You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

7220 lines
173 KiB

<
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-01 09:02+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-01 16:45+0100\n"
"Last-Translator: hrobar <0367742402@karneval.cz>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
#: src/bin/e_apps.c:672 src/bin/e_apps.c:685 src/bin/e_utils.c:236
msgid "Run Error"
msgstr "Chyba pri Spustení"
#: src/bin/e_apps.c:673
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to process a command line:<br><br>%s %s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s %s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2857
msgid "Application run error"
msgstr "Chyba pri spustení aplikácie"
#: src/bin/e_apps.c:2859
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The "
"application failed to start."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť aplikáciu.<br><br>%s<br><br>Aplikácia zlyhala "
"pri spustení."
#: src/bin/e_apps.c:2867 src/bin/e_module.c:405 src/bin/e_utils.c:576
#: src/bin/e_config_dialog.c:198 src/bin/e_int_border_remember.c:248
#: src/bin/e_int_border_remember.c:323 src/bin/e_int_border_remember.c:365
#: src/bin/e_eap_editor.c:498 src/bin/e_sys.c:392 src/bin/e_sys.c:437
#: src/bin/e_entry_dialog.c:56 src/bin/e_fm.c:4583 src/bin/e_fm.c:4696
#: src/bin/e_fm.c:4821 src/bin/e_fm.c:4859
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:181
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:113
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:306 src/modules/ibar/e_mod_main.c:1227
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:334 src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:361
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:380
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_config.c:516
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"Konfiguračné dáta je treba aktualizovať. Vaša stará konfigurácia<br>bola "
"vymazaná a nová sada štandardných nastavení bola inicializovaná. Toto<br>sa "
"bude stávať pravidelne počas vývoja, takže neposielajte hlásenie o<br>chybe. "
"Zjednodušene povedané Enlightenment potrebuje nové konfiguračné<br>dáta s "
"novými možnosťami nastavenia, ktoré staré<br>dáta neobsahujú. Teraz si "
"môžete nakonfigurovať veci podľa Vašich<br>predstáv. Ospravedlňujeme sa za "
"nečakané zmeny vo Vašej konfigurácii.<br>"
#: src/bin/e_config.c:530
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"Vaše nastavenie je NOVŠIE než Enlightenment. To je veľmi<br>zvláštne. Nemalo "
"by sa to stať za predpokladu, že ste nedowngradovali<br>Enlightenment alebo "
"nekopírovali súbory s nastavením z miesta, kde<br>bežala novšia verzia "
"Enlightenment. Nie je to v poriadku<br>a preto v rámci nápravy bolo Vaše "
"nastavenie vrátené na<br>pôvodné hodnoty.Ospravedlňujeme sa za vzniknuté "
"problémy.<br>"
#: src/bin/e_config.c:553
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Plocha %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1962
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurácia Aktualizovaná"
#: src/bin/e_config.c:1977
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pri ukladaní konfigurácie Enlightenment sa vyskytla chyba.<> Chybu sa "
"nepodarilo presnejšie<br>lokalizovať.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba "
"vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo "
"poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1988
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Konfiguračný súbor Enlightenment je príliš veľký<br> pre súborový systém na "
"ktorý je ukladaný.<br> Táto chyba je veľmi čudná, pretože tento súbor by mal "
"byť<br>veľmi malý. Prosím skontrolujte nastavenia<br>pre Váš domovský "
"adresár.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento "
"súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2001
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Pri ukladaní konfiguračných súborov pre Enlightenment<br>sa vyskytla "
"výstupná chyba.Váš disk nie je v poriadku<br>a zrejme ho bude potrebné "
"vymeniť.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento "
"súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2012
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže uložiť svoj konfiguračný súbor<br> pre nedostatok "
"miesta.<br> Buď je nedostatok miesta na disku, alebo bol "
"prekročený<br>limit kvóty.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%"
"s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2024
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Došlo k neočakávanému uzatvoreniu konfiguračného<br> súboru pre "
"Enlightenment. To je veľmi nezvyčajné.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba "
"vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo "
"poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2040
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Problémy s Uložením Konfigurácie Enlightenment "
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontajnér %d"
#: src/bin/e_init.c:46
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X hlási, že tu nie sú žiadne root-okná a %i obrazoviek!\n"
#: src/bin/e_init.c:110
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Zablokovať úvodnú obrazovku pre budúcnosť?"
#: src/bin/e_int_menus.c:81
#, fuzzy
msgid "Main"
msgstr "Mašina"
#: src/bin/e_int_menus.c:90
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Obľúbené Aplikácie"
#: src/bin/e_int_menus.c:97 src/bin/e_int_menus.c:766
#: src/bin/e_configure.c:115 src/bin/e_int_config_apps.c:81
#, fuzzy
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_int_menus.c:102
#, fuzzy
msgid "Files"
msgstr "Súbor"
#: src/bin/e_int_menus.c:107 src/bin/e_configure.c:124
msgid "Run Command"
msgstr "Spustiť Príkaz"
#: src/bin/e_int_menus.c:117 src/bin/e_actions.c:1859 src/bin/e_actions.c:1860
#: src/bin/e_actions.c:1861 src/bin/e_actions.c:1862 src/bin/e_actions.c:1863
#: src/bin/e_actions.c:1868 src/bin/e_actions.c:1873 src/bin/e_actions.c:1878
#: src/bin/e_actions.c:1883 src/bin/e_actions.c:1885 src/bin/e_actions.c:1887
#: src/bin/e_actions.c:1889 src/bin/e_actions.c:1891 src/bin/e_actions.c:1893
#: src/bin/e_actions.c:1895 src/bin/e_actions.c:1897 src/bin/e_actions.c:1899
#: src/bin/e_actions.c:1901 src/bin/e_actions.c:1903 src/bin/e_actions.c:1905
#: src/bin/e_actions.c:1907 src/bin/e_actions.c:2021 src/bin/e_actions.c:2025
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:142
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
#: src/bin/e_int_menus.c:125
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:142 src/bin/e_main.c:792 src/bin/e_actions.c:1989
#: src/bin/e_actions.c:1992 src/bin/e_actions.c:1995 src/bin/e_actions.c:1998
#: src/bin/e_about.c:51
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:148 src/bin/e_int_config_modules.c:280
msgid "About"
msgstr "O aplikácii..."
#: src/bin/e_int_menus.c:153 src/bin/e_int_menus.c:751
#: src/bin/e_configure.c:93
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: src/bin/e_int_menus.c:161 src/bin/e_actions.c:1989
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: src/bin/e_int_menus.c:166 src/bin/e_actions.c:1992
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
#: src/bin/e_int_menus.c:176 src/bin/e_module.c:474
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:175 src/modules/ibar/e_mod_main.c:294
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:919 src/modules/ibox/e_mod_main.c:286
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:674 src/modules/pager/e_mod_main.c:624
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:145
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurácia"
#: src/bin/e_int_menus.c:186 src/bin/e_actions.c:2001 src/bin/e_actions.c:2004
#: src/bin/e_actions.c:2007 src/bin/e_actions.c:2010
#: src/bin/e_int_config_theme.c:362 src/bin/e_int_config_startup.c:274
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:566 src/bin/e_int_config_wallpaper.c:458
#: src/bin/e_int_config_wallpaper.c:614
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: src/bin/e_int_menus.c:218
#, fuzzy
msgid "Virtual"
msgstr "Vertikálne"
#: src/bin/e_int_menus.c:226 src/bin/e_int_menus.c:761
#: src/bin/e_configure.c:101
msgid "Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_int_menus.c:236
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Ukázať/Schovať Všetky Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:562
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žiadne Aplikácie)"
#: src/bin/e_int_menus.c:678
#, fuzzy
msgid "Configure Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: src/bin/e_int_menus.c:738 src/bin/e_configure.c:88
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfiguračný Panel"
#: src/bin/e_int_menus.c:746 src/bin/e_configure.c:92
msgid "Wallpaper"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:756 src/bin/e_configure.c:128
#: src/bin/e_int_config_modules.c:245 src/bin/e_int_config_paths.c:88
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:83
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_int_menus.c:815
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknúť Obrazovku"
#: src/bin/e_int_menus.c:830 src/bin/e_actions.c:2007
msgid "Suspend"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:837
msgid "Hibernate"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:844 src/bin/e_actions.c:2004
msgid "Reboot"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:851 src/bin/e_actions.c:2001
msgid "Shut Down"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:860
#, fuzzy
msgid "Logout"
msgstr "Rozloženie"
#: src/bin/e_int_menus.c:906 src/bin/e_int_menus.c:1066
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žiadne Okná)"
#: src/bin/e_int_menus.c:936 src/bin/e_actions.c:2025
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Usporiadať Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:950
msgid "Lost Windows"
msgstr "Stratené Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:971 src/bin/e_int_menus.c:1080
msgid "No name!!"
msgstr "Žiadne meno!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:1186
#, fuzzy
msgid "(No Shelves)"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_int_menus.c:1254
msgid "Add A Shelf"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_menus.c:1258
#, fuzzy
msgid "Delete A Shelf"
msgstr "Zmazať tento Šelf"
#: src/bin/e_ipc.c:48
#, c-format
msgid ""
"Possible IPC Hack Attempt. The IPC socket\n"
"directory already exists BUT has permissions\n"
"that are too leanient (must only be readable\n"
"and writable by the owner, and nobody else)\n"
"or is not owned by you. Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_ipc.c:62
#, c-format
msgid ""
"The IPC socket directory cannot be created or\n"
"examined.\n"
"Please check:\n"
"%s/enlightenment-%s\n"
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:249
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected "
"default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Možnosti:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPripoj sa k obrazovke s menom DISPLAY.\n"
"\t\tnapr: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridá FALOŠNÚ xinerama obrazovku (namiesto skutočnej)\n"
"\t\ts danou geometriou. Môžete ich pridať koľko chcete. Všetky\n"
"\t\tnahrádzajú reálne obrazovky xinerama, pokiaľ nejaké sú.\n"
"\t\tToto môže byť použité k simulácii xineramy.\n"
"\t\tnapr: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800"
"+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tPouži konfiguračný profil CONF_PROFILE miesto štandardného užívateľského "
"alebo \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tByť dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tByť diabolský.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tByť psychotický.\n"
#: src/bin/e_main.c:317
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať Ecore!\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:331
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:343
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu exit.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:349
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu HUP.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:361
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment sa nemôže spojiť s X serverom.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:369
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať záchranno-poplašný systém.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:389
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť xinerama wrapping.\n"
"K tomu by nemalo dochádzať."
#: src/bin/e_main.c:408
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém spojení.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:416
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém IPC.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:427
#, fuzzy
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the FDO desktop system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:448
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém Evas.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:454
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje softvérové X11\n"
"vykresľovanie v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
"Ecore podporujú engine so softvérovým vykresľovaním cez X11."
#: src/bin/e_main.c:461
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje vykresľovanie cez softvérový "
"buffer\n"
"v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
" Ecore podporujú engine s vykresľovaním cez softvérový buffer."
#: src/bin/e_main.c:475
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže vytvoriť buffer pre canvas. Prosím "
"skontroluj,\n"
"že Evas má podporu pre softvérový buffer engine.\n"
#: src/bin/e_main.c:485
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať PNG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie PNG.\n"
#: src/bin/e_main.c:494
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať JPEG súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie JPEG.\n"
#: src/bin/e_main.c:503
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať EET súbory. Skontroluj či má "
"Evas podporu\n"
"pre nahrávanie EET.\n"
#: src/bin/e_main.c:517
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: src/bin/e_main.c:526
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot initialize the System Command system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: src/bin/e_main.c:538
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#: src/bin/e_main.c:546
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže vytvoriť adresáre vo Vašom domovskom adresári.\n"
"Možno nemáte domovský adresár alebo je disk plný."
#: src/bin/e_main.c:555
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its file registry system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:563
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:571
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť cesty pre vyhľadávanie súborov.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:580
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť intl systém."
#: src/bin/e_main.c:588
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém akcií."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém klávesových skratiek."
#: src/bin/e_main.c:604
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť popup systém."
#: src/bin/e_main.c:616
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém fontov."
#: src/bin/e_main.c:627
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tém."
#: src/bin/e_main.c:635
#, fuzzy
msgid "Enlightenment cannot set up its desktop background system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: src/bin/e_main.c:645
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť úvodnú obrazovku.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte?"
#: src/bin/e_main.c:655
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavenie manažéra okien na všetkých obrazovkách v systéme zlyhalo.\n"
"Nebeží už iný okenný manažér?\n"
#: src/bin/e_main.c:664
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém pre aplikácie."
#: src/bin/e_main.c:672
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: src/bin/e_main.c:689
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém msg."
#: src/bin/e_main.c:697
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:705
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť systém na spracovanie zachyteného\n"
"vstupu."
#: src/bin/e_main.c:713
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém modulov."
#: src/bin/e_main.c:721
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém zoznamu okien "
#: src/bin/e_main.c:729
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tried farieb."
#: src/bin/e_main.c:741
msgid ""
"Enlightenment crashed early on start and has<br>been restarted. All modules "
"have been disabled<br>and will not be loaded to help remove any "
"problem<br>modules from your configuration. The module<br>configuration "
"dialog should let you select your<br>modules again."
msgstr ""
#: src/bin/e_main.c:753
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre ovládanie špecialít. "
#: src/bin/e_main.c:761
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť shelf systém."
#: src/bin/e_main.c:769
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť exebuf systém."
#: src/bin/e_main.c:778
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: src/bin/e_main.c:794
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment Štartuje. Prosím čakajte."
#: src/bin/e_module.c:113
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be "
"found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Žiadny modul s názvom %s nebol "
"nájdený v<br>adresároch s modulmi.<br>"
#: src/bin/e_module.c:117 src/bin/e_module.c:130 src/bin/e_module.c:159
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba pri nahrávaní modulu"
#: src/bin/e_module.c:124 src/bin/e_module.c:153
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module "
"is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr ""
"Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Úplná cesta k modulu je:<br>%"
"s<br>Došlo k chybe:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:158
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul neobsahuje všetky potrebné funkcie"
#: src/bin/e_module.c:174
#, c-format
msgid ""
"Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum "
"module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: "
"%i.<br>"
msgstr ""
"Chyba API Modulu<br>Chyba pri inicializácii modulu: %s<br>Je potrebný API "
"modul minimálne vo verzii: %i.<br>API modul v Enlightenment je vo verzii: %i."
"<br>"
#: src/bin/e_module.c:179
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:459
msgid "About..."
msgstr "O..."
#: src/bin/e_module.c:463 src/bin/e_int_config_modules.c:262
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:349
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:357
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:365
#: src/bin/e_int_config_color_classes.c:450
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivovaný"
#: src/bin/e_module.c:544
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Chceš unloadnúť tento modul?<br>"
#: src/bin/e_module.c:549 src/bin/e_actions.c:1419 src/bin/e_actions.c:1480
#: src/bin/e_actions.c:1529 src/bin/e_actions.c:1578 src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1676 src/bin/e_int_config_display.c:176
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:69 src/bin/e_fm.c:4748
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: src/bin/e_module.c:550 src/bin/e_actions.c:1421 src/bin/e_actions.c:1482
#: src/bin/e_actions.c:1531 src/bin/e_actions.c:1580 src/bin/e_actions.c:1629
#: src/bin/e_actions.c:1678 src/bin/e_int_config_display.c:177
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:70 src/bin/e_fm.c:4749
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/bin/e_startup.c:67
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Spúšťam %s"
#: src/bin/e_utils.c:237
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_utils.c:281
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Nie je možné skončiť - nesmrteľné okná."
#: src/bin/e_utils.c:282
msgid ""
"Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This "
"means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these "
"windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr ""
"Niekoľko okien je stále aktívnych, pretože majú zapnutý Lifespan zámok. To "
"znamená, že<br>Enlightenment nebude možné ukončiť pokiaľ tieto okná "
"nebudú<br>uzatvorené, alebo lifespan zámok nebude vypnutý.<br>"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Chyba Metódy Vstupu"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid ""
"Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your "
"input<br>method configuration is correct and<br>that your "
"configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr ""
"Chyba pri spúšťaní vstupnej metódy<br><br>prosím uistite sa, že "
"Vaša<br>konfigurácia vstupnej metódy je správna a<br>súbor pre spustenie "
"metódy je v PATH<br>"
#: src/bin/e_actions.c:1412
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1414
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1473
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1475
#, fuzzy
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Požadujete zmazať \"%s\".<br><br>Ste si istý, že chcete zmazať tento šelf?"
#: src/bin/e_actions.c:1522 src/bin/e_actions.c:1620
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1524
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1571
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1573
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: src/bin/e_actions.c:1622
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1669
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1671
#, fuzzy
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete "
"zmazať?"
#: src/bin/e_actions.c:1758 src/bin/e_actions.c:1767 src/bin/e_actions.c:1783
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_actions.c:1795
#: src/bin/e_actions.c:1929 src/bin/e_actions.c:1933 src/bin/e_actions.c:1938
#: src/bin/e_actions.c:1943
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Akcie"
#: src/bin/e_actions.c:1758
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Posunút Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1767
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Zmeniť Veľkosť Textu"
#: src/bin/e_actions.c:1776 src/bin/e_actions.c:1962 src/bin/e_actions.c:1963
#: src/bin/e_actions.c:1964 src/bin/e_actions.c:1965 src/bin/e_actions.c:1966
#: src/bin/e_int_config_mousebindings.c:375
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1776
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1783 src/bin/e_int_border_menu.c:318
msgid "Raise"
msgstr "Navrch"
#: src/bin/e_actions.c:1787 src/bin/e_int_border_menu.c:326
msgid "Lower"
msgstr "Naspodok"
#: src/bin/e_actions.c:1791 src/bin/e_configure.c:136
#: src/bin/e_config_dialog.c:206 src/bin/e_int_border_menu.c:301
#: src/bin/e_fwin.c:776
msgid "Close"
msgstr "Uzavrieť"
#: src/bin/e_actions.c:1795 src/bin/e_int_border_menu.c:290
msgid "Kill"
msgstr "Zabiť"
#: src/bin/e_actions.c:1799 src/bin/e_actions.c:1806 src/bin/e_actions.c:1813
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_actions.c:1822 src/bin/e_actions.c:1824
#: src/bin/e_actions.c:1826 src/bin/e_actions.c:1828 src/bin/e_actions.c:1830
#: src/bin/e_actions.c:1832 src/bin/e_actions.c:1839 src/bin/e_actions.c:1841
#: src/bin/e_actions.c:1843 src/bin/e_actions.c:1845 src/bin/e_actions.c:1847
#: src/bin/e_actions.c:1854
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stav"
#: src/bin/e_actions.c:1799
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Lepkavosť"
#: src/bin/e_actions.c:1806
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: src/bin/e_actions.c:1813
#, fuzzy
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: src/bin/e_actions.c:1820 src/bin/e_int_border_menu.c:96
#: src/bin/e_int_border_menu.c:202
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: src/bin/e_actions.c:1822
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximalizovať Vertikálne"
#: src/bin/e_actions.c:1824
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximalizovať Horizontálne"
#: src/bin/e_actions.c:1826
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximalizovať Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1828
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Chytrý\""
#: src/bin/e_actions.c:1830
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Zväčšiť\""
#: src/bin/e_actions.c:1832
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Vyplniť\""
#: src/bin/e_actions.c:1839
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1841
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Dole"
#: src/bin/e_actions.c:1843
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1845
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1847
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Mód Tieňu"
#: src/bin/e_actions.c:1854
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Zmeniť Stav Bez Okrajov"
#: src/bin/e_actions.c:1859
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopiť Plochu Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1860
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopiť Plochu Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1861
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopiť Plochu Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1862
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopiť Plochu Dolu"
#: src/bin/e_actions.c:1863
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopiť Plochu Vedľa..."
#: src/bin/e_actions.c:1868
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1873
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopiť Plochu Na..."
#: src/bin/e_actions.c:1878
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopiť Plochu Lineárne..."
#: src/bin/e_actions.c:1883
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1885
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1887
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1889
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1891
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1893
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1895
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1897
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1899
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1901
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1903
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1905
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1907
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Prepnúť Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1912 src/bin/e_actions.c:1914 src/bin/e_actions.c:1916
#: src/bin/e_actions.c:1920 src/bin/e_actions.c:1922 src/bin/e_actions.c:1924
#: src/bin/e_configure.c:103
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1912
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 0"
#: src/bin/e_actions.c:1914
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 1"
#: src/bin/e_actions.c:1916
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku..."
#: src/bin/e_actions.c:1920
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dopredu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1922
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dozadu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1924
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Poslať Myš Dopredu/Dozadu o Obrazovky..."
#: src/bin/e_actions.c:1948 src/bin/e_actions.c:1950 src/bin/e_actions.c:1952
#: src/bin/e_actions.c:1957
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Pohyb"
#: src/bin/e_actions.c:1948
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na Dalšiu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1950
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na Predchádzajúcu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1952
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Vedľa Plochy #..."
#: src/bin/e_actions.c:1957
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1962
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Ukázať Hlavné Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1963
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: src/bin/e_actions.c:1964
#, fuzzy
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: src/bin/e_actions.c:1965
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: src/bin/e_actions.c:1966
msgid "Show Menu..."
msgstr "Ukázať Menu..."
#: src/bin/e_actions.c:1973 src/bin/e_actions.c:1978 src/bin/e_actions.c:2017
msgid "Launch"
msgstr "Spustiť"
#: src/bin/e_actions.c:1973
msgid "Defined Command"
msgstr "Definovaný Príkaz"
#: src/bin/e_actions.c:1978
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_actions.c:1983 src/bin/e_actions.c:1984
msgid "Window : List"
msgstr "Okno : Zoznam"
#: src/bin/e_actions.c:1983
msgid "Next Window"
msgstr "Nasledujúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1984
msgid "Previous Window"
msgstr "Predchádzajúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1995
#, fuzzy
msgid "Log Out"
msgstr "Rozloženie"
#: src/bin/e_actions.c:1998
msgid "Exit Immediately"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2010
#, fuzzy
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:2017
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Spustiť Príkazový Dialóg"
#: src/bin/e_actions.c:2021
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Zámok Plochy"
#: src/bin/e_winlist.c:134
msgid "Select a window"
msgstr "Vybrať Okno"
#: src/bin/e_configure.c:70
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfigurácia"
#: src/bin/e_configure.c:91 src/bin/e_gadcon.c:1136
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: src/bin/e_configure.c:94 src/bin/e_int_config_color_classes.c:124
#, fuzzy
msgid "Colors"
msgstr "Uzavrieť"
#: src/bin/e_configure.c:95 src/bin/e_int_config_fonts.c:321
#: src/bin/e_int_config_paths.c:80
msgid "Fonts"
msgstr "Fonty"
#: src/bin/e_configure.c:96 src/bin/e_int_border_menu.c:164
msgid "Borders"
msgstr "Okraje"
#: src/bin/e_configure.c:97 src/bin/e_eap_editor.c:420
#: src/bin/e_int_config_icon_themes.c:213
msgid "Icon Theme"
msgstr "Téma Ikony"
#: src/bin/e_configure.c:98
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Kurzor Myši"
#: src/bin/e_configure.c:99 src/bin/e_int_config_window_display.c:52
msgid "Window Display"
msgstr "Displej Okna"
#: src/bin/e_configure.c:100 src/bin/e_int_config_transitions.c:136
#, fuzzy
msgid "Transitions"
msgstr "Priehľadné Pre"
#: src/bin/e_configure.c:104
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: src/bin/e_configure.c:105
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Rozlíšenie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:106
msgid "Screen Lock"
msgstr "Uzamykanie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:108
msgid "Behavior"
msgstr "Chovanie"
#: src/bin/e_configure.c:109
msgid "Window Focus"
msgstr "Zaostrenie Okna"
#: src/bin/e_configure.c:110 src/bin/e_int_config_keybindings.c:223
msgid "Key Bindings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: src/bin/e_configure.c:111 src/bin/e_int_config_mousebindings.c:304
#, fuzzy
msgid "Mouse Bindings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: src/bin/e_configure.c:112
msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"
#: src/bin/e_configure.c:114
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_configure.c:116
msgid "Performance"
msgstr "Výkon"
#: src/bin/e_configure.c:117
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfiguračné Dialógy"
#: src/bin/e_configure.c:118
#, fuzzy
msgid "Language Settings"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_configure.c:120 src/bin/e_config_dialog.c:169
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: src/bin/e_configure.c:121 src/bin/e_int_config_transitions.c:129
msgid "Startup"
msgstr "Spustenie"
#: src/bin/e_configure.c:122
msgid "Window List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_configure.c:123 src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:51
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Manipulácia s Oknami"
#: src/bin/e_configure.c:125
msgid "Search Directories"
msgstr "Prehliadnuť Adresáre"
#: src/bin/e_configure.c:127
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: src/bin/e_about.c:42
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2006, patrí vývojárskemu tímu Enlightenment."
"<br><br>Veríme, že Vás používanie tohoto softvéru baví rovnako ako nás baví "
"ho programovať.<br><br>Tento softvér je poskytovaný tak ako je, bez "
"akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Tento softvér podlieha "
"licenčným podmienkam, preto si prosím prečítajte licenčné súbory COPYING a "
"COPYING-PLAIN, ktoré sú nainštalované v systéme.<br><br>Enlightenment je v "
"<hilight>INTENZÍVNOM VÝVOJI</hilight> a nie je stabilný. Veľa funkcií je "
"nekompletných, alebo zatiaľ vôbec neexistujú, prípadne majú veľa chýb. Boli "
"ste <hilight>VAROVANÝ!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Tím</title>"
#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "O tejto Téme"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:104 src/bin/e_int_config_intl.c:139
msgid "Bulgarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:105
msgid "Chinese (Simplified)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:106
msgid "Chinese (Traditional)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:107 src/bin/e_int_config_intl.c:146
msgid "Czech"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:108 src/bin/e_int_config_intl.c:148
#, fuzzy
msgid "Danish"
msgstr "Detaily"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:109 src/bin/e_int_config_intl.c:212
msgid "Dutch"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:110 src/bin/e_int_config_intl.c:154
msgid "English"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:111 src/bin/e_int_config_intl.c:160
msgid "Finnish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:112 src/bin/e_int_config_intl.c:162
#, fuzzy
msgid "French"
msgstr "Fahrenheit"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:113 src/bin/e_int_config_intl.c:149
#, fuzzy
msgid "German"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:114 src/bin/e_int_config_intl.c:175
msgid "Hungarian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:115 src/bin/e_int_config_intl.c:181
msgid "Italian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:116 src/bin/e_int_config_intl.c:184
msgid "Japanese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:117 src/bin/e_int_config_intl.c:194
msgid "Korean"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:118 src/bin/e_int_config_intl.c:210
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:119 src/bin/e_int_config_intl.c:222
msgid "Polish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:120 src/bin/e_int_config_intl.c:224
#, fuzzy
msgid "Portuguese"
msgstr "Vlastnosti"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:121 src/bin/e_int_config_intl.c:226
msgid "Russian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:122 src/bin/e_int_config_intl.c:232
#, fuzzy
msgid "Slovak"
msgstr "Pomaly"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:123 src/bin/e_int_config_intl.c:233
msgid "Slovenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:124 src/bin/e_int_config_intl.c:156
msgid "Spanish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:125 src/bin/e_int_config_intl.c:239
msgid "Swedish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:130
msgid "Afar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:131
msgid "Afrikaans"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:132
msgid "Akan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:133
#, fuzzy
msgid "Amharic"
msgstr "Automaticky"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:134
#, fuzzy
msgid "Aragonese"
msgstr "Usporiadať Ikony"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:135
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:136
#, fuzzy
msgid "Assamese"
msgstr "Správy"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:137
msgid "Azerbaijani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:138
msgid "Belarusian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:140
msgid "Bengali"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:141
#, fuzzy
msgid "Breton"
msgstr "Tlačítka"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:142
msgid "Bosnian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:143
#, fuzzy
msgid "Blin"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:144
msgid "Catalan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:145
msgid "Atsam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:147
msgid "Welsh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:150
msgid "Divehi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:151
msgid "Dzongkha"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:152
msgid "Ewe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:153
msgid "Greek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:155
msgid "Esperanto"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:157
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:158
msgid "Basque"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:159
#, fuzzy
msgid "Persian"
msgstr "Osobné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:161
#, fuzzy
msgid "Faroese"
msgstr "Vzdialené"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:163
msgid "Friulian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:164
msgid "Irish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:165
msgid "Ga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:166
msgid "Geez"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:167
msgid "Galician"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:168
msgid "Gujarati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:169
#, fuzzy
msgid "Manx"
msgstr "Manuálne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:170
msgid "Hausa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:171
msgid "Hawaiian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:172 src/bin/e_int_config_intl.c:183
msgid "Hebrew"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:173
#, fuzzy
msgid "Hindi"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:174
#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Točenie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:176
msgid "Armenian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:177
msgid "Interlingua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:178
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:179
msgid "Igbo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:180
msgid "Icelandic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:182
#, fuzzy
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inicializovať"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:185
msgid "Georgian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:186
msgid "Jju"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:187
msgid "Kamba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:188
#, fuzzy
msgid "Tyap"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:189
msgid "Koro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:190
msgid "Kazakh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:191
msgid "Kalaallisut"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:192
#, fuzzy
msgid "Khmer"
msgstr "Iné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:193
msgid "Kannada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:195
msgid "Konkani"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:196
msgid "Kurdish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:197
msgid "Cornish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:198
msgid "Kirghiz"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:199
#, fuzzy
msgid "Lingala"
msgstr "Lineárne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:200
#, fuzzy
msgid "Lao"
msgstr "Málo Energie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:201
msgid "Lithuanian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:202
msgid "Latvian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:203
msgid "Maori"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:204
msgid "Macedonian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:205
msgid "Malayalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:206
msgid "Mongolian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:207
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:208
msgid "Malay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:209
msgid "Maltese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:211
#, fuzzy
msgid "Nepali"
msgstr "Blízke"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:213
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:214
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:215
msgid "South Ndebele"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:216
msgid "Northern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:217
msgid "Nyanja; Chichewa; Chewa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:218
msgid "Occitan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:219
msgid "Oromo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:220
msgid "Oriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:221
msgid "Punjabi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:223
#, fuzzy
msgid "Pashto"
msgstr "Cesta"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:225
#, fuzzy
msgid "Romanian"
msgstr "Točenie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:227
msgid "Kinyarwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:228
#, fuzzy
msgid "Sanskrit"
msgstr "Štart"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:229
msgid "Northern Sami"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:230
msgid "Serbo-Croatian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:231
msgid "Sidamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:234
#, fuzzy
msgid "Somali"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:235
#, fuzzy
msgid "Albanian"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:236
msgid "Serbian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:237
#, fuzzy
msgid "Swati"
msgstr "Štart"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:238
msgid "Southern Sotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:240
msgid "Swahili"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:241
msgid "Syriac"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:242
#, fuzzy
msgid "Tamil"
msgstr "Názov"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:243
msgid "Telugu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:244
msgid "Tajik"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:245
msgid "Thai"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:246
#, fuzzy
msgid "Tigrinya"
msgstr "Drobné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:247
#, fuzzy
msgid "Tigre"
msgstr "Názov"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:248
msgid "Tagalog"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:249
msgid "Tswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:250
msgid "Turkish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:251
msgid "Tsonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:252
#, fuzzy
msgid "Tatar"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:253
msgid "Ukrainian"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:254
msgid "Urdu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:255
msgid "Uzbek"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:256
msgid "Venda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:257
#, fuzzy
msgid "Vietnamese"
msgstr "Premenovať"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:258
msgid "Walloon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:259
msgid "Walamo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:260
msgid "Xhosa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:261
msgid "Yiddish"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:262
msgid "Yoruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:263
msgid "Chinese"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:264
msgid "Zulu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:269
msgid "Afghanistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:270
msgid "Åland Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:271
msgid "Albania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:272
msgid "Algeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:273
msgid "American Samoa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:274
msgid "Andorra"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:275
msgid "Angola"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:276
msgid "Anguilla"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:277
#, fuzzy
msgid "Antarctica"
msgstr "Automaticky"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:278
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:279
#, fuzzy
msgid "Argentina"
msgstr "Urgentne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:280
msgid "Armenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:281
msgid "Aruba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:282
#, fuzzy
msgid "Australia"
msgstr "Autozdvihnutie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:283
#, fuzzy
msgid "Austria"
msgstr "Autozdvihnutie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:284
msgid "Azerbaijan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:285
#, fuzzy
msgid "Bahamas"
msgstr "Parametre"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:286
msgid "Bahrain"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:287
msgid "Bangladesh"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:288
msgid "Barbados"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:289
msgid "Belarus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:290
#, fuzzy
msgid "Belgium"
msgstr "Stredne Veľké"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:291
#, fuzzy
msgid "Belize"
msgstr "Základná Veľkosť"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:292
msgid "Benin"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:293
msgid "Bermuda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:294
#, fuzzy
msgid "Bhutan"
msgstr "Tlačítka"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:295
msgid "Bolivia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:296
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:297
msgid "Botswana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:298
msgid "Bouvet Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:299
msgid "Brazil"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:300
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:301
msgid "Brunei Darussalam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:302
msgid "Bulgaria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:303
msgid "Burkina Faso"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:304
msgid "Burundi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:305
msgid "Cambodia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:306
msgid "Cameroon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:307
#, fuzzy
msgid "Canada"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:308
msgid "Cape Verde"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:309
msgid "Cayman Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:310
msgid "Central African Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:311
#, fuzzy
msgid "Chad"
msgstr "Schovať"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:312
#, fuzzy
msgid "Chile"
msgstr "Súbor"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:313
#, fuzzy
msgid "China"
msgstr "Nabíjam"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:314
msgid "Christmas Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:315
msgid "Cocos (keeling) Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:316
msgid "Colombia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:317
msgid "Comoros"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:318 src/bin/e_int_config_intl.c:319
msgid "Congo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:320
msgid "Cook Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:321
msgid "Costa Rica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:322
msgid "Cote D'ivoire"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:323
msgid "Croatia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:324
msgid "Cuba"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:325
msgid "Cyprus"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:326
msgid "Czech Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:327
#, fuzzy
msgid "Denmark"
msgstr "Tmavé"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:328
#, fuzzy
msgid "Djibouti"
msgstr "O aplikácii..."
#: src/bin/e_int_config_intl.c:329
msgid "Dominica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:330
msgid "Dominican Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:331
msgid "Ecuador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:332
msgid "Egypt"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:333
msgid "El Salvador"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:334
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:335
msgid "Eritrea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:336
msgid "Estonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:337
msgid "Ethiopia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:338
msgid "Falkland Islands (malvinas)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:339
msgid "Faroe Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:340
msgid "Fiji"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:341
msgid "Finland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:342
#, fuzzy
msgid "France"
msgstr "Rámec"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:343
msgid "French Guiana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:344
msgid "French Polynesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:345
msgid "French Southern Territories"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:346
msgid "Gabon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:347
msgid "Gambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:348
msgid "Georgia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:349
msgid "Germany"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:350
msgid "Ghana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:351
msgid "Gibraltar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:352
msgid "Greece"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:353
msgid "Greenland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:354
msgid "Grenada"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:355
msgid "Guadeloupe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:356
msgid "Guam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:357
msgid "Guatemala"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:358
msgid "Guernsey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:359
#, fuzzy
msgid "Guinea"
msgstr "Lineárne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:360
msgid "Guinea-bissau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:361
msgid "Guyana"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:362
#, fuzzy
msgid "Haiti"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:363
msgid "Heard Island and Mcdonald Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:364
msgid "Holy See (vatican City State)"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:365
msgid "Honduras"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:366
msgid "Hong Kong"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:367
msgid "Hungary"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:368
msgid "Iceland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:369
#, fuzzy
msgid "India"
msgstr "Inicializovať"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:370
msgid "Indonesia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:371
msgid "Iran"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:372
msgid "Iraq"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:373
msgid "Ireland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:374
msgid "Isle Of Man"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:375
msgid "Israel"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:376
msgid "Italy"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:377
msgid "Jamaica"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:378
msgid "Japan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:379
msgid "Jersey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:380
msgid "Jordan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:381
msgid "Kazakhstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:382
#, fuzzy
msgid "Kenya"
msgstr "Kľúč :"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:383
msgid "Kiribati"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:384 src/bin/e_int_config_intl.c:385
msgid "Korea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:386
#, fuzzy
msgid "Kuwait"
msgstr "Kvalita"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:387
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:388
msgid "Lao People's Democratic Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:389
#, fuzzy
msgid "Latvia"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:390
msgid "Lebanon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:391
msgid "Lesotho"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:392
#, fuzzy
msgid "Liberia"
msgstr "Lineárne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:393
msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:394
msgid "Liechtenstein"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:395
msgid "Lithuania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:396
msgid "Luxembourg"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:397
msgid "Macao"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:398
msgid "Macedonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:399
msgid "Madagascar"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:400
msgid "Malawi"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:401
msgid "Malaysia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:402
msgid "Maldives"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:403
#, fuzzy
msgid "Mali"
msgstr "Manuálne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:404
#, fuzzy
msgid "Malta"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:405
msgid "Marshall Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:406
msgid "Martinique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:407
msgid "Mauritania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:408
msgid "Mauritius"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:409
#, fuzzy
msgid "Mayotte"
msgstr "Rozloženie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:410
#, fuzzy
msgid "Mexico"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:411
#, fuzzy
msgid "Micronesia"
msgstr "Mikroskopické"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:412
msgid "Moldova"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:413
msgid "Monaco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:414
msgid "Mongolia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:415
msgid "Montserrat"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:416
msgid "Morocco"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:417
msgid "Mozambique"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:418
#, fuzzy
msgid "Myanmar"
msgstr "Manažér"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:419
msgid "Namibia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:420
#, fuzzy
msgid "Nauru"
msgstr "Blízke"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:421
#, fuzzy
msgid "Nepal"
msgstr "Blízke"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:422
msgid "Netherlands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:423
msgid "Netherlands Antilles"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:424
msgid "New Caledonia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:425
msgid "New Zealand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:426
msgid "Nicaragua"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:427
#, fuzzy
msgid "Niger"
msgstr "Blízke"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:428
msgid "Nigeria"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:429
msgid "Niue"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:430
msgid "Norfolk Island"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:431
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:432
#, fuzzy
msgid "Norway"
msgstr "Normálne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:433
msgid "Oman"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:434
#, fuzzy
msgid "Pakistan"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:435
#, fuzzy
msgid "Palau"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:436
msgid "Palestinian Territory"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:437
#, fuzzy
msgid "Panama"
msgstr "Parametre"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:438
msgid "Papua New Guinea"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:439
msgid "Paraguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:440
#, fuzzy
msgid "Peru"
msgstr "Pager"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:441
msgid "Philippines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:442
#, fuzzy
msgid "Pitcairn"
msgstr "Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:443
#, fuzzy
msgid "Poland"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:444
msgid "Portugal"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:445
msgid "Puerto Rico"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:446
#, fuzzy
msgid "Qatar"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:447
#, fuzzy
msgid "Reunion"
msgstr "Rozlíšenie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:448
msgid "Romania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:449
msgid "Russian Federation"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:450
msgid "Rwanda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:451
msgid "Saint Helena"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:452
msgid "Saint Kitts and Nevis"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:453
msgid "Saint Lucia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:454
msgid "Saint Pierre and Miquelon"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:455
msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:456
#, fuzzy
msgid "Samoa"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:457
msgid "San Marino"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:458
msgid "Sao Tome and Principe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:459
msgid "Saudi Arabia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:460
#, fuzzy
msgid "Senegal"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:461
msgid "Serbia and Montenegro"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:462
#, fuzzy
msgid "Seychelles"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:463
msgid "Sierra Leone"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:464
msgid "Singapore"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:465
msgid "Slovakia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:466
msgid "Slovenia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:467
msgid "Solomon Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:468
#, fuzzy
msgid "Somalia"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:469
msgid "South Africa"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:470
msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:471
#, fuzzy
msgid "Spain"
msgstr "Usporiadanie"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:472
msgid "Sri Lanka"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:473
msgid "Sudan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:474
#, fuzzy
msgid "Suriname"
msgstr "Rámec"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:475
msgid "Svalbard and Jan Mayen"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:476
msgid "Swaziland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:477
#, fuzzy
msgid "Sweden"
msgstr "Obrazovka"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:478
msgid "Switzerland"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:479
msgid "Syrian Arab Republic"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:480
#, fuzzy
msgid "Taiwan"
msgstr "Drobné"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:481
msgid "Tajikistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:482
msgid "Tanzania"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:483
msgid "Thailand"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:484
msgid "Timor-leste"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:485
msgid "Togo"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:486
msgid "Tokelau"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:487
msgid "Tonga"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:488
msgid "Trinidad and Tobago"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:489
msgid "Tunisia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:490
msgid "Turkey"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:491
msgid "Turkmenistan"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:492
msgid "Turks and Caicos Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:493
msgid "Tuvalu"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:494
msgid "Uganda"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:495
msgid "Ukraine"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:496
msgid "United Arab Emirates"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:497
msgid "United Kingdom"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:498
#, fuzzy
msgid "United States"
msgstr "Počiatočný Stav"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:499
msgid "United States Minor Outlying Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:500
msgid "Uruguay"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:501
#, fuzzy
msgid "Uzbekistan"
msgstr "Odolnosť"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:502
#, fuzzy
msgid "Vanuatu"
msgstr "Manuálne"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:503
msgid "Venezuela"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:504
msgid "Viet Nam"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:505 src/bin/e_int_config_intl.c:506
msgid "Virgin Islands"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:507
msgid "Wallis and Futuna"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:508
msgid "Western Sahara"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:509
#, fuzzy
msgid "Yemen"
msgstr "Téma"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:510
msgid "Zambia"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:511
msgid "Zimbabwe"
msgstr ""
#: src/bin/e_int_config_intl.c:581
#, fuzzy
msgid "Language Configuration"
msgstr "Konfigurácia Pageru"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:897 src/bin/e_int_config_intl.c:972
#, fuzzy
msgid "Language Selector"
msgstr "Výber Témy"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:938 src/bin/e_int_config_intl.c:1034
#, fuzzy
msgid "Locale Selected"
msgstr "Označený"
#: src/bin/e_int_config_intl.c:940 src/bin/e_int_config_intl.c:1036
#, fuzzy
msgid "Locale"
msgstr "Uzamknutie Zlyhalo"
#: src/bin/e_config_dialog.c:184
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
#: src/bin/e_config_dialog.c:199
msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:49
msgid "Focus Settings"
msgstr "Nastavenia Zaostrenia"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Stlačiť na Okne pre Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:161
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Okno pod Myšou"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:163
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Posledné Okno pod Myšou"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Focus"
msgstr "Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Click to focus"
msgstr "Kliknúť pre zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:181
msgid "Pointer focus"
msgstr "Ukázať pre zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Sloppy zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "New Window Focus"
msgstr "Zaostrenie Nového Okna"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Nové okná nezískajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Všetky nové okná získajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:193
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Iba nové dialógy získajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Nové dialógy získajú zaostrenie pokiaľ rodič má zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:199
msgid "Other Settings"
msgstr "Ostatné Nastavenia"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Vždy preposlať zachytené udalosti programu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Kliknutie na okno ho umiestni navrch"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Kliknutie do okna naň zaostrí"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:206
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Zaostriť na posledné používané okno pri prepnutí plochy"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:208
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Vráť späť zaostrenie pri schovaní alebo uzavretí okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67 src/bin/e_int_border_menu.c:148
msgid "Window Locks"
msgstr "Zámky Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:285
msgid "Generic Locks"
msgstr "Základné Zámky"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:286
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Uzamknúť tak, aby došlo iba k zmenám, ktoré iniciuje užívateľ"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:288
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Zabrániť náhodnej zmene tohoto okna užívateľom"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:290
msgid ""
"Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Zabrániť náhodnému uzavretiu tohoto okna, pretože je dôležité"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:292
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Zabrániť zmene okraju tohoto okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si zámky pre toto okno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:308
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou programom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:309 src/bin/e_int_border_locks.c:328
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Position"
msgstr "Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:311 src/bin/e_int_border_locks.c:330
#: src/bin/e_int_border_remember.c:488 src/bin/e_int_shelf_config.c:402
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:483
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:313 src/bin/e_int_border_locks.c:332
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490 src/bin/e_int_border_menu.c:190
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:439
msgid "Stacking"
msgstr "Usporiadanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:315 src/bin/e_int_border_locks.c:334
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonifikovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:317 src/bin/e_int_border_locks.c:336
#: src/bin/e_int_border_remember.c:496
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepkavosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319 src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:500
msgid "Shaded state"
msgstr "Schovanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321 src/bin/e_int_border_locks.c:340
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323 src/bin/e_int_border_locks.c:342
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou užívateľom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344 src/bin/e_int_border_remember.c:494
msgid "Border style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
msgid "Stop me from:"
msgstr "Zabrániť:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:349
msgid "Closing the window"
msgstr "Uzatvoreniu okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:351
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Odhláseniu s týmto oknom otvoreným"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:355
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapamätať si Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapamätať Okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:231
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Nastavenia okna nie sú unikátne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:234
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in "
"case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press "
"<hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your "
"settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not "
"sure and nothing will be affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:314 src/bin/e_int_border_remember.c:344
msgid "No match properties set"
msgstr "Požadované vlastnosti nie sú nastavené"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:317
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without "
"specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 "
"way of remembering this window."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno <hilight>bez "
"špecifikovania ako si ich zapamätať</hilight>.<br><br>Musíte špecifikovať "
"aspoň 1 spôsob ako si zapamätať nastavenia pre toto okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:347
msgid ""
"You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such "
"as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not "
"have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, "
"Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the "
"screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other "
"windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the "
"<hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one "
"instance of this window to be modified, with<br>additional instances not "
"being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend "
"this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or "
"<hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press "
"<hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be "
"affected."
msgstr ""
"Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je "
"veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá "
"unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, "
"Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na "
"obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky "
"ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu "
"<hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete "
"aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre "
"všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate "
"takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</"
"hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú "
"uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne "
"zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:418
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:420
msgid "Size and Position"
msgstr "Veľkosť a Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:422 src/bin/e_int_border_remember.c:492
msgid "Locks"
msgstr "Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:424
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Veľkosť, Umiestnenie a Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:426
msgid "Everything"
msgstr "Všetko"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:439
msgid "Remember using"
msgstr "Zapamätať použitie "
#: src/bin/e_int_border_remember.c:445
msgid "Window name and class"
msgstr "Trieda a meno okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:455 src/bin/e_int_border_prop.c:319
msgid "Title"
msgstr "Názov"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:465 src/bin/e_eap_editor.c:411
msgid "Window Role"
msgstr "Úloha Okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:474
msgid "Window type"
msgstr "Typ okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:481
msgid "Transience"
msgstr "Priehľadnosť"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:485
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapamätať nastavenia"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:498
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuálna Plocha"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:502
msgid "Screen zone"
msgstr "Zóna obrazovky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:504
msgid "Window list skip"
msgstr "Vynechať zo Zoznamu Okien"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:508
msgid "Match only one window"
msgstr "Platí iba pre jedno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Start this program on login"
msgstr "Spustiť tento program pri prihlásení"
#: src/bin/e_eap_editor.c:87
#, fuzzy
msgid "Application Editor"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316 src/bin/e_int_config_fonts.c:77
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:332
msgid "Basic Info"
msgstr "Základné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:333 src/bin/e_int_border_prop.c:320
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:342
msgid "Executable"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
msgid "General"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_eap_editor.c:369
msgid "Generic Info"
msgstr "Všeobecné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:378
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
#: src/bin/e_eap_editor.c:388
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:390
msgid "Window Name"
msgstr "Meno Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:399
msgid "Window Class"
msgstr "Trieda Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:405
msgid "Window Title"
msgstr "Titul Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:422
#, fuzzy
msgid "Use Icon Theme"
msgstr "Téma Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:429
msgid "Icon Class"
msgstr "Trieda Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:443
msgid "Misc"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_eap_editor.c:444
msgid "Startup Notify"
msgstr "Upozorniť pri Štarte"
#: src/bin/e_eap_editor.c:447
msgid "Wait Exit"
msgstr "Počkať pri Ukončení"
#: src/bin/e_eap_editor.c:472
#, fuzzy
msgid "Select an Icon"
msgstr "Vybrať Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:499 src/bin/e_entry_dialog.c:57
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_import.c:184
#: src/bin/e_int_config_wallpaper_gradient.c:200
#: src/bin/e_int_config_theme_import.c:117
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:28
#, fuzzy
msgid "Default Border Style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:43
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Výber Okraju Okna"
#: src/bin/e_int_config_borders.c:213
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si okraj okna pre budúcnosť"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:53
msgid "Always On Top"