You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

10557 lines
324 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2000-2017 Enlightenment development team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2000-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment 0.19.99.20491\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-11 13:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-12 01:01+0900\n"
"Last-Translator: Thiep Ha <thiepha@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Giới thiệu Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:20 src/bin/e_actions.c:1945 src/bin/e_actions.c:3031
#: src/bin/e_config_dialog.c:284 src/bin/e_fm.c:1073
#: src/bin/e_int_client_menu.c:243 src/bin/e_int_client_prop.c:81
#: src/bin/e_startup.c:101 src/bin/e_theme_about.c:22
#: src/modules/conf/e_conf.c:157
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:872
#: src/modules/everything/evry_plug_windows.c:455
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2572
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: src/bin/e_about.c:21 src/bin/e_actions.c:3435 src/bin/e_actions.c:3439
#: src/bin/e_actions.c:3443 src/bin/e_init.c:78 src/bin/e_int_menus.c:228
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:168
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:242
#: src/modules/wizard/page_000.c:34
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 2000-2017, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>To contact us please visit:<br><hilight>http://www.enlightenment."
"org</><br><br>"
msgstr ""
"<title>Bản quyền &copy; 2000-2017, thuộc về nhóm phát triển Enlightenment</"
"><br><br>Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thích thú với việc sử dụng phần "
"mềm này nhiều như cách chúng tôi đã tạo ra nó.<br><br>Để liên lạc với chúng "
"tôi, xin hãy truy cập:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>"
#: src/bin/e_about.c:69
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>Nhóm</><br><br>"
#: src/bin/e_actions.c:340
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Bạn đang đóng cửa sổ %s.<br><br>Bạn nên lưu ý rằng tất cả dữ liệu từ cửa sổ "
"này <br>nếu chưa được lưu sẽ bị mất!<br><br>Bạn có thật sự muốn đóng cửa sổ "
"này không?"
#: src/bin/e_actions.c:352
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đóng cửa sổ này không?"
#: src/bin/e_actions.c:355 src/bin/e_actions.c:3036
#: src/bin/e_int_client_menu.c:851
msgid "Kill"
msgstr "Đóng"
#: src/bin/e_actions.c:357 src/bin/e_actions.c:2062 src/bin/e_actions.c:2153
#: src/bin/e_actions.c:2213 src/bin/e_actions.c:2270 src/bin/e_actions.c:2332
#: src/bin/e_actions.c:2422 src/bin/e_confirm_dialog.c:53
#: src/bin/e_desklock.c:589 src/bin/e_fm.c:10653 src/bin/e_fm.c:11006
#: src/bin/e_screensaver.c:202 src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1308
msgid "No"
msgstr "Không"
#: src/bin/e_actions.c:1942
msgid "Action Params Syntax Error"
msgstr "Lỗi Cú Pháp Đối Số Hoạt Động"
#: src/bin/e_actions.c:2057 src/bin/e_actions.c:3439 src/bin/e_int_menus.c:257
msgid "Exit"
msgstr "Thoát"
#: src/bin/e_actions.c:2058
msgid "Are you sure you want to exit Enlightenment?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn thoát Enlightenment không?"
#: src/bin/e_actions.c:2060 src/bin/e_actions.c:2151 src/bin/e_actions.c:2211
#: src/bin/e_actions.c:2268 src/bin/e_actions.c:2330 src/bin/e_actions.c:2420
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:52 src/bin/e_desklock.c:587 src/bin/e_fm.c:10656
#: src/bin/e_screensaver.c:200 src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1308
msgid "Yes"
msgstr "Có"
#: src/bin/e_actions.c:2148
msgid "Logout"
msgstr "Đăng Xuất"
#: src/bin/e_actions.c:2149
msgid "Are you sure you want to logout?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đăng xuất?"
#: src/bin/e_actions.c:2207 src/bin/e_sys.c:962
msgid "Power off"
msgstr "Tắt"
#: src/bin/e_actions.c:2209
msgid "Are you sure you want to power off your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn tắt máy tính?"
#: src/bin/e_actions.c:2265 src/bin/e_actions.c:3482
msgid "Reboot"
msgstr "Khởi Động Lại"
#: src/bin/e_actions.c:2266
msgid "Are you sure you want to reboot your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn khởi động lại máy tính?"
#: src/bin/e_actions.c:2327 src/bin/e_actions.c:3490
msgid "Suspend"
msgstr "Nghỉ"
#: src/bin/e_actions.c:2328
msgid "Are you sure you want to suspend your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đưa máy tính vào trạng thái nghỉ?"
#: src/bin/e_actions.c:2417 src/bin/e_actions.c:3498
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:379
msgid "Hibernate"
msgstr "Ngủ Đông"
#: src/bin/e_actions.c:2418
msgid "Are you sure you want to hibernate your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đưa máy tính vào trạng thái ngủ đông?"
#: src/bin/e_actions.c:2975
#, fuzzy
msgid "Mouse Remapping"
msgstr "Thiết Lập Con Trỏ"
#: src/bin/e_actions.c:2976
#, fuzzy
msgid "Mouse to key"
msgstr "Nút Con Trỏ"
#: src/bin/e_actions.c:2991 src/bin/e_actions.c:3002 src/bin/e_actions.c:3021
#: src/bin/e_actions.c:3026 src/bin/e_actions.c:3031 src/bin/e_actions.c:3036
#: src/bin/e_actions.c:3330 src/bin/e_actions.c:3335 src/bin/e_actions.c:3340
#: src/bin/e_actions.c:3345 src/bin/e_actions.c:3350 src/bin/e_actions.c:3355
#: src/bin/e_actions.c:3360 src/bin/e_actions.c:3366 src/bin/e_actions.c:3372
#: src/bin/e_actions.c:3378 src/modules/shot/e_mod_main.c:1370
msgid "Window : Actions"
msgstr "Cửa Sổ: Hành Động"
#: src/bin/e_actions.c:2991 src/bin/e_fm.c:11782
msgid "Move"
msgstr "Di Chuyển"
#: src/bin/e_actions.c:3002
msgid "Resize"
msgstr "Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_actions.c:3013 src/bin/e_actions.c:3406 src/bin/e_actions.c:3408
#: src/bin/e_actions.c:3410 src/bin/e_actions.c:3412 src/bin/e_actions.c:3414
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:91 src/bin/e_int_config_comp_match.c:426
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:335
msgid "Menu"
msgstr "Danh Mục"
#: src/bin/e_actions.c:3013
msgid "Window Menu"
msgstr "Danh Mục Cửa Sổ"
#: src/bin/e_actions.c:3021 src/bin/e_int_client_menu.c:1393
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:208
msgid "Raise"
msgstr "Đưa Lên"
#: src/bin/e_actions.c:3026 src/bin/e_int_client_menu.c:1401
msgid "Lower"
msgstr "Hạ Xuống"
#: src/bin/e_actions.c:3041 src/bin/e_actions.c:3045 src/bin/e_actions.c:3050
#: src/bin/e_actions.c:3054 src/bin/e_actions.c:3059 src/bin/e_actions.c:3063
#: src/bin/e_actions.c:3068 src/bin/e_actions.c:3070 src/bin/e_actions.c:3073
#: src/bin/e_actions.c:3076 src/bin/e_actions.c:3079 src/bin/e_actions.c:3082
#: src/bin/e_actions.c:3084 src/bin/e_actions.c:3086 src/bin/e_actions.c:3088
#: src/bin/e_actions.c:3095 src/bin/e_actions.c:3097 src/bin/e_actions.c:3099
#: src/bin/e_actions.c:3101 src/bin/e_actions.c:3103 src/bin/e_actions.c:3107
#: src/bin/e_actions.c:3112 src/bin/e_actions.c:3117 src/bin/e_actions.c:3123
#: src/bin/e_actions.c:3129
msgid "Window : State"
msgstr "Cửa Sổ: Trạng Thái"
#: src/bin/e_actions.c:3041
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Dính"
#: src/bin/e_actions.c:3045
msgid "Sticky Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Dính Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3050
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Biểu Tượng"
#: src/bin/e_actions.c:3054
msgid "Iconic Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Biểu Tượng Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3059
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3063
msgid "Fullscreen Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Toàn Màn Hình Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3068 src/bin/e_int_client_menu.c:438
#: src/bin/e_int_client_menu.c:746
msgid "Maximize"
msgstr "Cực Đại Hóa"
#: src/bin/e_actions.c:3070 src/bin/e_int_client_menu.c:449
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Cực Đại Hóa Theo Chiều Dọc"
#: src/bin/e_actions.c:3073 src/bin/e_int_client_menu.c:460
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Cực Đại Hóa Theo Chiều Ngang"
#: src/bin/e_actions.c:3076 src/bin/e_int_client_menu.c:471
msgid "Maximize Left"
msgstr "Cực Đại Hóa Bên Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3079 src/bin/e_int_client_menu.c:482
msgid "Maximize Right"
msgstr "Cực Đại Hóa Bên Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3082
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Cực Đại Hóa Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3084
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Thông Minh\""
#: src/bin/e_actions.c:3086
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Mở Rộng\""
#: src/bin/e_actions.c:3088
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Lấp Kín\""
#: src/bin/e_actions.c:3095
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Lên Trên"
#: src/bin/e_actions.c:3097
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Xuống Dưới"
#: src/bin/e_actions.c:3099
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Bên Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3101
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Bên Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3103
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng"
#: src/bin/e_actions.c:3107
msgid "Set Shaded State"
msgstr "Thiết Lập Trạng Thái Đổ Bóng"
#: src/bin/e_actions.c:3108
msgid "syntax: \"(0|1) (up|down|left|right)\""
msgstr "cú pháp: \"(0|1) (trên|dưới|trái|phải)\""
#: src/bin/e_actions.c:3112
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Bật Tắt Trạng Thái Không Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3117
msgid "Set Border"
msgstr "Thiết Lập Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Cycle between Borders"
msgstr "Chu kỳ giữa các Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3129
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Bật Tắt Trạng Thái Ghim"
#: src/bin/e_actions.c:3134 src/bin/e_actions.c:3136 src/bin/e_actions.c:3138
#: src/bin/e_actions.c:3140 src/bin/e_actions.c:3142 src/bin/e_actions.c:3148
#: src/bin/e_actions.c:3153 src/bin/e_actions.c:3159 src/bin/e_actions.c:3164
#: src/bin/e_actions.c:3169 src/bin/e_actions.c:3175 src/bin/e_actions.c:3181
#: src/bin/e_actions.c:3183 src/bin/e_actions.c:3185 src/bin/e_actions.c:3187
#: src/bin/e_actions.c:3189 src/bin/e_actions.c:3191 src/bin/e_actions.c:3193
#: src/bin/e_actions.c:3195 src/bin/e_actions.c:3197 src/bin/e_actions.c:3199
#: src/bin/e_actions.c:3201 src/bin/e_actions.c:3203 src/bin/e_actions.c:3205
#: src/bin/e_actions.c:3211 src/bin/e_actions.c:3213 src/bin/e_actions.c:3215
#: src/bin/e_actions.c:3217 src/bin/e_actions.c:3219 src/bin/e_actions.c:3225
#: src/bin/e_actions.c:3231 src/bin/e_actions.c:3237 src/bin/e_actions.c:3242
#: src/bin/e_actions.c:3244 src/bin/e_actions.c:3246 src/bin/e_actions.c:3248
#: src/bin/e_actions.c:3250 src/bin/e_actions.c:3252 src/bin/e_actions.c:3254
#: src/bin/e_actions.c:3256 src/bin/e_actions.c:3258 src/bin/e_actions.c:3260
#: src/bin/e_actions.c:3262 src/bin/e_actions.c:3264 src/bin/e_actions.c:3266
#: src/bin/e_actions.c:3514 src/bin/e_actions.c:3519
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:83 src/bin/e_int_config_comp_match.c:418
#: src/bin/e_int_menus.c:192 src/bin/e_int_shelf_config.c:283
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:119
#: src/modules/fileman/e_mod_menu.c:459 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:119
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_actions.c:3134
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Sang Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3136
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Sang Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3138
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Lên Trên"
#: src/bin/e_actions.c:3140
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Xuống Dưới"
#: src/bin/e_actions.c:3142
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Qua..."
#: src/bin/e_actions.c:3148
msgid "Flip To Previous Desktop"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3153
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Hiển Thị Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_actions.c:3159
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Hiển Thị Khay"
#: src/bin/e_actions.c:3164
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Đến..."
#: src/bin/e_actions.c:3169
msgid "Switch Desktop To... On Screen..."
msgstr "Chuyển Chỗ Làm Việc Đến... Trong Màn Hình..."
#: src/bin/e_actions.c:3175
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Một Cách Tuyến Tính..."
#: src/bin/e_actions.c:3181
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 0"
#: src/bin/e_actions.c:3183
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 1"
#: src/bin/e_actions.c:3185
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 2"
#: src/bin/e_actions.c:3187
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 3"
#: src/bin/e_actions.c:3189
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 4"
#: src/bin/e_actions.c:3191
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 5"
#: src/bin/e_actions.c:3193
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 6"
#: src/bin/e_actions.c:3195
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 7"
#: src/bin/e_actions.c:3197
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 8"
#: src/bin/e_actions.c:3199
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 9"
#: src/bin/e_actions.c:3201
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 10"
#: src/bin/e_actions.c:3203
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 11"
#: src/bin/e_actions.c:3205
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số..."
#: src/bin/e_actions.c:3211
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Trái (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3213
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Phải (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3215
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Trên (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3217
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Dưới (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3219
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Qua... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3225
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Số... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3231
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Một Cách Tuyến Tính... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3237
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Theo Hướng..."
#: src/bin/e_actions.c:3242
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 0 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3244
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 1 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3246
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 2 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3248
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 3 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3250
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 4 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3252
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 5 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3254
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 6 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3256
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 7 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3258
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 8 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3260
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 9 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3262
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 10 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3264
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 11 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3266
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3272 src/bin/e_actions.c:3276
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:41 src/modules/winlist/e_mod_main.c:43
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:45 src/modules/winlist/e_mod_main.c:48
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:51 src/modules/winlist/e_mod_main.c:54
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:57 src/modules/winlist/e_mod_main.c:59
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:61 src/modules/winlist/e_mod_main.c:63
msgid "Window : List"
msgstr "Cửa Sổ: Danh Sách"
#: src/bin/e_actions.c:3272
msgid "Jump to window..."
msgstr "Nhảy đến cửa sổ..."
#: src/bin/e_actions.c:3276
msgid "Jump to window... or start..."
msgstr "Nhảy đến cửa sổ... hoăc bắt đầu..."
#: src/bin/e_actions.c:3281 src/bin/e_actions.c:3283 src/bin/e_actions.c:3285
#: src/bin/e_actions.c:3291 src/bin/e_actions.c:3293 src/bin/e_actions.c:3295
#: src/bin/e_actions.c:3300 src/bin/e_actions.c:3303 src/bin/e_actions.c:3306
#: src/bin/e_actions.c:3308 src/bin/e_actions.c:3310 src/bin/e_actions.c:3312
#: src/bin/e_actions.c:3315 src/bin/e_actions.c:3317 src/bin/e_actions.c:3319
#: src/bin/e_actions.c:3324 src/modules/backlight/e_mod_main.c:480
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_randr/e_mod_main.c:35 src/modules/ibox/e_mod_config.c:133
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:750 src/modules/shot/e_mod_main.c:1362
msgid "Screen"
msgstr "Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3281
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình Số 0"
#: src/bin/e_actions.c:3283
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình Số 1"
#: src/bin/e_actions.c:3285
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình..."
#: src/bin/e_actions.c:3291
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Tiến Tới 1 Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3293
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Lùi Lại 1 Màn Hinh"
#: src/bin/e_actions.c:3295
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Chuyển Con Trỏ Tiến Tới/Lùi Lại Màn Hinh..."
#: src/bin/e_actions.c:3300
msgid "Dim"
msgstr "Làm Mờ"
#: src/bin/e_actions.c:3303
msgid "Undim"
msgstr "Hủy Làm Mờ"
#: src/bin/e_actions.c:3306
msgid "Backlight Set"
msgstr "Đặt Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3308
msgid "Backlight Min"
msgstr "Giá Trị Tối Thiểu Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3310
msgid "Backlight Mid"
msgstr "Giá Trị Trung Bình Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3312
msgid "Backlight Max"
msgstr "Giá Trị Tối Đa Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3315
msgid "Backlight Adjust"
msgstr "Điều Chỉnh Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3317
msgid "Backlight Up"
msgstr "Tăng Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3319
msgid "Backlight Down"
msgstr "Giảm Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3325
msgid "Update and re-apply screen setup"
msgstr "Cập nhật và tái áp dụng thiết lập màn hình"
#: src/bin/e_actions.c:3330
msgid "Move To Center"
msgstr "Di Chuyển Đến Trung Tâm"
#: src/bin/e_actions.c:3335
msgid "Move/resize to upper-left quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía trên bên trái"
#: src/bin/e_actions.c:3340
msgid "Move/resize to upper-right quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía trên bên phải"
#: src/bin/e_actions.c:3345
msgid "Move/resize to lower-left quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía dưới bên trái"
#: src/bin/e_actions.c:3350
msgid "Move/resize to lower-right quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía dưới bên phải"
#: src/bin/e_actions.c:3355
msgid "Move To Coordinates..."
msgstr "Di chuyển Đến Tọa Độ..."
#: src/bin/e_actions.c:3360
msgid "Move By Coordinate Offset..."
msgstr "Di Chuyển Bởi Khoảng Cách Tọa Độ..."
#: src/bin/e_actions.c:3366
msgid "Resize By..."
msgstr "Thay Đổi Kích Thước Bởi..."
#: src/bin/e_actions.c:3372
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Đẩy Theo Hướng..."
#: src/bin/e_actions.c:3378
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Kéo Biểu Tượng..."
#: src/bin/e_actions.c:3383 src/bin/e_actions.c:3385 src/bin/e_actions.c:3387
#: src/bin/e_actions.c:3393 src/bin/e_actions.c:3399 src/bin/e_actions.c:3401
msgid "Window : Moving"
msgstr "Cửa Sổ: Di Chuyển"
#: src/bin/e_actions.c:3383
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc Kế Tiếp"
#: src/bin/e_actions.c:3385
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3387
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Bởi Chỗ Làm Việc Số #..."
#: src/bin/e_actions.c:3393
msgid "To Desktop..."
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc..."
#: src/bin/e_actions.c:3399
msgid "To Next Screen"
msgstr "Đến Màn Hình Kế Tiếp"
#: src/bin/e_actions.c:3401
msgid "To Previous Screen"
msgstr "Đến Màn Hình Kế Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3406
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Chính"
#: src/bin/e_actions.c:3408
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Ưa Thích"
#: src/bin/e_actions.c:3410
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Tất Cả Các Ứng Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3412
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Các Chương Trình Khách"
#: src/bin/e_actions.c:3414
msgid "Show Menu..."
msgstr "Hiển Thị Danh Mục..."
#: src/bin/e_actions.c:3421 src/bin/e_actions.c:3426 src/bin/e_actions.c:3431
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:273
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1177
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:55
msgid "Launch"
msgstr "Khởi Chạy"
#: src/bin/e_actions.c:3421 src/bin/e_int_client_prop.c:473
msgid "Command"
msgstr "Lệnh"
#: src/bin/e_actions.c:3426 src/bin/e_desktop_editor.c:729
#: src/bin/e_int_client_menu.c:121
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:162
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Ứng Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3431
msgid "New Instance of Focused App"
msgstr "Thực Thể Mới Của Ứng Dụng Được Tập Trung"
#: src/bin/e_actions.c:3435 src/bin/e_int_menus.c:252
msgid "Restart"
msgstr "Khởi Động Lại"
#: src/bin/e_actions.c:3443
msgid "Exit Now"
msgstr "Thoát Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3447 src/bin/e_actions.c:3452
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment : Chế Độ"
#: src/bin/e_actions.c:3448
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Trình Diễn"
#: src/bin/e_actions.c:3453
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Ngoại Tuyến"
#: src/bin/e_actions.c:3457 src/bin/e_actions.c:3461 src/bin/e_actions.c:3465
msgid "Enlightenment : Module"
msgstr "Enlightenment : Mô-đun"
#: src/bin/e_actions.c:3458
msgid "Enable the named module"
msgstr "Bật mô-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3462
msgid "Disable the named module"
msgstr "Tắt mô-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3466
msgid "Toggle the named module"
msgstr "Bật tắt mo-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3470 src/bin/e_actions.c:3474 src/bin/e_actions.c:3478
#: src/bin/e_actions.c:3482 src/bin/e_actions.c:3486 src/bin/e_actions.c:3490
#: src/bin/e_actions.c:3494 src/bin/e_actions.c:3498 src/bin/e_actions.c:3502
#: src/bin/e_actions.c:3506 src/bin/e_configure.c:416
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:320
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:99
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:818
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:681
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:424
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:593
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:252 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:118
#: src/modules/syscon/e_syscon_gadget.c:141
msgid "System"
msgstr "Hệ Thống"
#: src/bin/e_actions.c:3470
msgid "Log Out"
msgstr "Đăng Xuất"
#: src/bin/e_actions.c:3474
msgid "Power Off Now"
msgstr "Tắt Nguồn Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3478
msgid "Power Off"
msgstr "Tắt Nguồn"
#: src/bin/e_actions.c:3486
msgid "Suspend Now"
msgstr "Nghỉ Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3494
msgid "Suspend Intelligently"
msgstr "Nghỉ Thông Minh"
#: src/bin/e_actions.c:3502
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Ngủ Đông Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3506
msgid "Hibernate Intelligently"
msgstr "Ngủ Đông Thông Minh"
#: src/bin/e_actions.c:3514
msgid "Lock"
msgstr "Khóa"
#: src/bin/e_actions.c:3519 src/bin/e_int_menus.c:1494
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Dọn Dẹp Cửa Sổ"
#: src/bin/e_actions.c:3524
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Tổng Quát: Tác Vụ"
#: src/bin/e_actions.c:3524
msgid "Delayed Action"
msgstr "Tác Vụ Bị Trì Hoãn"
#: src/bin/e_actions.c:3532 src/bin/e_actions.c:3536 src/bin/e_actions.c:3540
msgid "Keyboard Layouts"
msgstr "Các Bố Trí Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3533
msgid "Use keyboard layout"
msgstr "Sử dụng bố trí bàn phím"
#: src/bin/e_actions.c:3537
msgid "Next keyboard layout"
msgstr "Bố trí bàn phím tiếp theo"
#: src/bin/e_actions.c:3541
msgid "Previous keyboard layout"
msgstr "Bố trí bàn phím phía trước"
#: src/bin/e_bg.c:22
msgid "Set As Background"
msgstr "Đặt Làm Màn Hình Nền"
#: src/bin/e_client.c:4347
msgid "Client Error!"
msgstr "Lỗi Phía Máy Khách!"
#: src/bin/e_client.c:4347
msgid "Something has attempted to set a border when it shouldn't! Report this!"
msgstr ""
"Cái gì đó đã cố gắng thiết lập một viền khi mà nó không nên làm điều đó! Báo "
"cáo điều này!"
#: src/bin/e_color_dialog.c:25
msgid "Color Selector"
msgstr "Bộ Chọn Màu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:53
msgid "Color Preview"
msgstr "Xem Trước Màu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:67
msgid "Select"
msgstr "Chọn"
#: src/bin/e_color_dialog.c:68 src/bin/e_desktop_editor.c:894
#: src/bin/e_desktop_editor.c:958 src/bin/e_entry_dialog.c:66
#: src/bin/e_fm.c:10170 src/bin/e_fm_prop.c:635
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:543 src/bin/e_import_dialog.c:197
#: src/modules/bluez4/agent.c:139 src/modules/bluez4/agent.c:152
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:624
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:123
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:122
#: src/modules/connman/agent.c:253
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:314
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:334
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:396
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:355 src/modules/shot/e_mod_main.c:602
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:630 src/modules/shot/e_mod_main.c:808
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:92 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:590
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy"
#: src/bin/e_comp.c:1054 src/bin/e_comp.c:1060 src/bin/e_comp.c:1066
#: src/bin/e_configure.c:33
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:351
msgid "Compositor"
msgstr "Bộ Đa Hợp"
#: src/bin/e_comp.c:1055
msgid "Change current window opacity"
msgstr "Thay đổi độ mờ của cửa sổ hiện tại"
#: src/bin/e_comp.c:1061
msgid "Set current window opacity"
msgstr "Thiết lập độ mờ của cửa sổ hiện tại"
#: src/bin/e_comp.c:1067
msgid "Toggle focused client's redirect state"
msgstr "Bật tắt trạng thái chuyển đến của chương trình khách được tập trung"
#: src/bin/e_comp.c:1199 src/modules/bluez4/e_mod_main.c:204
msgid "Visible"
msgstr "Khả Kiến"
#: src/bin/e_comp.c:1204
msgid "Focus-Out"
msgstr "Bị Mất Tập Trung"
#: src/bin/e_comp.c:1209
msgid "Focus-In"
msgstr "Lấy Tập Trung"
#: src/bin/e_comp.c:1214 src/bin/e_int_client_prop.c:515
msgid "Hidden"
msgstr "Ẩn"
#: src/bin/e_comp.c:1321 src/bin/e_int_client_prop.c:449
#: src/bin/e_int_client_remember.c:707 src/bin/e_int_config_comp_match.c:369
#: src/modules/wizard/page_050.c:96
msgid "Title"
msgstr "Tiêu Đề"
#: src/bin/e_comp_x.c:566
msgid "Compositor Warning"
msgstr "Cảnh Báo Của Bộ Đa Hợp"
#: src/bin/e_comp_x.c:567
msgid ""
"Your display driver does not support OpenGL, GLSL<br>shaders or no OpenGL "
"engines were compiled or installed<br>for Evas or Ecore-Evas. Falling back "
"to software engine.<br><br>You will need an OpenGL 2.0 (or OpenGL ES 2.0) "
"capable<br>GPU to use OpenGL with compositing."
msgstr ""
"Trình điều khiển màn hình của bạn không hỗ trợ các bộ đổ bóng OpenGL, "
"GLSL<br>hoặc không có động cơ OpenGL nào được biên dịch hoặc<br>cài đặt cho "
"Evas hoặc Ecore-Evas. Quay trở về động cơ phần mềm.<br><br>Bạn cần một GPU "
"có khả năng OpenGL 2.0 (hoặc OpenGL ES 2.0)<br>để sử dụng OpenGL với bộ đa "
"hợp."
#: src/bin/e_comp_x.c:5337
msgid "Lock Failed"
msgstr "Khóa Bị Thất Bại"
#: src/bin/e_comp_x.c:5338
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Khóa chỗ làm việc bị thất bại do ứng dụng nào đó<br>đã nắm lấy bàn phím hoặc "
"con trỏ hoặc cả hai<br>và việc nắm này không thể bị phá vỡ."
#: src/bin/e_comp_x.c:5354
msgid "Another compositor is already running on your display server."
msgstr "Một bộ đa hợp khác đang chạy trên server của chỗ làm việc của bạn."
#: src/bin/e_comp_x.c:5374
msgid ""
"Your display server does not support the compositor overlay window.\n"
"This is needed for Enlightenment to function."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ cửa sổ bao phủ bộ đa hợp.\n"
"Đây là tính năng thiết yếu để Enlightenment hoạt động."
#: src/bin/e_comp_x.c:5498
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment không thể khởi tạo Ecore_X!\n"
#: src/bin/e_comp_x.c:5510
msgid ""
"Your display server does not support XComposite, or Ecore-X was built "
"without XComposite support. Note that for composite support you will also "
"need XRender and XFixes support in X11 and Ecore."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ XComposite, hoặc Ecore-X được xây "
"dựng mà không hỗ trợ XComposite. Chú ý rằng để hỗ trợ cho việc đa hợp, bạn "
"cũng sẽ cần hỗ trợ XRender và XFixes cho X11 và Ecore."
#: src/bin/e_comp_x.c:5519
msgid ""
"Your display server does not support XDamage or Ecore was built without "
"XDamage support."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ XDamage hoặc Ecore được xây dựng mà "
"không hỗ trợ XDamage."
#: src/bin/e_comp_x.c:5621
msgid "Enlightenment cannot initialize the XSettings system.\n"
msgstr "Enlightenment không thể khởi tạo hệ thống XSettings.\n"
#: src/bin/e_config.c:1020
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Dữ liệu về các thiết lập cần được nâng cấp. Các thiết lập cũ<br>đã bị đẩy ra "
"và tập hợp các giá trị mặc định mới được khởi tạo.<br>Điều này xảy ra thường "
"xuyên trong quá trình phát triển, đừng báo cáo nó.<br>Điều này đơn giản là "
"Enlightenment cần những thiết lập mặc định mới<br>mà các thiết lập trước đây "
"không có cho các tính năng<br>của nó. Những giá trị mặc định mới này sẽ sửa "
"chữa bằng cách thêm các giá trị mới.<br>Bạn có thể tái thiết lập những giá "
"trị của bạn bằng các liên kết.<br>Xin lỗi vì đã xáo trộn các thiết lập của "
"bạn.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1037
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Các thiết lập của bạn MỚI hơn của Enlightenment. Điều này<br>rất là bất "
"thường. Nó không nên xảy ra trừ khi bạn hạ cấp<br>Enlightenment hoặc bạn sao "
"chép các thiết lập từ một nơi mà<br>phiên bản Enlightenment mới hơn được cài "
"đặt. Điều này thật là tệ<br>bởi vì các thiết lập của bạn bây giờ bị trả về "
"trạng thái mặc định.<br>Xin lỗi cho sự bất tiện này.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1153
msgid ""
"Your bindings settings version does not match the current settings version."
"<br>As a result, all bindings have been reloaded from defaults.<br>Sorry for "
"the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Phiên bản của thiết lập gắn kết của bạn không khớp với phiên bản thiết lập "
"hiện tại.<br>Kết quả là tất cả các gắn kết của bạn đã bị trả về giá trị mặc "
"định.<br>Xin lỗi cho sự bất tiện này.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1882 src/bin/e_config.c:2527
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Vấn Đề Trong Việc Ghi Các Thiết Lập Của Enlightenment"
#: src/bin/e_config.c:1885
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Enlightenment gặp phải lỗi khi đang di chuyển các tập tin cấu hình<br>từ:<br>"
"%s<br><br>đến:<br>%s<br><br>Để cho an toàn, phần còn lại của việc ghi đã bị "
"hủy bỏ.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1895 src/bin/e_config.c:2540
#: src/bin/e_config_dialog.c:274 src/bin/e_desktop_editor.c:892
#: src/bin/e_desktop_editor.c:956 src/bin/e_entry_dialog.c:65
#: src/bin/e_exec.c:717 src/bin/e_fm.c:10169 src/bin/e_fm.c:10926
#: src/bin/e_fm_prop.c:634 src/bin/e_import_config_dialog.c:542
#: src/bin/e_int_client_remember.c:359 src/bin/e_int_client_remember.c:556
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:583 src/bin/e_module.c:662
#: src/bin/e_module.c:964 src/bin/e_sys.c:839 src/bin/e_sys.c:880
#: src/bin/e_update.c:70 src/bin/e_utils.c:400 src/modules/bluez4/agent.c:69
#: src/modules/bluez4/agent.c:139 src/modules/bluez4/agent.c:152
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:623
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:119
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:118
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:510 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:537
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:562 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:588
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:313
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:589
msgid "OK"
msgstr "Đồng Ý"
#: src/bin/e_config.c:2419
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Các Thiết Lập Đã Được Nâng Cấp"
#: src/bin/e_config.c:2437
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr "Cái điều khiển tập tin EET bị xấu. "
#: src/bin/e_config.c:2441
msgid "The file data is empty."
msgstr "Dữ liệu của tập tin bị trống."
#: src/bin/e_config.c:2445
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
"Không thể thay đổi nội dung tập tin. Có thể ổ đĩa ở chế chộ chỉ đọc<br>hoặc "
"là bạn bị mất quyền với các tập tin của bạn."
#: src/bin/e_config.c:2449
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr "Hết bộ nhớ trong lúc chuẩn bị viết.<br>Xin hãy giải phóng bộ nhớ."
#: src/bin/e_config.c:2453
msgid "This is a generic error."
msgstr "Đây là một lỗi tổng quát."
#: src/bin/e_config.c:2457
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
"Tập tin chứa các tùy chỉnh quá lớn.<br>Nó nên rất nhỏ(nhiều nhất là khoảng "
"vài trăm KB)."
#: src/bin/e_config.c:2461
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr "Lỗi I/O của ổ cứng.<br>Có lẽ ổ cứng nên được thay?"
#: src/bin/e_config.c:2465
msgid "You ran out of space while writing the file."
msgstr "Hết dung lượng trong lúc ghi tập tin."
#: src/bin/e_config.c:2469
msgid "The file was closed while writing."
msgstr "Tập tin bị đóng trong lúc đang ghi."
#: src/bin/e_config.c:2473
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr "Ánh xạ bộ nhớ (mmap) của tập tin bị thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2477
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr "Mã hóa X509 bị thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2481
msgid "Signature failed."
msgstr "Chữ ký thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2485
msgid "The signature was invalid."
msgstr "Chữ ký không hợp lệ."
#: src/bin/e_config.c:2489
msgid "Not signed."
msgstr "Chưa ký."
#: src/bin/e_config.c:2493
msgid "Feature not implemented."
msgstr "Tính năng không hiện thực."
#: src/bin/e_config.c:2497
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr "PRNG chưa được gieo hạt."
#: src/bin/e_config.c:2501
msgid "Encryption failed."
msgstr "Mã hóa thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2505
msgid "Decryption failed."
msgstr "Giải mã thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2509
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Đây là một lỗi mà Enlightenment không nhận ra được."
#: src/bin/e_config.c:2530
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment gặp phải lỗi trong lúc đang ghi<br>tập tin cấu hình.<br>"
"%s<br><br>Tập tin bị lỗi là:<br>%s<br><br>Tập tin này đã bị xóa để tránh dữ "
"liệu bị sai.<br>"
#: src/bin/e_config_dialog.c:222 src/modules/battery/e_mod_main.c:788
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:284 src/modules/conf_bindings/e_mod_main.c:37
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:1420 src/modules/mixer/e_mod_main.c:541
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Cao Cấp"
#: src/bin/e_config_dialog.c:251 src/bin/e_desktop_editor.c:750
msgid "Basic"
msgstr "Cơ Bản"
#: src/bin/e_config_dialog.c:276
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:871
msgid "Apply"
msgstr "Áp Dụng"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:604 src/modules/gadman/e_mod_main.c:23
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:872 src/modules/notification/e_mod_main.c:163
msgid "Extensions"
msgstr "Các Phấn Mở Rộng"
#: src/bin/e_configure.c:30 src/bin/e_configure.c:39 src/bin/e_configure.c:285
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:78
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:257
msgid "Modules"
msgstr "Các Mô-Đun"
#: src/bin/e_configure.c:31 src/bin/e_gadcon.c:1806
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:60
msgid "Look"
msgstr "Nhìn"
#: src/bin/e_configure.c:34 src/modules/battery/e_mod_config.c:283
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:60
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:53
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:269
msgid "Internal"
msgstr "Bên Trong"
#: src/bin/e_configure.c:36
msgid "Composite Style Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Cho Kiểu Đa Hợp"
#: src/bin/e_configure.c:408
msgid "Preferences"
msgstr "Tham Chiếu"
#: src/bin/e_desklock.c:265
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Lỗi - Không hỗ trợ PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:266
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"Không có hỗ trợ PAM nào được tích hợp vào Enlightenment, vì thế<br>khóa bàn "
"bị tắt."
#: src/bin/e_desklock.c:578 src/bin/e_screensaver.c:191
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Kích Hoạt Chế Độ Trình Chiếu?"
#: src/bin/e_desklock.c:581
msgid ""
"You unlocked your desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Bạn mở khóa máy quá nhanh.<br><br>Bạn có muốn bật chế độ<b>trình chiếu</b> "
"đồng thời tạm tắt tiện ích bảo vệ màn hình, khóa và tiết kiệm năng lượng?"
#: src/bin/e_desklock.c:591 src/bin/e_screensaver.c:204
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Không, nhưng hãy tăng thời gian chờ"
#: src/bin/e_desklock.c:593 src/bin/e_screensaver.c:206
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Không, và ngừng hỏi"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:210
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính Không Toàn Diện Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:211
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties. Without these, you will have to<br>use the window title "
"instead. This will only<br>work if the window title is the same at<br>the "
"time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Thiếu tên cửa sổ và các thuộc tính lớp <br>cho cửa sổ nơi mà bạn đang tạo "
"biểu tượng cho nó.<br>Nếu không có những thuộc tính này,<br>bạn sẽ phải sử "
"dụng tiêu đề cửa sổ.<br>Nó sẽ chỉ hoạt động nếu tiêu đề của cửa sổ<br>giống "
"với lúc cửa sổ được tạo ra,<br> và không bị thay đổi."
#: src/bin/e_desktop_editor.c:263
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Bộ Soạn Thảo Cho Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:708 src/bin/e_int_client_prop.c:450
#: src/bin/e_int_client_prop.c:504 src/bin/e_int_config_comp_match.c:380
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:145
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:896
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:267
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:134
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:719 src/modules/ibar/e_mod_config.c:138
msgid "Comment"
msgstr "Chú Thích"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:741
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:763 src/bin/e_desktop_editor.c:772
#: src/bin/e_fm_prop.c:505 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:143
msgid "Icon"
msgstr "Biểu Tượng"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:776
msgid "Generic Name"
msgstr "Tên Tổng Quát"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:782
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:121
msgid "Window Class"
msgstr "Lớp Cửa Sổ"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:788 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:170
msgid "Categories"
msgstr "Phân Loại"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:795
msgid "Mime Types"
msgstr "Kiểu Mime"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:802
msgid "Desktop file"
msgstr "Tập tin chỗ làm việc"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:812 src/bin/e_int_client_prop.c:455
#: src/bin/e_int_client_prop.c:507 src/bin/e_int_config_comp.c:560
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:358
#: src/modules/everything/evry_config.c:376
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1462
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:127 src/modules/pager/e_mod_config.c:218
#: src/modules/pager_plain/e_mod_config.c:128
#: src/modules/pager_plain/e_mod_config.c:226
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:169
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:359
msgid "General"
msgstr "Tổng Quát"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:815
msgid "Startup Notify"
msgstr "Khởi Động Thông Báo"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:817 src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1191
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Chạy Trong Termial"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:819
msgid "Show in Menus"
msgstr "Thể Hiện Trong Danh Mục"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:822 src/bin/e_fm.c:8955 src/bin/e_fm.c:9104
#: src/bin/e_int_client_remember.c:825 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:405
msgid "Options"
msgstr "Tùy Chọn"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:854
#, c-format
msgid "Select an Icon for '%s'"
msgstr "Chọn Một Biểu Tượng cho '%s'"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:920
msgid "Select an Executable"
msgstr "Chọn Một tập tin thực thi"
#: src/bin/e_exec.c:446 src/bin/e_exec.c:454 src/bin/e_exec.c:465
#: src/bin/e_exec.c:524 src/bin/e_remember.c:51
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:271
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:520
msgid "Run Error"
msgstr "Lỗi Chạy"
#: src/bin/e_exec.c:447
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr "Enlightenment không thể lấy thư mục hiện tại"
#: src/bin/e_exec.c:455
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể chuyển đến thư mục:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:466
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể khôi phục vào thư mục:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:525
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể tạo ra tiến trình con:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:708
msgid "Application run error"
msgstr "Lỗi Chạy Ứng Dụng"
#: src/bin/e_exec.c:710
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment không thể chạy ứng dụng:<br><br>%s<br><br>Ứng dụng thất bại "
"trong lúc bắt đầu chạy."
#: src/bin/e_exec.c:848
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Lỗi Thực Thi Ứng Dụng"
#: src/bin/e_exec.c:861 src/bin/e_exec.c:863
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s dừng thực thi một cách đột xuất."
#: src/bin/e_exec.c:869
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Mã thoát của %i được trả về từ %s."
#: src/bin/e_exec.c:877
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Ngắt."
#: src/bin/e_exec.c:880
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Dừng."
#: src/bin/e_exec.c:884
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Thoát."
#: src/bin/e_exec.c:887
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Dấu Chấm Động."
#: src/bin/e_exec.c:891
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Tắt Không Thể Ngắt."
#: src/bin/e_exec.c:895
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Phân Mảnh."
#: src/bin/e_exec.c:899
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Ống Bị Vỡ."
#: src/bin/e_exec.c:902
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Chấm Dứt."
#: src/bin/e_exec.c:906
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Bus."
#: src/bin/e_exec.c:909
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s bị ngắt bởi tín hiệu số %i."
#: src/bin/e_exec.c:965
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr "***Phần còn lại của bộ xuất đã bị cắt. Lưu bộ xuất vào tầm nhìn.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:1024 src/bin/e_exec.c:1102 src/bin/e_exec.c:1109
msgid "Error Logs"
msgstr "Bản Ghi Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1030 src/bin/e_exec.c:1110
msgid "There was no error message."
msgstr "Không có thông điệp lỗi."
#: src/bin/e_exec.c:1034 src/bin/e_exec.c:1117
msgid "Save This Message"
msgstr "Lưu Thông Điệp Này"
#: src/bin/e_exec.c:1039 src/bin/e_exec.c:1042 src/bin/e_exec.c:1122
#: src/bin/e_exec.c:1125
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Bản ghi của lỗi này sẽ đươc lưu %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:1068
msgid "Error Information"
msgstr "Thông Tin Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1076
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Thông Tin Tín Hiệu Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1086 src/bin/e_exec.c:1093
msgid "Output Data"
msgstr "Dữ Liệu Đầu Ra"
#: src/bin/e_exec.c:1094
msgid "There was no output."
msgstr "Không có đầu ra."
#: src/bin/e_fm.c:1075
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Đường dẫn không tồn tại"
#: src/bin/e_fm.c:1078
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s không tồn tại."
#: src/bin/e_fm.c:2894 src/bin/e_fm.c:3887
#, c-format
msgid "%u file"
msgid_plural "%u files"
msgstr[0] "%u tập tin"
msgstr[1] "%u tập tin"
#: src/bin/e_fm.c:3137
msgid "Mount Error"
msgstr "Lỗi Gắn"
#: src/bin/e_fm.c:3137
msgid "Can't mount device"
msgstr "Không thể gắn thiết bị"
#: src/bin/e_fm.c:3153
msgid "Unmount Error"
msgstr "Lỗi Tháo Ra"
#: src/bin/e_fm.c:3153
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Không thể tháo thiết bị"
#: src/bin/e_fm.c:3168
msgid "Eject Error"
msgstr "Lỗi Đẩy Ra"
#: src/bin/e_fm.c:3168
msgid "Can't eject device"
msgstr "Không thể đẩy thiết bị ra"
#: src/bin/e_fm.c:6672 src/bin/e_fm.c:6707 src/bin/e_fm.c:6810
#: src/bin/e_fm.c:9667 src/bin/e_fm.c:9682 src/bin/e_fm.c:9817
#: src/bin/e_fm.c:9822 src/bin/e_fm.c:9838 src/bin/e_fm.c:9843
#: src/bin/e_fm.c:10493 src/bin/e_fm.c:10497 src/bin/e_fm.c:10501
#: src/bin/e_fm.c:10529 src/bin/e_fm.c:10534 src/bin/e_fm.c:10538
#: src/bin/e_fm.c:10597 src/bin/e_fm.c:10827 src/bin/e_fm_prop.c:254
#: src/bin/e_shelf.c:2258 src/modules/pager/e_mod_main.c:2048
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2836
msgid "Error"
msgstr "Lỗi"
#: src/bin/e_fm.c:6672 src/bin/e_fm.c:6707
#, c-format
msgid "The recent DND operation requested for '%s' has failed."
msgstr "Tác vụ DND gần đây yêu cầu cho '%s' bị thất bại."
#: src/bin/e_fm.c:6810
msgid "A link to the requested URL already exists!"
msgstr "Đã tồn tại một liên kết cho URL được yêu cầu!"
#: src/bin/e_fm.c:8875 src/modules/fileman/e_mod_config.c:367
msgid "Case Sensitive"
msgstr "Nhạy Với Chữ In Hoa"
#: src/bin/e_fm.c:8881 src/modules/fileman/e_mod_config.c:370
msgid "Sort By Extension"
msgstr "Sắp Xếp Theo Phần Mở Rộng"
#: src/bin/e_fm.c:8887 src/modules/fileman/e_mod_config.c:373
msgid "Sort By Modification Time"
msgstr "Sắp Xếp Theo Thời Gian Thay Đổi"
#: src/bin/e_fm.c:8893 src/modules/fileman/e_mod_config.c:376
msgid "Sort By Size"
msgstr "Sắp Xếp Theo Kích Cỡ"
#: src/bin/e_fm.c:8902 src/modules/fileman/e_mod_config.c:384
msgid "Directories First"
msgstr "Các Thư Mục Trước"
#: src/bin/e_fm.c:8908 src/modules/fileman/e_mod_config.c:388
msgid "Directories Last"
msgstr "Các Thư Mục Sau Cùng"
#: src/bin/e_fm.c:8939 src/bin/e_fm.c:9088
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:312
msgid "View Mode"
msgstr "Chế Độ Xem"
#: src/bin/e_fm.c:8948 src/bin/e_fm.c:9097
#: src/modules/everything/evry_config.c:501
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:392
msgid "Sorting"
msgstr "Sắp Xếp"
#: src/bin/e_fm.c:8966 src/bin/e_fm.c:9115
msgid "Refresh View"
msgstr "Làm Mới Tầm Nhìn"
#: src/bin/e_fm.c:8977 src/bin/e_fm.c:9127
msgid "New..."
msgstr "Tạo Mới..."
#: src/bin/e_fm.c:8997 src/bin/e_fm.c:9149 src/bin/e_fm.c:9185
msgid "Actions..."
msgstr "Tác Vụ..."
#: src/bin/e_fm.c:9016 src/bin/e_fm.c:9233
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
#: src/bin/e_fm.c:9024 src/bin/e_fm.c:9241 src/bin/e_fm.c:11790
msgid "Link"
msgstr "Liên Kết"
#: src/bin/e_fm.c:9206
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"
#: src/bin/e_fm.c:9220 src/bin/e_fm.c:11777
msgid "Copy"
msgstr "Sao Chép"
#: src/bin/e_fm.c:9295 src/bin/e_fm.c:11005 src/bin/e_shelf.c:1729
#: src/bin/e_shelf.c:2390
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:201
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:261
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:240
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:293
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:789
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:339
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:317
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:139
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:394
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:187
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:116 src/modules/ibar/e_mod_config.c:209
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:279
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:307
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: src/bin/e_fm.c:9303 src/bin/e_fm.c:10655 src/bin/e_shelf.c:2385
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:142
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:229
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:276
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:304
msgid "Rename"
msgstr "Đổi Tên"
#: src/bin/e_fm.c:9322
msgid "Unmount"
msgstr "Tháo Ra"
#: src/bin/e_fm.c:9327
msgid "Mount"
msgstr "Gắn"
#: src/bin/e_fm.c:9332
msgid "Eject"
msgstr "Đẩy Ra"
#: src/bin/e_fm.c:9346 src/bin/e_int_client_remember.c:804
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1607
msgid "Properties"
msgstr "Thuộc Tính"
#: src/bin/e_fm.c:9354
msgid "Application Properties"
msgstr "Thuộc Tính Ứng Dụng"
#: src/bin/e_fm.c:9362 src/bin/e_fm_prop.c:115
msgid "File Properties"
msgstr "Thuộc Tính Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9566
msgid "Use default"
msgstr "Sử dụng giá trị mặc định"
#: src/bin/e_fm.c:9595 src/modules/fileman/e_mod_config.c:317
msgid "Grid Icons"
msgstr "Lưới Biểu Tượng"
#: src/bin/e_fm.c:9603 src/modules/fileman/e_mod_config.c:319
msgid "Custom Icons"
msgstr "Tùy Biến Biểu Tượng"
#: src/bin/e_fm.c:9611 src/modules/everything/evry_config.c:428
#: src/modules/everything/evry_config.c:458
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:327
msgid "List"
msgstr "Danh Sách"
#: src/bin/e_fm.c:9619 src/modules/everything/evry_config.c:456
msgid "Default View"
msgstr "Tầm Nhìn Mặc Định"
#: src/bin/e_fm.c:9640
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Kích Thước Biểu Tượng (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:9667
msgid "Could not create a directory!"
msgstr "Không thể tạo một thư mục!"
#: src/bin/e_fm.c:9682
msgid "Could not create a file!"
msgstr "Không thể tạo một tập tin!"
#: src/bin/e_fm.c:9698 src/bin/e_fm.c:9736
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:204
msgid "New Directory"
msgstr "Tạo Mới Thư Mục"
#: src/bin/e_fm.c:9698 src/bin/e_fm.c:9736
msgid "New File"
msgstr "Tạo Mới Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9817 src/bin/e_fm.c:9838
msgid "Already creating a new file for this directory!"
msgstr "Đã tạo một tập tin mới cho thư mục này!"
#: src/bin/e_fm.c:9822 src/bin/e_fm.c:9843
#, c-format
msgid "%s can't be written to!"
msgstr "%s không thể viết vào!"
#: src/bin/e_fm.c:9862
msgid "Directory"
msgstr "Thư Mục"
#: src/bin/e_fm.c:9867 src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:312
msgid "File"
msgstr "Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9898
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Thừa kế các thiết lập từ cha"
#: src/bin/e_fm.c:9907
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Hiển Thị Các Tập Tin Ẩn"
#: src/bin/e_fm.c:9919
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Ghi Nhớ Thứ Tự"
#: src/bin/e_fm.c:9928
msgid "Sort Now"
msgstr "Sắp Xếp Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_fm.c:9936
msgid "Single Click Activation"
msgstr "Kích Hoạt Bằng Nhấp Chuột Đơn"
#: src/bin/e_fm.c:9947 src/modules/fileman/e_mod_config.c:404
msgid "Secure Deletion"
msgstr "Xóa Một Cách An Toàn"
#: src/bin/e_fm.c:9960 src/modules/fileman/e_mod_config.c:123
msgid "File Manager Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Quản Lý Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9965
msgid "File Icon Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Biểu Tượng Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:10046 src/bin/e_fm.c:10267
msgid "Set background..."
msgstr "Đặt màn hình nền..."
#: src/bin/e_fm.c:10054
msgid "Clear background"
msgstr "Xóa màn hình nền"
#: src/bin/e_fm.c:10061 src/bin/e_fm.c:10295
msgid "Set overlay..."
msgstr "Đặt lớp phủ..."
#: src/bin/e_fm.c:10067
msgid "Clear overlay"
msgstr "Xóa lớp phủ"
#: src/bin/e_fm.c:10389 src/bin/e_fm.c:10752
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Đổi tên của %s thành:"
#: src/bin/e_fm.c:10391 src/bin/e_fm.c:10753
msgid "Rename File"
msgstr "Đổi Tên Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:10493 src/bin/e_fm.c:10529
#, c-format
msgid "%s already exists!"
msgstr "%s đã tồn tại!"
#: src/bin/e_fm.c:10497 src/bin/e_fm.c:10534
#, c-format
msgid "%s could not be renamed because it is protected"
msgstr "%s không thể đổi tên vì nó được bảo vệ"
#: src/bin/e_fm.c:10501 src/bin/e_fm.c:10538
msgid "Internal filemanager error :("
msgstr "Lỗi bên trong của bộ quản lý tập tin :("
#: src/bin/e_fm.c:10593 src/bin/e_fm.c:10819
msgid "Retry"
msgstr "Thử Lại"
#: src/bin/e_fm.c:10594 src/bin/e_fm.c:10820 src/bin/e_fm.c:11798
msgid "Abort"
msgstr "Thoát"
#: src/bin/e_fm.c:10654
msgid "No to all"
msgstr "Không với tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10657
msgid "Yes to all"
msgstr "Có với tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10660
msgid "Warning"
msgstr "Cảnh Báo"
#: src/bin/e_fm.c:10663
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Tập tin đã tồn tại, ghi đè?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:10822
msgid "Move Source"
msgstr "Di Chuyển Nguồn"
#: src/bin/e_fm.c:10823
msgid "Ignore this"
msgstr "Bỏ qua cái này"
#: src/bin/e_fm.c:10824
msgid "Ignore all"
msgstr "Bỏ qua tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10829
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Lỗi xay ra trong lúc thực hiện tác vụ.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:11008
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Xác Nhận Xóa"
#: src/bin/e_fm.c:11018
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:11023
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br><hilight>all</hilight> the %d files "
"in<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:11033
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected file in<br><hilight>%s</"
"hilight>?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in<br><hilight>%s</"
"hilight>?"
msgstr[0] ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin được chọn "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr[1] ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin được chọn "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm_device.c:59
#, c-format
msgid "%s %s—%s"
msgstr "%s %s—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:66 src/bin/e_fm_device.c:73
#, c-format
msgid "%s—%s"
msgstr "%s—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:78
#, c-format
msgid "Flash Card—%s"
msgstr "Tờ Tranh Phiếu—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:80
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Không Rõ Âm Lượng"
#: src/bin/e_fm_device.c:340
msgid "Removable Device"
msgstr "Thiết Bị Có Thể Tháo Ra Được"
#: src/bin/e_fm_prop.c:255
#, c-format
msgid "Cannot change permissions: %s"
msgstr "Không thể thay đổi quyền: %s"
#: src/bin/e_fm_prop.c:392 src/bin/e_int_config_comp_match.c:134
#: src/bin/e_shelf.c:1090 src/bin/e_shelf.c:2278
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:316
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:147
msgid "Name:"
msgstr "Tên:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:400
msgid "Location:"
msgstr "Vị Trí:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:408 src/bin/e_widget_filepreview.c:360
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:420 src/bin/e_widget_filepreview.c:474
msgid "Size:"
msgstr "Kích Thước:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:416
msgid "Occupied blocks on disk:"
msgstr "Chiếm số khối trên đĩa:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:424
msgid "Last Accessed:"
msgstr "Lần Truy Cập Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
msgid "Last Modified:"
msgstr "Lần Thay Đổi Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:440
msgid "Last Modified Permissions:"
msgstr "Lần Thay Đổi Các Quyền Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "File Type:"
msgstr "Loại Tập Tin:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Permissions"
msgstr "Quyền"
#: src/bin/e_fm_prop.c:461 src/bin/e_fm_prop.c:470 src/bin/e_fm_prop.c:479
msgid "read"
msgstr "đọc"
#: src/bin/e_fm_prop.c:463 src/bin/e_fm_prop.c:472 src/bin/e_fm_prop.c:481
msgid "write"
msgstr "ghi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:465 src/bin/e_fm_prop.c:474 src/bin/e_fm_prop.c:483
msgid "execute"
msgstr "thực thi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:468
msgid "Group:"
msgstr "Nhóm:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:477
msgid "Others:"
msgstr "Khác:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:490 src/bin/e_import_config_dialog.c:479
#: src/bin/e_widget_fsel.c:348
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:214
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:513
msgid "Preview"
msgstr "Xem Trước"
#: src/bin/e_fm_prop.c:537 src/modules/bluez4/e_mod_main.c:192
#: src/modules/everything/evry_config.c:424
msgid "Default"
msgstr "Mặc Định"
#: src/bin/e_fm_prop.c:540
msgid "Thumbnail"
msgstr "Hình Nhỏ"
#: src/bin/e_fm_prop.c:543 src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:413
msgid "Custom"
msgstr "Tùy Biến"
#: src/bin/e_fm_prop.c:553
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Sử dụng biểu tượng này cho tất cả các tập tin loại này"
#: src/bin/e_fm_prop.c:561
msgid "Link Information"
msgstr "Thông Tin Liên Kết"
#: src/bin/e_fm_prop.c:568
msgid "This link is broken."
msgstr "Liên kết này bị đứt quãng."
#: src/bin/e_fm_prop.c:623
msgid "Select an Image"
msgstr "Chọn Một Ảnh"
#: src/bin/e_gadcon.c:1423
msgid "Gadget error"
msgstr "Lỗi Gadget"
#: src/bin/e_gadcon.c:1423
#, c-format
msgid "%s does not support disabling autoscrolling"
msgstr "%s không hỗ trợ tắt việc tự động cuộn"
#: src/bin/e_gadcon.c:1699 src/bin/e_int_client_menu.c:144
msgid "Move to"
msgstr "Di chuyển đến"
#: src/bin/e_gadcon.c:1767
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Nội dung được cuộn tự động"
#: src/bin/e_gadcon.c:1780 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1070
msgid "Plain"
msgstr "Thô"
#: src/bin/e_gadcon.c:1793 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1078
msgid "Inset"
msgstr "Trang Dời"
#: src/bin/e_gadcon.c:1818 src/bin/e_int_gadcon_config.c:696
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:754 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:315
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:336
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:356
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:97
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1130
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:341
msgid "Remove"
msgstr "Loại Bỏ"
#: src/bin/e_gadcon.c:2555
msgid "Stop moving"
msgstr "Ngừng di chuyển"
#: src/bin/e_gadcon.c:3202
msgid "Insufficent gadcon support"
msgstr "Hỗ trợ gadcon không đầy đủ"
#: src/bin/e_gadcon.c:3203
#, c-format
msgid "Module %s needs to support %s"
msgstr "Mô-Đun %s cần hỗ trợ %s"
#: src/bin/e_grab_dialog.c:3
msgid ""
"Please press key combination,<br><br>or <hilight>Escape</hilight> to abort."
msgstr ""
"Xin Hãy nhấn tổ hợp phím,<br><br>hoặc<hilight>Escape</hilight> để thoát."
#: src/bin/e_grab_dialog.c:5
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:6
msgid ""
"Please hold any modifier you want<br>and press any button on your mouse,"
"<br>or roll a wheel, to assign mouse binding.<br>Press <hilight>Escape</"
"hilight> to abort."
msgstr ""
"Xin hãy nhấn giữ bất cứ phím thay đổi mà bạn muốn<br>và nhấn bất cứ nút nào "
"trên con trỏ,<br>hoặc cuộn phím cuộn con trỏ, để gán tác vụ kết dính con trỏ."
"<br>Nhấn <hilight>Escape</hilight> để thoát."
#: src/bin/e_grab_dialog.c:118
msgid "Mouse Binding Combination"
msgstr "Việc Kết Hợp Kết Dính Con Trỏ"
#: src/bin/e_grab_dialog.c:125
msgid "Key Binding Combination"
msgstr "Việc Kết Dính Phím"
#: src/bin/e_hints.c:182
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Một thực thể trước đó của Enlightenment vẫn còn tồn tại\n"
"trong màn hình này. Khởi động bị thoát.\n"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:293
msgid "Picture Import Error"
msgstr "Lỗi Nhập Bức Ảnh"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:294
msgid ""
"Enlightenment was unable to import the picture<br>due to conversion errors."
msgstr "Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br>do lỗi chuyển đổi."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:350 src/bin/e_import_config_dialog.c:360
#: src/bin/e_import_dialog.c:73 src/bin/e_import_dialog.c:83
msgid "Import Error"
msgstr "Lỗi Nhập"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:351 src/bin/e_import_dialog.c:74
msgid "Enlightenment was unable to import the image<br>due to a copy error."
msgstr "Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br>do lỗi sao chép."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:361 src/bin/e_import_dialog.c:84
msgid ""
"Enlightenment was unable to import the image.<br><br>Are you sure this is a "
"valid image?"
msgstr ""
"Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br><br>Bạn có chắc đây là bức ảnh "
"hợp lệ?"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:461
msgid "Import Settings..."
msgstr "Nhập Các Thiết Lập..."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:493
msgid "Fill and Stretch Options"
msgstr "Các Tùy Chọn Làm Đầy và Kéo Giãn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:495
msgid "Stretch"
msgstr "Kéo Giãn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:499 src/bin/e_int_client_menu.c:1184
#: src/bin/e_int_client_prop.c:240
#, c-format
msgid "Center"
msgstr "Trung Tâm"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:503
msgid "Tile"
msgstr "Lát Gạch"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:508
msgid "Within"
msgstr "Bên Trong"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:512
msgid "Fill"
msgstr "Làm Đầy"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:516
msgid "Pan"
msgstr "Di Chuyển"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:524
msgid "File Quality"
msgstr "Chất Lượng Tập Tin"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:525
msgid "Use original file"
msgstr "Sử dụng tập tin nguồn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:527
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:532
msgid "Fill Color"
msgstr "Làm Đầy Màu"
#: src/bin/e_import_dialog.c:164
msgid "Select a Picture..."
msgstr "Chọn Một Bức Tranh..."
#: src/bin/e_import_dialog.c:196
msgid "Use"
msgstr "Sử Dụng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:66
msgid "Window Locks"
msgstr "Khóa Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Khóa Tổng Quát"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:286
msgid "Prevent this window from moving on its own"
msgstr "Chống cửa sổ này tự ý di chuyển"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:288
msgid "Prevent this window from being changed by me"
msgstr "Chống cửa sổ này bị thay đổi bởi tôi"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:290
msgid "Prevent this window from being closed"
msgstr "Chống cửa sổ này bị đóng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Không cho phép thay đổi viền của của cửa sổ này"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:295
msgid "Remember the locks for this window"
msgstr "Nhớ các khóa cho cửa sổ này"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:309 src/bin/e_int_client_locks.c:328
msgid "Prevent Changes In:"
msgstr "Ngăn Cản Các Thay Đổi Ở:"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:310 src/bin/e_int_client_locks.c:329
#: src/bin/e_int_client_remember.c:750 src/bin/e_int_shelf_config.c:205
msgid "Position"
msgstr "Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:312 src/bin/e_int_client_locks.c:331
#: src/bin/e_int_client_remember.c:753 src/bin/e_int_shelf_config.c:216
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:149
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:444
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:674
msgid "Size"
msgstr "Kích Thước"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:314 src/bin/e_int_client_locks.c:333
#: src/bin/e_int_client_menu.c:799 src/bin/e_int_client_prop.c:506
#: src/bin/e_int_client_remember.c:756 src/bin/e_int_shelf_config.c:163
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:310
msgid "Stacking"
msgstr "Xếp Chồng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:316 src/bin/e_int_client_locks.c:335
msgid "Iconified state"
msgstr "Trạng thái biểu tượng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:318 src/bin/e_int_client_locks.c:337
#: src/bin/e_int_client_remember.c:768
msgid "Stickiness"
msgstr "Dính"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:320 src/bin/e_int_client_locks.c:339
#: src/bin/e_int_client_remember.c:774
msgid "Shaded state"
msgstr "Trạng thái có bóng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:322 src/bin/e_int_client_locks.c:341
msgid "Maximized state"
msgstr "Trạng thái cực đại"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:324 src/bin/e_int_client_locks.c:343
#: src/bin/e_int_client_remember.c:777
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Trạng thái toàn màn hình"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:326
msgid "Program Locks"
msgstr "Các Khóa Chương Trình"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:345 src/bin/e_int_client_remember.c:762
msgid "Border style"
msgstr "Kiểu viền"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:347
msgid "User Locks"
msgstr "Các Khóa Người Sử Dụng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:349
msgid "Prevent:"
msgstr "Ngăn Cản:"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:350
msgid "Closing the window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:352
msgid "Logging out while this window is open"
msgstr "Thoát ra trong lúc cửa sổ này còn đang mở"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:354
msgid "Behavior Locks"
msgstr "Các Khóa Hành Vi"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:358
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Nhớ Các Khóa Này"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:131
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:331
msgid "Window"
msgstr "Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:155
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:939
msgid "Align"
msgstr "Căn Chỉnh"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:162 src/bin/e_int_client_menu.c:1353
msgid "Always on Top"
msgstr "Luôn Luôn Ở Trên Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:178 src/bin/e_int_client_prop.c:511
msgid "Sticky"
msgstr "Dính"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:193
msgid "Shade"
msgstr "Bóng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:207 src/bin/e_int_config_comp_match.c:474
msgid "Borderless"
msgstr "Không Có Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:221 src/bin/e_int_menus.c:1160
msgid "Composite"
msgstr "Đa Hợp"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:231
msgid "Unredirected"
msgstr "Không Được Đổi Hướng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:425 src/bin/e_int_client_prop.c:516
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:523
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:208
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:493
msgid "Unmaximize"
msgstr "Không Cực Đại"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:676
msgid "Edit Icon"
msgstr "Chỉnh Sửa Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:684
msgid "Create Icon"
msgstr "Tạo Mới Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:692
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Thêm Vào Danh Mục Ưa Thích"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:697
msgid "Add to IBar"
msgstr "Thêm Vào IBar"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:705
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Tạo Phím Tắt"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:712
msgid "Edit Color Scheme"
msgstr "Thay Đổi Lược Đồ Màu Sắc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:758
#: src/modules/everything/evry_plug_windows.c:441
msgid "Iconify"
msgstr "Chuyển Sang Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:771
msgid "Move with keyboard"
msgstr "Di chuyển bằng phím"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:785
msgid "Resize with keyboard"
msgstr "Thay đổi kích thước bằng bàn phím"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:808
msgid "Skip"
msgstr "Bỏ Qua"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:818 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:57
msgid "Border"
msgstr "Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:830 src/bin/e_int_client_remember.c:661
#: src/bin/e_int_client_remember.c:759
msgid "Locks"
msgstr "Khóa"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:838
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Ghi Nhớ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:860
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "ICCCM/NetWM"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1019 src/bin/e_int_client_menu.c:1178
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:288
msgid "Alignment"
msgstr "Căn Chỉnh"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1020
msgid "Click an object to align with."
msgstr "Nhấp một đối tượng để căn chỉnh."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1191
msgid "On window..."
msgstr "Trong cửa sổ..."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1195 src/bin/e_shelf.c:70
msgid "Top"
msgstr "Trên Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1202 src/bin/e_int_client_menu.c:1213
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1224 src/bin/e_int_client_menu.c:1235
msgid "Of window..."
msgstr "Của cửa sổ..."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1206 src/bin/e_shelf.c:68
msgid "Left"
msgstr "Bên Trái"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1217 src/bin/e_shelf.c:69
msgid "Right"
msgstr "Bên Phải"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1228 src/bin/e_shelf.c:71
msgid "Bottom"
msgstr "Dưới Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1262
#, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Màn Hình %d"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1364 src/bin/e_int_client_prop.c:159
#: src/bin/e_int_client_prop.c:181 src/bin/e_int_config_comp_match.c:97
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:432
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
#: src/modules/notification/e_mod_config.c:104
#, c-format
msgid "Normal"
msgstr "Bình Thường"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1375
msgid "Always Below"
msgstr "Luôn Luôn Bên Dưới"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1419
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Gắn Vào Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1430
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Tháo Ra Khỏi Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1518
msgid "Select Border Style"
msgstr "Chọn Kiểu Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1530
msgid "Use Enlightenment Default Icon Preference"
msgstr "Sử Dụng Tham Chiếu Biểu Tượng Mặc Định Của Enlightenment"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1538
msgid "Use Application Provided Icon"
msgstr "Sử Dụng Biểu Tượng Được Cung Cấp Bởi Ứng Dụng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1546
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Sử Dụng Biểu Tượng Được Định Nghĩa Bởi Người Dùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1555 src/bin/e_int_client_remember.c:792
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Đưa Ra Sự Đề Kháng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1616
msgid "Window List"
msgstr "Danh Sách Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1626 src/modules/pager/e_mod_main.c:292
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2113 src/modules/pager/e_mod_main.c:2120
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2127 src/modules/pager/e_mod_main.c:2129
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2131 src/modules/pager/e_mod_main.c:2133
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2135 src/modules/pager/e_mod_main.c:2137
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:275
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2919
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2926
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2933
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2935
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2937
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2939
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2941
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2943
msgid "Pager"
msgstr "Bộ Trang"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1636 src/modules/wizard/page_180.c:23
msgid "Taskbar"
msgstr "Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:111 src/bin/e_int_client_prop.c:118
#: src/bin/e_int_client_prop.c:125 src/bin/e_moveresize.c:104
#: src/bin/e_moveresize.c:149 src/bin/e_widget_filepreview.c:92
#, c-format
msgid "%i×%i"
msgstr "%i×%i"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:132
#, c-format
msgid "%i,%i"
msgstr "%i,%i"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:141
#, c-format
msgid "%1.3f"
msgstr "%1.3f"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:144
#, c-format
msgid "%1.3f–%1.3f"
msgstr "%1.3f–%1.3f"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:155 src/bin/e_int_client_prop.c:177
#, c-format
msgid "Withdrawn"
msgstr "Hủy Bỏ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:163 src/bin/e_int_client_prop.c:185
#, c-format
msgid "Iconic"
msgstr "Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:220
#, c-format
msgid "Forget/Unmap"
msgstr "Quên/Không Ánh Xạ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:224
#, c-format
msgid "Northwest"
msgstr "Tây Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:228
#, c-format
msgid "North"
msgstr "Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:232
#, c-format
msgid "Northeast"
msgstr "Đông Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:236
#, c-format
msgid "West"
msgstr "Tây"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:244
#, c-format
msgid "East"
msgstr "Đông"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:248
#, c-format
msgid "Southwest"
msgstr "Tây Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:252
#, c-format
msgid "South"
msgstr "Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:256
#, c-format
msgid "Southeast"
msgstr "Đông Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:260
#, c-format
msgid "Static"
msgstr "Tĩnh"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:303 src/modules/clock/e_mod_config.c:103
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:143
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:359
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:196
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:434
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:651
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:906
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:703
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:253
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:285
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:117
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:130
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:144
msgid "None"
msgstr "Không Gì Cả"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:307
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:442
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:695
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:910
msgid "Above"
msgstr "Bên Trên"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:311
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:444
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:706
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:911
msgid "Below"
msgstr "Phía Dưới"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:390
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính ICCCM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:392
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:398
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính NetWM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:400
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:451 src/bin/e_int_config_comp_match.c:390
msgid "Class"
msgstr "Lớp"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:452 src/bin/e_int_client_prop.c:505
msgid "Icon Name"
msgstr "Tên Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:453
msgid "Machine"
msgstr "Máy"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:454 src/bin/e_int_config_comp_match.c:399
msgid "Role"
msgstr "Nhiệm Vụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:458
msgid "Minimum Size"
msgstr "Kích Thước Tối Thiểu"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:459
msgid "Maximum Size"
msgstr "Kích Thước Tối Đa"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:460
msgid "Base Size"
msgstr "Kích Thước Cơ Bản"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:461
msgid "Resize Steps"
msgstr "Bước Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:462 src/modules/wizard/page_050.c:128
msgid "Sizing"
msgstr "Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:465
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Khuôn Dạng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:466
msgid "Initial State"
msgstr "Trạng Thái Khởi Tạo"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:467
msgid "State"
msgstr "Trạng Thái"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:468
msgid "Window ID"
msgstr "ID Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:469
msgid "Window Group"
msgstr "Nhóm Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:470
msgid "Transient For"
msgstr "Tạm Thời Cho"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:471
msgid "Client Leader"
msgstr "Lãnh Đạo Chương Trình Khách"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:472
msgid "Gravity"
msgstr "Trọng Lực"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:474
msgid "States"
msgstr "Các Trạng Thái"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:477
msgid "Take Focus"
msgstr "Lấy Tập Trung"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:478 src/bin/e_int_config_comp_match.c:500
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Chấp Nhận Tập Trung"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:479
msgid "Urgent"
msgstr "Khẩn Cấp"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:480
msgid "Request Delete"
msgstr "Yêu Cầu Xóa"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:481
msgid "Request Position"
msgstr "Yêu Cầu Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:482 src/bin/e_int_client_prop.c:517
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58 src/bin/e_int_menus.c:276
#: src/bin/e_shelf.c:2356 src/modules/backlight/e_mod_main.c:259
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:186 src/modules/clock/e_mod_main.c:358
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:587 src/modules/conf/e_conf.c:113
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_mod_main.c:101
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:146
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:149
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:430 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:443
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:497
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:679
#: src/modules/everything/evry_plug_settings.c:183
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:495 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1600
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:356 src/modules/ibox/e_mod_main.c:730
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:546 src/modules/music-control/ui.c:277
#: src/modules/packagekit/e_mod_main.c:47 src/modules/pager/e_mod_main.c:886
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:870 src/modules/tasks/e_mod_main.c:770
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:230
#: src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:1718 src/modules/wizard/page_150.c:31
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:315
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:349
msgid "Settings"
msgstr "Các Thiết Lập"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:510 src/bin/e_int_config_comp_match.c:536
msgid "Modal"
msgstr "Kiểu Mẫu"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:512
msgid "Shaded"
msgstr "Có Bóng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:513 src/bin/e_int_client_remember.c:789
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:344
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Bỏ Qua Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:514 src/bin/e_int_client_remember.c:786
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:347
msgid "Skip Pager"
msgstr "Bỏ Qua Bộ Trang"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:86 src/bin/e_int_client_remember.c:111
msgid "Window Remember"
msgstr "Nhớ Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:342
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Các thuộc tính của cửa sổ không phải là bộ đơn nhất"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:345
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Bạn đang yêu cầu Enlightenment nhớ áp dụng<br>các thuộc tính (như là kích "
"thước, vị trí, kiểu viền, vân vân.)<br>cho một cửa sổ <hilight>không có các "
"thuộc tính đơn nguyên</hilight>.<br><br>Điều này có nghĩa là nó sẽ chia sẻ "
"các thuộc tính Tên/Lớp, Thuộc Tính Tạm Thời, Nhiệm Vụ, vân vân<br>với nhiều "
"hơn một cửa sổ trong màn hình và <br>các thuộc tính đã nhớ cho cửa sổ này sẽ "
"được áp dụng<br>cho các cửa sổ khác có cùng thuộc tính.<br><br>Đây là cảnh "
"báo cho trường hợp bạn không cố ý làm điều này.<br>Nếu bạn vẫn muốn, đơn "
"giản hãy nhấn nút <hilight>Áp Dụng</hilight> hoặc<hilight>Đồng Ý</"
"hilight><br>và các thiết lập của bạn sẽ được chấp nhận. Nhấn <hilight>Hủy</"
"hilight> nếu<br>bạn không chắc chắn và sẽ không có gì ảnh hưởng."
#: src/bin/e_int_client_remember.c:547
msgid "No match properties set"
msgstr "Không khớp với bộ thuộc tính"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:550
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Bạn đang yêu cầu Enlightenment nhớ áp dụng<br>các thuộc tính (như là kích "
"thước, vị trí, kiểu viền, vân vân.)<br>cho một cửa sổ <hilight>nhưng không "
"chỉ ra cách nhớ nó</hilight>.<br><br>Bạn phải chỉ ra ít nhất một cách ghi "
"nhớ cửa sổ này."
#: src/bin/e_int_client_remember.c:657
msgid "Nothing"
msgstr "Không Gì Cả"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:659
msgid "Size and Position"
msgstr "Kích Thước và Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:663
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Kích Thước, Vị Trí và Các Khóa"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:665 src/modules/conf/e_mod_main.c:252
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:628
#: src/modules/everything/evry_plug_aggregator.c:313
#: src/modules/everything/evry_view.c:1618 src/modules/shot/e_mod_main.c:754
msgid "All"
msgstr "Tất Cả"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:683
msgid "Window name"
msgstr "Tên cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:695
msgid "Window class"
msgstr "Lớp cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:719
msgid "Window Role"
msgstr "Nhiệm vụ cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:733
msgid "Window type"
msgstr "Loại cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:741
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr "Các so trùng ký tự đại diện được cho phép"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:743
msgid "Transience"
msgstr "Tạm Thời"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:747
msgid "Identifiers"
msgstr "Các Định Danh"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:765
msgid "Icon Preference"
msgstr "Tham Chiếu Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:771
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Chỗ Làm Việc Ảo"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:780
msgid "Current Screen"
msgstr "Màn Hình Hiện Tại"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:783
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:341
msgid "Skip Window List"
msgstr "Bỏ Qua Danh Sách Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:795 src/modules/teamwork/e_mod_config.c:122
msgid "Opacity"
msgstr "Độ Đục"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:798
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Tập tin hoặc tên ứng dụng (.desktop)"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:807
msgid "Match only one window"
msgstr "Chỉ khớp cho một cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:811
msgid "Always focus on start"
msgstr "Luôn luôn tập trung lúc bắt đầu"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:815
msgid "Keep current properties"
msgstr "Giữ các thuộc tính hiện tại"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:821
msgid "Start this program on login"
msgstr "Khởi động chương trình này lúc đăng nhập"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:86
msgid "Composite Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Cho Việc Đa Hợp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:152
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:153
msgid ""
"This option WILL break your desktop if you don't know what you're doing."
"<br>Do not file bugs about anything that occurs with this option enabled."
"<br>You have been warned."
msgstr ""
"Tùy chọn này SẼ phá vỡ chỗ làm việc của bạn nếu bạn không hiểu cái bạn đang "
"làm.<br>Đừng báo cáo bất cứ lỗi gì xảy ra với việc bật tùy chọn này.<br>Bạn "
"đã được cảnh báo."
#: src/bin/e_int_config_comp.c:195
msgid "Edit window matches"
msgstr "Chỉnh sửa các so trùng cho cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:198 src/bin/e_int_config_comp.c:552
msgid "Select default style"
msgstr "Chọn kiểu mặc định"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:204
msgid "Styles"
msgstr "Các Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:212
msgid "Fast Effects"
msgstr "Các Hiệu Ứng Nhanh"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:213
msgid "Enable fast composite effects for windows"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:216
msgid "Enable fast composite effects for menus"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các danh mục"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:219
msgid "Enable fast composite effects for popups"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các hộp thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:222
msgid "Enable fast composite effects for objects"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các đối tượng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:225
msgid "Enable fast composite effects for overrides"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các ghi đè"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:230
msgid "Disable Effects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:231
msgid "Disable composite effects for windows"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:234
msgid "Disable composite effects for menus"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các danh bạ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:237
msgid "Disable composite effects for popups"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các hộp thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:240
msgid "Disable composite effects for objects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các đối tượng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:243
msgid "Disable composite effects for overrides"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các ghi đè"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:246
msgid "Disable composite effects for screen"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các màn hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:251
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu Ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:255 src/bin/e_int_config_comp.c:565
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:425
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:255
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:350
msgid "Behavior"
msgstr "Hành Vi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:256
msgid "Smooth scaling"
msgstr "Co giãn một cách mượt"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:260 src/bin/e_int_config_comp.c:575
msgid "Don't composite fullscreen windows"
msgstr "Không đa hợp các cửa sổ toàn màn hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:263 src/bin/e_int_config_comp.c:534
msgid "Don't fade backlight"
msgstr "Không đổ bóng ánh sáng phía sau"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:267 src/bin/e_int_config_comp.c:581
msgid "Engine"
msgstr "Động Cơ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:269 src/bin/e_int_config_comp.c:583
msgid "Software"
msgstr "Phần Mềm"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:271 src/bin/e_int_config_comp.c:585
msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:277
msgid "OpenGL options:"
msgstr "Tùy chọn cho OpenGL:"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:279 src/bin/e_int_config_comp.c:567
msgid "Tear-free updates (VSynced)"
msgstr "Cập nhật không xé (VSynced)"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:281
msgid "Texture from pixmap"
msgstr "Hoa văn từ pixmap"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:283
msgid "Assume swapping method:"
msgstr " Giả sử cách chuyển đổi:"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:286
msgid "Auto"
msgstr "Tự Động"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:288
msgid "Invalidate (full redraw)"
msgstr "Không hợp lệ (vẽ lại toàn bộ)"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:290
msgid "Copy from back to front"
msgstr "Sao chép từ sau ra trước"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:292
msgid "Double buffered swaps"
msgstr "Bộ đệm chuyển đổi kép"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:294
msgid "Triple buffered swaps"
msgstr "Ba bộ đệm chuyển đổi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:302 src/bin/e_int_config_comp.c:590
msgid "Rendering"
msgstr "Tiến hành render"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:308
msgid "X Messages"
msgstr "Cách thông điệp từ X"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:309
msgid "Send flush"
msgstr "Gửi việc đẩy"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:311
msgid "Send dump"
msgstr "Gửi việc vứt bỏ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:315
msgid "Sync"
msgstr "Đồng bộ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:316
msgid "Grab Server during draw"
msgstr "Giữ Server trong lúc vẽ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:318
msgid "Initial draw timeout for newly mapped windows"
msgstr "Khởi tạo thời gian chờ vẽ cho các cửa sổ mới ánh xạ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:320
#, c-format
msgid "%1.2f Seconds"
msgstr "%1.2f Giây"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:324
msgid "DANGEROUS"
msgstr "NGUY HIỂM"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:325
msgid "Enable advanced compositing features"
msgstr "Bật các tính năng đa hợp cao cấp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:328 src/modules/ibar/e_mod_config.c:148
msgid "Misc"
msgstr "Khác"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:376
msgid "Show Framerate"
msgstr "Hiển Thị Tốc Độ Khung Hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:378
msgid "Rolling average frame count"
msgstr "Đếm số khung hình cuộn trung bình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:380
#, c-format
msgid "%1.0f Frames"
msgstr "%1.0f Khung Hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:384
msgid "Corner"
msgstr "Góc"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:387
msgid "Top Left"
msgstr "Phía Trên Bên Trái"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:390
msgid "Top Right"
msgstr "Phía Trên Bên Phải"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:393
msgid "Bottom Left"
msgstr "Phía Dưới Bên Trái"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:396
msgid "Bottom Right"
msgstr "Phía Dưới Bên Phải"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:401
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ Lỗi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:539
msgid "Enable \"fast\" composite effects"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp \"nhanh\""
#: src/bin/e_int_config_comp.c:548 src/modules/wizard/page_150.c:53
msgid "Disable composite effects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:570
msgid "Smooth scaling of window content"
msgstr "Co giãn mượt mà cho nội dung cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:79 src/bin/e_int_config_comp_match.c:111
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:413 src/bin/e_int_config_comp_match.c:464
msgid "Unused"
msgstr "Không sử dụng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:81 src/bin/e_int_config_comp_match.c:416
msgid "Combo"
msgstr "Combo"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:85 src/bin/e_int_config_comp_match.c:420
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:487
msgid "Dialog"
msgstr "Hộp Thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:87 src/bin/e_int_config_comp_match.c:422
msgid "Dock"
msgstr "Dock"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:89 src/bin/e_int_config_comp_match.c:424
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Kéo Thả"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:93 src/bin/e_int_config_comp_match.c:428
msgid "Menu (Dropdown)"
msgstr "Danh Mục (Dạng Sổ Xuống)"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:95 src/bin/e_int_config_comp_match.c:430
msgid "Menu (Popup)"
msgstr "Danh Mục (Dạng Hộp Thoại)"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:99 src/bin/e_int_config_comp_match.c:434
#: src/modules/notification/e_mod_main.c:166
msgid "Notification"
msgstr "Thông Báo"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:101 src/bin/e_int_config_comp_match.c:436
msgid "Splash"
msgstr "Splash"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:103 src/bin/e_int_config_comp_match.c:438
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:351
msgid "Toolbar"
msgstr "Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:105 src/bin/e_int_config_comp_match.c:440
msgid "Tooltip"
msgstr "Gợi Ý"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:107 src/bin/e_int_config_comp_match.c:442
msgid "Utility"
msgstr "Tiện Ích"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:109 src/bin/e_int_config_comp_match.c:163
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:444 src/bin/e_utils.c:627
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:637 src/bin/e_widget_filepreview.c:638
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:639 src/bin/e_widget_filepreview.c:669
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:680
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:421
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:1235
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:984
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:574
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:298
#: src/modules/wizard/page_020.c:88
msgid "Unknown"
msgstr "Không Biết"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:122
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:163
msgid "Title:"
msgstr "Tiêu Đề:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:124 src/bin/e_int_config_comp_match.c:130
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:136 src/bin/e_int_config_comp_match.c:142
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:148 src/bin/e_int_config_comp_match.c:157
msgid " / "
msgstr "/"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:128 src/bin/e_widget_filepreview.c:424
msgid "Type:"
msgstr "Loại:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:140
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:155
msgid "Class:"
msgstr "Lớp:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:146
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:171
msgid "Role:"
msgstr "Nhiệm Vụ:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:152
msgid "Style:"
msgstr "Kiểu:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:158
msgid "Effect:"
msgstr "Hiệu Ứng:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:352
msgid "Edit E_Comp_Match"
msgstr "Chỉnh Sửa E_Comp_Match"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:404
msgid "Names"
msgstr "Các Tên"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:451
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:335
msgid "Types"
msgstr "Các Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:466
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:884
msgid "On"
msgstr "Bật"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:468
#: src/modules/everything/evry_config.c:493
msgid "Off"
msgstr "Tắt"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:511
msgid "ARGB"
msgstr "ARGB"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:547
msgid "Flags"
msgstr "Cờ"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:551 src/bin/e_int_shelf_config.c:224
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:665
msgid "Style"
msgstr "Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:577
msgid "Effect"
msgstr "Hiệu Ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:741 src/bin/e_widget_config_list.c:80
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:348
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:330
msgid "Up"
msgstr "Lên"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:743 src/bin/e_widget_config_list.c:86
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:352
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:334
msgid "Down"
msgstr "Xuống"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:745 src/bin/e_int_gadcon_config.c:716
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:749 src/bin/e_widget_config_list.c:60
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:311
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:332
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:93
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:197
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:258
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:237
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:291
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:786
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:133
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:311
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:137
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:114 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:338
msgid "Add"
msgstr "Thêm"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:747
msgid "Del"
msgstr "Xóa"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:749
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:185
msgid "Edit"
msgstr "Chỉnh Sửa"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:766
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:18
#: src/modules/teamwork/e_mod_main.c:138
msgid "Apps"
msgstr "Ứng Dụng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:770
#: src/modules/teamwork/e_mod_config.c:128
msgid "Popups"
msgstr "Hộp Thoại"