configuration is correct and<br>that your configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
msgstr "Error arrancant l'executable del mètode d'entrada<br><br> Si us plau, assegura't que el teu mètode<br> de configuració d'entrada és correcte i <br> que els executables <br> de lesteves configuracions estan en el teu PATH<br>"
#: src/bin/e_int_menus.c:91
msgid "Main"
@ -2136,7 +2136,7 @@ msgstr "Disposició "
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:422
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:249
msgid "Tiny"
msgstr ""
msgstr "Molt petit"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:424
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:97
@ -2157,7 +2157,7 @@ msgstr "Gran"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:430
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:279
msgid "Huge"
msgstr ""
msgstr "Enorme"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:436
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:541
@ -2166,7 +2166,7 @@ msgstr "Configura Continguts..."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:459
msgid "Above Everything"
msgstr ""
msgstr "Damunt de tot"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:461
msgid "Below Windows"
@ -2174,11 +2174,11 @@ msgstr "Sota Finestres"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:463
msgid "Below Everything"
msgstr ""
msgstr "Per sota de tot"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:465
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr ""
msgstr "Deixa solapar les finestres a la lleixa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:502
msgid "Shrink to Content Size"
@ -2191,7 +2191,7 @@ msgstr "Mida de la Lleixa"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:506
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr ""
msgstr "%3.0f pixels"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:510
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:640
@ -2313,15 +2313,15 @@ msgstr "Enlightenment ha trobat que Evas no pot crear el Bufer canvas. Si us pla
#: src/bin/e_main.c:501
msgid "Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG<br>loader support.<br>"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers PNG. Comproba que Evas<br> tingui suport per PNG.<br>"
#: src/bin/e_main.c:510
msgid "Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG <br> loader support.<br> "
msgstr ""
msgstr "Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers JPEG. Comproba que Evas<br> tingui suport per JPEG.<br>"
#: src/bin/e_main.c:519
msgid "Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET<br>loader support.<br>"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers EET. Comproba que Evas<br> tingui suport per EET.<br>"
#: src/bin/e_main.c:536
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.<br>"
@ -2454,7 +2454,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:836
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Carregant l'Enlightenment, Esperi si us plau."
msgstr "Carregant l'Enlightenment, Espera si us plau."
#: src/bin/e_main.c:863
msgid "Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration dialog should let you select your<br>modules again."
@ -2462,16 +2462,16 @@ msgstr "Enlightenment s'ha trancat en iniciar-se <br> i ha estat re-iniciat.Tots
#: src/bin/e_main.c:870
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment ha fallat poc després d'arrencar i serà reiniciat."
#: src/bin/e_main.c:871
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment ha fallat poc després d'arrencar i serà re-iniciat.<br> Tots els mòduls seran des-habilitats i no es podran carregar<br> per tal de poder comprovar que no hi hagi <br>cap problema en ells en la teva configuració<br>El mòdul de diàleg de configuració et permetrà seleccionar<br> el mòduls altra cop."
#: src/bin/e_module.c:105
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
msgstr "Hi ha hagut un error carregant el mòdul : %s<br> No s'ha pogut trobar cap mòdul anomenat %s <br> en el directori de cerca de mòduls."
#: src/bin/e_module.c:109
#: src/bin/e_module.c:122
@ -2502,7 +2502,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:299
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:889
msgid "Use No Input Method"
msgstr ""
msgstr "Úsa cap mètode d'entrada"
#: src/bin/e_module.c:172
#, c-format
@ -2512,7 +2512,7 @@ msgstr "Mòdul %s de Enlightenment"
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:304
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:956
msgid "Setup Selected Input Method"
msgstr ""
msgstr "Configuració de la sel·lecció del mètode d'entrada"
#: src/bin/e_module.c:463
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
@ -2563,7 +2563,7 @@ msgstr "Configura els Continguts de la Lleixa"
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:65
msgid "Select an Input Method Configuration..."
msgstr ""
msgstr "Sel·lecciona una configuració pel mètode d'entrada"
#: src/bin/e_shelf.c:1507
msgid "Delete this Shelf"
@ -2581,7 +2581,7 @@ msgstr "Carregant %s"
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:281
msgid "Enlightenment was unable to import the configuration.<br><br>Are you sure this is really a valid configuration?"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment no ha pogut importar la configuració.<br><br> Estàs segur que aquesta és realment una configuració vàlida ?"
#: src/bin/e_sys.c:266
msgid "Logout problems"
@ -2633,7 +2633,7 @@ msgstr "Xec "
#: src/bin/e_sys.c:318
msgid "Logout is currently in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Sortir està en procés.<br><hilight> Si us plau, esperi </hilight>"
msgstr "Sortir està en procés.<br><hilight> Si us plau, espera</hilight>"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:109
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:149
@ -2734,7 +2734,7 @@ msgstr "Portuguès "
#: src/bin/e_sys.c:481
msgid "Shutting down your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Parant l'ordinador.<br><hilight>Si us plau, esperi.</hilight>"
msgstr "Parant l'ordinador.<br><hilight>Si us plau, espera.</hilight>"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:122
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:227
@ -2747,7 +2747,7 @@ msgstr "Re-iniciant"
#: src/bin/e_sys.c:508
msgid "Rebooting your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Re-iniciant l'ordinador.<br> <hilight> Si us plau, esperi.</hilight>"
msgstr "Re-iniciant l'ordinador.<br> <hilight> Si us plau, espera.</hilight>"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:123
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:233
@ -2765,7 +2765,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/e_sys.c:534
msgid "Suspending your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Suspenent l'ordinador.<br> <hilight> Si us plau, esperi.</hilight>"
msgstr "Suspenent l'ordinador.<br> <hilight> Si us plau, espera.</hilight>"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:125
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:157
@ -2783,7 +2783,7 @@ msgstr "Suïs "
#: src/bin/e_sys.c:560
msgid "Hibernating your Computer.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Hibernant l'ordinador.<br><hilight>Si us plau, esperi</hilight>"
msgstr "Hibernant l'ordinador.<br><hilight>Si us plau, espera</hilight>"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:131
msgid "Afar"
@ -3094,7 +3094,7 @@ msgstr "Avisa'm quan la bateria estigui per sota de :"
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:153
#, c-format
msgid "%1.0f minutes"
msgstr ""
msgstr "%1.0f minuts"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:179
msgid "Indonesian"
@ -3347,11 +3347,11 @@ msgstr "Usa menús "
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:222
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:122
msgid "Client Sort Order"
msgstr ""
msgstr "Ordenació de Client"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:224
msgid "Pashto"
msgstr ""
msgstr "Paixto"
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:126
msgid "Alphabetical"
@ -3365,27 +3365,27 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:228
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:130
msgid "Most recently used"
msgstr ""
msgstr "Les més usades"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:229
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:134
msgid "Iconified Windows"
msgstr ""
msgstr "Finestres Iconificades"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:230
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:136
msgid "Group with owning desktop"
msgstr ""
msgstr "Grup amb Escriptori propi"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:231
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:138
msgid "Group with current desktop"
msgstr ""
msgstr "Grup amb Escriptori actual"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:232
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:140
msgid "Separate group"
msgstr ""
msgstr "Grup separat"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:235
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:142
@ -3409,7 +3409,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f Chars"
msgstr ""
msgstr "%1.0f Caràcters"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:239
msgid "Southern Sotho"
@ -3463,7 +3463,7 @@ msgstr "Títol de Vora"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:247
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:48
msgid "Configure Dialog Title"
msgstr ""
msgstr "Configura el Títol de Diàleg"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:248
msgid "Tigre"
@ -3514,7 +3514,7 @@ msgstr "Mou Text"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:55
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:66
msgid "Resize Text"
msgstr ""
msgstr "Redimenciona Text"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:255
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:56
@ -3589,7 +3589,7 @@ msgstr "Text d'Etiqueta"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:265
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:71
msgid "List Item Text"
msgstr ""
msgstr "Text d'Element de Llista"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:270
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:72
@ -3600,7 +3600,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:73
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:90
msgid "List Header"
msgstr ""
msgstr "Capçaleres de Llista"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:272
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:74
@ -3679,12 +3679,12 @@ msgstr "Mòdul de Colors"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:280
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:414
msgid "Color Classes"
msgstr ""
msgstr "Tipus de Color"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:281
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:442
msgid "Object Color"
msgstr ""
msgstr "Color d'Objecte"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:282
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:451
@ -3694,7 +3694,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:283
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:460
msgid "Shadow Color"
msgstr ""
msgstr "Color d'Ombra"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:284
msgid "Austria"
@ -3866,7 +3866,7 @@ msgstr "Mostra en la zona de pantalla #:"
#: src/modules/conf_mouse/e_int_config_mouse.c:101
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr ""
msgstr "%1.0f"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:305
msgid "Burundi"
@ -3955,7 +3955,7 @@ msgstr "Salta Taula de Treball quan el ratolí estigui a l'extrem de la pantalla
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:317
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:216
msgid "Animated flip"
msgstr ""
msgstr "Salts Animats"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:318
msgid "Comoros"
@ -3977,17 +3977,17 @@ msgstr "Mostra els icones de Taula de Treball"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:321
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:256
msgid "Flip when moving mouse to the screen edge"
msgstr ""
msgstr "Salta quan el Ratolí estigui a l'extrem de la pantalla"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:322
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:258
msgid "Flip when dragging objects to the screen edge"
msgstr ""
msgstr "Salta quan s'arrastrin objectes a l'extrem de la Pantalla"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:323
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:260
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr ""
msgstr "Temps que el Ratolí ha d'estar a l'extrem de la pantalla abans salti : "
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:324
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:262
@ -3995,7 +3995,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:182
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr ""
msgstr "%1.1f sec"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:325
#: src/modules/conf_desks/e_int_config_desks.c:264
@ -4366,7 +4366,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:243
msgid "Scroll Speed"
msgstr ""
msgstr "Velocitat d'Scroll"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:380
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:182
@ -4378,7 +4378,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:256
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr ""
msgstr "%1.2f"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:381
msgid "Jordan"
@ -4406,7 +4406,7 @@ msgstr "Configuració de la Mida"
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:194
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:261
msgid "Minimum Width"
msgstr ""
msgstr "Mínima Amplada"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:385
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:386
@ -4420,25 +4420,25 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:275
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr ""
msgstr "%4.0f"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:387
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:198
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:265
msgid "Minimum Height"
msgstr ""
msgstr "Mínima Alçada"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:388
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:202
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:269
msgid "Maximum Width"
msgstr ""
msgstr "Màxima Amplada"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:389
#: src/modules/conf_exebuf/e_int_config_exebuf.c:206
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:273
msgid "Maximum Height"
msgstr ""
msgstr "Màxima Alçada"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:390
msgid "Latvia"
@ -4715,7 +4715,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:288
#, c-format
msgid "%d pixels"
msgstr ""
msgstr "%d pixels"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:429
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:442
@ -4735,22 +4735,22 @@ msgstr "Tipus de Lletra"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:431
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:464
msgid "Basic preview text: 123: 我的倩空"
msgid "Basic preview text: 123: 我的天空!"
msgstr ""
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:432
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:621
msgid "Font Classes"
msgstr ""
msgstr "Tipus de Lletra"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:433
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:657
msgid "Enable Font Class"
msgstr ""
msgstr "Autoritza Tipus de Lletra"
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:434
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:663
msgid "Advanced Preview Text.. 我真的䌚写äžæ–‡"
msgid "Advanced Preview Text.. 我真的会写ä¸æ–‡"
msgstr ""
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_intl.c:435
@ -5756,7 +5756,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:209
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr ""
msgstr "%2.0f pixels"
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:170
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
@ -5774,7 +5774,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:179
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr ""
msgstr "%5.0f pixels/seg"
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:181
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
@ -5784,7 +5784,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:221
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr ""
msgstr "%4.0f pixels/seg"
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:185
msgid "Click Drag Timeout"
@ -5793,7 +5793,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:187
#, c-format
msgid "%2.2f seconds"
msgstr ""
msgstr "%2.2f segons"
#: src/modules/conf_menus/e_mod_main.c:61
msgid "Enlightenment Configuration Module - Menu Settings"
@ -5853,7 +5853,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:112
msgid "Mouse Binding Settings"
msgstr ""
msgstr "Configuració del Bindatge del Ratolí"
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:301
msgid "Add Binding"
@ -5930,7 +5930,7 @@ msgstr "Mida del Cursor "
#: src/modules/conf_mouse_cursor/e_int_config_cursor.c:154
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr ""
msgstr "%1.0f pixels"
#: src/modules/conf_mouse_cursor/e_mod_main.c:35
msgid "Mouse Cursor"
@ -6034,7 +6034,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:124
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr ""
msgstr "%1.0f fps"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:128
msgid "Cache Settings"
@ -6048,7 +6048,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:159
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr ""
msgstr "%1.0f segons"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:134
msgid "Size Of Font Cache"
@ -6057,7 +6057,7 @@ msgstr "Mida de Fonts de Cache"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:136
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr ""
msgstr "%1.1f MB"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:139
msgid "Size Of Image Cache"
@ -6066,7 +6066,7 @@ msgstr "Mida d'Imatges de Cache"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:141
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr ""
msgstr "%1.0f MB"
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:144
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
@ -6084,7 +6084,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:151
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr ""
msgstr "%1.0f text d'element de llista"
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:61
msgid "Enlightenment Configuration Module - Performance"
@ -6117,7 +6117,7 @@ msgstr "Estàs Segur que Vol Eliminar aquest Perfil?"
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:260
msgid "Add New Profile"
msgstr ""
msgstr "Afegeix Nou Perfil"
#: src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:35
msgid "Profiles"
@ -6144,7 +6144,7 @@ msgstr "Autoritza el Salva-pantalla d' X"
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:115
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:149
msgid "Screensaver Timer(s)"
msgstr ""
msgstr "Temps de Salvapantalla"
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:117
#: src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:151
@ -6198,7 +6198,7 @@ msgstr "LLeixes Configurades"
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:264
#, c-format
msgid "You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr ""
msgstr "Has demanat borrar \"%s\".<br><br>Estàs segur que vols borrar aquesta lleixa ?"
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:61
msgid "Enlightenment Configuration Module - Shelves"
@ -6239,7 +6239,7 @@ msgstr "Categories de Tema"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1078
msgid "Assign"
msgstr ""
msgstr "Assigna"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1080
msgid "Clear"
@ -6260,11 +6260,11 @@ msgstr "Error en la Importació del Tema"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:277
msgid "Enlightenment was unable to import the theme.<br><br>Are you sure this is really a valid theme?"
msgstr ""
msgstr "Enlightenment no ha pogut importar el tema.<br><br> Estàs segur que és un tema vàlid ?"
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:286
msgid "Enlightenment was unable to import the theme<br>due to a copy error."
msgstr ""
msgstr "Enlightenment no ha pogut importar el tema<br>degut a un error de còpia."
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:61
msgid "Enlightenment Configuration Module - Theme"
@ -6281,7 +6281,7 @@ msgstr "Configuració del Diàleg per Tema"
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:356
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:44
msgid "Transition Settings"
msgstr ""
msgstr "Paràmetres de Transició"
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:126
msgid "Events"
@ -6298,7 +6298,7 @@ msgstr "Canvia el Fons de Pantalla"
#: src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:144
#: src/modules/conf_transitions/e_mod_main.c:35
msgid "Transitions"
msgstr "Transaccions "
msgstr "Transicions "
#: src/modules/conf_transitions/e_mod_main.c:61
msgid "Enlightenment Configuration Module - Transitions"
@ -6428,7 +6428,7 @@ msgstr "Usa el fitxer original"
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:177
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr ""
msgstr "%3.0f%%"
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:474
msgid "Picture Import Error"
@ -6457,7 +6457,7 @@ msgstr "Configuració del Mòdul de l'Enlightenment - Fons de Pantalla"
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:66
msgid "Configuration dialog for wallpaper configuration."
msgstr ""
msgstr "Configuració del fonts de pantalla"
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:156
msgid "Display"
@ -6497,13 +6497,13 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:169
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:241
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr ""
msgstr "Col·loca al punter del Ratolí"
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:669
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:171
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:243
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr ""
msgstr "Col·loca manualment amb el ratolí "
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:675
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:173
@ -6514,13 +6514,13 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:683
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Window Move Geometry"
msgstr ""
msgstr "Mou la Geometria de la Finestra"
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:686
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:203
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Display information"
msgstr ""
msgstr "Mostra Informació"
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:205
msgid "Follow the window as it moves"
@ -6529,7 +6529,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:700
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr ""
msgstr "Geometria de la Redimensió de la Finestra"
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:701
#: src/modules/conf_window_display/e_int_config_window_display.c:213
@ -6725,19 +6725,19 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Resistance"
msgstr ""
msgstr "Resistència"
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:197
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr ""
msgstr "Resisteix al moure o redimensionar finestres sobre un obstàcle"
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:199
msgid "Resistance between windows:"
msgstr ""
msgstr "Resistència entra finestres:"
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:203
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr ""
msgstr "Resistència "
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:207
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
@ -6745,11 +6745,11 @@ msgstr ""
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:225
msgid "Both directions"
msgstr ""
msgstr "Ambdues direccions"
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:232
msgid "Allow window manipulation"
msgstr ""
msgstr "Autoritza Manipulació de Finestres"
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_manipulation.c:234
msgid "Automatically move/resize windows on shelf autohide"
@ -6773,19 +6773,19 @@ msgstr "Mostra les Finestres Iconitzades"
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:134
msgid "Show iconified windows from other desks"
msgstr ""
msgstr "Mostra les Finestres Iconificades des de altres escriptoris "
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:136
msgid "Show iconified windows from other screens"
msgstr ""
msgstr "Mostra les Finestres Iconificades des de altres pantalles"
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:138
msgid "Show windows from other desks"
msgstr ""
msgstr "Mostra les Finestres des de altres escriptoris "
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:140
msgid "Show windows from other screens"
msgstr ""
msgstr "Mostra les Finestres des de altres pantalles"
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:144
#: src/modules/conf_winlist/e_int_config_winlist.c:218
@ -6960,15 +6960,15 @@ msgstr "Inacabat"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:124
msgid "Sharp"
msgstr ""
msgstr "Exactament"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Very Sharp"
msgstr ""
msgstr "Molt Exactament"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:130
msgid "Shadow Distance"
msgstr ""
msgstr "Distància d'Ombra"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:133
msgid "Very Far"
@ -6996,7 +6996,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:147
msgid "Shadow Darkness"
msgstr ""
msgstr "Foscor d'Ombra"
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:150
msgid "Very Dark"
@ -7185,7 +7185,7 @@ msgstr ""
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:235
#, c-format
msgid "Click to set"
msgstr ""
msgstr "Click al conjunt"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:163
msgid "Resistance to dragging"
@ -7203,7 +7203,7 @@ msgstr "Paràmetres de Popups"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:172
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:184
msgid "Popup Speed"
msgstr ""
msgstr "Velocitat Desplegable"
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:177
msgid "Urgent window"

488
po/it.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff