epour/data
Kai Huuhko 50e60e6311 Add icon sizes better suited for toolbar 2016-09-20 11:49:14 +03:00
..
icons Add icon sizes better suited for toolbar 2016-09-20 11:49:14 +03:00
epour.desktop.in Updating desktop file 2014-05-19 22:28:13 +02:00