You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

8654 lines
230 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-23 16:10+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-01 16:45+0100\n"
"Last-Translator: hrobar <0367742402@karneval.cz>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2337
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:572
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:125
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1428 ../src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Uzavrieť"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2624
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_actions.c:2632
#: ../src/bin/e_int_menus.c:159 ../src/bin/e_main.c:657
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2006, patrí vývojárskemu tímu Enlightenment."
"<br><br>Veríme, že Vás používanie tohoto softvéru baví rovnako ako nás baví "
"ho programovať.<br><br>Tento softvér je poskytovaný tak ako je, bez "
"akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Tento softvér podlieha "
"licenčným podmienkam, preto si prosím prečítajte licenčné súbory COPYING a "
"COPYING-PLAIN, ktoré sú nainštalované v systéme.<br><br>Enlightenment je v "
"<hilight>INTENZÍVNOM VÝVOJI</hilight> a nie je stabilný. Veľa funkcií je "
"nekompletných, alebo zatiaľ vôbec neexistujú, prípadne majú veľa chýb. Boli "
"ste <hilight>VAROVANÝ!</hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Tím</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:350
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7608 ../src/bin/e_fm.c:7796 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7606 ../src/bin/e_fm.c:7797 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
#, fuzzy
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Požadujete zmazať \"%s\".<br><br>Ste si istý, že chcete zmazať tento šelf?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_actions.c:2332
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2342
#: ../src/bin/e_actions.c:2556 ../src/bin/e_actions.c:2561
#: ../src/bin/e_actions.c:2567 ../src/bin/e_actions.c:2573
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Akcie"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_fm.c:4948
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Posunút Hore"
#: ../src/bin/e_actions.c:2308
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Zmeniť Veľkosť Textu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319 ../src/bin/e_actions.c:2600
#: ../src/bin/e_actions.c:2602 ../src/bin/e_actions.c:2604
#: ../src/bin/e_actions.c:2606 ../src/bin/e_actions.c:2608
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Navrch"
#: ../src/bin/e_actions.c:2332 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Naspodok"
#: ../src/bin/e_actions.c:2342 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Zabiť"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2361 ../src/bin/e_actions.c:2368
#: ../src/bin/e_actions.c:2370 ../src/bin/e_actions.c:2373
#: ../src/bin/e_actions.c:2376 ../src/bin/e_actions.c:2378
#: ../src/bin/e_actions.c:2380 ../src/bin/e_actions.c:2382
#: ../src/bin/e_actions.c:2389 ../src/bin/e_actions.c:2391
#: ../src/bin/e_actions.c:2393 ../src/bin/e_actions.c:2395
#: ../src/bin/e_actions.c:2397 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stav"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Lepkavosť"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2361
#, fuzzy
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2368 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: ../src/bin/e_actions.c:2370
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximalizovať Vertikálne"
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximalizovať Horizontálne"
#: ../src/bin/e_actions.c:2376
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximalizovať Celá Obrazovka"
#: ../src/bin/e_actions.c:2378
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Chytrý\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Zväčšiť\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2382
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Vyplniť\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2389
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Hore"
#: ../src/bin/e_actions.c:2391
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Dole"
#: ../src/bin/e_actions.c:2393
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doľava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2395
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doprava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2397
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Mód Tieňu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Zmeniť Stav Bez Okrajov"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
#, fuzzy
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Zmeniť Stav Bez Okrajov"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414 ../src/bin/e_actions.c:2416
#: ../src/bin/e_actions.c:2418 ../src/bin/e_actions.c:2420
#: ../src/bin/e_actions.c:2422 ../src/bin/e_actions.c:2428
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2438
#: ../src/bin/e_actions.c:2444 ../src/bin/e_actions.c:2450
#: ../src/bin/e_actions.c:2452 ../src/bin/e_actions.c:2454
#: ../src/bin/e_actions.c:2456 ../src/bin/e_actions.c:2458
#: ../src/bin/e_actions.c:2460 ../src/bin/e_actions.c:2462
#: ../src/bin/e_actions.c:2464 ../src/bin/e_actions.c:2466
#: ../src/bin/e_actions.c:2468 ../src/bin/e_actions.c:2470
#: ../src/bin/e_actions.c:2472 ../src/bin/e_actions.c:2474
#: ../src/bin/e_actions.c:2480 ../src/bin/e_actions.c:2482
#: ../src/bin/e_actions.c:2484 ../src/bin/e_actions.c:2486
#: ../src/bin/e_actions.c:2488 ../src/bin/e_actions.c:2494
#: ../src/bin/e_actions.c:2500 ../src/bin/e_actions.c:2506
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2514
#: ../src/bin/e_actions.c:2516 ../src/bin/e_actions.c:2518
#: ../src/bin/e_actions.c:2520 ../src/bin/e_actions.c:2522
#: ../src/bin/e_actions.c:2524 ../src/bin/e_actions.c:2526
#: ../src/bin/e_actions.c:2528 ../src/bin/e_actions.c:2530
#: ../src/bin/e_actions.c:2664 ../src/bin/e_actions.c:2669
#: ../src/bin/e_int_menus.c:126 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopiť Plochu Doľava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2416
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopiť Plochu Doprava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2418
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopiť Plochu Hore"
#: ../src/bin/e_actions.c:2420
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopiť Plochu Dolu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2422
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopiť Plochu Vedľa..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2428
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
#, fuzzy
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2438
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopiť Plochu Na..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2444
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopiť Plochu Lineárne..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2450
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2452
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2454
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2456
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2458
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2460
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2462
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2464
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2466
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2468
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2472
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2474
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Prepnúť Na Plochu..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2480
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Doľava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2482
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Doprava"
#: ../src/bin/e_actions.c:2484
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Hore"
#: ../src/bin/e_actions.c:2486
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Dolu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2488
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Vedľa..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2494
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Na..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2500
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Preklopiť Plochu Lineárne..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2506
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2514
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2516
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2518
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2520
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2522
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2524
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2526
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2528
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2530
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Prepnúť Na Plochu..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2537 ../src/bin/e_actions.c:2539
#: ../src/bin/e_actions.c:2541 ../src/bin/e_actions.c:2546
#: ../src/bin/e_actions.c:2548 ../src/bin/e_actions.c:2550
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: ../src/bin/e_actions.c:2537
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2539
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2541
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2546
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dopredu o 1 Obrazovku"
#: ../src/bin/e_actions.c:2548
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dozadu o 1 Obrazovku"
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Poslať Myš Dopredu/Dozadu o Obrazovky..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2584 ../src/bin/e_actions.c:2586
#: ../src/bin/e_actions.c:2588 ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Pohyb"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na Dalšiu Plochu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na Predchádzajúcu Plochu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2588
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Vedľa Plochy #..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na Plochu..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Ukázať Hlavné Menu"
#: ../src/bin/e_actions.c:2602
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: ../src/bin/e_actions.c:2604
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: ../src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: ../src/bin/e_actions.c:2608
msgid "Show Menu..."
msgstr "Ukázať Menu..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2620
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Spustiť"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"
#: ../src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
#: ../src/bin/e_actions.c:2624 ../src/bin/e_int_menus.c:183
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_int_menus.c:188
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
#: ../src/bin/e_actions.c:2632
#, fuzzy
msgid "Exit Now"
msgstr "Ukončiť"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636 ../src/bin/e_actions.c:2640
#: ../src/bin/e_actions.c:2644 ../src/bin/e_actions.c:2648
#: ../src/bin/e_actions.c:2652 ../src/bin/e_actions.c:2656
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:511
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:641
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636
#, fuzzy
msgid "Log Out"
msgstr "Rozloženie"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2644
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2648
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2652
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2656
#, fuzzy
msgid "Hibernate"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: ../src/bin/e_actions.c:2664
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Zámky"
#: ../src/bin/e_actions.c:2669 ../src/bin/e_int_menus.c:1081
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Usporiadať Okná"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Okno : Akcie"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Kľúčová Akcia"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Nastaviť Pozadie Pre"
#: ../src/bin/e_border.c:4866
msgid "Desktop files scan done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_border.c:4878
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Plocha %i, %i"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:29
#, fuzzy
msgid "Color Selector"
msgstr "Výber Témy"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:48 ../src/bin/e_config.c:1733
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:250 ../src/bin/e_eap_editor.c:611
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:675 ../src/bin/e_entry_dialog.c:58
#: ../src/bin/e_exec.c:323 ../src/bin/e_fm_prop.c:513
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:369
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:49 ../src/bin/e_eap_editor.c:613
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:677 ../src/bin/e_entry_dialog.c:59
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:370
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/bin/e_config.c:716 ../src/bin/e_config.c:749
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Konfiguračné dáta je treba aktualizovať. Vaša stará konfigurácia<br>bola "
"vymazaná a nová sada štandardných nastavení bola inicializovaná. Toto<br>sa "
"bude stávať pravidelne počas vývoja, takže neposielajte hlásenie o<br>chybe. "
"Zjednodušene povedané Enlightenment potrebuje nové konfiguračné<br>dáta s "
"novými možnosťami nastavenia, ktoré staré<br>dáta neobsahujú. Teraz si "
"môžete nakonfigurovať veci podľa Vašich<br>predstáv. Ospravedlňujeme sa za "
"nečakané zmeny vo Vašej konfigurácii.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:733
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavenie je NOVŠIE než Enlightenment. To je veľmi<br>zvláštne. Nemalo "
"by sa to stať za predpokladu, že ste nedowngradovali<br>Enlightenment alebo "
"nekopírovali súbory s nastavením z miesta, kde<br>bežala novšia verzia "
"Enlightenment. Nie je to v poriadku<br>a preto v rámci nápravy bolo Vaše "
"nastavenie vrátené na<br>pôvodné hodnoty.Ospravedlňujeme sa za vzniknuté "
"problémy.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1632
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Menu"
#: ../src/bin/e_config.c:1657
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pri ukladaní konfigurácie Enlightenment sa vyskytla chyba.<> Chybu sa "
"nepodarilo presnejšie<br>lokalizovať.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba "
"vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo "
"poškodeniu dát.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1668
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Konfiguračný súbor Enlightenment je príliš veľký<br> pre súborový systém na "
"ktorý je ukladaný.<br> Táto chyba je veľmi čudná, pretože tento súbor by mal "
"byť<br>veľmi malý. Prosím skontrolujte nastavenia<br>pre Váš domovský "
"adresár.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento "
"súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1681
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pri ukladaní konfiguračných súborov pre Enlightenment<br>sa vyskytla "
"výstupná chyba.Váš disk nie je v poriadku<br>a zrejme ho bude potrebné "
"vymeniť.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento "
"súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1692
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže uložiť svoj konfiguračný súbor<br> pre nedostatok "
"miesta.<br> Buď je nedostatok miesta na disku, alebo bol "
"prekročený<br>limit kvóty.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%"
"s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1704
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Došlo k neočakávanému uzatvoreniu konfiguračného<br> súboru pre "
"Enlightenment. To je veľmi nezvyčajné.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba "
"vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo "
"poškodeniu dát.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1729
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problémy s Uložením Konfigurácie Enlightenment "
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1099
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:721
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontajnér %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Uzamknutie Zlyhalo"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Uzamknutie plochy zlyhalo, pretože nejaká aplikácia<br>si vyhradila prístup "
"ku klávesnici alebo myši, prípadne obidvom,<br>a tento vyhradený prístup sa "
"nepodarilo zrušiť."
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Zadajte heslo pre odomknutie"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Chyba Systému Autentizácie"
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"Pri autentizácii cez PAM sa nepodarilo vytvoriť<br>autentizovanú reláciu. "
"Kód chyby je <hilight>%i</hilight>.<br> To nie je dobre a nemalo by sa to "
"stávať. Prosím ohláste chybu."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Nastavenia Nedokončeného Okna"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Okno pre ktoré ste dali vytvoriť ikonu<br>neumožňuje nastaviť meno a triedu "
"okna.<br>Tieto nastavenia sú potrebné pre vytvorenie ikony<br>. Namiesto "
"toho bude potrebné použiť titul okna.<br>To bude fungovať iba vtedy pokiaľ "
"titul okna bude rovnaký pri štarte a nezmení <br>sa počas behu."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:215
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:470
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Základné Info"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:471 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:911
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:477
msgid "Executable"
msgstr "Príkaz"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:485
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:510
msgid "General"
msgstr "Hlavné"
#. - general info -
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:513
#, fuzzy
msgid "Generic Name"
msgstr "Všeobecné Info"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:518
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:105
msgid "Window Class"
msgstr "Trieda Okna"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:522
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:189
msgid "Categories"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:526
msgid "Mime Types"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:532
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:533
msgid "Startup Notify"
msgstr "Upozorniť pri Štarte"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:535
msgid "Run in Terminal"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:537
#, fuzzy
msgid "Show in Menus"
msgstr "Ukázať Hlavné Menu"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:541
#, fuzzy
msgid "Desktop file"
msgstr "Preklopenie Plochy Myšou"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:542
#, fuzzy
msgid "Filename"
msgstr "Premenovať"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:571
#, fuzzy
msgid "Select an Icon"
msgstr "Vybrať Okno"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:640
#, fuzzy
msgid "Select an Executable"
msgstr "Príkaz"
#: ../src/bin/e_entry.c:493 ../src/bin/e_fm.c:6929
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:271
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:124
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:81
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:111
msgid "Delete"
msgstr "Zmazať"
#: ../src/bin/e_entry.c:506 ../src/bin/e_fm.c:6839
#, fuzzy
msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"
#: ../src/bin/e_entry.c:517 ../src/bin/e_fm.c:4940 ../src/bin/e_fm.c:6856
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: ../src/bin/e_entry.c:528 ../src/bin/e_fm.c:6668 ../src/bin/e_fm.c:6870
#, fuzzy
msgid "Paste"
msgstr "Cesta"
#: ../src/bin/e_entry.c:540
#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Zmazať"
#: ../src/bin/e_exec.c:220 ../src/bin/e_utils.c:201
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:278
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:518
msgid "Run Error"
msgstr "Chyba pri Spustení"
#: ../src/bin/e_exec.c:221 ../src/bin/e_utils.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:279
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:519
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_exec.c:314
msgid "Application run error"
msgstr "Chyba pri spustení aplikácie"
#: ../src/bin/e_exec.c:316
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť aplikáciu.<br><br>%s<br><br>Aplikácia zlyhala "
"pri spustení."
#. Create The Dialog
#: ../src/bin/e_exec.c:420
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Chyba pri Spustení Aplikácie"
#: ../src/bin/e_exec.c:432
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s neočakávane ukončil svoj beh."
#: ../src/bin/e_exec.c:438
#, fuzzy, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Návratová hodnota %i bola vrátená od %s"
#: ../src/bin/e_exec.c:445
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s bol prerušený signálom Interrupt"
#: ../src/bin/e_exec.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s bol prerušený signálom Quit"
#: ../src/bin/e_exec.c:451
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s bol prerušený signálom Abort"
#: ../src/bin/e_exec.c:454
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s bol prerušený chybou v plávajúcej čiarke"
#: ../src/bin/e_exec.c:457
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s bol prerušený neprerušiteľným Kill signálom"
#: ../src/bin/e_exec.c:460
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s bol prerušený chybou pri segmentácii"
#: ../src/bin/e_exec.c:463
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s bol prerušený chybou rúry"
#: ../src/bin/e_exec.c:466
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s bol prerušený ukončovacím signálom"
#: ../src/bin/e_exec.c:469
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s bol prerušený chybou zbernice"
#: ../src/bin/e_exec.c:472
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s bol prerušený signálom číslo %i"
#: ../src/bin/e_exec.c:528
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:592 ../src/bin/e_exec.c:666 ../src/bin/e_exec.c:672
msgid "Error Logs"
msgstr "Logy s chybami"
#: ../src/bin/e_exec.c:597 ../src/bin/e_exec.c:673
msgid "There was no error message."
msgstr "Žiadna chybová hláška."
#: ../src/bin/e_exec.c:601 ../src/bin/e_exec.c:680
msgid "Save This Message"
msgstr "Uložiť túto správu"
#: ../src/bin/e_exec.c:605 ../src/bin/e_exec.c:683
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_exec.c:631
msgid "Error Information"
msgstr "Informácia o chybe"
#: ../src/bin/e_exec.c:639
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informácia chybového signálu"
#: ../src/bin/e_exec.c:650 ../src/bin/e_exec.c:656
msgid "Output Data"
msgstr "Výstupné dáta"
#: ../src/bin/e_exec.c:657
msgid "There was no output."
msgstr "Žiaden výstup."
#: ../src/bin/e_fm.c:574
msgid "Nonexistent path"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:577
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr ""
#. printf("FM: SORT %1.3f (%i files) (%i queued, %i added) [%i iter]\n",
#. ecore_time_get() - tt, eina_list_count(sd->icons), queued,
#. added, sd->tmp.iter);
#: ../src/bin/e_fm.c:2817
#, fuzzy, c-format
msgid "%i Files"
msgstr "Súbor"
#: ../src/bin/e_fm.c:4956 ../src/bin/e_fm.c:7552 ../src/bin/e_fm.c:7682
#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "O aplikácii..."
#: ../src/bin/e_fm.c:6579 ../src/bin/e_fm.c:6748
#, fuzzy
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Nastavenia Výberu"
#: ../src/bin/e_fm.c:6591 ../src/bin/e_fm.c:6760
#: ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:171
#, fuzzy
msgid "View Mode"
msgstr "Mód Úprav"
#: ../src/bin/e_fm.c:6598 ../src/bin/e_fm.c:6767
#, fuzzy
msgid "Refresh View"
msgstr "Obnovovacia Frekvencia"
#: ../src/bin/e_fm.c:6609 ../src/bin/e_fm.c:6778
msgid "Show Hidden Files"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:6624 ../src/bin/e_fm.c:6793
#, fuzzy
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Zapamätať Okraj"
#: ../src/bin/e_fm.c:6636 ../src/bin/e_fm.c:6805
msgid "Sort Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:6651 ../src/bin/e_fm.c:6823
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:208
msgid "New Directory"
msgstr "Nový Adresár"
#: ../src/bin/e_fm.c:6940
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: ../src/bin/e_fm.c:6950
#, fuzzy
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: ../src/bin/e_fm.c:7191 ../src/bin/e_fm.c:7253
#, fuzzy
msgid "Use default"
msgstr "Základná Plocha"
#: ../src/bin/e_fm.c:7226 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:176
#, fuzzy
msgid "Grid Icons"
msgstr "Ikony"
#: ../src/bin/e_fm.c:7234 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:178
#, fuzzy
msgid "Custom Icons"
msgstr "Automaticky prispôsobiť ikony"
#: ../src/bin/e_fm.c:7242 ../src/modules/fileman/e_mod_config.c:186
#, fuzzy
msgid "List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: ../src/bin/e_fm.c:7267
#, fuzzy, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Veľkosť Ikony"
#: ../src/bin/e_fm.c:7417
#, fuzzy
msgid "Create a new Directory"
msgstr "Vytvoriť Novú Aplikáciu"
#: ../src/bin/e_fm.c:7418
#, fuzzy
msgid "New Directory Name:"
msgstr "Nový Adresár"
#: ../src/bin/e_fm.c:7477
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Premenovať"
#: ../src/bin/e_fm.c:7479
#, fuzzy
msgid "Rename File"
msgstr "Premenovať"
#: ../src/bin/e_fm.c:7551 ../src/bin/e_fm.c:7681
#, fuzzy
msgid "Retry"
msgstr "Reštartovať"
#: ../src/bin/e_fm.c:7555 ../src/bin/e_fm.c:7612 ../src/bin/e_fm.c:7687
#: ../src/modules/wizard/page_030.c:86
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/bin/e_fm.c:7557 ../src/bin/e_fm.c:7614
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7607
msgid "No to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7609
msgid "Yes to all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7683
msgid "Ignore this"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7684
msgid "Ignore all"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7689
#, c-format
msgid "An error occured while performing an operation.<br>%s"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm.c:7799
#, fuzzy
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Potvrdiť"
#: ../src/bin/e_fm.c:7803
#, fuzzy, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight> ?"
msgstr " Ste si istý, že chcete zmazať <br><b>%s</b> ?"
#: ../src/bin/e_fm.c:7809
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in:<br><hilight>%s</"
"hilight> ?"
msgstr " Ste si istý, že chcete zmazať <br><b>%s</b> ?"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:108
#, fuzzy
msgid "File Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:338
msgid "File:"
msgstr "Súbor:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:345 ../src/bin/e_widget_fsel.c:323
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:352
#, fuzzy
msgid "Last Modified:"
msgstr "Posledne Modifikovaný:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:359
#, fuzzy
msgid "File Type:"
msgstr "Súbor:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:366
#, fuzzy
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnenia:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:367 ../src/bin/e_widget_fsel.c:339
msgid "Owner:"
msgstr "Majiteľ:"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:373
msgid "Others can read"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:375
msgid "Others can write"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:377
msgid "Owner can read"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:379
msgid "Owner can write"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:385 ../src/bin/e_widget_fsel.c:302
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:1031
#: ../src/modules/conf_transitions/e_int_config_transitions.c:167
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:154
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:432
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:164
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_int_config_screensaver.c:174
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "Základná Plocha"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:435
msgid "Thumbnail"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:438
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:319
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Vystrihnúť"
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:456
#, fuzzy
msgid "Link Information"
msgstr "Informácia o chybe"
#. if (cfdata->type == EDJ)
#. e_dialog_title_set(dia, _("Select an Edj File"));
#. else if (cfdata->type == IMG)
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:502
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:272
#, fuzzy
msgid "Select an Image"
msgstr "Vybrať iný obrázok"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:214
#, c-format
msgid "%llu TiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:216
#, c-format
msgid "%llu GiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:218
#, c-format
msgid "%llu MiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:220
#, c-format
msgid "%llu KiB"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:222
#, c-format
msgid "%llu B"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Neznámy"
#: ../src/bin/e_fm_hal.c:293
msgid "Removable Device"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1248 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:659
msgid "Plain"
msgstr "Priame"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1257 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:667
msgid "Inset"
msgstr "Zabudovaný"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1266 ../src/bin/e_int_config_modules.c:41
#: ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:703
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1274
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Automaticky rolovať obsah"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1281
msgid "Able to be resized"
msgstr "Umožniť Zmenu Veľkosti"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1293 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:738
#, fuzzy
msgid "Begin move/resize this gadget"
msgstr "Odstrániť túto špecialitu"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1299 ../src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:744
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Odstrániť túto špecialitu"
#: ../src/bin/e_gadcon.c:1725
#, fuzzy
msgid "Stop move/resize this gadget"
msgstr "Odstrániť túto špecialitu"
#: ../src/bin/e_hints.c:151
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:67 ../src/bin/e_int_border_menu.c:558
msgid "Window Locks"
msgstr "Zámky Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Základné Zámky"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Uzamknúť tak, aby došlo iba k zmenám, ktoré iniciuje užívateľ"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Zabrániť náhodnej zmene tohoto okna užívateľom"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Zabrániť náhodnému uzavretiu tohoto okna, pretože je dôležité"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Zabrániť zmene okraju tohoto okna"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si zámky pre toto okno"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou programom:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:309 ../src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Position"
msgstr "Umiestnenie"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:311 ../src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:509 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:516
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:597
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:462
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:657
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:313 ../src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:530 ../src/bin/e_int_border_prop.c:469
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:511 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:553
msgid "Stacking"
msgstr "Usporiadanie"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:315 ../src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonifikovaný stav"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:317 ../src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:519
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepkavosť"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:319 ../src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:523
msgid "Shaded state"
msgstr "Schovanie"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:321 ../src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:323 ../src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou užívateľom:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:344 ../src/bin/e_int_border_remember.c:515
msgid "Border style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Zabrániť:"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Uzatvoreniu okna"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Odhláseniu s týmto oknom otvoreným"
#: ../src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapamätať si Zámky"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Edit Icon"
msgstr "Upraviť Ikonu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:76
#, fuzzy
msgid "Add Application..."
msgstr "Aplikácia"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:87
msgid "Create Icon"
msgstr "Vytvoriť Ikonu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:97
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:109
#, fuzzy
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:120
#, fuzzy
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:129
msgid "More..."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:162
msgid "Iconify"
msgstr "Minimalizovať"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:354
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximalizovať vertikálne"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:365
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximalizovať horizontálne"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:376
#, fuzzy
msgid "Unmaximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:477
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:483
#, fuzzy
msgid "To Favorites Menu"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:488
#, fuzzy
msgid "To Launcher"
msgstr "Spustiť"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:510
#: ../src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:37
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:341
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:519
msgid "Skip"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:539 ../src/bin/e_int_border_prop.c:433
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:514
msgid "State"
msgstr "Stav"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:550
msgid "Remember"
msgstr "Zapamätať"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:566 ../src/bin/e_int_border_prop.c:75
msgid "Window Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:778
msgid "Always On Top"
msgstr "Vždy Nad"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:789
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:101
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:265
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:261
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:800
msgid "Always Below"
msgstr "Vždy Pod"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:892
#, fuzzy
msgid "Select Border Style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:904
msgid "Use E17 Default Icon Preference"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:913
#, fuzzy
msgid "Use Application Provided Icon "
msgstr "Použit ikonu od aplikácie"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:921
#, fuzzy
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Akcie Definované Užívateľom"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:982 ../src/bin/e_int_border_prop.c:473
msgid "Shaded"
msgstr "Schované"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:995 ../src/bin/e_int_border_prop.c:472
msgid "Sticky"
msgstr "Lepkavé"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1008 ../src/bin/e_int_border_prop.c:477
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:117
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_maxpolicy.c:140
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1033
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:35
msgid "Window List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1043 ../src/modules/pager/e_mod_main.c:263
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2797
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2804
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2810
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2811
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2812
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2813
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2844
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2845
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2846
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:2847
msgid "Pager"
msgstr "Pager"
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:1053
#, fuzzy
msgid "Taskbar"
msgstr "Data"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:363
msgid "NetWM"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:370
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:418
#, fuzzy
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:419 ../src/bin/e_int_border_remember.c:476
msgid "Title"
msgstr "Názov"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:421
msgid "Class"
msgstr "Trieda"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:422 ../src/bin/e_int_border_prop.c:468
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov Ikony"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:423
msgid "Machine"
msgstr "Mašina"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:424
msgid "Role"
msgstr "Úloha"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:426
msgid "Minimum Size"
msgstr "Minimálna Veľkosť"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:427
msgid "Maximum Size"
msgstr "Maximálna veľkosť"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:428
msgid "Base Size"
msgstr "Základná Veľkosť"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:429
msgid "Resize Steps"
msgstr "Mierka Zmeny Veľkosti"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:431
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Pomer"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:432
msgid "Initial State"
msgstr "Počiatočný Stav"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:434
msgid "Window ID"
msgstr "ID Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:435
msgid "Window Group"
msgstr "Skupina Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:436
msgid "Transient For"
msgstr "Priehľadné Pre"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:437
msgid "Client Leader"
msgstr "Vedúci Klient"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:438
msgid "Gravity"
msgstr "Gravitácia"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:441
msgid "Take Focus"
msgstr "Získať Zaostrenie"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:442
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Akceptuje Zaostrenie"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:443
msgid "Urgent"
msgstr "Urgentne"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:444
msgid "Request Delete"
msgstr "Vyžadovať Zmazanie"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:445
msgid "Request Position"
msgstr "Vyžadovať Umiestnenie"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:466
#, fuzzy
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:471
#, fuzzy
msgid "Modal"
msgstr "Modul"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:474 ../src/bin/e_int_border_remember.c:531
msgid "Skip Taskbar"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:475 ../src/bin/e_int_border_remember.c:529
#, fuzzy
msgid "Skip Pager"
msgstr "Pager"
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:476
msgid "Hidden"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:74
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapamätať Okno"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:241
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Nastavenia okna nie sú unikátne"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:244
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:330
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:360
msgid "No match properties set"
msgstr "Požadované vlastnosti nie sú nastavené"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:333
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno <hilight>bez "
"špecifikovania ako si ich zapamätať</hilight>.<br><br>Musíte špecifikovať "
"aspoň 1 spôsob ako si zapamätať nastavenia pre toto okno."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:363
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:441
msgid "Size and Position"
msgstr "Veľkosť a Umiestnenie"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:443
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Locks"
msgstr "Zámky"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Veľkosť, Umiestnenie a Zámky"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:447
msgid "Everything"
msgstr "Všetko"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:460
msgid "Remember using"
msgstr "Zapamätať použitie "
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:466
msgid "Window name and class"
msgstr "Trieda a meno okna"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Window Role"
msgstr "Úloha Okna"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:495
msgid "Window type"
msgstr "Typ okna"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Transience"
msgstr "Priehľadnosť"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:506
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapamätať nastavenia"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:517
msgid "Icon Preference"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:521
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuálna Plocha"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:525
#, fuzzy
msgid "Current Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:527
msgid "Skip Window List"
msgstr "Neuvádzať v Zozname Okien"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:535
msgid "Match only one window"
msgstr "Platí iba pre jedno okno"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:540
msgid "Start this program on login"
msgstr "Spustiť tento program pri prihlásení"
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:544
msgid "Always focus on start"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:42 ../src/bin/e_int_menus.c:204
#: ../src/modules/battery/e_mod_main.c:176 ../src/modules/conf/e_conf.c:122
#: ../src/modules/conf/e_conf.c:133
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20
#: ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:325 ../src/modules/ibar/e_mod_main.c:845
#: ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:318 ../src/modules/ibox/e_mod_main.c:716
#: ../src/modules/pager/e_mod_main.c:804
#: ../src/modules/temperature/e_mod_main.c:281
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:671
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:1093
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Menu"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:43 ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:48
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144 ../src/modules/wizard/page_050.c:26
#, fuzzy
msgid "File Manager"
msgstr "Manažér"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:44
#, fuzzy
msgid "Shelf"
msgstr "Šelfy"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:120
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduly"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:181
#, fuzzy
msgid "Available Modules"
msgstr "Dostupné Špeciality"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:188
#, fuzzy
msgid "Load Module"
msgstr "(Žiadne Moduly)"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:195
#, fuzzy
msgid "Loaded Modules"
msgstr "(Žiadne Moduly)"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:202
#, fuzzy
msgid "Unload Module"
msgstr "Modul Hodiny"
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:212 ../src/bin/e_int_config_modules.c:623
#: ../src/bin/e_int_config_modules.c:640 ../src/bin/e_int_config_modules.c:665
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:121 ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:156
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:178
msgid "Description: Unavailable"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:32
#, fuzzy
msgid "Shelf Contents"
msgstr "Nakonfigurovať Obsah Šelfu"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:38
#, fuzzy
msgid "Toolbar Contents"
msgstr "Nakonfigurovať Obsah Šelfu"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:93
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:106
msgid "Available Gadgets"
msgstr "Dostupné Špeciality"
#. o_add Button to add a gadget
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:100
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:117
msgid "Add Gadget"
msgstr "Pridať Špecialitu"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:106
#, fuzzy
msgid "Selected Gadgets"
msgstr "Označený"
#: ../src/bin/e_int_gadcon_config.c:113
msgid "Remove Gadget"
msgstr "Odstrániť Špecialitu"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:30 ../src/bin/e_toolbar.c:326
#, fuzzy
msgid "Toolbar Settings"
msgstr "Nastavenia Presunu"
#: ../src/bin/e_int_toolbar_config.c:82 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:500
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:565
msgid "Layout"
msgstr "Rozloženie"
#: ../src/bin/e_intl.c:371
msgid "Input Method Error"
msgstr "Chyba Metódy Vstupu"
#: ../src/bin/e_intl.c:372
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Chyba pri spúšťaní vstupnej metódy<br><br>prosím uistite sa, že "
"Vaša<br>konfigurácia vstupnej metódy je správna a<br>súbor pre spustenie "
"metódy je v PATH<br>"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:81
#, fuzzy
msgid "Main"
msgstr "Mašina"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:98
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Obľúbené Aplikácie"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:109
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:156
#: ../src/modules/wizard/page_070.c:203
#, fuzzy
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácia"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:134 ../src/bin/e_int_menus.c:1040
#: ../src/modules/conf_window_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_focus/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_manipulation/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_mod_main.c:14
#: ../src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:164
msgid "About"
msgstr "O aplikácii..."
#: ../src/bin/e_int_menus.c:169 ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:84
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:256
#, fuzzy
msgid "Virtual"
msgstr "Vertikálne"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:263 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:39
#: ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:84
msgid "Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:272
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Ukázať/Schovať Všetky Okná"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:529
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žiadne Aplikácie)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:654
#, fuzzy
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1046 ../src/bin/e_int_menus.c:1236
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žiadne Okná)"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1094
msgid "Lost Windows"
msgstr "Stratené Okná"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1140 ../src/bin/e_int_menus.c:1250
msgid "No name!!"
msgstr "Žiadne meno!!"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1342
#, fuzzy
msgid "(No Shelves)"
msgstr "Šelfy"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1355 ../src/bin/e_shelf.c:1108
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:132
#, fuzzy
msgid "Shelf #"
msgstr "Velkosť Šelfu"
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1408
msgid "Add A Shelf"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_menus.c:1415
#, fuzzy
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Zmazať tento Šelf"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:71 ../src/bin/e_shelf.c:1683
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:43
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Nastavenia Šelfu"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:518
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:253
msgid "Tiny"
msgstr "Drobné"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:520
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:100
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:259
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:522
#: ../src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:126
msgid "Medium"
msgstr "Stredne Veľké"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:524
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:102
msgid "Large"
msgstr "Veľký"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:526
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:283
msgid "Huge"
msgstr "Obrovské"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:532 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:637
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Nakonfigurovať Obsah..."
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:555
msgid "Above Everything"
msgstr "Nad Všetkým"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:557
msgid "Below Windows"
msgstr "Pod Oknami"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:559
msgid "Below Everything"
msgstr "Pod Všetkým"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:561
#, fuzzy
msgid "Allow windows to overlap the shelf"
msgstr "Umožniť oknám prekrývať túto špecialitu"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:598
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Zmenšiť na Veľkosť Obsahu"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:600
msgid "Shelf Size"
msgstr "Velkosť Šelfu"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:602
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixelov"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:606
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:648
msgid "Styles"
msgstr "Štýly"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:644
#, fuzzy
msgid "Auto Hide"
msgstr "Automaticky prispôsobiť"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:645
msgid "Auto-hide the shelf"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:648
#, fuzzy
msgid "Show on mouse in"
msgstr "Ukázať v zóne obrazovky #:"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:650
msgid "Show on mouse click"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:652
msgid "Hide timeout"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:654 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:658
#, fuzzy, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekúnd"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:656
#, fuzzy
msgid "Hide duration"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:664
#, fuzzy
msgid "Show on all Desktops"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:666
#, fuzzy
msgid "Show on specified Desktops"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: ../src/bin/e_ipc.c:47
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_ipc.c:57
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:311
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
"\t-locked\n"
"\t\tstart with desklock on, so password will be asked.\n"
msgstr ""
"Možnosti:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPripoj sa k obrazovke s menom DISPLAY.\n"
"\t\tnapr: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridá FALOŠNÚ xinerama obrazovku (namiesto skutočnej)\n"
"\t\ts danou geometriou. Môžete ich pridať koľko chcete. Všetky\n"
"\t\tnahrádzajú reálne obrazovky xinerama, pokiaľ nejaké sú.\n"
"\t\tToto môže byť použité k simulácii xineramy.\n"
"\t\tnapr: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tPouži konfiguračný profil CONF_PROFILE miesto štandardného užívateľského "
"alebo \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tByť dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tByť diabolský.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tByť psychotický.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:380
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať Ecore!\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:406
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:418
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu exit.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:424
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu HUP.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:436
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment sa nemôže spojiť s X serverom.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: ../src/bin/e_main.c:444
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať záchranno-poplašný systém.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: ../src/bin/e_main.c:467
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém spojení.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:475
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém IPC.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:484
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť xinerama wrapping.\n"
"K tomu by nemalo dochádzať."
#: ../src/bin/e_main.c:503
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém Evas.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:509
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje softvérové X11\n"
"vykresľovanie v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
"Ecore podporujú engine so softvérovým vykresľovaním cez X11."
#: ../src/bin/e_main.c:516
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje vykresľovanie cez softvérový "
"buffer\n"
"v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
" Ecore podporujú engine s vykresľovaním cez softvérový buffer."
#: ../src/bin/e_main.c:532 ../src/bin/e_main.c:539
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:553
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže vytvoriť adresáre vo Vašom domovskom adresári.\n"
"Možno nemáte domovský adresár alebo je disk plný."
#: ../src/bin/e_main.c:563
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: ../src/bin/e_main.c:572
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: ../src/bin/e_main.c:586
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its scale system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť shelf systém."
#: ../src/bin/e_main.c:594
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up the pointer system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť intl systém."
#: ../src/bin/e_main.c:603
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť cesty pre vyhľadávanie súborov.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: ../src/bin/e_main.c:621
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém fontov."
#: ../src/bin/e_main.c:632
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tém."
#: ../src/bin/e_main.c:637
msgid "Starting International Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:642
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť intl systém."
#: ../src/bin/e_main.c:653
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť úvodnú obrazovku.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte?"
#: ../src/bin/e_main.c:664
msgid "Testing Format Support"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:675
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže vytvoriť buffer pre canvas. Prosím "
"skontroluj,\n"
"že Evas má podporu pre softvérový buffer engine.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:686
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať PNG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie PNG.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:695
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať JPEG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie JPEG.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:704
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať EET súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie EET.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:715
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load the 'Sans' font. Check Evas has "
"fontconfig\n"
"support and system fontconfig defines a 'Sans' font.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať PNG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie PNG.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:724
#, fuzzy
msgid "Setup Screens"
msgstr "Obrazovka"
#: ../src/bin/e_main.c:729
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavenie manažéra okien na všetkých obrazovkách v systéme zlyhalo.\n"
"Nebeží už iný okenný manažér?\n"
#: ../src/bin/e_main.c:735
#, fuzzy
msgid "Setup Screensaver"
msgstr "Aktivovať šetrič obrazovky"
#: ../src/bin/e_main.c:740
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the X screensaver."
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:744
#, fuzzy
msgid "Setup Desklock"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: ../src/bin/e_main.c:749
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: ../src/bin/e_main.c:762
msgid "Setting up Paths"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:779
#, fuzzy
msgid "Setup System Controls"
msgstr "Nastaviť Ovládač"
#: ../src/bin/e_main.c:784
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:789
#, fuzzy
msgid "Setup Actions"
msgstr "Kľúčová Akcia"
#: ../src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém akcií."
#: ../src/bin/e_main.c:798
msgid "Setup Execution System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:803
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its exec system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť exebuf systém."
#: ../src/bin/e_main.c:807
#, fuzzy
msgid "Setup Remembers"
msgstr "Zapamätať"
#: ../src/bin/e_main.c:812
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: ../src/bin/e_main.c:820
msgid "Setup FM"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:825
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#.
#. TS("fwin");
#. if (!e_fwin_init())
#. {
#. e_error_message_show(_("Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"));
#. _e_main_shutdown(-1);
#. }
#. _e_main_shutdown_push(e_fwin_shutdown);
#.
#: ../src/bin/e_main.c:838
msgid "Setup Message System"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:843
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém msg."
#: ../src/bin/e_main.c:847
msgid "Setup DND"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:852
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém dnd."
#: ../src/bin/e_main.c:856
msgid "Setup Grab Input Handing"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:861
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť systém na spracovanie zachyteného\n"
"vstupu."
#: ../src/bin/e_main.c:865
#, fuzzy
msgid "Setup Modules"
msgstr "Moduly"
#: ../src/bin/e_main.c:870
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém modulov."
#: ../src/bin/e_main.c:874
#, fuzzy
msgid "Setup Color Classes"
msgstr "Trieda Ikony"
#: ../src/bin/e_main.c:879
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tried farieb."
#: ../src/bin/e_main.c:883
#, fuzzy
msgid "Setup Gadcon"
msgstr "Vybrať Okno"
#: ../src/bin/e_main.c:888
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre ovládanie špecialít. "
#: ../src/bin/e_main.c:893
msgid "Setup DPMS"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:898
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the DPMS settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: ../src/bin/e_main.c:902
#, fuzzy
msgid "Set Up Powersave modes"
msgstr "Nastaviť Riadenie Spotreby CPU"
#: ../src/bin/e_main.c:906
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its powersave modes."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť popup systém."
#: ../src/bin/e_main.c:911
#, fuzzy
msgid "Setup Wallpaper"
msgstr "Výber Témy"
#: ../src/bin/e_main.c:916
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: ../src/bin/e_main.c:921
#, fuzzy
msgid "Setup Mouse"
msgstr "Zmazať"
#: ../src/bin/e_main.c:926
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot configure the mouse settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: ../src/bin/e_main.c:931
#, fuzzy
msgid "Setup Bindings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: ../src/bin/e_main.c:936
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém klávesových skratiek."
#: ../src/bin/e_main.c:940
#, fuzzy
msgid "Setup Popups"
msgstr "Zobrazovať Popup"
#: ../src/bin/e_main.c:945
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť popup systém."
#: ../src/bin/e_main.c:950
#, fuzzy
msgid "Setup Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: ../src/bin/e_main.c:955
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť shelf systém."
#: ../src/bin/e_main.c:960
msgid "Setup Thumbnailer"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:965
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: ../src/bin/e_main.c:970
msgid "Set Up File Ordering"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:974
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its order file system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém modulov."
#. load modules
#: ../src/bin/e_main.c:1009
#, fuzzy
msgid "Load Modules"
msgstr "(Žiadne Moduly)"
#: ../src/bin/e_main.c:1017
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1024
msgid "Enlightenment crashed early on start and has been restarted"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1025
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has been restarted.<br>All modules "
"have been disabled and will not be loaded to help<br>remove any problem "
"modules from your configuration.<br><br>The module configuration dialog "
"should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_main.c:1033
#, fuzzy
msgid "Configure Shelves"
msgstr "Nakonfigurované Šelfy"
#: ../src/bin/e_main.c:1043
msgid "Almost Done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_module.c:124
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Žiadny modul s názvom %s nebol "
"nájdený v<br>adresároch s modulmi.<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:128 ../src/bin/e_module.c:141
#: ../src/bin/e_module.c:162
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba pri nahrávaní modulu"
#: ../src/bin/e_module.c:135 ../src/bin/e_module.c:156
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Úplná cesta k modulu je:<br>%"
"s<br>Došlo k chybe:<br>%s<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:161
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul neobsahuje všetky potrebné funkcie"
#: ../src/bin/e_module.c:175
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Chyba API Modulu<br>Chyba pri inicializácii modulu: %s<br>Je potrebný API "
"modul minimálne vo verzii: %i.<br>API modul v Enlightenment je vo verzii: %i."
"<br>"
#: ../src/bin/e_module.c:180
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: ../src/bin/e_module.c:512
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Chceš unloadnúť tento modul?<br>"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1229
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:281
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať tento šelf ?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1230
msgid ""
"You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete "
"it?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1673 ../src/bin/e_toolbar.c:316
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Ukončiť Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1675 ../src/bin/e_toolbar.c:318
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Začať Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1688
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Nakonfigurovať Obsah Šelfu"
#: ../src/bin/e_shelf.c:1693
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Zmazať tento Šelf"
#: ../src/bin/e_startup.c:61
#, fuzzy
msgid "Starting"
msgstr "Spúšťam %s"
#: ../src/bin/e_sys.c:170
msgid "Checking System Permissions"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:208 ../src/bin/e_sys.c:219 ../src/bin/e_sys.c:228
#: ../src/bin/e_sys.c:237
msgid "System Check Done"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:314
msgid "Logout problems"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:317
msgid ""
"Logout is taking too long. Some<br>applications refuse to close.<br>Do you "
"want to finish the logout<br>anyway without closing these<br>applications "
"first?"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:323
#, fuzzy
msgid "Logout now"
msgstr "Stratené Okná"
#: ../src/bin/e_sys.c:324
msgid "Wait longer"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:325
#, fuzzy
msgid "Cancel Logout"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/bin/e_sys.c:363
msgid "Logout in progress"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:366
#, fuzzy
msgid "Logout in progress.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Nemôžem zmazať <br><b>%s</b>"
#: ../src/bin/e_sys.c:395 ../src/bin/e_sys.c:456
#, fuzzy
msgid "Enlightenment is busy with another request"
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tém."
#: ../src/bin/e_sys.c:401
msgid ""
"Logging out.<br>You cannot perform other system actions<br>once a logout has "
"begun."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:409
msgid ""
"Powering off.<br>You cannot do any other system actions<br>once a shutdown "
"has been started."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:416
msgid ""
"Resetting.<br>You cannot do any other system actions<br>once a reboot has "
"begun."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:423
msgid ""
"Suspending.<br>Until suspend is complete you cannot perform<br>any other "
"system actions."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:430
msgid ""
"Hibernating.<br>You cannot perform an other system actions<br>until this is "
"complete."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:437 ../src/bin/e_sys.c:483
msgid "EEK! This should not happen"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:463
msgid "Power off failed."
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:468
#, fuzzy
msgid "Reset failed."
msgstr "Preklopenie Plochy Myšou"
#: ../src/bin/e_sys.c:473
#, fuzzy
msgid "Suspend failed."
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: ../src/bin/e_sys.c:478
#, fuzzy
msgid "Hibernate failed."
msgstr "Vyhladzovanie"
#: ../src/bin/e_sys.c:529
msgid "Power off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_sys.c:532
#, fuzzy
msgid "Power off.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Nemôžem zmazať <br><b>%s</b>"
#: ../src/bin/e_sys.c:556
#, fuzzy
msgid "Resetting"
msgstr "Nastavenia Plôch"
#: ../src/bin/e_sys.c:559
#, fuzzy
msgid "Resetting.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Nemôžem zmazať <br><b>%s</b>"
#: ../src/bin/e_sys.c:582
#, fuzzy
msgid "Suspending"
msgstr "Ukončiť editovanie"
#: ../src/bin/e_sys.c:585
#, fuzzy
msgid "Suspending.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr "Nemôžem zmazať <br><b>%s</b>"
#: ../src/bin/e_sys.c:608
#, fuzzy
msgid "Hibernating"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: ../src/bin/e_sys.c:611
msgid "Hibernating.<br><hilight>Please wait.</hilight>"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_theme_about.c:17
#, fuzzy
msgid "About Theme"
msgstr "O tejto Téme"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_theme.c:41
#, fuzzy
msgid "Set As Theme"
msgstr "Vybrať iný obrázok..."
#: ../src/bin/e_toolbar.c:331
#, fuzzy
msgid "Configure Toolbar Contents"
msgstr "Nakonfigurovať Obsah Šelfu"
#: ../src/bin/e_utils.c:246
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Nie je možné skončiť - nesmrteľné okná."
#: ../src/bin/e_utils.c:247
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Niekoľko okien je stále aktívnych, pretože majú zapnutý Lifespan zámok. To "
"znamená, že<br>Enlightenment nebude možné ukončiť pokiaľ tieto okná "
"nebudú<br>uzatvorené, alebo lifespan zámok nebude vypnutý.<br>"
#: ../src/bin/e_utils.c:702
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f Bytes"
msgstr "%1.0f minút"
#: ../src/bin/e_utils.c:706
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f KB"
msgstr "%1.0f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:710
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "%'.1f GB"
msgstr "%1.0f MB"
#: ../src/bin/e_utils.c:734
#, c-format
msgid "In the Future"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:739
#, c-format
msgid "In the last Minute"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:741
#, c-format
msgid "%li Years ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:743
#, c-format
msgid "%li Months ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:745
#, c-format
msgid "%li Weeks ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:747
#, c-format
msgid "%li Days ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:749
#, c-format
msgid "%li Hours ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:751
#, c-format
msgid "%li Minutes ago"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_utils.c:757
#: ../src/modules/conf_keybindings/e_int_config_keybindings.c:1145
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:255
#: ../src/modules/wizard/page_020.c:22 ../src/modules/wizard/page_020.c:30
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:63
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:245
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:122
#: ../src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:79
#: ../src/modules/ibar/e_mod_config.c:109
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:69
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:83
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:260
msgid "Up"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_config_list.c:89
#: ../src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:265
#, fuzzy
msgid "Down"
msgstr "Posunúť Dolu"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:288
#, fuzzy
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:294
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:206
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:834
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:281
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:367
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:517
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:647
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:193
#, fuzzy
msgid "Go up a Directory"
msgstr "Adresár"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:355
msgid "Permissions:"
msgstr "Oprávnenia:"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:371
#, fuzzy
msgid "Modified:"
msgstr "Posledne Modifikovaný:"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:610
#, c-format
msgid "You"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "Protected"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:661 ../src/bin/e_widget_fsel.c:670
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:679
#, fuzzy, c-format
msgid "Read Only"
msgstr "Iba Meno"
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:668 ../src/bin/e_widget_fsel.c:677
#, c-format
msgid "Forbidden"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_widget_fsel.c:686
msgid "Read-Write"
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:41
#, fuzzy
msgid "Battery Monitor Settings"
msgstr "Konfigurácia Monitoru Batérie"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:92
msgid "Basic Settings"
msgstr "Základné Nastavenia"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:93
msgid "Show alert when battery is low"
msgstr "Upozorniť keď bude batéria takmer vybitá"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:136
#, fuzzy
msgid "Check every:"
msgstr "Kontrolovať batériu každých:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:138
#: ../src/modules/conf_performance/e_int_config_performance.c:149
#: ../src/modules/temperature/e_mod_config.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f ticks"
msgstr "%1.0f súborov"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:140
#, fuzzy
msgid "Polling"
msgstr "Priame"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:143
#, fuzzy
msgid "Show alert on low battery"
msgstr "Upozorniť keď bude batéria takmer vybitá"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:145
#, fuzzy
msgid "Alert when at:"
msgstr "Upozorniť keď batéria klesne na:"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:147
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f min"
msgstr "%1.0f minút"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f %%"
msgstr "%3.0f"
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:151
msgid "Auto dismiss in..."
msgstr ""
#: ../src/modules/battery/e_mod_config.c:153
#, fuzzy, c-format
msgid "%1.0f sec"