You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

8080 lines
225 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-23 16:10+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-26 11:22+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2337
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:572
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:125
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1428 ../src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2624
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_actions.c:2632
#: ../src/bin/e_int_menus.c:159 ../src/bin/e_main.c:657
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment ."
"<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com "
"nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix "
"tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software "
"està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira "
"els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu "
"sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</"
"hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o "
"fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se "
"l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació "
"d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> "
"Segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:350
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7608 ../src/bin/e_fm.c:7796 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7606 ../src/bin/e_fm.c:7797 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols "
"sortir?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols "
"suspendre a disc ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_actions.c:2332
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2342
#: ../src/bin/e_actions.c:2556 ../src/bin/e_actions.c:2561
#: ../src/bin/e_actions.c:2567 ../src/bin/e_actions.c:2573
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_fm.c:4948
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: ../src/bin/e_actions.c:2308
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319 ../src/bin/e_actions.c:2600
#: ../src/bin/e_actions.c:2602 ../src/bin/e_actions.c:2604
#: ../src/bin/e_actions.c:2606 ../src/bin/e_actions.c:2608
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2332 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: ../src/bin/e_actions.c:2342 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2361 ../src/bin/e_actions.c:2368
#: ../src/bin/e_actions.c:2370 ../src/bin/e_actions.c:2373
#: ../src/bin/e_actions.c:2376 ../src/bin/e_actions.c:2378
#: ../src/bin/e_actions.c:2380 ../src/bin/e_actions.c:2382
#: ../src/bin/e_actions.c:2389 ../src/bin/e_actions.c:2391
#: ../src/bin/e_actions.c:2393 ../src/bin/e_actions.c:2395
#: ../src/bin/e_actions.c:2397 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: ../src/bin/e_actions.c:2361
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2368 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: ../src/bin/e_actions.c:2370
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2376
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2378
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2382
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2389
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2391
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2393
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2395
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2397
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: ../src/bin/e_actions.c:2414 ../src/bin/e_actions.c:2416
#: ../src/bin/e_actions.c:2418 ../src/bin/e_actions.c:2420
#: ../src/bin/e_actions.c:2422 ../src/bin/e_actions.c:2428
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2438
#: ../src/bin/e_actions.c:2444 ../src/bin/e_actions.c:2450
#: ../src/bin/e_actions.c:2452 ../src/bin/e_actions.c:2454
#: ../src/bin/e_actions.c:2456 ../src/bin/e_actions.c:2458
#: ../src/bin/e_actions.c:2460 ../src/bin/e_actions.c:2462
#: ../src/bin/e_actions.c:2464 ../src/bin/e_actions.c:2466
#: ../src/bin/e_actions.c:2468 ../src/bin/e_actions.c:2470
#: ../src/bin/e_actions.c:2472 ../src/bin/e_actions.c:2474
#: ../src/bin/e_actions.c:2480 ../src/bin/e_actions.c:2482
#: ../src/bin/e_actions.c:2484 ../src/bin/e_actions.c:2486
#: ../src/bin/e_actions.c:2488 ../src/bin/e_actions.c:2494
#: ../src/bin/e_actions.c:2500 ../src/bin/e_actions.c:2506
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2514
#: ../src/bin/e_actions.c:2516 ../src/bin/e_actions.c:2518
#: ../src/bin/e_actions.c:2520 ../src/bin/e_actions.c:2522
#: ../src/bin/e_actions.c:2524 ../src/bin/e_actions.c:2526
#: ../src/bin/e_actions.c:2528 ../src/bin/e_actions.c:2530
#: ../src/bin/e_actions.c:2664 ../src/bin/e_actions.c:2669
#: ../src/bin/e_int_menus.c:126 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2416
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2418
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2420
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2422
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2428
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
#, fuzzy
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2438
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2444
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2450
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2452
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2454
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2456
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2458
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2460
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2462
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2464
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2466
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2468
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2472
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2474
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2480
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2482
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2484
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2486
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2488
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2494
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2500
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2506
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2514
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2516
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2518
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2520
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2522
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2524
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2526
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2528
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2530
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2537 ../src/bin/e_actions.c:2539
#: ../src/bin/e_actions.c:2541 ../src/bin/e_actions.c:2546
#: ../src/bin/e_actions.c:2548 ../src/bin/e_actions.c:2550
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2537
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2539
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2541
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2546
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: ../src/bin/e_actions.c:2548
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584 ../src/bin/e_actions.c:2586
#: ../src/bin/e_actions.c:2588 ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: ../src/bin/e_actions.c:2588
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: ../src/bin/e_actions.c:2602
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: ../src/bin/e_actions.c:2604
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: ../src/bin/e_actions.c:2608
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2620
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Executa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Comanda"
#: ../src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Application"
msgstr "Aplicació"
#: ../src/bin/e_actions.c:2624 ../src/bin/e_int_menus.c:183
msgid "Restart"
msgstr "Re-inicia "
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_int_menus.c:188
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2632
#, fuzzy
msgid "Exit Now"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636 ../src/bin/e_actions.c:2640
#: ../src/bin/e_actions.c:2644 ../src/bin/e_actions.c:2648
#: ../src/bin/e_actions.c:2652 ../src/bin/e_actions.c:2656
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:511
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:641
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636
msgid "Log Out"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2644
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2648
msgid "Reboot"
msgstr "Re-iniciar l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2652
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2656
msgid "Hibernate"
msgstr "Hiberna"
#: ../src/bin/e_actions.c:2664
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Bloquejos "
#: ../src/bin/e_actions.c:2669 ../src/bin/e_int_menus.c:1081
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Neteja Finestres"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Accions del Mòdul"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Fons de Pantalla"
#: ../src/bin/e_border.c:4866
#, fuzzy
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_border.c:4878
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:29
#, fuzzy
msgid "Color Selector"
msgstr "Selector de Perfil"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:48 ../src/bin/e_config.c:1733
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:250 ../src/bin/e_eap_editor.c:611
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:675 ../src/bin/e_entry_dialog.c:58
#: ../src/bin/e_exec.c:323 ../src/bin/e_fm_prop.c:513
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:369
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:49 ../src/bin/e_eap_editor.c:613
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:677 ../src/bin/e_entry_dialog.c:59
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:370
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la "
#: ../src/bin/e_config.c:716 ../src/bin/e_config.c:749
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"La configuració de la data necessita ser actualitzada. La seva configuració "
"vella <br> s'ha de re-inicialitzar per defecte. Això<br> sol succeïr "
"regularment durant el desenvolupament, per tan <br> no és un bug. Això "
"tècnicament significa que <br>l'Enlightenment necessita noves configuracions "
"de data<br> per defecte per la funcionalitat usable de la teva vella "
"configuració.<br>Pot re-configurar les coses ara. Disculpa per les molèsties "
"per la teva configuració<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:733
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"La configuració és més NOVA que l'Enlightenment,Això és <br> molt extrany. "
"Això podria haver passat per fer un downgran <br> de l'Enlightenment o bé "
"per haver copiar fitxer de configuració d'algun lloc <br> on hi ha una "
"versió nova de l'Enlightenment .Això és dolent i<br>per precausió els "
"fitxers de configuració han estat <br> restaurats per defecte. Perdona els "
"inconvenients.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1632
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Paràmetres de Pantalla"
#: ../src/bin/e_config.c:1657
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error mentre Enlightenment<br> intentava guardar la "
"configuració a disc <br> que no potser determinat.<br><br> El fitxer en el "
"qual ha succeït l'error és <br>%s<br><br> Aquest fitxer serà  borrat"
#: ../src/bin/e_config.c:1668
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Les configuracions de l'Enlightenment són massa grans<br> pel sistema de "
"fitxers on han de ser guardats.<br>Aquest error és molt extrany com els "
"fitxers<br> que puguin ser massa petits. Si us plau, xequeja la "
"configuració<br> pel seu directori arrel(home).<br><br>El fitxer en el que "
"ha succeït l'error és :<br>%s<br><br>Aquest fitxer serà borrat <br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1681
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error quan s'intentava guardar la configuració <br> de "
"l'Enlightenment, El disc té problemes.<br> i provablament necessita ser re-"
"emplaçat.<br><br> El fitxer on ha succeït l'error és :<br>%s<br><br> Aquest "
"fitxer ha estat borrat."
#: ../src/bin/e_config.c:1692
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment no pot escriure aquesta configuració<br> per què no resta "
"espai en el disc.<br> Hauries d'ampliar la quota de disc o comprobar que "
"quedi espai.<br> El fitxer on hi ha l'error era:<br>%s<br><br>Aquest fitxer "
"ha estat borrat.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1704
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava "
"escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha "
"succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades "
"incorrectes ."
#: ../src/bin/e_config.c:1729
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problemes al Escriure la Configuració de l'Enlightenment"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1099
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Aplica"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:721
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Contenidor %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Error- no hi ha suport per PAM"
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"No hi ha suport per PAM en l'Enlightenment, <br> per tant el bloqueig de "
"pantalla està  des-habilitat."
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Errada en el Bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"El bloqueig de Taula de Treball ha fallat degut a què alguna aplicació <br> "
"ha agafat el teclat o el ratolí o ambdós i no es pot fer el bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Si us plau, introdueix la teva paraula clau de desbloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Error del Sistema d'Autentificació"
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"L'autentificació via PAM té errors per autentificar la sessió.<br> L'error "
"que ha succeït és <hilight>%i</hilight>.<br> Això és dolent i no hauria "
"d'estar passant.Si us plau, reporta aquest bug."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra Incompletes"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"La finestra que s'està  creant no conté <br> les propietats del nom de la "
"finestra ni la classe,<br>aquestes són unes propietats necessàries per usar "
"la finestra. Seria necessàri <br> que poses un Títol a la finestra. Així és "
"només <br> per treballar si el títol de la finestra és el mateix que <br> "
"quan la finestra es carregui, i no es canvia."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:215
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Editor de l'Entrada de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Icona"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:470
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Informació Bàsica"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:471 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:477
msgid "Executable"
msgstr "Executable"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:485
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:510
msgid "General"
msgstr "General"
#. - general info -
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:513
msgid "Generic Name"
msgstr "Nom Genèric"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:518
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Classe de Finestra"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:522
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:189
msgid "Categories"
msgstr "Categories"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:526
#, fuzzy
msgid "Mime Types"
msgstr "Tipus de fitxers"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:532
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Aplicacions"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:533
msgid "Startup Notify"
msgstr "Notificació d'Inici"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:535
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Executa en una Terminal"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:537
msgid "Show in Menus"
msgstr "Mostra en els Menús"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:541
msgid "Desktop file"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:542
msgid "Filename"
msgstr "Nom de Fitxer"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:571
msgid "Select an Icon"
msgstr "Seleccioneu una Icona"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:640
msgid "Select an Executable"
msgstr "Seleccioneu un Executable "
#: ../src/bin/e_entry.c:493 ../src/bin/e_fm.c:6929
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:271
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:124
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:111
msgid "Delete"
msgstr "Elimina"
#: ../src/bin/e_entry.c:506 ../src/bin/e_fm.c:6839
msgid "Cut"
msgstr "Talla"
#: ../src/bin/e_entry.c:517 ../src/bin/e_fm.c:4940 ../src/bin/e_fm.c:6856
msgid "Copy"
msgstr "Còpia "
#: ../src/bin/e_entry.c:528 ../src/bin/e_fm.c:6668 ../src/bin/e_fm.c:6870
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#: ../src/bin/e_entry.c:540
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho Tot"
#: ../src/bin/e_exec.c:220 ../src/bin/e_utils.c:201
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Error en Execució"
#: ../src/bin/e_exec.c:221 ../src/bin/e_utils.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment no ha pogut crear un procés fill:<br><br> %s<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:314
msgid "Application run error"
msgstr "Error al fer Córrer l'Aplicació"
#: ../src/bin/e_exec.c:316
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment no està  autoritzat a fer córrer l'aplicació.<br><br>%"
"s<br><br> L'aplicació ha fallat en arrencar"
#. Create The Dialog
#: ../src/bin/e_exec.c:420
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Error en l'Execució de l'Aplicació"
#: ../src/bin/e_exec.c:432
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s ha parat d'executar-se inesperadament."
#: ../src/bin/e_exec.c:438
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "El codi de sortida %i ha estat retornat per %s."
#: ../src/bin/e_exec.c:445
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s ha estat interromput per una Senyal d'Interrupció."
#: ../src/bin/e_exec.c:447
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal de Sortida"
#: ../src/bin/e_exec.c:451
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal d'Avortament"
#: ../src/bin/e_exec.c:454
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error Flotant"
#: ../src/bin/e_exec.c:457
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per una Senyal de FI DE PROCÉS"
#: ../src/bin/e_exec.c:460
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error de Segment"
#: ../src/bin/e_exec.c:463
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Trencament de Canonada."
#: ../src/bin/e_exec.c:466
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Senyal de Fi"
#: ../src/bin/e_exec.c:469
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s ha estat Interromput per un Error de Bus"
#: ../src/bin/e_exec.c:472
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s ha estat Interromput pel senyal numero %i"
#: ../src/bin/e_exec.c:528
#, fuzzy
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
"***El recordatori de sortida ha estat trancat. Guarda la sortida per veure."
"***<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:592 ../src/bin/e_exec.c:666 ../src/bin/e_exec.c:672
msgid "Error Logs"
msgstr "Error en els Logs"
#: ../src/bin/e_exec.c:597 ../src/bin/e_exec.c:673
msgid "There was no error message."
msgstr "No hi havia missatge d'error"
#: ../src/bin/e_exec.c:601 ../src/bin/e_exec.c:680
msgid "Save This Message"
msgstr "Desa Aquest Missatge"
#: ../src/bin/e_exec.c:605 ../src/bin/e_exec.c:683
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Aquest log d'error ha estat guardat com %s/%s.log"
#: ../src/bin/e_exec.c:631
msgid "Error Information"
msgstr "Error d'Informació"
#: ../src/bin/e_exec.c:639
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Error del senyal d'Informació"
#: ../src/bin/e_exec.c:650 ../src/bin/e_exec.c:656
msgid "Output Data"
msgstr "Dades de sortida"
#: ../src/bin/e_exec.c:657
msgid "There was no output."
msgstr "No hi ha sortida"
#: ../src/bin/e_fm.c:574
msgid "Nonexistent path"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:577
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr ""
#. printf("FM: SORT %1.3f (%i files) (%i queued, %i added) [%i iter]\n",
#. ecore_time_get() - tt, eina_list_count(sd->icons), queued,
#. added, sd->tmp.iter);
#: ../src/bin/e_fm.c:2817
#, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "%i Fitxers"
#: ../src/bin/e_fm.c:4956 ../src/bin/e_fm.c:7552 ../src/bin/e_fm.c:7682
#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "Quant a..."
#: ../src/bin/e_fm.c:6579 ../src/bin/e_fm.c:6748
#, fuzzy
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Paràmetres de Configuració "
#: ../src/bin/e_fm.c:6591 ../src/bin/e_fm.c:6760
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:171
#, fuzzy
msgid "View Mode"
msgstr "Mode Bàsic"
#: ../src/bin/e_fm.c:6598 ../src/bin/e_fm.c:6767
msgid "Refresh View"
msgstr "Refresca la Vista"
#: ../src/bin/e_fm.c:6609 ../src/bin/e_fm.c:6778
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Mostra els Fitxers Ocults"
#: ../src/bin/e_fm.c:6624 ../src/bin/e_fm.c:6793
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Recorda l'Ordre"
#: ../src/bin/e_fm.c:6636 ../src/bin/e_fm.c:6805
msgid "Sort Now"
msgstr "Ordena Ara"
#: ../src/bin/e_fm.c:6651 ../src/bin/e_fm.c:6823
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Nou Directori"
#: ../src/bin/e_fm.c:6940
msgid "Rename"
msgstr "Canvia el Nom"
#: ../src/bin/e_fm.c:6950
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: ../src/bin/e_fm.c:7191 ../src/bin/e_fm.c:7253
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Ajusta a Predeterminat"
#: ../src/bin/e_fm.c:7226 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:176
#, fuzzy
msgid "Grid Icons"
msgstr "Fitxers d'Icones"
#: ../src/bin/e_fm.c:7234 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:178
#, fuzzy
msgid "Custom Icons"
msgstr "Costum"
#: ../src/bin/e_fm.c:7242 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:186
#, fuzzy
msgid "List"
msgstr "Llistat de Finestres"
#: ../src/bin/e_fm.c:7267
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Nom d'Icona"
#: ../src/bin/e_fm.c:7417
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Creeu un nou Directori"
#: ../src/bin/e_fm.c:7418
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Nom Nou del Directori:"
#: ../src/bin/e_fm.c:7477
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Canvia el nom %s a : "
#: ../src/bin/e_fm.c:7479
msgid "Rename File"
msgstr "Canvia el nom del Fitxer"
#: ../src/bin/e_fm.c:7551 ../src/bin/e_fm.c:7681
#, fuzzy
msgid "Retry"
msgstr "Re-inicia "
#: ../src/bin/e_fm.c:7555 ../src/bin/e_fm.c:7612 ../src/bin/e_fm.c:7687
#: ../src/modules/wizard/page_030.c:86
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Error en Execució"
#: ../src/bin/e_fm.c:7557 ../src/bin/e_fm.c:7614
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7607
msgid "No to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7609
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7683
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7684
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7689
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7799
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Confirmació de Borrar"
#: ../src/bin/e_fm.c:7803
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr "Estàs segur que vol borrar <br> <hilight> %s</hilight>?"
#: ../src/bin/e_fm.c:7809
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr ""
"Estàs  segur que vol borrar <br> els %d fitxers seleccionats en: "
"<br><hilight>%s</hilight>?"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:108
msgid "File Properties"
msgstr "Propietats del Fitxer"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:338
msgid "File:"
msgstr "Fitxer"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:345 ../src/bin/e_widget_fsel.c:323
msgid "Size:"
msgstr "Mida"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:352
msgid "Last Modified:"
msgstr "Última Modificació"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:359
msgid "File Type:"
msgstr "Tipus de Fitxer"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:366
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:367 ../src/bin/e_widget_fsel.c:339
msgid "Owner:"
msgstr "Propietari"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr "Altre poden llegir"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr "Altres poden escriure"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr "El Propietari pot llegir"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr "El Propietari pot escriure"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:385 ../src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1031
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Vista prèvia"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:432
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:164
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:174
msgid "Default"
msgstr "Defecte"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr "Ungla"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:438
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:319
msgid "Custom"
msgstr "Costum"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Utilitza aquest icona pels fitxers d'aquest tipus"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Link Information"
msgstr "Informació d'Enllaç "
#. if (cfdata->type == EDJ)
#. e_dialog_title_set(dia, _("Select an Edj File"));
#. else if (cfdata->type == IMG)
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:502
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
msgid "Select an Image"
msgstr "Seleccioneu una Imatge"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:214
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:216
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:218
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:220
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:222
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Desconegut"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:293
msgid "Removable Device"
msgstr "Dispositiu Extraïble"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1248 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:659
msgid "Plain"
msgstr "Text Pla"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1257 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:667
msgid "Inset"
msgstr "Sagnat"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1266 ../src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:703
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1274
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Mostra automàticament els continguts"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1281
msgid "Able to be resized"
msgstr "Autoritzat a ser re-dimensionat"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1293 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:738
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Inici de moviment/re-dimensió d'aquest Gadget"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1299 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:744
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Borra aquest Gadget"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1725
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Para de moure/re-dimensionar aquest gadget"
#: ../src/bin/e_hints.c:151
#, fuzzy
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Un altra Enlightenment previ està actiu en aquesta pantalla. Avortada "
"l'arrencada.<br>"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:67 ../src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Window Locks"
msgstr "Bloqueig de Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Bloquejos Genèrics"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Bloqueja la Finestra així fa només a què ho dic"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr ""
"Protegeix aquesta finestra de canvis accidentals que <br> se li puguin fer."
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr ""
"Protegeix aquesta finestra de ser tancada accidentalment ja que és important."
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "No autoritzar que aquesta finestra pugui canviar la vora "
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Recorda l'aparença d'aquesta finestra la pròxima vegada que apareixi."
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Bloqueja el programa que canvia:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:309 ../src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Position"
msgstr "Posició"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:311 ../src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:509 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:516
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:597
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:462
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:657
msgid "Size"
msgstr "Mida"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:313 ../src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:530 ../src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:511 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:553
msgid "Stacking"
msgstr "Apilant"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:315 ../src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Estat iconificat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:317 ../src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Stickiness"
msgstr "Enganxositat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:319 ../src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Shaded state"
msgstr "Estat ombrejat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:321 ../src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Estat maximitzat"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:323 ../src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Pantalla completa"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Bloquegi'm de canviar:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:344 ../src/bin/e_int_border_remember.c:515
msgid "Border style"
msgstr "Estil de Vora"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Aturi'm de:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Tancant la finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Sortir del meu login amb aquesta finestra oberta"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Recorda aquesta aparença"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Edit Icon"
msgstr "Edita Icona"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:76
#, fuzzy
msgid "Add Application..."
msgstr "Afegeix Aplicació"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:87
msgid "Create Icon"
msgstr "Crea Icona"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:97
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:109
#, fuzzy
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:120
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Desbloqueja de l'Àrea de Treball "
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:129
#, fuzzy
msgid "More..."
msgstr "Importa..."
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:162
msgid "Iconify"
msgstr "Iconifica"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:354
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximitza verticalment"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:365
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximitza horitzontalment"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:376
msgid "Unmaximize"
msgstr "Des-maximitza "
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:477
#, fuzzy
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr "Teclat i Ratolí "
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:483
#, fuzzy
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "Menú Favorits"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:488
#, fuzzy
msgid "To Launcher"
msgstr "Afegir al Llançador"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:510
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:341
msgid "Border"
msgstr "Vora"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr "Salta"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:539 ../src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:514
msgid "State"
msgstr "Estat"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:550
msgid "Remember"
msgstr "Recorda"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:566 ../src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:778
msgid "Always On Top"
msgstr "Sempre davant"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:789
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:261
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:800
msgid "Always Below"
msgstr "Sempre Darrera"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:892
msgid "Select Border Style"
msgstr "Selecciona Estil de Vora"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:904
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr "Usa l'Icona per Defecte de l'E17"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:913
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Usa l'Icona de l'Aplicació "
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:921
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Utilitza Icones Definits per L'usuari"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:982 ../src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Ombrejat"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:995 ../src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Enganxós"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1008 ../src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1033
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Llista de Finestres"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1043 ../src/modules/pager/e_mod_main.c:263
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2797
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2804
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2810
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2813
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2845
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2846
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2847
msgid "Pager"
msgstr "Paginador"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1053
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Salta Taskbar"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:418
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Propietats d' ICCCM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:419 ../src/bin/e_int_border_remember.c:476
msgid "Title"
msgstr "Títol"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Classe"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:422 ../src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Nom d'Icona"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Màquina"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Paper"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Mida Mínima"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Mida Màxima"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Mida Bàsica"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Passos de Re-dimensió "
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Raó d'Aspecte"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Estat Inicial"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "Identificació de Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Grup de Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Transaent per a "
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Líder de Client"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Gravetat"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Agafa el Focus"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Accepta Focus"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Urgent"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Elimina"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Recorda Posició"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:466
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Propietats NetWM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:471
msgid "Modal"
msgstr "Modal"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:474 ../src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Salta Taskbar"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:475 ../src/bin/e_int_border_remember.c:529
msgid "Skip Pager"
msgstr "Salta Paginador"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr "Ocult"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:74
msgid "Window Remember"
msgstr "Recorda la Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:241
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Les propietats de la Finestra no són úniques"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Vols que Enlightenment recordi d'aplicar les propietats <br> (com mida, "
"localització, estil, etc) a la finestra <hilight> que no té únicament "
"aquestes propietats</hilight>.<br><br>Això significa que aquesta finestra "
"comparteix propietats com Nom/Clase, Estil de Vora, etc <br> amb més d'una "
"finestra d'aquesta pantallla i recordar<br> propietats d'aquesta finestra "
"farà que s'apliqui a la resta aquesta propietats.<br><br>Això és tan sols un "
"avís en el cas que no vulguis que això passi. <br> Si és el que vols, pitja "
"el botó <hilight> Apply </hilight> o <hilight> Ok </hilight> i les teves "
"preferències seran acceptades. Pitja <hilight> Cancel·la </hilight> si no "
"estàs segur i no vol fer els canvis."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:360
msgid "No match properties set"
msgstr "No s'han guardat els joc de propietats"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:333
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Estàs intentant de demanar a Enlightenment que recordi "
"d'aplicar<br>propietats (com mida, localització, estil de vora etc.) a la "
"finestra <br><hilight>sense especificar com recordar això</hilight>.<br><br> "
"Has d'especificar com a mínim 1 manera de recordar aquesta finestra."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Estàs intentant de demanar a Enlightenment que recordi "
"d'aplicar<br>propietats (com mida, localització, estil de vora etc.) a la "
"finestra <br><hilight>sense especificar com recordar això</hilight>.<br><br> "
"Has d'especificar com a mínim 1 manera de recordar aquesta finestra."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Nothing"
msgstr "Res"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:441
msgid "Size and Position"
msgstr "Mida i Posició"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:443
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Locks"
msgstr "Bloquejos "
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Mida, Posició i Presentació"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:447
msgid "Everything"
msgstr "Tot"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Remember using"
msgstr "Recorda usant"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:466
msgid "Window name and class"
msgstr "Nom de Finestra i Classe"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Window Role"
msgstr "Paper de la Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Window type"
msgstr "Tipus de Finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Transience"
msgstr " "
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Properties to remember"
msgstr "Propietats a Recordar"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Icon Preference"
msgstr "Preferència d' Icona"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Taula de Treball Virtual"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:525
msgid "Current Screen"
msgstr "Pantalla Actual"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Skip Window List"
msgstr "Ignora la llista de Finestres"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Match only one window"
msgstr "Lligua només amb una finestra"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:540
msgid "Start this program on login"
msgstr "Arrenca aquest programa al iniciar"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:544
msgid "Always focus on start"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:42 ../src/bin/e_int_menus.c:204
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:176 ../src/modules/conf/e_conf.c:122
#: ../src/modules/conf/e_conf.c:133
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20
#: ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:325 ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:845
#: ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:318 ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:716
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:804
#: ../src/modules/temperature/e_mod_main.c:281
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:671
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:1093
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Paràmetres de Pantalla"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:43 ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:48
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144 ../src/modules/wizard/page_050.c:26
#, fuzzy
msgid "File Manager"
msgstr "Manegador de Fitxers "
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:44
#, fuzzy
msgid "Shelf"
msgstr "Lleixa #"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Configuració del Mòdul"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:181
msgid "Available Modules"
msgstr "Mòduls Autoritzats "
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:188
msgid "Load Module"
msgstr "Carregant Mòdul"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:195
msgid "Loaded Modules"
msgstr "Mòduls Carregats "
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:202
msgid "Unload Module"
msgstr "Mòduls Descarregats "
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:212 ../src/bin/e_int_config_modules.c:623
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:640 ../src/bin/e_int_config_modules.c:665
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:121 ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:156
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:178
msgid "Description: Unavailable"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:32
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Continguts de la LLeixa"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
#, fuzzy
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Continguts de la LLeixa"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:93
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Gadgets Autoritzats "
#. o_add Button to add a gadget
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:100
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Afegir Gadget "
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:106
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Gadjets seleccionats"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:113
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Borrar Gadget"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 ../src/bin/e_toolbar.c:326
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Paràmetres"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:500
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:565
msgid "Layout"
msgstr "Disposició "
#: ../src/bin/e_intl.c:371
msgid "Input Method Error"
msgstr "Error del Mètode d'Entrada"
#: ../src/bin/e_intl.c:372
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Error arrancant l'executable del mètode d'entrada<br><br> Si us plau, "
"assegura't que el teu mètode<br> de configuració d'entrada és correcte i "
"<br> que els executables <br> de lesteves configuracions estan en el teu "
"PATH<br>"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:81
msgid "Main"
msgstr "Principal"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:98
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Aplicacions Preferents"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:109
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:156
#: ../src/modules/wizard/page_070.c:203
msgid "Applications"
msgstr "Aplicacions"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:134 ../src/bin/e_int_menus.c:1040
#: ../src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Finestres"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:164
msgid "About"
msgstr "Quant a..."
#: ../src/bin/e_int_menus.c:169 ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:256
msgid "Virtual"
msgstr "Virtual"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:263 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:84
msgid "Shelves"
msgstr "Lleixes"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:272
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Mostra/Amaga Totes les Finestres"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:529
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Sense Aplicacions) "
#: ../src/bin/e_int_menus.c:654
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Configura Taules de Treball Virtuals "
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1046 ../src/bin/e_int_menus.c:1236
msgid "(No Windows)"
msgstr "(No Ha Ha Finestres)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1094
msgid "Lost Windows"
msgstr "Finestres Perdudes"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1140 ../src/bin/e_int_menus.c:1250
msgid "No name!!"
msgstr "No hi ha Nom!!"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1342
msgid "(No Shelves)"
msgstr "(No existeixen Lleixes"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1355 ../src/bin/e_shelf.c:1108
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
msgid "Shelf #"
msgstr "Lleixa #"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1408
msgid "Add A Shelf"
msgstr "Afegeix una Lleixa"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1415
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Elimina la Lleixa"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:71 ../src/bin/e_shelf.c:1683
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Configuració de les LLeixes"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:518
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr "Molt petit"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:520
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Petit"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:522
#: ../src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Mitjà"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:524
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Gran"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:526
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr "Enorme"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:532 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:637
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Configura Continguts..."
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:555
msgid "Above Everything"
msgstr "Damunt de tot"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:557
msgid "Below Windows"
msgstr "Sota Finestres"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:559
msgid "Below Everything"
msgstr "Per sota de tot"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:561
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Deixa solapar les finestres a la lleixa"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:598
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:600
msgid "Shelf Size"
msgstr "Mida de la Lleixa"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:602
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixels"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:606
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:648
msgid "Styles"
msgstr "Estils"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:644
msgid "Auto Hide"
msgstr "Auto oculta "
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:645
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr "Oculta automàticament la Lleixa"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:648
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Mostra Quan el ratolí estigui sobre "
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:650
msgid "Show on mouse click"
msgstr "Mostra en clicar el ratolí "
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:652
msgid "Hide timeout"
msgstr "Temps d'Amagar"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:654 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:658
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f segons"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:656
msgid "Hide duration"
msgstr "Durada de l'ocultació "
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:664
#, fuzzy
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:666
#, fuzzy
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:311
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tstart with desklock on, so password will be asked.\n"
msgstr ""
"Opcions:<br>\t-pantalla DISPLAY<br>\t\t Connexió a la Pantalla anomenada "
"DISPLAY.<br>\t\tEX: -display :1.0<br>\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y<br>\t"
"\tAfegit a una pantalla de proba de xinerama(abans de posar-ho a la real)<br>"
"\t\tagafant la geometria. Afegir com més agradi. Totes elles <br>\t\t re-"
"emplaçarant el xinerama de la pantalla. Això pot <br> ser utilitzat per "
"simular xinerama.<br>\t\tEX: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake - "
"xinerama-screen 800x600+800 +0 /n \t -profile CONF_PROFILE /n\t\tUtilitza la "
"configuració CONF_PROFILE creada per defecte<br>\t-Bo<br>\t\t Ser bo<br>\t "
"dolent <br>\t\t ser dolent <br>\t psicòtic<br>\t\t ser psicòtic <br>"
#: ../src/bin/e_main.c:380
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzat l'Ecore!!<br> Potser que estiguis fora de "
"memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:406
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar el Sistema de Fitxers.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:418
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:424
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:436
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar la connexió a X.<br>Ha posat la variable "
"Display ?"
#: ../src/bin/e_main.c:444
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar l'alerta de sistema.<br>Ha posat la "
"variable Display ?"
#: ../src/bin/e_main.c:467
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar les connexions dels sistema.<br>Potser que "
"estiguis fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:475
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar l'IPC del sistema.<br>Potser que estiguis "
"fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:484
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr "Enlightenment no pot fer aquestes accions de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:503
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar el sistema Evas.<br>Potser que estiguis "
"fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:509
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment ha trobat que ecore_evas no suporta la renderització en "
"Software X11 en Evas. Si us plau, miri la configuració de l'evas <br> i "
"Ecore i miri si tenen suport pel Software X11 del motor de renderització."
#: ../src/bin/e_main.c:516
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment ha trobat que ecore_Evas no té suport pel Buffer de "
"Software<br> renderitzat en Evas. Si us plau, miri la instal·lació d'Evas "
"<br> i Ecore i comprobi que aquests suportin el <br>motor de renderització "
"de Buffer de software "
#: ../src/bin/e_main.c:532 ../src/bin/e_main.c:539
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot inicialitzar el FDO del sistema de Taules de Treball."
"<br>Potser que estiguis fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:553
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot crear directoris en el seu home.<br> Potser que no "
"tingui home directori o bé el disc està ple ?"
#: ../src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:572
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar la configuració del sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:586
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment no pot configurar el sistema de Lleixes."
#: ../src/bin/e_main.c:594
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment no pot utilitzar aquesta font de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:603
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot trobar els directoris on estan els fitxers.<br> Potser "
"que estigui fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:621
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment no pot utilitzar aquesta font de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:632
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest tema de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:637
msgid "Starting International Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:642
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:653
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta pantalla d'inici.<br> Potser que "
"estigui fora de memòria ?"
#: ../src/bin/e_main.c:664
msgid "Testing Format Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:675
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha trobat que Evas no pot crear el Bufer canvas. Si us plau, "
"<br> comproba que Evas té suport pel motor del Bufer de Software.<br> "
#: ../src/bin/e_main.c:686
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers PNG. Comproba que "
"Evas<br> tingui suport per PNG.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:695
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers JPEG. Comproba que "
"Evas<br> tingui suport per JPEG.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:704
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers EET. Comproba que "
"Evas<br> tingui suport per EET.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:715
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha trocat que Evas no pot carregar fitxers PNG. Comproba que "
"Evas<br> tingui suport per PNG.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:724
#, fuzzy
msgid "Setup Screens"
msgstr "Pantalla Actual"
#: ../src/bin/e_main.c:729
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Enlightenment ha fallat quan intentava carregar totes les pantalles virtuals "
"del sistema .Potser que hi hagi un altre sistema de finestres corrent ? <br> "
#: ../src/bin/e_main.c:735
#, fuzzy
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Salva Pantalles"
#: ../src/bin/e_main.c:740
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment no pot configurar el Salva-Pantalles de X"
#: ../src/bin/e_main.c:744
#, fuzzy
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Envia a la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_main.c:749
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment no pot bloquejar la pantalla."
#: ../src/bin/e_main.c:762
msgid "Setting up Paths"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:779
msgid "Setup System Controls"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:784
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el sistema d'Ungla.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:789
#, fuzzy
msgid "Setup Actions"
msgstr "Inicia Aplicacions"
#: ../src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment no pot fer aquestes accions de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:798
msgid "Setup Execution System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:803
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:807
#, fuzzy
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Recorda"
#: ../src/bin/e_main.c:812
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment no pot guardar les opcions de recordar."
#: ../src/bin/e_main.c:820
msgid "Setup FM"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:825
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el Manegador de Fitxers. <br> "
#.
#. TS("fwin");
#. if (!e_fwin_init())
#. {
#. e_error_message_show(_("Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"));
#. _e_main_shutdown(-1);
#. }
#. _e_main_shutdown_push(e_fwin_shutdown);
#.
#: ../src/bin/e_main.c:838
msgid "Setup Message System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:843
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:847
msgid "Setup DND"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:852
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:856
msgid "Setup Grab Input Handing"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:861
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:865
#, fuzzy
msgid "Setup Modules"
msgstr "Mòduls"
#: ../src/bin/e_main.c:870
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest mòdul de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:874
#, fuzzy
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Tipus de Color"
#: ../src/bin/e_main.c:879
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:883
#, fuzzy
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Configuració de la Comanda"
#: ../src/bin/e_main.c:888
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar el gadjet de control de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:893
msgid "Setup DPMS"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:898
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment no pot configurar els paràmetres DPMS"
#: ../src/bin/e_main.c:902
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:906
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest mòdul de sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:911
#, fuzzy
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Fons de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_main.c:916
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment no pot carregar aquest fons de pantalla d'escriptori"
#: ../src/bin/e_main.c:921
msgid "Setup Mouse"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:926
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment no pot configurar els paràmetres DPMS"
#: ../src/bin/e_main.c:931
#, fuzzy
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Bindatje de tecles"
#: ../src/bin/e_main.c:936
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr ""
"Enlightenment no pot carregar aquesta combinació de tecles del sistema."
#: ../src/bin/e_main.c:940
msgid "Setup Popups"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:945
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:950
#, fuzzy
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Lleixes"
#: ../src/bin/e_main.c:955
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment no pot configurar el sistema de Lleixes."
#: ../src/bin/e_main.c:960
#, fuzzy
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr "Ungla"
#: ../src/bin/e_main.c:965
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment no pot inicialitzar el sistema d'Ungla.<br>"
#: ../src/bin/e_main.c:970
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:974
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr ""
#. load modules
#: ../src/bin/e_main.c:1009
#, fuzzy
msgid "Load Modules"
msgstr "Carregant Mòdul"
#: ../src/bin/e_main.c:1017
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment s'ha trancat en iniciar-se <br> i ha estat re-iniciat.Tots els "
"mòduls han estat des-habilitats<br> i no seran carregats per ajudar a treure "
"cap problema<br> dels mòduls per la seva configuració.El diàleg de <br>la "
"configuració del mòdul <br> hauria de deixar-li carregar els mòduls un "
"altra cop."
#: ../src/bin/e_main.c:1024
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr "Enlightenment ha fallat poc després d'arrencar i serà reiniciat."
#: ../src/bin/e_main.c:1025
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
"Enlightenment ha fallat poc després d'arrencar i serà re-iniciat.<br> Tots "
"els mòduls seran des-habilitats i no es podran carregar<br> per tal de poder "
"comprovar que no hi hagi <br>cap problema en ells en la teva "
"configuració<br>El mòdul de diàleg de configuració et permetrà "
"seleccionar<br> el mòduls altra cop."
#: ../src/bin/e_main.c:1033
#, fuzzy
msgid "Configure Shelves"
msgstr "LLeixes Configurades"
#: ../src/bin/e_main.c:1043
msgid "Almost Done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_module.c:124
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Hi ha hagut un error carregant el mòdul : %s<br> No s'ha pogut trobar cap "
"mòdul anomenat %s <br> en el directori de cerca de mòduls."
#: ../src/bin/e_module.c:128 ../src/bin/e_module.c:141
#: ../src/bin/e_module.c:162
msgid "Error loading Module"
msgstr "Error Carregant el Mòdul "
#: ../src/bin/e_module.c:135 ../src/bin/e_module.c:156
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Ha passat un error carregant el mòdul anomenat: %s<br> La ruta completa a "
"aquest mòdul és <br>%s<br> L'error reportat era ::<br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:161
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Mòdul que no conté totes les funcions necessàries."
#: ../src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "