You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

10465 lines
322 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Enlightenment development team
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment 0.19.99.20491\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-02 22:57+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-12 01:01+0900\n"
"Last-Translator: Thiep Ha <thiepha@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Giới thiệu Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:20 src/bin/e_actions.c:2033 src/bin/e_actions.c:3057
#: src/bin/e_config_dialog.c:290 src/bin/e_fm.c:1073
#: src/bin/e_int_client_menu.c:243 src/bin/e_int_client_prop.c:81
#: src/bin/e_startup.c:88 src/bin/e_theme_about.c:22
#: src/modules/conf/e_conf.c:157
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:872
#: src/modules/everything/evry_plug_windows.c:455
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2573
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: src/bin/e_about.c:21 src/bin/e_actions.c:3461 src/bin/e_actions.c:3465
#: src/bin/e_actions.c:3469 src/bin/e_init.c:78 src/bin/e_int_menus.c:222
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:167
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:242
#: src/modules/wizard/page_000.c:34
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:26
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 2000-2015, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>To contact us please visit:<br><hilight>http://www.enlightenment."
"org</><br><br>"
msgstr ""
"<title>Bản quyền &copy; 2000-2015, thuộc về nhóm phát triển Enlightenment</"
"><br><br>Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thích thú với việc sử dụng phần "
"mềm này nhiều như cách chúng tôi đã tạo ra nó.<br><br>Để liên lạc với chúng "
"tôi, xin hãy truy cập:<br><hilight>http://www.enlightenment.org</><br><br>"
#: src/bin/e_about.c:69
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>Nhóm</><br><br>"
#: src/bin/e_actions.c:355
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Bạn đang đóng cửa sổ %s.<br><br>Bạn nên lưu ý rằng tất cả dữ liệu từ cửa sổ "
"này <br>nếu chưa được lưu sẽ bị mất!<br><br>Bạn có thật sự muốn đóng cửa sổ "
"này không?"
#: src/bin/e_actions.c:367
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đóng cửa sổ này không?"
#: src/bin/e_actions.c:370 src/bin/e_actions.c:3062
#: src/bin/e_int_client_menu.c:851
msgid "Kill"
msgstr "Đóng"
#: src/bin/e_actions.c:372 src/bin/e_actions.c:2150 src/bin/e_actions.c:2241
#: src/bin/e_actions.c:2301 src/bin/e_actions.c:2358 src/bin/e_actions.c:2420
#: src/bin/e_actions.c:2511 src/bin/e_confirm_dialog.c:53
#: src/bin/e_desklock.c:550 src/bin/e_fm.c:10644 src/bin/e_fm.c:10997
#: src/bin/e_screensaver.c:202
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1305
msgid "No"
msgstr "Không"
#: src/bin/e_actions.c:2030
msgid "Action Params Syntax Error"
msgstr "Lỗi Cú Pháp Đối Số Hoạt Động"
#: src/bin/e_actions.c:2145 src/bin/e_actions.c:3465 src/bin/e_int_menus.c:251
msgid "Exit"
msgstr "Thoát"
#: src/bin/e_actions.c:2146
msgid "Are you sure you want to exit Enlightenment?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn thoát Enlightenment không?"
#: src/bin/e_actions.c:2148 src/bin/e_actions.c:2239 src/bin/e_actions.c:2299
#: src/bin/e_actions.c:2356 src/bin/e_actions.c:2418 src/bin/e_actions.c:2509
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:52 src/bin/e_desklock.c:548 src/bin/e_fm.c:10647
#: src/bin/e_screensaver.c:200
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:1305
msgid "Yes"
msgstr "Có"
#: src/bin/e_actions.c:2236
msgid "Logout"
msgstr "Đăng Xuất"
#: src/bin/e_actions.c:2237
msgid "Are you sure you want to logout?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đăng xuất?"
#: src/bin/e_actions.c:2295 src/bin/e_sys.c:964
msgid "Power off"
msgstr "Tắt"
#: src/bin/e_actions.c:2297
msgid "Are you sure you want to power off your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn tắt máy tính?"
#: src/bin/e_actions.c:2353 src/bin/e_actions.c:3508
msgid "Reboot"
msgstr "Khởi Động Lại"
#: src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Are you sure you want to reboot your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn khởi động lại máy tính?"
#: src/bin/e_actions.c:2415 src/bin/e_actions.c:3516
msgid "Suspend"
msgstr "Nghỉ"
#: src/bin/e_actions.c:2416
msgid "Are you sure you want to suspend your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đưa máy tính vào trạng thái nghỉ?"
#: src/bin/e_actions.c:2506 src/bin/e_actions.c:3524
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:379
msgid "Hibernate"
msgstr "Ngủ Đông"
#: src/bin/e_actions.c:2507
msgid "Are you sure you want to hibernate your computer?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn đưa máy tính vào trạng thái ngủ đông?"
#: src/bin/e_actions.c:3017 src/bin/e_actions.c:3028 src/bin/e_actions.c:3047
#: src/bin/e_actions.c:3052 src/bin/e_actions.c:3057 src/bin/e_actions.c:3062
#: src/bin/e_actions.c:3356 src/bin/e_actions.c:3361 src/bin/e_actions.c:3366
#: src/bin/e_actions.c:3371 src/bin/e_actions.c:3376 src/bin/e_actions.c:3381
#: src/bin/e_actions.c:3386 src/bin/e_actions.c:3392 src/bin/e_actions.c:3398
#: src/bin/e_actions.c:3404 src/modules/shot/e_mod_main.c:1351
msgid "Window : Actions"
msgstr "Cửa Sổ: Hành Động"
#: src/bin/e_actions.c:3017 src/bin/e_fm.c:11773
msgid "Move"
msgstr "Di Chuyển"
#: src/bin/e_actions.c:3028
msgid "Resize"
msgstr "Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_actions.c:3039 src/bin/e_actions.c:3432 src/bin/e_actions.c:3434
#: src/bin/e_actions.c:3436 src/bin/e_actions.c:3438 src/bin/e_actions.c:3440
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:91 src/bin/e_int_config_comp_match.c:426
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:336
msgid "Menu"
msgstr "Danh Mục"
#: src/bin/e_actions.c:3039
msgid "Window Menu"
msgstr "Danh Mục Cửa Sổ"
#: src/bin/e_actions.c:3047 src/bin/e_int_client_menu.c:1393
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:208
msgid "Raise"
msgstr "Đưa Lên"
#: src/bin/e_actions.c:3052 src/bin/e_int_client_menu.c:1401
msgid "Lower"
msgstr "Hạ Xuống"
#: src/bin/e_actions.c:3067 src/bin/e_actions.c:3071 src/bin/e_actions.c:3076
#: src/bin/e_actions.c:3080 src/bin/e_actions.c:3085 src/bin/e_actions.c:3089
#: src/bin/e_actions.c:3094 src/bin/e_actions.c:3096 src/bin/e_actions.c:3099
#: src/bin/e_actions.c:3102 src/bin/e_actions.c:3105 src/bin/e_actions.c:3108
#: src/bin/e_actions.c:3110 src/bin/e_actions.c:3112 src/bin/e_actions.c:3114
#: src/bin/e_actions.c:3121 src/bin/e_actions.c:3123 src/bin/e_actions.c:3125
#: src/bin/e_actions.c:3127 src/bin/e_actions.c:3129 src/bin/e_actions.c:3133
#: src/bin/e_actions.c:3138 src/bin/e_actions.c:3143 src/bin/e_actions.c:3149
#: src/bin/e_actions.c:3155
msgid "Window : State"
msgstr "Cửa Sổ: Trạng Thái"
#: src/bin/e_actions.c:3067
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Dính"
#: src/bin/e_actions.c:3071
msgid "Sticky Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Dính Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3076
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Biểu Tượng"
#: src/bin/e_actions.c:3080
msgid "Iconic Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Biểu Tượng Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3085
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3089
msgid "Fullscreen Mode Enable"
msgstr "Chế Độ Toàn Màn Hình Khả Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3094 src/bin/e_int_client_menu.c:438
#: src/bin/e_int_client_menu.c:746
msgid "Maximize"
msgstr "Cực Đại Hóa"
#: src/bin/e_actions.c:3096 src/bin/e_int_client_menu.c:449
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Cực Đại Hóa Theo Chiều Dọc"
#: src/bin/e_actions.c:3099 src/bin/e_int_client_menu.c:460
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Cực Đại Hóa Theo Chiều Ngang"
#: src/bin/e_actions.c:3102 src/bin/e_int_client_menu.c:471
msgid "Maximize Left"
msgstr "Cực Đại Hóa Bên Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3105 src/bin/e_int_client_menu.c:482
msgid "Maximize Right"
msgstr "Cực Đại Hóa Bên Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3108
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Cực Đại Hóa Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3110
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Thông Minh\""
#: src/bin/e_actions.c:3112
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Mở Rộng\""
#: src/bin/e_actions.c:3114
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Chế Độ Cực Đại Hóa \"Lấp Kín\""
#: src/bin/e_actions.c:3121
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Lên Trên"
#: src/bin/e_actions.c:3123
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Xuống Dưới"
#: src/bin/e_actions.c:3125
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Bên Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3127
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng Bên Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3129
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Đổ Bóng"
#: src/bin/e_actions.c:3133
msgid "Set Shaded State"
msgstr "Thiết Lập Trạng Thái Đổ Bóng"
#: src/bin/e_actions.c:3134
msgid "syntax: \"(0|1) (up|down|left|right)\""
msgstr "cú pháp: \"(0|1) (trên|dưới|trái|phải)\""
#: src/bin/e_actions.c:3138
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Bật Tắt Trạng Thái Không Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3143
msgid "Set Border"
msgstr "Thiết Lập Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3149
msgid "Cycle between Borders"
msgstr "Chu kỳ giữa các Viền"
#: src/bin/e_actions.c:3155
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Bật Tắt Trạng Thái Ghim"
#: src/bin/e_actions.c:3160 src/bin/e_actions.c:3162 src/bin/e_actions.c:3164
#: src/bin/e_actions.c:3166 src/bin/e_actions.c:3168 src/bin/e_actions.c:3174
#: src/bin/e_actions.c:3179 src/bin/e_actions.c:3185 src/bin/e_actions.c:3190
#: src/bin/e_actions.c:3195 src/bin/e_actions.c:3201 src/bin/e_actions.c:3207
#: src/bin/e_actions.c:3209 src/bin/e_actions.c:3211 src/bin/e_actions.c:3213
#: src/bin/e_actions.c:3215 src/bin/e_actions.c:3217 src/bin/e_actions.c:3219
#: src/bin/e_actions.c:3221 src/bin/e_actions.c:3223 src/bin/e_actions.c:3225
#: src/bin/e_actions.c:3227 src/bin/e_actions.c:3229 src/bin/e_actions.c:3231
#: src/bin/e_actions.c:3237 src/bin/e_actions.c:3239 src/bin/e_actions.c:3241
#: src/bin/e_actions.c:3243 src/bin/e_actions.c:3245 src/bin/e_actions.c:3251
#: src/bin/e_actions.c:3257 src/bin/e_actions.c:3263 src/bin/e_actions.c:3268
#: src/bin/e_actions.c:3270 src/bin/e_actions.c:3272 src/bin/e_actions.c:3274
#: src/bin/e_actions.c:3276 src/bin/e_actions.c:3278 src/bin/e_actions.c:3280
#: src/bin/e_actions.c:3282 src/bin/e_actions.c:3284 src/bin/e_actions.c:3286
#: src/bin/e_actions.c:3288 src/bin/e_actions.c:3290 src/bin/e_actions.c:3292
#: src/bin/e_actions.c:3540 src/bin/e_actions.c:3545
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:83 src/bin/e_int_config_comp_match.c:418
#: src/bin/e_int_menus.c:186 src/bin/e_int_shelf_config.c:283
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:119
#: src/modules/fileman/e_mod_menu.c:459 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:119
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_actions.c:3160
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Sang Trái"
#: src/bin/e_actions.c:3162
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Sang Phải"
#: src/bin/e_actions.c:3164
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Lên Trên"
#: src/bin/e_actions.c:3166
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Xuống Dưới"
#: src/bin/e_actions.c:3168
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Qua..."
#: src/bin/e_actions.c:3174
msgid "Flip To Previous Desktop"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3179
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Hiển Thị Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_actions.c:3185
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Hiển Thị Khay"
#: src/bin/e_actions.c:3190
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Đến..."
#: src/bin/e_actions.c:3195
msgid "Switch Desktop To... On Screen..."
msgstr "Chuyển Chỗ Làm Việc Đến... Trong Màn Hình..."
#: src/bin/e_actions.c:3201
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Lật Chỗ Làm Việc Một Cách Tuyến Tính..."
#: src/bin/e_actions.c:3207
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 0"
#: src/bin/e_actions.c:3209
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 1"
#: src/bin/e_actions.c:3211
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 2"
#: src/bin/e_actions.c:3213
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 3"
#: src/bin/e_actions.c:3215
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 4"
#: src/bin/e_actions.c:3217
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 5"
#: src/bin/e_actions.c:3219
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 6"
#: src/bin/e_actions.c:3221
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 7"
#: src/bin/e_actions.c:3223
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 8"
#: src/bin/e_actions.c:3225
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 9"
#: src/bin/e_actions.c:3227
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 10"
#: src/bin/e_actions.c:3229
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 11"
#: src/bin/e_actions.c:3231
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số..."
#: src/bin/e_actions.c:3237
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Trái (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3239
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Phải (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3241
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Trên (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3243
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Bên Dưới (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3245
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Qua... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3251
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Số... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3257
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Một Cách Tuyến Tính... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3263
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Lật Sang Chỗ Làm Việc Theo Hướng..."
#: src/bin/e_actions.c:3268
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 0 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3270
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 1 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3272
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 2 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3274
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 3 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3276
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 4 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3278
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 5 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3280
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 6 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3282
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 7 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3284
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 8 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3286
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 9 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3288
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 10 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3290
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc Số 11 (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3292
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Chuyển Sang Chỗ Làm Việc... (Tất Cả Các Màn Hình)"
#: src/bin/e_actions.c:3298 src/bin/e_actions.c:3302
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:41 src/modules/winlist/e_mod_main.c:43
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:45 src/modules/winlist/e_mod_main.c:48
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:51 src/modules/winlist/e_mod_main.c:54
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:57 src/modules/winlist/e_mod_main.c:59
#: src/modules/winlist/e_mod_main.c:61 src/modules/winlist/e_mod_main.c:63
msgid "Window : List"
msgstr "Cửa Sổ: Danh Sách"
#: src/bin/e_actions.c:3298
msgid "Jump to window..."
msgstr "Nhảy đến cửa sổ..."
#: src/bin/e_actions.c:3302
msgid "Jump to window... or start..."
msgstr "Nhảy đến cửa sổ... hoăc bắt đầu..."
#: src/bin/e_actions.c:3307 src/bin/e_actions.c:3309 src/bin/e_actions.c:3311
#: src/bin/e_actions.c:3317 src/bin/e_actions.c:3319 src/bin/e_actions.c:3321
#: src/bin/e_actions.c:3326 src/bin/e_actions.c:3329 src/bin/e_actions.c:3332
#: src/bin/e_actions.c:3334 src/bin/e_actions.c:3336 src/bin/e_actions.c:3338
#: src/bin/e_actions.c:3341 src/bin/e_actions.c:3343 src/bin/e_actions.c:3345
#: src/bin/e_actions.c:3350 src/modules/backlight/e_mod_main.c:480
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_randr/e_mod_main.c:35 src/modules/ibox/e_mod_config.c:133
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:750 src/modules/shot/e_mod_main.c:1343
msgid "Screen"
msgstr "Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3307
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình Số 0"
#: src/bin/e_actions.c:3309
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình Số 1"
#: src/bin/e_actions.c:3311
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Chuyển Con Trỏ Đến Màn Hình..."
#: src/bin/e_actions.c:3317
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Tiến Tới 1 Màn Hình"
#: src/bin/e_actions.c:3319
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Chuyển Con Trỏ Lùi Lại 1 Màn Hinh"
#: src/bin/e_actions.c:3321
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Chuyển Con Trỏ Tiến Tới/Lùi Lại Màn Hinh..."
#: src/bin/e_actions.c:3326
msgid "Dim"
msgstr "Làm Mờ"
#: src/bin/e_actions.c:3329
msgid "Undim"
msgstr "Hủy Làm Mờ"
#: src/bin/e_actions.c:3332
msgid "Backlight Set"
msgstr "Đặt Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3334
msgid "Backlight Min"
msgstr "Giá Trị Tối Thiểu Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3336
msgid "Backlight Mid"
msgstr "Giá Trị Trung Bình Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3338
msgid "Backlight Max"
msgstr "Giá Trị Tối Đa Của Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3341
msgid "Backlight Adjust"
msgstr "Điều Chỉnh Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3343
msgid "Backlight Up"
msgstr "Tăng Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3345
msgid "Backlight Down"
msgstr "Giảm Đèn Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3351
msgid "Update and re-apply screen setup"
msgstr "Cập nhật và tái áp dụng thiết lập màn hình"
#: src/bin/e_actions.c:3356
msgid "Move To Center"
msgstr "Di Chuyển Đến Trung Tâm"
#: src/bin/e_actions.c:3361
msgid "Move/resize to upper-left quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía trên bên trái"
#: src/bin/e_actions.c:3366
msgid "Move/resize to upper-right quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía trên bên phải"
#: src/bin/e_actions.c:3371
msgid "Move/resize to lower-left quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía dưới bên trái"
#: src/bin/e_actions.c:3376
msgid "Move/resize to lower-right quadrant"
msgstr "Di chuyển/thay đổi kích cỡ cho phần phía dưới bên phải"
#: src/bin/e_actions.c:3381
msgid "Move To Coordinates..."
msgstr "Di chuyển Đến Tọa Độ..."
#: src/bin/e_actions.c:3386
msgid "Move By Coordinate Offset..."
msgstr "Di Chuyển Bởi Khoảng Cách Tọa Độ..."
#: src/bin/e_actions.c:3392
msgid "Resize By..."
msgstr "Thay Đổi Kích Thước Bởi..."
#: src/bin/e_actions.c:3398
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Đẩy Theo Hướng..."
#: src/bin/e_actions.c:3404
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Kéo Biểu Tượng..."
#: src/bin/e_actions.c:3409 src/bin/e_actions.c:3411 src/bin/e_actions.c:3413
#: src/bin/e_actions.c:3419 src/bin/e_actions.c:3425 src/bin/e_actions.c:3427
msgid "Window : Moving"
msgstr "Cửa Sổ: Di Chuyển"
#: src/bin/e_actions.c:3409
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc Kế Tiếp"
#: src/bin/e_actions.c:3411
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3413
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Bởi Chỗ Làm Việc Số #..."
#: src/bin/e_actions.c:3419
msgid "To Desktop..."
msgstr "Đến Chỗ Làm Việc..."
#: src/bin/e_actions.c:3425
msgid "To Next Screen"
msgstr "Đến Màn Hình Kế Tiếp"
#: src/bin/e_actions.c:3427
msgid "To Previous Screen"
msgstr "Đến Màn Hình Kế Phía Trước"
#: src/bin/e_actions.c:3432
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Chính"
#: src/bin/e_actions.c:3434
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Ưa Thích"
#: src/bin/e_actions.c:3436
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Tất Cả Các Ứng Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3438
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Hiển Thị Danh Mục Các Chương Trình Khách"
#: src/bin/e_actions.c:3440
msgid "Show Menu..."
msgstr "Hiển Thị Danh Mục..."
#: src/bin/e_actions.c:3447 src/bin/e_actions.c:3452 src/bin/e_actions.c:3457
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:273
#: src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1177
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:55
msgid "Launch"
msgstr "Khởi Chạy"
#: src/bin/e_actions.c:3447 src/bin/e_int_client_prop.c:473
msgid "Command"
msgstr "Lệnh"
#: src/bin/e_actions.c:3452 src/bin/e_desktop_editor.c:729
#: src/bin/e_int_client_menu.c:121
#, c-format
msgid "Application"
msgstr "Ứng Dụng"
#: src/bin/e_actions.c:3457
msgid "New Instance of Focused App"
msgstr "Thực Thể Mới Của Ứng Dụng Được Tập Trung"
#: src/bin/e_actions.c:3461 src/bin/e_int_menus.c:246
msgid "Restart"
msgstr "Khởi Động Lại"
#: src/bin/e_actions.c:3469
msgid "Exit Now"
msgstr "Thoát Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3473 src/bin/e_actions.c:3478
msgid "Enlightenment : Mode"
msgstr "Enlightenment : Chế Độ"
#: src/bin/e_actions.c:3474
msgid "Presentation Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Trình Diễn"
#: src/bin/e_actions.c:3479
msgid "Offline Mode Toggle"
msgstr "Bật Tắt Chế Độ Ngoại Tuyến"
#: src/bin/e_actions.c:3483 src/bin/e_actions.c:3487 src/bin/e_actions.c:3491
msgid "Enlightenment : Module"
msgstr "Enlightenment : Mô-đun"
#: src/bin/e_actions.c:3484
msgid "Enable the named module"
msgstr "Bật mô-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3488
msgid "Disable the named module"
msgstr "Tắt mô-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3492
msgid "Toggle the named module"
msgstr "Bật tắt mo-đun tên"
#: src/bin/e_actions.c:3496 src/bin/e_actions.c:3500 src/bin/e_actions.c:3504
#: src/bin/e_actions.c:3508 src/bin/e_actions.c:3512 src/bin/e_actions.c:3516
#: src/bin/e_actions.c:3520 src/bin/e_actions.c:3524 src/bin/e_actions.c:3528
#: src/bin/e_actions.c:3532 src/bin/e_configure.c:416
#: src/bin/e_int_config_modules.c:52
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:320
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock_fsel.c:99
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:818
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:681
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:424
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper.c:577
#: src/modules/gadman/e_mod_config.c:252 src/modules/syscon/e_mod_main.c:31
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:35 src/modules/syscon/e_mod_main.c:118
#: src/modules/syscon/e_syscon_gadget.c:141
msgid "System"
msgstr "Hệ Thống"
#: src/bin/e_actions.c:3496
msgid "Log Out"
msgstr "Đăng Xuất"
#: src/bin/e_actions.c:3500
msgid "Power Off Now"
msgstr "Tắt Nguồn Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3504
msgid "Power Off"
msgstr "Tắt Nguồn"
#: src/bin/e_actions.c:3512
msgid "Suspend Now"
msgstr "Nghỉ Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3520
msgid "Suspend Intelligently"
msgstr "Nghỉ Thông Minh"
#: src/bin/e_actions.c:3528
msgid "Hibernate Now"
msgstr "Ngủ Đông Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_actions.c:3532
msgid "Hibernate Intelligently"
msgstr "Ngủ Đông Thông Minh"
#: src/bin/e_actions.c:3540
msgid "Lock"
msgstr "Khóa"
#: src/bin/e_actions.c:3545 src/bin/e_int_menus.c:1480
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Dọn Dẹp Cửa Sổ"
#: src/bin/e_actions.c:3550
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Tổng Quát: Tác Vụ"
#: src/bin/e_actions.c:3550
msgid "Delayed Action"
msgstr "Tác Vụ Bị Trì Hoãn"
#: src/bin/e_actions.c:3558 src/bin/e_actions.c:3562 src/bin/e_actions.c:3566
msgid "Keyboard Layouts"
msgstr "Các Bố Trí Bàn Phím"
#: src/bin/e_actions.c:3559
msgid "Use keyboard layout"
msgstr "Sử dụng bố trí bàn phím"
#: src/bin/e_actions.c:3563
msgid "Next keyboard layout"
msgstr "Bố trí bàn phím tiếp theo"
#: src/bin/e_actions.c:3567
msgid "Previous keyboard layout"
msgstr "Bố trí bàn phím phía trước"
#: src/bin/e_bg.c:22
msgid "Set As Background"
msgstr "Đặt Làm Màn Hình Nền"
#: src/bin/e_client.c:4221
msgid "Client Error!"
msgstr "Lỗi Phía Máy Khách!"
#: src/bin/e_client.c:4221
msgid "Something has attempted to set a border when it shouldn't! Report this!"
msgstr ""
"Cái gì đó đã cố gắng thiết lập một viền khi mà nó không nên làm điều đó! Báo "
"cáo điều này!"
#: src/bin/e_color_dialog.c:25
msgid "Color Selector"
msgstr "Bộ Chọn Màu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:53
msgid "Color Preview"
msgstr "Xem Trước Màu"
#: src/bin/e_color_dialog.c:67
msgid "Select"
msgstr "Chọn"
#: src/bin/e_color_dialog.c:68 src/bin/e_desktop_editor.c:894
#: src/bin/e_desktop_editor.c:958 src/bin/e_entry_dialog.c:66
#: src/bin/e_fm.c:10159 src/bin/e_fm_prop.c:635
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:543 src/bin/e_import_dialog.c:197
#: src/modules/bluez4/agent.c:139 src/modules/bluez4/agent.c:152
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:624
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:123
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:122
#: src/modules/connman/agent.c:253
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:314
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:331
#: src/modules/quickaccess/e_mod_quickaccess.c:393
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:355 src/modules/shot/e_mod_main.c:602
#: src/modules/shot/e_mod_main.c:630 src/modules/shot/e_mod_main.c:808
#: src/modules/syscon/e_syscon.c:91 src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:589
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy"
#: src/bin/e_comp.c:1035 src/bin/e_comp.c:1041 src/bin/e_comp.c:1047
#: src/bin/e_comp.c:1333 src/bin/e_configure.c:33
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:352
msgid "Compositor"
msgstr "Bộ Đa Hợp"
#: src/bin/e_comp.c:1036
msgid "Change current window opacity"
msgstr "Thay đổi độ mờ của cửa sổ hiện tại"
#: src/bin/e_comp.c:1042
msgid "Set current window opacity"
msgstr "Thiết lập độ mờ của cửa sổ hiện tại"
#: src/bin/e_comp.c:1048
msgid "Toggle focused client's redirect state"
msgstr "Bật tắt trạng thái chuyển đến của chương trình khách được tập trung"
#: src/bin/e_comp.c:1166 src/modules/bluez4/e_mod_main.c:204
msgid "Visible"
msgstr "Khả Kiến"
#: src/bin/e_comp.c:1171
msgid "Focus-Out"
msgstr "Bị Mất Tập Trung"
#: src/bin/e_comp.c:1176
msgid "Focus-In"
msgstr "Lấy Tập Trung"
#: src/bin/e_comp.c:1181 src/bin/e_int_client_prop.c:515
msgid "Hidden"
msgstr "Ẩn"
#: src/bin/e_comp.c:1288 src/bin/e_int_client_prop.c:449
#: src/bin/e_int_client_remember.c:699 src/bin/e_int_config_comp_match.c:369
#: src/modules/wizard/page_050.c:96
msgid "Title"
msgstr "Tiêu Đề"
#: src/bin/e_comp_x.c:467
msgid "Compositor Warning"
msgstr "Cảnh Báo Của Bộ Đa Hợp"
#: src/bin/e_comp_x.c:468
msgid ""
"Your display driver does not support OpenGL, GLSL<br>shaders or no OpenGL "
"engines were compiled or installed<br>for Evas or Ecore-Evas. Falling back "
"to software engine.<br><br>You will need an OpenGL 2.0 (or OpenGL ES 2.0) "
"capable<br>GPU to use OpenGL with compositing."
msgstr ""
"Trình điều khiển màn hình của bạn không hỗ trợ các bộ đổ bóng OpenGL, "
"GLSL<br>hoặc không có động cơ OpenGL nào được biên dịch hoặc<br>cài đặt cho "
"Evas hoặc Ecore-Evas. Quay trở về động cơ phần mềm.<br><br>Bạn cần một GPU "
"có khả năng OpenGL 2.0 (hoặc OpenGL ES 2.0)<br>để sử dụng OpenGL với bộ đa "
"hợp."
#: src/bin/e_comp_x.c:5177
msgid "Lock Failed"
msgstr "Khóa Bị Thất Bại"
#: src/bin/e_comp_x.c:5178
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"Khóa chỗ làm việc bị thất bại do ứng dụng nào đó<br>đã nắm lấy bàn phím hoặc "
"con trỏ hoặc cả hai<br>và việc nắm này không thể bị phá vỡ."
#: src/bin/e_comp_x.c:5194
msgid "Another compositor is already running on your display server."
msgstr "Một bộ đa hợp khác đang chạy trên server của chỗ làm việc của bạn."
#: src/bin/e_comp_x.c:5214
msgid ""
"Your display server does not support the compositor overlay window.\n"
"This is needed for Enlightenment to function."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ cửa sổ bao phủ bộ đa hợp.\n"
"Đây là tính năng thiết yếu để Enlightenment hoạt động."
#: src/bin/e_comp_x.c:5332
msgid "Enlightenment cannot initialize Ecore_X!\n"
msgstr "Enlightenment không thể khởi tạo Ecore_X!\n"
#: src/bin/e_comp_x.c:5344
msgid ""
"Your display server does not support XComposite, or Ecore-X was built "
"without XComposite support. Note that for composite support you will also "
"need XRender and XFixes support in X11 and Ecore."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ XComposite, hoặc Ecore-X được xây "
"dựng mà không hỗ trợ XComposite. Chú ý rằng để hỗ trợ cho việc đa hợp, bạn "
"cũng sẽ cần hỗ trợ XRender và XFixes cho X11 và Ecore."
#: src/bin/e_comp_x.c:5353
msgid ""
"Your display server does not support XDamage or Ecore was built without "
"XDamage support."
msgstr ""
"Server chỗ làm việc của bạn không hỗ trợ XDamage hoặc Ecore được xây dựng mà "
"không hỗ trợ XDamage."
#: src/bin/e_comp_x.c:5461
msgid "Enlightenment cannot initialize the XSettings system.\n"
msgstr "Enlightenment không thể khởi tạo hệ thống XSettings.\n"
#: src/bin/e_config.c:970
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"Dữ liệu về các thiết lập cần được nâng cấp. Các thiết lập cũ<br>đã bị đẩy ra "
"và tập hợp các giá trị mặc định mới được khởi tạo.<br>Điều này xảy ra thường "
"xuyên trong quá trình phát triển, đừng báo cáo nó.<br>Điều này đơn giản là "
"Enlightenment cần những thiết lập mặc định mới<br>mà các thiết lập trước đây "
"không có cho các tính năng<br>của nó. Những giá trị mặc định mới này sẽ sửa "
"chữa bằng cách thêm các giá trị mới.<br>Bạn có thể tái thiết lập những giá "
"trị của bạn bằng các liên kết.<br>Xin lỗi vì đã xáo trộn các thiết lập của "
"bạn.<br>"
#: src/bin/e_config.c:987
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Các thiết lập của bạn MỚI hơn của Enlightenment. Điều này<br>rất là bất "
"thường. Nó không nên xảy ra trừ khi bạn hạ cấp<br>Enlightenment hoặc bạn sao "
"chép các thiết lập từ một nơi mà<br>phiên bản Enlightenment mới hơn được cài "
"đặt. Điều này thật là tệ<br>bởi vì các thiết lập của bạn bây giờ bị trả về "
"trạng thái mặc định.<br>Xin lỗi cho sự bất tiện này.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1103
msgid ""
"Your bindings settings version does not match the current settings version."
"<br>As a result, all bindings have been reloaded from defaults.<br>Sorry for "
"the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Phiên bản của thiết lập gắn kết của bạn không khớp với phiên bản thiết lập "
"hiện tại.<br>Kết quả là tất cả các gắn kết của bạn đã bị trả về giá trị mặc "
"định.<br>Xin lỗi cho sự bất tiện này.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1770 src/bin/e_config.c:2414
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Vấn Đề Trong Việc Ghi Các Thiết Lập Của Enlightenment"
#: src/bin/e_config.c:1773
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while moving config files<br>from:<br>"
"%s<br><br>to:<br>%s<br><br>The rest of the write has been aborted for safety."
"<br>"
msgstr ""
"Enlightenment gặp phải lỗi khi đang di chuyển các tập tin cấu hình<br>từ:<br>"
"%s<br><br>đến:<br>%s<br><br>Để cho an toàn, phần còn lại của việc ghi đã bị "
"hủy bỏ.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1783 src/bin/e_config.c:2427
#: src/bin/e_config_dialog.c:280 src/bin/e_desktop_editor.c:892
#: src/bin/e_desktop_editor.c:956 src/bin/e_entry_dialog.c:65
#: src/bin/e_exec.c:762 src/bin/e_fm.c:10158 src/bin/e_fm.c:10917
#: src/bin/e_fm_prop.c:634 src/bin/e_import_config_dialog.c:542
#: src/bin/e_int_client_remember.c:354 src/bin/e_int_client_remember.c:549
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:583 src/bin/e_module.c:662
#: src/bin/e_module.c:964 src/bin/e_sys.c:841 src/bin/e_sys.c:882
#: src/bin/e_update.c:70 src/bin/e_utils.c:400 src/modules/bluez4/agent.c:69
#: src/modules/bluez4/agent.c:139 src/modules/bluez4/agent.c:152
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:623
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc_import.c:119
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:118
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:510 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:537
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:562 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:588
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:313
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:588
msgid "OK"
msgstr "Đồng Ý"
#: src/bin/e_config.c:2306
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Các Thiết Lập Đã Được Nâng Cấp"
#: src/bin/e_config.c:2324
msgid "The EET file handle is bad."
msgstr "Cái điều khiển tập tin EET bị xấu. "
#: src/bin/e_config.c:2328
msgid "The file data is empty."
msgstr "Dữ liệu của tập tin bị trống."
#: src/bin/e_config.c:2332
msgid ""
"The file is not writable. Perhaps the disk is read-only<br>or you lost "
"permissions to your files."
msgstr ""
"Không thể thay đổi nội dung tập tin. Có thể ổ đĩa ở chế chộ chỉ đọc<br>hoặc "
"là bạn bị mất quyền với các tập tin của bạn."
#: src/bin/e_config.c:2336
msgid "Memory ran out while preparing the write.<br>Please free up memory."
msgstr "Hết bộ nhớ trong lúc chuẩn bị viết.<br>Xin hãy giải phóng bộ nhớ."
#: src/bin/e_config.c:2340
msgid "This is a generic error."
msgstr "Đây là một lỗi tổng quát."
#: src/bin/e_config.c:2344
msgid ""
"The settings file is too large.<br>It should be very small (a few hundred KB "
"at most)."
msgstr ""
"Tập tin chứa các tùy chỉnh quá lớn.<br>Nó nên rất nhỏ(nhiều nhất là khoảng "
"vài trăm KB)."
#: src/bin/e_config.c:2348
msgid "You have I/O errors on the disk.<br>Maybe it needs replacing?"
msgstr "Lỗi I/O của ổ cứng.<br>Có lẽ ổ cứng nên được thay?"
#: src/bin/e_config.c:2352
msgid "You ran out of space while writing the file."
msgstr "Hết dung lượng trong lúc ghi tập tin."
#: src/bin/e_config.c:2356
msgid "The file was closed while writing."
msgstr "Tập tin bị đóng trong lúc đang ghi."
#: src/bin/e_config.c:2360
msgid "Memory-mapping (mmap) of the file failed."
msgstr "Ánh xạ bộ nhớ (mmap) của tập tin bị thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2364
msgid "X509 Encoding failed."
msgstr "Mã hóa X509 bị thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2368
msgid "Signature failed."
msgstr "Chữ ký thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2372
msgid "The signature was invalid."
msgstr "Chữ ký không hợp lệ."
#: src/bin/e_config.c:2376
msgid "Not signed."
msgstr "Chưa ký."
#: src/bin/e_config.c:2380
msgid "Feature not implemented."
msgstr "Tính năng không hiện thực."
#: src/bin/e_config.c:2384
msgid "PRNG was not seeded."
msgstr "PRNG chưa được gieo hạt."
#: src/bin/e_config.c:2388
msgid "Encryption failed."
msgstr "Mã hóa thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2392
msgid "Decryption failed."
msgstr "Giải mã thất bại."
#: src/bin/e_config.c:2396
msgid "The error is unknown to Enlightenment."
msgstr "Đây là một lỗi mà Enlightenment không nhận ra được."
#: src/bin/e_config.c:2417
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment has had an error while writing<br>its config file.<br>"
"%s<br><br>The file where the error occurred was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment gặp phải lỗi trong lúc đang ghi<br>tập tin cấu hình.<br>"
"%s<br><br>Tập tin bị lỗi là:<br>%s<br><br>Tập tin này đã bị xóa để tránh dữ "
"liệu bị sai.<br>"
#: src/bin/e_config_dialog.c:228 src/modules/battery/e_mod_main.c:799
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:284 src/modules/conf_bindings/e_mod_main.c:37
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:17
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:1414 src/modules/mixer/e_mod_main.c:509
#: src/modules/syscon/e_mod_main.c:36
msgid "Advanced"
msgstr "Cao Cấp"
#: src/bin/e_config_dialog.c:257 src/bin/e_desktop_editor.c:750
msgid "Basic"
msgstr "Cơ Bản"
#: src/bin/e_config_dialog.c:282
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:871
msgid "Apply"
msgstr "Áp Dụng"
#: src/bin/e_configure.c:29 src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:21
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:604 src/modules/gadman/e_mod_main.c:23
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:829
#: src/modules/notification/e_mod_main.c:152
msgid "Extensions"
msgstr "Các Phấn Mở Rộng"
#: src/bin/e_configure.c:30 src/bin/e_configure.c:39 src/bin/e_configure.c:285
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:78
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:98
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:257
msgid "Modules"
msgstr "Các Mô-Đun"
#: src/bin/e_configure.c:31 src/bin/e_gadcon.c:1805
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:60
msgid "Look"
msgstr "Nhìn"
#: src/bin/e_configure.c:34 src/modules/battery/e_mod_config.c:295
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:60
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:40
#: src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:53
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:269
msgid "Internal"
msgstr "Bên Trong"
#: src/bin/e_configure.c:36
msgid "Composite Style Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Cho Kiểu Đa Hợp"
#: src/bin/e_configure.c:408
msgid "Preferences"
msgstr "Tham Chiếu"
#: src/bin/e_desklock.c:244
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Lỗi - Không hỗ trợ PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:245
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"Không có hỗ trợ PAM nào được tích hợp vào Enlightenment, vì thế<br>khóa bàn "
"bị tắt."
#: src/bin/e_desklock.c:539 src/bin/e_screensaver.c:191
msgid "Activate Presentation Mode?"
msgstr "Kích Hoạt Chế Độ Trình Chiếu?"
#: src/bin/e_desklock.c:542
msgid ""
"You unlocked your desktop too fast.<br><br>Would you like to enable "
"<b>presentation</b> mode and temporarily disable screen saver, lock and "
"power saving?"
msgstr ""
"Bạn mở khóa máy quá nhanh.<br><br>Bạn có muốn bật chế độ<b>trình chiếu</b> "
"đồng thời tạm tắt tiện ích bảo vệ màn hình, khóa và tiết kiệm năng lượng?"
#: src/bin/e_desklock.c:552 src/bin/e_screensaver.c:204
msgid "No, but increase timeout"
msgstr "Không, nhưng hãy tăng thời gian chờ"
#: src/bin/e_desklock.c:554 src/bin/e_screensaver.c:206
msgid "No, and stop asking"
msgstr "Không, và ngừng hỏi"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:210
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính Không Toàn Diện Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:211
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties. Without these, you will have to<br>use the window title "
"instead. This will only<br>work if the window title is the same at<br>the "
"time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"Thiếu tên cửa sổ và các thuộc tính lớp <br>cho cửa sổ nơi mà bạn đang tạo "
"biểu tượng cho nó.<br>Nếu không có những thuộc tính này,<br>bạn sẽ phải sử "
"dụng tiêu đề cửa sổ.<br>Nó sẽ chỉ hoạt động nếu tiêu đề của cửa sổ<br>giống "
"với lúc cửa sổ được tạo ra,<br> và không bị thay đổi."
#: src/bin/e_desktop_editor.c:263
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Bộ Soạn Thảo Cho Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:708 src/bin/e_int_client_prop.c:450
#: src/bin/e_int_client_prop.c:504 src/bin/e_int_config_comp_match.c:380
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desk.c:170
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:896
#: src/modules/conf_menus/e_int_config_menus.c:267
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:134
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:719 src/modules/ibar/e_mod_config.c:138
msgid "Comment"
msgstr "Chú Thích"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:741
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:763 src/bin/e_desktop_editor.c:772
#: src/bin/e_fm_prop.c:505 src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:95
#: src/modules/fileman/e_int_config_mime_edit.c:143
msgid "Icon"
msgstr "Biểu Tượng"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:776
msgid "Generic Name"
msgstr "Tên Tổng Quát"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:782
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:121
msgid "Window Class"
msgstr "Lớp Cửa Sổ"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:788 src/modules/fileman/e_int_config_mime.c:170
msgid "Categories"
msgstr "Phân Loại"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:795
msgid "Mime Types"
msgstr "Kiểu Mime"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:802
msgid "Desktop file"
msgstr "Tập tin chỗ làm việc"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:812 src/bin/e_int_client_prop.c:455
#: src/bin/e_int_client_prop.c:507 src/bin/e_int_config_comp.c:580
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:358
#: src/modules/everything/evry_config.c:376
#: src/modules/everything/evry_plug_files.c:1462
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:127 src/modules/pager/e_mod_config.c:217
#: src/modules/pager_plain/e_mod_config.c:128
#: src/modules/pager_plain/e_mod_config.c:226
#: src/modules/tiling/e_mod_config.c:177
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:360
msgid "General"
msgstr "Tổng Quát"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:815
msgid "Startup Notify"
msgstr "Khởi Động Thông Báo"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:817 src/modules/everything/evry_plug_apps.c:1191
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Chạy Trong Termial"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:819
msgid "Show in Menus"
msgstr "Thể Hiện Trong Danh Mục"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:822 src/bin/e_fm.c:8951 src/bin/e_fm.c:9097
#: src/bin/e_int_client_remember.c:817
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:406
msgid "Options"
msgstr "Tùy Chọn"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:854
#, c-format
msgid "Select an Icon for '%s'"
msgstr "Chọn Một Biểu Tượng cho '%s'"
#: src/bin/e_desktop_editor.c:920
msgid "Select an Executable"
msgstr "Chọn Một tập tin thực thi"
#: src/bin/e_exec.c:494 src/bin/e_exec.c:502 src/bin/e_exec.c:513
#: src/bin/e_exec.c:573 src/bin/e_remember.c:51
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:271
#: src/modules/conf_intl/e_int_config_imc.c:520
msgid "Run Error"
msgstr "Lỗi Chạy"
#: src/bin/e_exec.c:495
msgid "Enlightenment was unable to get current directory"
msgstr "Enlightenment không thể lấy thư mục hiện tại"
#: src/bin/e_exec.c:503
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to change to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể chuyển đến thư mục:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:514
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to restore to directory:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể khôi phục vào thư mục:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:574
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s"
msgstr "Enlightenment không thể tạo ra tiến trình con:<br><br>%s"
#: src/bin/e_exec.c:753
msgid "Application run error"
msgstr "Lỗi Chạy Ứng Dụng"
#: src/bin/e_exec.c:755
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment không thể chạy ứng dụng:<br><br>%s<br><br>Ứng dụng thất bại "
"trong lúc bắt đầu chạy."
#: src/bin/e_exec.c:893
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Lỗi Thực Thi Ứng Dụng"
#: src/bin/e_exec.c:906 src/bin/e_exec.c:908
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s dừng thực thi một cách đột xuất."
#: src/bin/e_exec.c:914
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s."
msgstr "Mã thoát của %i được trả về từ %s."
#: src/bin/e_exec.c:922
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Ngắt."
#: src/bin/e_exec.c:925
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Dừng."
#: src/bin/e_exec.c:929
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Thoát."
#: src/bin/e_exec.c:932
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Dấu Chấm Động."
#: src/bin/e_exec.c:936
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Tắt Không Thể Ngắt."
#: src/bin/e_exec.c:940
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Phân Mảnh."
#: src/bin/e_exec.c:944
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Ống Bị Vỡ."
#: src/bin/e_exec.c:947
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Signal."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Tín Hiệu Chấm Dứt."
#: src/bin/e_exec.c:951
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error."
msgstr "%s bị ngắt bởi một Lỗi Bus."
#: src/bin/e_exec.c:954
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i."
msgstr "%s bị ngắt bởi tín hiệu số %i."
#: src/bin/e_exec.c:1010
msgid ""
"***The remaining output has been truncated. Save the output to view.***\n"
msgstr "***Phần còn lại của bộ xuất đã bị cắt. Lưu bộ xuất vào tầm nhìn.***\n"
#: src/bin/e_exec.c:1069 src/bin/e_exec.c:1147 src/bin/e_exec.c:1154
msgid "Error Logs"
msgstr "Bản Ghi Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1075 src/bin/e_exec.c:1155
msgid "There was no error message."
msgstr "Không có thông điệp lỗi."
#: src/bin/e_exec.c:1079 src/bin/e_exec.c:1162
msgid "Save This Message"
msgstr "Lưu Thông Điệp Này"
#: src/bin/e_exec.c:1084 src/bin/e_exec.c:1087 src/bin/e_exec.c:1167
#: src/bin/e_exec.c:1170
#, c-format
msgid "This error log will be saved as %s/%s.log"
msgstr "Bản ghi của lỗi này sẽ đươc lưu %s/%s.log"
#: src/bin/e_exec.c:1113
msgid "Error Information"
msgstr "Thông Tin Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1121
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Thông Tin Tín Hiệu Lỗi"
#: src/bin/e_exec.c:1131 src/bin/e_exec.c:1138
msgid "Output Data"
msgstr "Dữ Liệu Đầu Ra"
#: src/bin/e_exec.c:1139
msgid "There was no output."
msgstr "Không có đầu ra."
#: src/bin/e_fm.c:1075
msgid "Nonexistent path"
msgstr "Đường dẫn không tồn tại"
#: src/bin/e_fm.c:1078
#, c-format
msgid "%s doesn't exist."
msgstr "%s không tồn tại."
#: src/bin/e_fm.c:2890 src/bin/e_fm.c:3883
#, c-format
msgid "%u file"
msgid_plural "%u files"
msgstr[0] "%u tập tin"
msgstr[1] "%u tập tin"
#: src/bin/e_fm.c:3133
msgid "Mount Error"
msgstr "Lỗi Gắn"
#: src/bin/e_fm.c:3133
msgid "Can't mount device"
msgstr "Không thể gắn thiết bị"
#: src/bin/e_fm.c:3149
msgid "Unmount Error"
msgstr "Lỗi Tháo Ra"
#: src/bin/e_fm.c:3149
msgid "Can't unmount device"
msgstr "Không thể tháo thiết bị"
#: src/bin/e_fm.c:3164
msgid "Eject Error"
msgstr "Lỗi Đẩy Ra"
#: src/bin/e_fm.c:3164
msgid "Can't eject device"
msgstr "Không thể đẩy thiết bị ra"
#: src/bin/e_fm.c:6668 src/bin/e_fm.c:6703 src/bin/e_fm.c:6806
#: src/bin/e_fm.c:9660 src/bin/e_fm.c:9675 src/bin/e_fm.c:9810
#: src/bin/e_fm.c:9815 src/bin/e_fm.c:9831 src/bin/e_fm.c:9836
#: src/bin/e_fm.c:10484 src/bin/e_fm.c:10488 src/bin/e_fm.c:10492
#: src/bin/e_fm.c:10520 src/bin/e_fm.c:10525 src/bin/e_fm.c:10529
#: src/bin/e_fm.c:10588 src/bin/e_fm.c:10818 src/bin/e_fm_prop.c:254
#: src/bin/e_shelf.c:2164 src/modules/pager/e_mod_main.c:2045
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2844
msgid "Error"
msgstr "Lỗi"
#: src/bin/e_fm.c:6668 src/bin/e_fm.c:6703
#, c-format
msgid "The recent DND operation requested for '%s' has failed."
msgstr "Tác vụ DND gần đây yêu cầu cho '%s' bị thất bại."
#: src/bin/e_fm.c:6806
msgid "A link to the requested URL already exists!"
msgstr "Đã tồn tại một liên kết cho URL được yêu cầu!"
#: src/bin/e_fm.c:8871 src/modules/fileman/e_mod_config.c:367
msgid "Case Sensitive"
msgstr "Nhạy Với Chữ In Hoa"
#: src/bin/e_fm.c:8877 src/modules/fileman/e_mod_config.c:370
msgid "Sort By Extension"
msgstr "Sắp Xếp Theo Phần Mở Rộng"
#: src/bin/e_fm.c:8883 src/modules/fileman/e_mod_config.c:373
msgid "Sort By Modification Time"
msgstr "Sắp Xếp Theo Thời Gian Thay Đổi"
#: src/bin/e_fm.c:8889 src/modules/fileman/e_mod_config.c:376
msgid "Sort By Size"
msgstr "Sắp Xếp Theo Kích Cỡ"
#: src/bin/e_fm.c:8898 src/modules/fileman/e_mod_config.c:384
msgid "Directories First"
msgstr "Các Thư Mục Trước"
#: src/bin/e_fm.c:8904 src/modules/fileman/e_mod_config.c:388
msgid "Directories Last"
msgstr "Các Thư Mục Sau Cùng"
#: src/bin/e_fm.c:8935 src/bin/e_fm.c:9081
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:312
msgid "View Mode"
msgstr "Chế Độ Xem"
#: src/bin/e_fm.c:8944 src/bin/e_fm.c:9090
#: src/modules/everything/evry_config.c:501
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:392
msgid "Sorting"
msgstr "Sắp Xếp"
#: src/bin/e_fm.c:8962 src/bin/e_fm.c:9108
msgid "Refresh View"
msgstr "Làm Mới Tầm Nhìn"
#: src/bin/e_fm.c:8973 src/bin/e_fm.c:9120
msgid "New..."
msgstr "Tạo Mới..."
#: src/bin/e_fm.c:8993 src/bin/e_fm.c:9142 src/bin/e_fm.c:9178
msgid "Actions..."
msgstr "Tác Vụ..."
#: src/bin/e_fm.c:9012 src/bin/e_fm.c:9226
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
#: src/bin/e_fm.c:9020 src/bin/e_fm.c:9234 src/bin/e_fm.c:11781
msgid "Link"
msgstr "Liên Kết"
#: src/bin/e_fm.c:9199
msgid "Cut"
msgstr "Cắt"
#: src/bin/e_fm.c:9213 src/bin/e_fm.c:11768
msgid "Copy"
msgstr "Sao Chép"
#: src/bin/e_fm.c:9288 src/bin/e_fm.c:10996 src/bin/e_shelf.c:1635
#: src/bin/e_shelf.c:2296
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:201
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:261
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:240
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:294
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:789
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:135
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:339
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:317
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:139
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:394
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:187
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:116 src/modules/ibar/e_mod_config.c:209
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:276
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:304
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: src/bin/e_fm.c:9296 src/bin/e_fm.c:10646 src/bin/e_shelf.c:2291
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:142
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:226
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:273
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:301
msgid "Rename"
msgstr "Đổi Tên"
#: src/bin/e_fm.c:9315
msgid "Unmount"
msgstr "Tháo Ra"
#: src/bin/e_fm.c:9320
msgid "Mount"
msgstr "Gắn"
#: src/bin/e_fm.c:9325
msgid "Eject"
msgstr "Đẩy Ra"
#: src/bin/e_fm.c:9339 src/bin/e_int_client_remember.c:796
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1596
msgid "Properties"
msgstr "Thuộc Tính"
#: src/bin/e_fm.c:9347
msgid "Application Properties"
msgstr "Thuộc Tính Ứng Dụng"
#: src/bin/e_fm.c:9355 src/bin/e_fm_prop.c:115
msgid "File Properties"
msgstr "Thuộc Tính Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9559
msgid "Use default"
msgstr "Sử dụng giá trị mặc định"
#: src/bin/e_fm.c:9588 src/modules/fileman/e_mod_config.c:317
msgid "Grid Icons"
msgstr "Lưới Biểu Tượng"
#: src/bin/e_fm.c:9596 src/modules/fileman/e_mod_config.c:319
msgid "Custom Icons"
msgstr "Tùy Biến Biểu Tượng"
#: src/bin/e_fm.c:9604 src/modules/everything/evry_config.c:428
#: src/modules/everything/evry_config.c:458
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:327
msgid "List"
msgstr "Danh Sách"
#: src/bin/e_fm.c:9612 src/modules/everything/evry_config.c:456
msgid "Default View"
msgstr "Tầm Nhìn Mặc Định"
#: src/bin/e_fm.c:9633
#, c-format
msgid "Icon Size (%d)"
msgstr "Kích Thước Biểu Tượng (%d)"
#: src/bin/e_fm.c:9660
msgid "Could not create a directory!"
msgstr "Không thể tạo một thư mục!"
#: src/bin/e_fm.c:9675
msgid "Could not create a file!"
msgstr "Không thể tạo một tập tin!"
#: src/bin/e_fm.c:9691 src/bin/e_fm.c:9729
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:204
msgid "New Directory"
msgstr "Tạo Mới Thư Mục"
#: src/bin/e_fm.c:9691 src/bin/e_fm.c:9729
msgid "New File"
msgstr "Tạo Mới Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9810 src/bin/e_fm.c:9831
msgid "Already creating a new file for this directory!"
msgstr "Đã tạo một tập tin mới cho thư mục này!"
#: src/bin/e_fm.c:9815 src/bin/e_fm.c:9836
#, c-format
msgid "%s can't be written to!"
msgstr "%s không thể viết vào!"
#: src/bin/e_fm.c:9855
msgid "Directory"
msgstr "Thư Mục"
#: src/bin/e_fm.c:9860
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:312
msgid "File"
msgstr "Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9891
msgid "Inherit parent settings"
msgstr "Thừa kế các thiết lập từ cha"
#: src/bin/e_fm.c:9900
msgid "Show Hidden Files"
msgstr "Hiển Thị Các Tập Tin Ẩn"
#: src/bin/e_fm.c:9912
msgid "Remember Ordering"
msgstr "Ghi Nhớ Thứ Tự"
#: src/bin/e_fm.c:9921
msgid "Sort Now"
msgstr "Sắp Xếp Ngay Bây Giờ"
#: src/bin/e_fm.c:9929
msgid "Single Click Activation"
msgstr "Kích Hoạt Bằng Nhấp Chuột Đơn"
#: src/bin/e_fm.c:9940 src/modules/fileman/e_mod_config.c:404
msgid "Secure Deletion"
msgstr "Xóa Một Cách An Toàn"
#: src/bin/e_fm.c:9953 src/modules/fileman/e_mod_config.c:123
msgid "File Manager Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Quản Lý Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:9958
msgid "File Icon Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Biểu Tượng Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:10035 src/bin/e_fm.c:10256
msgid "Set background..."
msgstr "Đặt màn hình nền..."
#: src/bin/e_fm.c:10043
msgid "Clear background"
msgstr "Xóa màn hình nền"
#: src/bin/e_fm.c:10050 src/bin/e_fm.c:10284
msgid "Set overlay..."
msgstr "Đặt lớp phủ..."
#: src/bin/e_fm.c:10056
msgid "Clear overlay"
msgstr "Xóa lớp phủ"
#: src/bin/e_fm.c:10378 src/bin/e_fm.c:10743
#, c-format
msgid "Rename %s to:"
msgstr "Đổi tên của %s thành:"
#: src/bin/e_fm.c:10380 src/bin/e_fm.c:10744
msgid "Rename File"
msgstr "Đổi Tên Tập Tin"
#: src/bin/e_fm.c:10484 src/bin/e_fm.c:10520
#, c-format
msgid "%s already exists!"
msgstr "%s đã tồn tại!"
#: src/bin/e_fm.c:10488 src/bin/e_fm.c:10525
#, c-format
msgid "%s could not be renamed because it is protected"
msgstr "%s không thể đổi tên vì nó được bảo vệ"
#: src/bin/e_fm.c:10492 src/bin/e_fm.c:10529
msgid "Internal filemanager error :("
msgstr "Lỗi bên trong của bộ quản lý tập tin :("
#: src/bin/e_fm.c:10584 src/bin/e_fm.c:10810
msgid "Retry"
msgstr "Thử Lại"
#: src/bin/e_fm.c:10585 src/bin/e_fm.c:10811 src/bin/e_fm.c:11789
msgid "Abort"
msgstr "Thoát"
#: src/bin/e_fm.c:10645
msgid "No to all"
msgstr "Không với tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10648
msgid "Yes to all"
msgstr "Có với tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10651
msgid "Warning"
msgstr "Cảnh Báo"
#: src/bin/e_fm.c:10654
#, c-format
msgid "File already exists, overwrite?<br><hilight>%s</hilight>"
msgstr "Tập tin đã tồn tại, ghi đè?<br><hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/e_fm.c:10813
msgid "Move Source"
msgstr "Di Chuyển Nguồn"
#: src/bin/e_fm.c:10814
msgid "Ignore this"
msgstr "Bỏ qua cái này"
#: src/bin/e_fm.c:10815
msgid "Ignore all"
msgstr "Bỏ qua tất cả"
#: src/bin/e_fm.c:10820
#, c-format
msgid "An error occurred while performing an operation.<br>%s"
msgstr "Lỗi xay ra trong lúc thực hiện tác vụ.<br>%s"
#: src/bin/e_fm.c:10999
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Xác Nhận Xóa"
#: src/bin/e_fm.c:11009
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:11014
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br><hilight>all</hilight> the %d files "
"in<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm.c:11024
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected file in<br><hilight>%s</"
"hilight>?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to delete<br>the %d selected files in<br><hilight>%s</"
"hilight>?"
msgstr[0] ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin được chọn "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
msgstr[1] ""
"Bạn có thật sự muốn xóa<br><hilight>tất cả</hilight> %d tập tin được chọn "
"trong<br><hilight>%s</hilight>?"
#: src/bin/e_fm_device.c:59
#, c-format
msgid "%s %s—%s"
msgstr "%s %s—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:66 src/bin/e_fm_device.c:73
#, c-format
msgid "%s—%s"
msgstr "%s—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:78
#, c-format
msgid "Flash Card—%s"
msgstr "Tờ Tranh Phiếu—%s"
#: src/bin/e_fm_device.c:80
#, c-format
msgid "Unknown Volume"
msgstr "Không Rõ Âm Lượng"
#: src/bin/e_fm_device.c:340
msgid "Removable Device"
msgstr "Thiết Bị Có Thể Tháo Ra Được"
#: src/bin/e_fm_prop.c:255
#, c-format
msgid "Cannot change permissions: %s"
msgstr "Không thể thay đổi quyền: %s"
#: src/bin/e_fm_prop.c:392 src/bin/e_int_config_comp_match.c:134
#: src/bin/e_shelf.c:996 src/bin/e_shelf.c:2184
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:316
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:147
msgid "Name:"
msgstr "Tên:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:400
msgid "Location:"
msgstr "Vị Trí:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:408 src/bin/e_widget_filepreview.c:353
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:413 src/bin/e_widget_filepreview.c:467
msgid "Size:"
msgstr "Kích Thước:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:416
msgid "Occupied blocks on disk:"
msgstr "Chiếm số khối trên đĩa:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:424
msgid "Last Accessed:"
msgstr "Lần Truy Cập Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:432
msgid "Last Modified:"
msgstr "Lần Thay Đổi Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:440
msgid "Last Modified Permissions:"
msgstr "Lần Thay Đổi Các Quyền Cuối Cùng:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:448
msgid "File Type:"
msgstr "Loại Tập Tin:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:456
msgid "Permissions"
msgstr "Quyền"
#: src/bin/e_fm_prop.c:461 src/bin/e_fm_prop.c:470 src/bin/e_fm_prop.c:479
msgid "read"
msgstr "đọc"
#: src/bin/e_fm_prop.c:463 src/bin/e_fm_prop.c:472 src/bin/e_fm_prop.c:481
msgid "write"
msgstr "ghi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:465 src/bin/e_fm_prop.c:474 src/bin/e_fm_prop.c:483
msgid "execute"
msgstr "thực thi"
#: src/bin/e_fm_prop.c:468
msgid "Group:"
msgstr "Nhóm:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:477
msgid "Others:"
msgstr "Khác:"
#: src/bin/e_fm_prop.c:490 src/bin/e_import_config_dialog.c:479
#: src/bin/e_widget_fsel.c:348
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:214
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_xsettings.c:502
msgid "Preview"
msgstr "Xem Trước"
#: src/bin/e_fm_prop.c:537 src/modules/bluez4/e_mod_main.c:192
#: src/modules/everything/evry_config.c:424
msgid "Default"
msgstr "Mặc Định"
#: src/bin/e_fm_prop.c:540
msgid "Thumbnail"
msgstr "Hình Nhỏ"
#: src/bin/e_fm_prop.c:543
#: src/modules/conf_display/e_int_config_desklock.c:400
msgid "Custom"
msgstr "Tùy Biến"
#: src/bin/e_fm_prop.c:553
msgid "Use this icon for all files of this type"
msgstr "Sử dụng biểu tượng này cho tất cả các tập tin loại này"
#: src/bin/e_fm_prop.c:561
msgid "Link Information"
msgstr "Thông Tin Liên Kết"
#: src/bin/e_fm_prop.c:568
msgid "This link is broken."
msgstr "Liên kết này bị đứt quãng."
#: src/bin/e_fm_prop.c:623
msgid "Select an Image"
msgstr "Chọn Một Ảnh"
#: src/bin/e_gadcon.c:1422
msgid "Gadget error"
msgstr "Lỗi Gadget"
#: src/bin/e_gadcon.c:1422
#, c-format
msgid "%s does not support disabling autoscrolling"
msgstr "%s không hỗ trợ tắt việc tự động cuộn"
#: src/bin/e_gadcon.c:1698 src/bin/e_int_client_menu.c:144
msgid "Move to"
msgstr "Di chuyển đến"
#: src/bin/e_gadcon.c:1766
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Nội dung được cuộn tự động"
#: src/bin/e_gadcon.c:1779 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1070
msgid "Plain"
msgstr "Thô"
#: src/bin/e_gadcon.c:1792 src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1078
msgid "Inset"
msgstr "Trang Dời"
#: src/bin/e_gadcon.c:1817 src/bin/e_int_gadcon_config.c:696
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:754 src/bin/e_widget_config_list.c:66
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:315
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:336
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:356
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:97
#: src/modules/gadman/e_mod_gadman.c:1130
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:342
msgid "Remove"
msgstr "Loại Bỏ"
#: src/bin/e_gadcon.c:2554
msgid "Stop moving"
msgstr "Ngừng di chuyển"
#: src/bin/e_gadcon.c:3201
msgid "Insufficent gadcon support"
msgstr "Hỗ trợ gadcon không đầy đủ"
#: src/bin/e_gadcon.c:3202
#, c-format
msgid "Module %s needs to support %s"
msgstr "Mô-Đun %s cần hỗ trợ %s"
#: src/bin/e_grab_dialog.c:3
msgid ""
"Please press key combination,<br><br>or <hilight>Escape</hilight> to abort."
msgstr ""
"Xin Hãy nhấn tổ hợp phím,<br><br>hoặc<hilight>Escape</hilight> để thoát."
#: src/bin/e_grab_dialog.c:5
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:7
msgid ""
"Please hold any modifier you want<br>and press any button on your mouse,"
"<br>or roll a wheel, to assign mouse binding.<br>Press <hilight>Escape</"
"hilight> to abort."
msgstr ""
"Xin hãy nhấn giữ bất cứ phím thay đổi mà bạn muốn<br>và nhấn bất cứ nút nào "
"trên con trỏ,<br>hoặc cuộn phím cuộn con trỏ, để gán tác vụ kết dính con trỏ."
"<br>Nhấn <hilight>Escape</hilight> để thoát."
#: src/bin/e_grab_dialog.c:117
msgid "Mouse Binding Combination"
msgstr "Việc Kết Hợp Kết Dính Con Trỏ"
#: src/bin/e_grab_dialog.c:124
msgid "Key Binding Combination"
msgstr "Việc Kết Dính Phím"
#: src/bin/e_hints.c:182
msgid ""
"A previous instance of Enlightenment is still active\n"
"on this screen. Aborting startup.\n"
msgstr ""
"Một thực thể trước đó của Enlightenment vẫn còn tồn tại\n"
"trong màn hình này. Khởi động bị thoát.\n"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:293
msgid "Picture Import Error"
msgstr "Lỗi Nhập Bức Ảnh"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:294
msgid ""
"Enlightenment was unable to import the picture<br>due to conversion errors."
msgstr "Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br>do lỗi chuyển đổi."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:350 src/bin/e_import_config_dialog.c:360
#: src/bin/e_import_dialog.c:73 src/bin/e_import_dialog.c:83
msgid "Import Error"
msgstr "Lỗi Nhập"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:351 src/bin/e_import_dialog.c:74
msgid "Enlightenment was unable to import the image<br>due to a copy error."
msgstr "Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br>do lỗi sao chép."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:361 src/bin/e_import_dialog.c:84
msgid ""
"Enlightenment was unable to import the image.<br><br>Are you sure this is a "
"valid image?"
msgstr ""
"Enlightenment không thể nhập bức ảnh này<br><br>Bạn có chắc đây là bức ảnh "
"hợp lệ?"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:461
msgid "Import Settings..."
msgstr "Nhập Các Thiết Lập..."
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:493
msgid "Fill and Stretch Options"
msgstr "Các Tùy Chọn Làm Đầy và Kéo Giãn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:495
msgid "Stretch"
msgstr "Kéo Giãn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:499 src/bin/e_int_client_menu.c:1184
#: src/bin/e_int_client_prop.c:240
#, c-format
msgid "Center"
msgstr "Trung Tâm"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:503
msgid "Tile"
msgstr "Lát Gạch"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:508
msgid "Within"
msgstr "Bên Trong"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:512
msgid "Fill"
msgstr "Làm Đầy"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:516
msgid "Pan"
msgstr "Di Chuyển"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:524
msgid "File Quality"
msgstr "Chất Lượng Tập Tin"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:525
msgid "Use original file"
msgstr "Sử dụng tập tin nguồn"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:527
#, c-format
msgid "%3.0f%%"
msgstr "%3.0f%%"
#: src/bin/e_import_config_dialog.c:532
msgid "Fill Color"
msgstr "Làm Đầy Màu"
#: src/bin/e_import_dialog.c:164
msgid "Select a Picture..."
msgstr "Chọn Một Bức Tranh..."
#: src/bin/e_import_dialog.c:196
msgid "Use"
msgstr "Sử Dụng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:66
msgid "Window Locks"
msgstr "Khóa Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Khóa Tổng Quát"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:286
msgid "Prevent this window from moving on its own"
msgstr "Chống cửa sổ này tự ý di chuyển"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:288
msgid "Prevent this window from being changed by me"
msgstr "Chống cửa sổ này bị thay đổi bởi tôi"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:290
msgid "Prevent this window from being closed"
msgstr "Chống cửa sổ này bị đóng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Không cho phép thay đổi viền của của cửa sổ này"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:295
msgid "Remember the locks for this window"
msgstr "Nhớ các khóa cho cửa sổ này"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:309 src/bin/e_int_client_locks.c:328
msgid "Prevent Changes In:"
msgstr "Ngăn Cản Các Thay Đổi Ở:"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:310 src/bin/e_int_client_locks.c:329
#: src/bin/e_int_client_remember.c:742 src/bin/e_int_shelf_config.c:205
msgid "Position"
msgstr "Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:312 src/bin/e_int_client_locks.c:331
#: src/bin/e_int_client_remember.c:745 src/bin/e_int_shelf_config.c:216
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:149
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:444
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:674
msgid "Size"
msgstr "Kích Thước"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:314 src/bin/e_int_client_locks.c:333
#: src/bin/e_int_client_menu.c:799 src/bin/e_int_client_prop.c:506
#: src/bin/e_int_client_remember.c:748 src/bin/e_int_shelf_config.c:163
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_focus.c:310
msgid "Stacking"
msgstr "Xếp Chồng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:316 src/bin/e_int_client_locks.c:335
msgid "Iconified state"
msgstr "Trạng thái biểu tượng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:318 src/bin/e_int_client_locks.c:337
#: src/bin/e_int_client_remember.c:760
msgid "Stickiness"
msgstr "Dính"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:320 src/bin/e_int_client_locks.c:339
#: src/bin/e_int_client_remember.c:766
msgid "Shaded state"
msgstr "Trạng thái có bóng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:322 src/bin/e_int_client_locks.c:341
msgid "Maximized state"
msgstr "Trạng thái cực đại"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:324 src/bin/e_int_client_locks.c:343
#: src/bin/e_int_client_remember.c:769
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Trạng thái toàn màn hình"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:326
msgid "Program Locks"
msgstr "Các Khóa Chương Trình"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:345 src/bin/e_int_client_remember.c:754
msgid "Border style"
msgstr "Kiểu viền"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:347
msgid "User Locks"
msgstr "Các Khóa Người Sử Dụng"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:349
msgid "Prevent:"
msgstr "Ngăn Cản:"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:350
msgid "Closing the window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:352
msgid "Logging out while this window is open"
msgstr "Thoát ra trong lúc cửa sổ này còn đang mở"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:354
msgid "Behavior Locks"
msgstr "Các Khóa Hành Vi"
#: src/bin/e_int_client_locks.c:358
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Nhớ Các Khóa Này"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:131
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:332
msgid "Window"
msgstr "Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:155
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:703
msgid "Align"
msgstr "Căn Chỉnh"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:162 src/bin/e_int_client_menu.c:1353
msgid "Always on Top"
msgstr "Luôn Luôn Ở Trên Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:178 src/bin/e_int_client_prop.c:511
msgid "Sticky"
msgstr "Dính"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:193
msgid "Shade"
msgstr "Bóng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:207 src/bin/e_int_config_comp_match.c:474
msgid "Borderless"
msgstr "Không Có Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:221 src/bin/e_int_menus.c:1146
msgid "Composite"
msgstr "Đa Hợp"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:231
msgid "Unredirected"
msgstr "Không Được Đổi Hướng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:425 src/bin/e_int_client_prop.c:516
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:523
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_window_geometry.c:208
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn Màn Hình"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:493
msgid "Unmaximize"
msgstr "Không Cực Đại"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:676
msgid "Edit Icon"
msgstr "Chỉnh Sửa Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:684
msgid "Create Icon"
msgstr "Tạo Mới Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:692
msgid "Add to Favorites Menu"
msgstr "Thêm Vào Danh Mục Ưa Thích"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:697
msgid "Add to IBar"
msgstr "Thêm Vào IBar"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:705
msgid "Create Keyboard Shortcut"
msgstr "Tạo Phím Tắt"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:712
msgid "Edit Color Scheme"
msgstr "Thay Đổi Lược Đồ Màu Sắc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:758
#: src/modules/everything/evry_plug_windows.c:441
msgid "Iconify"
msgstr "Chuyển Sang Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:771
msgid "Move with keyboard"
msgstr "Di chuyển bằng phím"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:785
msgid "Resize with keyboard"
msgstr "Thay đổi kích thước bằng bàn phím"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:808
msgid "Skip"
msgstr "Bỏ Qua"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:818 src/modules/conf_theme/e_mod_main.c:57
msgid "Border"
msgstr "Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:830 src/bin/e_int_client_remember.c:653
#: src/bin/e_int_client_remember.c:751
msgid "Locks"
msgstr "Khóa"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:838
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_dialogs.c:128
msgid "Remember"
msgstr "Ghi Nhớ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:860
msgid "ICCCM/NetWM"
msgstr "ICCCM/NetWM"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1019 src/bin/e_int_client_menu.c:1178
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:288
msgid "Alignment"
msgstr "Căn Chỉnh"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1020
msgid "Click an object to align with."
msgstr "Nhấp một đối tượng để căn chỉnh."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1191
msgid "On window..."
msgstr "Trong cửa sổ..."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1195 src/bin/e_shelf.c:70
msgid "Top"
msgstr "Trên Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1202 src/bin/e_int_client_menu.c:1213
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1224 src/bin/e_int_client_menu.c:1235
msgid "Of window..."
msgstr "Của cửa sổ..."
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1206 src/bin/e_shelf.c:68
msgid "Left"
msgstr "Bên Trái"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1217 src/bin/e_shelf.c:69
msgid "Right"
msgstr "Bên Phải"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1228 src/bin/e_shelf.c:71
msgid "Bottom"
msgstr "Dưới Cùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1262
#, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Màn Hình %d"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1364 src/bin/e_int_client_prop.c:159
#: src/bin/e_int_client_prop.c:181 src/bin/e_int_config_comp_match.c:97
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:432
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:100
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:264
#: src/modules/notification/e_mod_config.c:104
#, c-format
msgid "Normal"
msgstr "Bình Thường"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1375
msgid "Always Below"
msgstr "Luôn Luôn Bên Dưới"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1419
msgid "Pin to Desktop"
msgstr "Gắn Vào Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1430
msgid "Unpin from Desktop"
msgstr "Tháo Ra Khỏi Chỗ Làm Việc"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1518
msgid "Select Border Style"
msgstr "Chọn Kiểu Viền"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1530
msgid "Use Enlightenment Default Icon Preference"
msgstr "Sử Dụng Tham Chiếu Biểu Tượng Mặc Định Của Enlightenment"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1538
msgid "Use Application Provided Icon"
msgstr "Sử Dụng Biểu Tượng Được Cung Cấp Bởi Ứng Dụng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1546
msgid "Use User Defined Icon"
msgstr "Sử Dụng Biểu Tượng Được Định Nghĩa Bởi Người Dùng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1555 src/bin/e_int_client_remember.c:784
msgid "Offer Resistance"
msgstr "Đưa Ra Sự Đề Kháng"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1616
msgid "Window List"
msgstr "Danh Sách Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1626 src/modules/pager/e_mod_main.c:291
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2110 src/modules/pager/e_mod_main.c:2117
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2124 src/modules/pager/e_mod_main.c:2126
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2128 src/modules/pager/e_mod_main.c:2130
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:2132 src/modules/pager/e_mod_main.c:2134
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:275
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2927
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2934
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2941
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2943
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2945
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2947
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2949
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:2951
msgid "Pager"
msgstr "Bộ Trang"
#: src/bin/e_int_client_menu.c:1636 src/modules/wizard/page_180.c:24
msgid "Taskbar"
msgstr "Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:111 src/bin/e_int_client_prop.c:118
#: src/bin/e_int_client_prop.c:125 src/bin/e_moveresize.c:104
#: src/bin/e_moveresize.c:149 src/bin/e_widget_filepreview.c:85
#, c-format
msgid "%i×%i"
msgstr "%i×%i"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:132
#, c-format
msgid "%i,%i"
msgstr "%i,%i"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:141
#, c-format
msgid "%1.3f"
msgstr "%1.3f"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:144
#, c-format
msgid "%1.3f–%1.3f"
msgstr "%1.3f–%1.3f"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:155 src/bin/e_int_client_prop.c:177
#, c-format
msgid "Withdrawn"
msgstr "Hủy Bỏ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:163 src/bin/e_int_client_prop.c:185
#, c-format
msgid "Iconic"
msgstr "Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:220
#, c-format
msgid "Forget/Unmap"
msgstr "Quên/Không Ánh Xạ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:224
#, c-format
msgid "Northwest"
msgstr "Tây Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:228
#, c-format
msgid "North"
msgstr "Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:232
#, c-format
msgid "Northeast"
msgstr "Đông Bắc"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:236
#, c-format
msgid "West"
msgstr "Tây"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:244
#, c-format
msgid "East"
msgstr "Đông"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:248
#, c-format
msgid "Southwest"
msgstr "Tây Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:252
#, c-format
msgid "South"
msgstr "Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:256
#, c-format
msgid "Southeast"
msgstr "Đông Nam"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:260
#, c-format
msgid "Static"
msgstr "Tĩnh"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:303 src/modules/clock/e_mod_config.c:103
#: src/modules/clock/e_mod_config.c:143
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:360
#: src/modules/conf_performance/e_int_config_powermanagement.c:196
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:313
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:436
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:670
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:703
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:199
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:253
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_transitions.c:285
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:117
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:130
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:144
msgid "None"
msgstr "Không Gì Cả"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:307
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:321
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:480
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:674
msgid "Above"
msgstr "Bên Trên"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:311
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:323
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:491
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:675
msgid "Below"
msgstr "Phía Dưới"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:390
msgid "ICCCM Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính ICCCM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:392
msgid "NetWM"
msgstr "NetWM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:398
msgid "NetWM Properties"
msgstr "Các Thuộc Tính NetWM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:400
msgid "ICCCM"
msgstr "ICCCM"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:451 src/bin/e_int_config_comp_match.c:390
msgid "Class"
msgstr "Lớp"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:452 src/bin/e_int_client_prop.c:505
msgid "Icon Name"
msgstr "Tên Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:453
msgid "Machine"
msgstr "Máy"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:454 src/bin/e_int_config_comp_match.c:399
msgid "Role"
msgstr "Nhiệm Vụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:458
msgid "Minimum Size"
msgstr "Kích Thước Tối Thiểu"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:459
msgid "Maximum Size"
msgstr "Kích Thước Tối Đa"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:460
msgid "Base Size"
msgstr "Kích Thước Cơ Bản"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:461
msgid "Resize Steps"
msgstr "Bước Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:462 src/modules/wizard/page_050.c:128
msgid "Sizing"
msgstr "Thay Đổi Kích Cỡ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:465
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Khuôn Dạng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:466
msgid "Initial State"
msgstr "Trạng Thái Khởi Tạo"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:467
msgid "State"
msgstr "Trạng Thái"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:468
msgid "Window ID"
msgstr "ID Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:469
msgid "Window Group"
msgstr "Nhóm Của Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:470
msgid "Transient For"
msgstr "Tạm Thời Cho"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:471
msgid "Client Leader"
msgstr "Lãnh Đạo Chương Trình Khách"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:472
msgid "Gravity"
msgstr "Trọng Lực"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:474
msgid "States"
msgstr "Các Trạng Thái"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:477
msgid "Take Focus"
msgstr "Lấy Tập Trung"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:478 src/bin/e_int_config_comp_match.c:500
msgid "Accepts Focus"
msgstr "Chấp Nhận Tập Trung"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:479
msgid "Urgent"
msgstr "Khẩn Cấp"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:480
msgid "Request Delete"
msgstr "Yêu Cầu Xóa"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:481
msgid "Request Position"
msgstr "Yêu Cầu Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:482 src/bin/e_int_client_prop.c:517
#: src/bin/e_int_config_modules.c:58 src/bin/e_int_menus.c:270
#: src/bin/e_shelf.c:2262 src/modules/backlight/e_mod_main.c:259
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:188 src/modules/clock/e_mod_main.c:358
#: src/modules/clock/e_mod_main.c:587 src/modules/conf/e_conf.c:113
#: src/modules/conf/e_conf.c:124 src/modules/conf/e_mod_main.c:101
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:17
#: src/modules/conf_interaction/e_int_config_mouse.c:146
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:149
#: src/modules/connman/e_mod_main.c:430 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:443
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:497
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:679
#: src/modules/everything/evry_plug_settings.c:183
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:493 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1589
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:356 src/modules/ibox/e_mod_main.c:728
#: src/modules/mixer/e_mod_main.c:514 src/modules/music-control/ui.c:277
#: src/modules/packagekit/e_mod_main.c:48 src/modules/pager/e_mod_main.c:885
#: src/modules/pager_plain/e_mod_main.c:870 src/modules/tasks/e_mod_main.c:767
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:230
#: src/modules/tiling/e_mod_tiling.c:1700 src/modules/wizard/page_150.c:69
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:330
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_main.c:364
msgid "Settings"
msgstr "Các Thiết Lập"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:510 src/bin/e_int_config_comp_match.c:536
msgid "Modal"
msgstr "Kiểu Mẫu"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:512
msgid "Shaded"
msgstr "Có Bóng"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:513 src/bin/e_int_client_remember.c:781
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:338
msgid "Skip Taskbar"
msgstr "Bỏ Qua Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_client_prop.c:514 src/bin/e_int_client_remember.c:778
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:341
msgid "Skip Pager"
msgstr "Bỏ Qua Bộ Trang"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:85 src/bin/e_int_client_remember.c:110
msgid "Window Remember"
msgstr "Nhớ Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:337
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Các thuộc tính của cửa sổ không phải là bộ đơn nhất"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:340
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Bạn đang yêu cầu Enlightenment nhớ áp dụng<br>các thuộc tính (như là kích "
"thước, vị trí, kiểu viền, vân vân.)<br>cho một cửa sổ <hilight>không có các "
"thuộc tính đơn nguyên</hilight>.<br><br>Điều này có nghĩa là nó sẽ chia sẻ "
"các thuộc tính Tên/Lớp, Thuộc Tính Tạm Thời, Nhiệm Vụ, vân vân<br>với nhiều "
"hơn một cửa sổ trong màn hình và <br>các thuộc tính đã nhớ cho cửa sổ này sẽ "
"được áp dụng<br>cho các cửa sổ khác có cùng thuộc tính.<br><br>Đây là cảnh "
"báo cho trường hợp bạn không cố ý làm điều này.<br>Nếu bạn vẫn muốn, đơn "
"giản hãy nhấn nút <hilight>Áp Dụng</hilight> hoặc<hilight>Đồng Ý</"
"hilight><br>và các thiết lập của bạn sẽ được chấp nhận. Nhấn <hilight>Hủy</"
"hilight> nếu<br>bạn không chắc chắn và sẽ không có gì ảnh hưởng."
#: src/bin/e_int_client_remember.c:540
msgid "No match properties set"
msgstr "Không khớp với bộ thuộc tính"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:543
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Bạn đang yêu cầu Enlightenment nhớ áp dụng<br>các thuộc tính (như là kích "
"thước, vị trí, kiểu viền, vân vân.)<br>cho một cửa sổ <hilight>nhưng không "
"chỉ ra cách nhớ nó</hilight>.<br><br>Bạn phải chỉ ra ít nhất một cách ghi "
"nhớ cửa sổ này."
#: src/bin/e_int_client_remember.c:649
msgid "Nothing"
msgstr "Không Gì Cả"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:651
msgid "Size and Position"
msgstr "Kích Thước và Vị Trí"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:655
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Kích Thước, Vị Trí và Các Khóa"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:657 src/modules/conf/e_mod_main.c:252
#: src/modules/everything/evry_gadget.c:628
#: src/modules/everything/evry_plug_aggregator.c:313
#: src/modules/everything/evry_view.c:1618 src/modules/shot/e_mod_main.c:754
msgid "All"
msgstr "Tất Cả"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:675
msgid "Window name"
msgstr "Tên cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:687
msgid "Window class"
msgstr "Lớp cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:711
msgid "Window Role"
msgstr "Nhiệm vụ cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:725
msgid "Window type"
msgstr "Loại cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:733
msgid "wildcard matches are allowed"
msgstr "Các so trùng ký tự đại diện được cho phép"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:735
msgid "Transience"
msgstr "Tạm Thời"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:739
msgid "Identifiers"
msgstr "Các Định Danh"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:757
msgid "Icon Preference"
msgstr "Tham Chiếu Biểu Tượng"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:763
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Chỗ Làm Việc Ảo"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:772
msgid "Current Screen"
msgstr "Màn Hình Hiện Tại"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:775
msgid "Skip Window List"
msgstr "Bỏ Qua Danh Sách Cửa Sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:787 src/modules/teamwork/e_mod_config.c:122
msgid "Opacity"
msgstr "Độ Đục"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:790
msgid "Application file or name (.desktop)"
msgstr "Tập tin hoặc tên ứng dụng (.desktop)"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:799
msgid "Match only one window"
msgstr "Chỉ khớp cho một cửa sổ"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:803
msgid "Always focus on start"
msgstr "Luôn luôn tập trung lúc bắt đầu"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:807
msgid "Keep current properties"
msgstr "Giữ các thuộc tính hiện tại"
#: src/bin/e_int_client_remember.c:813
msgid "Start this program on login"
msgstr "Khởi động chương trình này lúc đăng nhập"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:86
msgid "Composite Settings"
msgstr "Các Thiết Lập Cho Việc Đa Hợp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:152
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:153
msgid ""
"This option WILL break your desktop if you don't know what you're doing."
"<br>Do not file bugs about anything that occurs with this option enabled."
"<br>You have been warned."
msgstr ""
"Tùy chọn này SẼ phá vỡ chỗ làm việc của bạn nếu bạn không hiểu cái bạn đang "
"làm.<br>Đừng báo cáo bất cứ lỗi gì xảy ra với việc bật tùy chọn này.<br>Bạn "
"đã được cảnh báo."
#: src/bin/e_int_config_comp.c:195
msgid "Edit window matches"
msgstr "Chỉnh sửa các so trùng cho cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:198 src/bin/e_int_config_comp.c:572
msgid "Select default style"
msgstr "Chọn kiểu mặc định"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:204
msgid "Styles"
msgstr "Các Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:212
msgid "Fast Effects"
msgstr "Các Hiệu Ứng Nhanh"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:213
msgid "Enable fast composite effects for windows"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:216
msgid "Enable fast composite effects for menus"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các danh mục"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:219
msgid "Enable fast composite effects for popups"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các hộp thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:222
msgid "Enable fast composite effects for objects"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các đối tượng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:225
msgid "Enable fast composite effects for overrides"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp nhanh cho các ghi đè"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:230
msgid "Disable Effects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:231
msgid "Disable composite effects for windows"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:234
msgid "Disable composite effects for menus"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các danh bạ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:237
msgid "Disable composite effects for popups"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các hộp thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:240
msgid "Disable composite effects for objects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các đối tượng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:243
msgid "Disable composite effects for overrides"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các ghi đè"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:246
msgid "Disable composite effects for screen"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp cho các màn hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:251
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu Ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:255 src/bin/e_int_config_comp.c:585
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:425
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:252
#: src/modules/quickaccess/e_mod_config.c:344
msgid "Behavior"
msgstr "Hành Vi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:256
msgid "Smooth scaling"
msgstr "Co giãn một cách mượt"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:258 src/bin/e_int_config_comp.c:593
msgid "Don't composite fullscreen windows"
msgstr "Không đa hợp các cửa sổ toàn màn hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:260 src/bin/e_int_config_comp.c:554
msgid "Don't fade backlight"
msgstr "Không đổ bóng ánh sáng phía sau"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:264 src/bin/e_int_config_comp.c:598
msgid "Engine"
msgstr "Động Cơ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:266 src/bin/e_int_config_comp.c:600
msgid "Software"
msgstr "Phần Mềm"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:268 src/bin/e_int_config_comp.c:602
msgid "OpenGL"
msgstr "OpenGL"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:274
msgid "OpenGL options:"
msgstr "Tùy chọn cho OpenGL:"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:276 src/bin/e_int_config_comp.c:587
msgid "Tear-free updates (VSynced)"
msgstr "Cập nhật không xé (VSynced)"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:278
msgid "Texture from pixmap"
msgstr "Hoa văn từ pixmap"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:280
msgid "Assume swapping method:"
msgstr " Giả sử cách chuyển đổi:"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:283
msgid "Auto"
msgstr "Tự Động"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:285
msgid "Invalidate (full redraw)"
msgstr "Không hợp lệ (vẽ lại toàn bộ)"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:287
msgid "Copy from back to front"
msgstr "Sao chép từ sau ra trước"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:289
msgid "Double buffered swaps"
msgstr "Bộ đệm chuyển đổi kép"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:291
msgid "Triple buffered swaps"
msgstr "Ba bộ đệm chuyển đổi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:299 src/bin/e_int_config_comp.c:611
msgid "Rendering"
msgstr "Tiến hành render"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:303
msgid "X Messages"
msgstr "Cách thông điệp từ X"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:304
msgid "Send flush"
msgstr "Gửi việc đẩy"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:306
msgid "Send dump"
msgstr "Gửi việc vứt bỏ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:336
msgid "Sync"
msgstr "Đồng bộ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:337
msgid "Grab Server during draw"
msgstr "Giữ Server trong lúc vẽ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:339
msgid "Initial draw timeout for newly mapped windows"
msgstr "Khởi tạo thời gian chờ vẽ cho các cửa sổ mới ánh xạ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:341
#, c-format
msgid "%1.2f Seconds"
msgstr "%1.2f Giây"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:344
msgid "DANGEROUS"
msgstr "NGUY HIỂM"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:345
msgid "Enable advanced compositing features"
msgstr "Bật các tính năng đa hợp cao cấp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:348 src/modules/ibar/e_mod_config.c:148
msgid "Misc"
msgstr "Khác"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:396
msgid "Show Framerate"
msgstr "Hiển Thị Tốc Độ Khung Hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:398
msgid "Rolling average frame count"
msgstr "Đếm số khung hình cuộn trung bình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:400
#, c-format
msgid "%1.0f Frames"
msgstr "%1.0f Khung Hình"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:404
msgid "Corner"
msgstr "Góc"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:407
msgid "Top Left"
msgstr "Phía Trên Bên Trái"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:410
msgid "Top Right"
msgstr "Phía Trên Bên Phải"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:413
msgid "Bottom Left"
msgstr "Phía Dưới Bên Trái"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:416
msgid "Bottom Right"
msgstr "Phía Dưới Bên Phải"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:421
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ Lỗi"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:559
msgid "Enable \"fast\" composite effects"
msgstr "Bật các hiệu ứng đa hợp \"nhanh\""
#: src/bin/e_int_config_comp.c:568 src/modules/wizard/page_150.c:93
msgid "Disable composite effects"
msgstr "Tắt các hiệu ứng đa hợp"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:590
msgid "Smooth scaling of window content"
msgstr "Co giãn mượt mà cho nội dung cửa sổ"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:604
msgid "To reset compositor:"
msgstr "Để thiết lập lại bộ đa hợp:"
#: src/bin/e_int_config_comp.c:606
msgid "Ctrl+Alt+Shift+Home"
msgstr "Ctrl+Alt+Shift+Home"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:79 src/bin/e_int_config_comp_match.c:111
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:413 src/bin/e_int_config_comp_match.c:464
msgid "Unused"
msgstr "Không sử dụng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:81 src/bin/e_int_config_comp_match.c:416
msgid "Combo"
msgstr "Combo"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:85 src/bin/e_int_config_comp_match.c:420
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:487
msgid "Dialog"
msgstr "Hộp Thoại"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:87 src/bin/e_int_config_comp_match.c:422
msgid "Dock"
msgstr "Dock"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:89 src/bin/e_int_config_comp_match.c:424
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Kéo Thả"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:93 src/bin/e_int_config_comp_match.c:428
msgid "Menu (Dropdown)"
msgstr "Danh Mục (Dạng Sổ Xuống)"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:95 src/bin/e_int_config_comp_match.c:430
msgid "Menu (Popup)"
msgstr "Danh Mục (Dạng Hộp Thoại)"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:99 src/bin/e_int_config_comp_match.c:434
#: src/modules/notification/e_mod_main.c:155
msgid "Notification"
msgstr "Thông Báo"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:101 src/bin/e_int_config_comp_match.c:436
msgid "Splash"
msgstr "Splash"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:103 src/bin/e_int_config_comp_match.c:438
#: src/modules/fileman/e_mod_config.c:351
msgid "Toolbar"
msgstr "Thanh Công Cụ"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:105 src/bin/e_int_config_comp_match.c:440
msgid "Tooltip"
msgstr "Gợi Ý"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:107 src/bin/e_int_config_comp_match.c:442
msgid "Utility"
msgstr "Tiện Ích"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:109 src/bin/e_int_config_comp_match.c:163
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:444 src/bin/e_utils.c:627
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:630 src/bin/e_widget_filepreview.c:631
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:632 src/bin/e_widget_filepreview.c:662
#: src/bin/e_widget_filepreview.c:673
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:421
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:1235
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:984
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:574
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:298
#: src/modules/wizard/page_020.c:22
msgid "Unknown"
msgstr "Không Biết"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:122
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:163
msgid "Title:"
msgstr "Tiêu Đề:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:124 src/bin/e_int_config_comp_match.c:130
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:136 src/bin/e_int_config_comp_match.c:142
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:148 src/bin/e_int_config_comp_match.c:157
msgid " / "
msgstr "/"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:128 src/bin/e_widget_filepreview.c:417
msgid "Type:"
msgstr "Loại:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:140
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:155
msgid "Class:"
msgstr "Lớp:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:146
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:171
msgid "Role:"
msgstr "Nhiệm Vụ:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:152
msgid "Style:"
msgstr "Kiểu:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:158
msgid "Effect:"
msgstr "Hiệu Ứng:"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:352
msgid "Edit E_Comp_Match"
msgstr "Chỉnh Sửa E_Comp_Match"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:404
msgid "Names"
msgstr "Các Tên"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:451
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_defapps.c:335
msgid "Types"
msgstr "Các Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:466
#: src/modules/conf_randr/e_int_config_randr2.c:648
msgid "On"
msgstr "Bật"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:468
#: src/modules/everything/evry_config.c:493
msgid "Off"
msgstr "Tắt"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:511
msgid "ARGB"
msgstr "ARGB"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:547
msgid "Flags"
msgstr "Cờ"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:551 src/bin/e_int_shelf_config.c:224
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_fonts.c:665
msgid "Style"
msgstr "Kiểu"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:577
msgid "Effect"
msgstr "Hiệu Ứng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:741 src/bin/e_widget_config_list.c:80
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:348
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:331
msgid "Up"
msgstr "Lên"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:743 src/bin/e_widget_config_list.c:86
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:352
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:335
msgid "Down"
msgstr "Xuống"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:745 src/bin/e_int_gadcon_config.c:716
#: src/bin/e_int_gadcon_config.c:749 src/bin/e_widget_config_list.c:60
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:311
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:332
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps_personal.c:93
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_acpibindings.c:197
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_edgebindings.c:258
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_keybindings.c:237
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_mousebindings.c:292
#: src/modules/conf_bindings/e_int_config_signalbindings.c:786
#: src/modules/conf_dialogs/e_int_config_profiles.c:133
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_env.c:311
#: src/modules/conf_shelves/e_int_config_shelf.c:137
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:114
#: src/modules/xkbswitch/e_mod_config.c:339
msgid "Add"
msgstr "Thêm"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:747
msgid "Del"
msgstr "Xóa"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:749
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:185
msgid "Edit"
msgstr "Chỉnh Sửa"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:766
#: src/modules/conf_applications/e_mod_main.c:18
#: src/modules/teamwork/e_mod_main.c:138
msgid "Apps"
msgstr "Ứng Dụng"
#: src/bin/e_int_config_comp_match.c:770
#: src/modules/teamwork/e_mod_config.c:128
msgid "Popups"
ms