epour/po
Kai Huuhko 028d7873d7 Release 0.7.0 2017-05-08 04:12:15 +03:00
..
epour.pot Release 0.7.0 2017-05-08 04:12:15 +03:00
ko.po improve korean translate 2016-01-20 22:39:50 +09:00