Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

79 lines
12 KiB

]4;16;rgb:00/00/00\]4;17;rgb:00/00/2a\]4;18;rgb:00/00/55\]4;19;rgb:00/00/7f\]4;20;rgb:00/00/aa\]4;21;rgb:00/00/d4\]4;22;rgb:00/2a/00\]4;23;rgb:00/2a/2a\]4;24;rgb:00/2a/55\]4;25;rgb:00/2a/7f\]4;26;rgb:00/2a/aa\]4;27;rgb:00/2a/d4\]4;28;rgb:00/55/00\]4;29;rgb:00/55/2a\]4;30;rgb:00/55/55\]4;31;rgb:00/55/7f\]4;32;rgb:00/55/aa\]4;33;rgb:00/55/d4\]4;34;rgb:00/7f/00\]4;35;rgb:00/7f/2a\]4;36;rgb:00/7f/55\]4;37;rgb:00/7f/7f\]4;38;rgb:00/7f/aa\]4;39;rgb:00/7f/d4\]4;40;rgb:00/aa/00\]4;41;rgb:00/aa/2a\]4;42;rgb:00/aa/55\]4;43;rgb:00/aa/7f\]4;44;rgb:00/aa/aa\]4;45;rgb:00/aa/d4\]4;46;rgb:00/d4/00\]4;47;rgb:00/d4/2a\]4;48;rgb:00/d4/55\]4;49;rgb:00/d4/7f\]4;50;rgb:00/d4/aa\]4;51;rgb:00/d4/d4\]4;52;rgb:2a/00/00\]4;53;rgb:2a/00/2a\]4;54;rgb:2a/00/55\]4;55;rgb:2a/00/7f\]4;56;rgb:2a/00/aa\]4;57;rgb:2a/00/d4\]4;58;rgb:2a/2a/00\]4;59;rgb:2a/2a/2a\]4;60;rgb:2a/2a/55\]4;61;rgb:2a/2a/7f\]4;62;rgb:2a/2a/aa\]4;63;rgb:2a/2a/d4\]4;64;rgb:2a/55/00\]4;65;rgb:2a/55/2a\]4;66;rgb:2a/55/55\]4;67;rgb:2a/55/7f\]4;68;rgb:2a/55/aa\]4;69;rgb:2a/55/d4\]4;70;rgb:2a/7f/00\]4;71;rgb:2a/7f/2a\]4;72;rgb:2a/7f/55\]4;73;rgb:2a/7f/7f\]4;74;rgb:2a/7f/aa\]4;75;rgb:2a/7f/d4\]4;76;rgb:2a/aa/00\]4;77;rgb:2a/aa/2a\]4;78;rgb:2a/aa/55\]4;79;rgb:2a/aa/7f\]4;80;rgb:2a/aa/aa\]4;81;rgb:2a/aa/d4\]4;82;rgb:2a/d4/00\]4;83;rgb:2a/d4/2a\]4;84;rgb:2a/d4/55\]4;85;rgb:2a/d4/7f\]4;86;rgb:2a/d4/aa\]4;87;rgb:2a/d4/d4\]4;88;rgb:55/00/00\]4;89;rgb:55/00/2a\]4;90;rgb:55/00/55\]4;91;rgb:55/00/7f\]4;92;rgb:55/00/aa\]4;93;rgb:55/00/d4\]4;94;rgb:55/2a/00\]4;95;rgb:55/2a/2a\]4;96;rgb:55/2a/55\]4;97;rgb:55/2a/7f\]4;98;rgb:55/2a/aa\]4;99;rgb:55/2a/d4\]4;100;rgb:55/55/00\]4;101;rgb:55/55/2a\]4;102;rgb:55/55/55\]4;103;rgb:55/55/7f\]4;104;rgb:55/55/aa\]4;105;rgb:55/55/d4\]4;106;rgb:55/7f/00\]4;107;rgb:55/7f/2a\]4;108;rgb:55/7f/55\]4;109;rgb:55/7f/7f\]4;110;rgb:55/7f/aa\]4;111;rgb:55/7f/d4\]4;112;rgb:55/aa/00\]4;113;rgb:55/aa/2a\]4;114;rgb:55/aa/55\]4;115;rgb:55/aa/7f\]4;116;rgb:55/aa/aa\]4;117;rgb:55/aa/d4\]4;118;rgb:55/d4/00\]4;119;rgb:55/d4/2a\]4;120;rgb:55/d4/55\]4;121;rgb:55/d4/7f\]4;122;rgb:55/d4/aa\]4;123;rgb:55/d4/d4\]4;124;rgb:7f/00/00\]4;125;rgb:7f/00/2a\]4;126;rgb:7f/00/55\]4;127;rgb:7f/00/7f\]4;128;rgb:7f/00/aa\]4;129;rgb:7f/00/d4\]4;130;rgb:7f/2a/00\]4;131;rgb:7f/2a/2a\]4;132;rgb:7f/2a/55\]4;133;rgb:7f/2a/7f\]4;134;rgb:7f/2a/aa\]4;135;rgb:7f/2a/d4\]4;136;rgb:7f/55/00\]4;137;rgb:7f/55/2a\]4;138;rgb:7f/55/55\]4;139;rgb:7f/55/7f\]4;140;rgb:7f/55/aa\]4;141;rgb:7f/55/d4\]4;142;rgb:7f/7f/00\]4;143;rgb:7f/7f/2a\]4;144;rgb:7f/7f/55\]4;145;rgb:7f/7f/7f\]4;146;rgb:7f/7f/aa\]4;147;rgb:7f/7f/d4\]4;148;rgb:7f/aa/00\]4;149;rgb:7f/aa/2a\]4;150;rgb:7f/aa/55\]4;151;rgb:7f/aa/7f\]4;152;rgb:7f/aa/aa\]4;153;rgb:7f/aa/d4\]4;154;rgb:7f/d4/00\]4;155;rgb:7f/d4/2a\]4;156;rgb:7f/d4/55\]4;157;rgb:7f/d4/7f\]4;158;rgb:7f/d4/aa\]4;159;rgb:7f/d4/d4\]4;160;rgb:aa/00/00\]4;161;rgb:aa/00/2a\]4;162;rgb:aa/00/55\]4;163;rgb:aa/00/7f\]4;164;rgb:aa/00/aa\]4;165;rgb:aa/00/d4\]4;166;rgb:aa/2a/00\]4;167;rgb:aa/2a/2a\]4;168;rgb:aa/2a/55\]4;169;rgb:aa/2a/7f\]4;170;rgb:aa/2a/aa\]4;171;rgb:aa/2a/d4\]4;172;rgb:aa/55/00\]4;173;rgb:aa/55/2a\]4;174;rgb:aa/55/55\]4;175;rgb:aa/55/7f\]4;176;rgb:aa/55/aa\]4;177;rgb:aa/55/d4\]4;178;rgb:aa/7f/00\]4;179;rgb:aa/7f/2a\]4;180;rgb:aa/7f/55\]4;181;rgb:aa/7f/7f\]4;182;rgb:aa/7f/aa\]4;183;rgb:aa/7f/d4\]4;184;rgb:aa/aa/00\]4;185;rgb:aa/aa/2a\]4;186;rgb:aa/aa/55\]4;187;rgb:aa/aa/7f\]4;188;rgb:aa/aa/aa\]4;189;rgb:aa/aa/d4\]4;190;rgb:aa/d4/00\]4;191;rgb:aa/d4/2a\]4;192;rgb:aa/d4/55\]4;193;rgb:aa/d4/7f\]4;194;rgb:aa/d4/aa\]4;195;rgb:aa/d4/d4\]4;196;rgb:d4/00/00\]4;197;rgb:d4/00/2a\]4;198;rgb:d4/00/55\]4;199;rgb:d4/00/7f\]4;200;rgb:d4/00/aa\]4;201;rgb:d4/00/d4\]4;202;rgb:d4/2a/00\]4;203;rgb:d4/2a/2a\]4;204;rgb:d4/2a/55\]4;205;rgb:d4/2a/7f
    
    
    
    
████████
████████
    
    
████████
████████
    
    
████████
████████
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
a
A

a
A

a
A

a
A

a
A

abcdRSTU
∮ E⋅da = Q, n → ∞, ∑ f(i) = ∏ g(i), ⎧⎡⎛┌─────┐⎞⎤⎫
⎪⎢⎜│a²+b³ ⎟⎥⎪
∀x∈ℝ: ⌈x⌉ = −⌊−x⌋, α ∧ ¬β = ¬(¬α ∨ β), ⎪⎢⎜│───── ⎟⎥⎪
⎪⎢⎜⎷ c₈ ⎟⎥⎪
ℕ ⊆ ℕ₀ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ, ⎨⎢⎜ ⎟⎥⎬
⎪⎢⎜ ∞ ⎟⎥⎪
⊥ < a ≠ b ≡ c ≤ d ≪ ⊤ ⇒ (⟦A⟧ ⇔ ⟪B⟫), ⎪⎢⎜ ⎲ ⎟⎥⎪
⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪
2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 mm ⎩⎣⎝i=1 ⎠⎦⎭
ði ıntəˈnæʃənəl fəˈnɛtık əsoʊsiˈeıʃn
Y [ˈʏpsilɔn], Yen [jɛn], Yoga [ˈjoːgɑ]
((V⍳V)=⍳⍴V)/V←,V ⌷←⍳→⍴∆∇⊃‾⍎⍕⌈
‘’“”
“’”
'´`
‚‘„“
†, ‡, ‰, •, 3–4, —, −5/+5, ™, … ║
1lI|, 0OD, 8B ║
•€STARGΛ̊TE SG-1, a = v̇ = r̈, a ⊥ b
Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μο
გთხოვთ ახლავე გაიაროთ რე
Зарегистрируйтесь сейчас
ι γιγνώσκειν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι,
გისტრაცია Unicode-ის მეათე საერთაშორისო ๏ แผนดนฮนเสอมโทรมแสนสงเวช พระปกเกศกองบนใหม
на Десятую Международную Конференцию по ሰማይ አይታረስ ንጉሥ አይከሰስ።
ᚻᛖ ᚳᚹᚫᚦ ᚦᚫᛏ ᚻᛖ ᛒᚢᛞᛖ ᚩᚾ ᚦᚫᛗ ᛚᚪᚾᛞᛖ ᚾᚩᚱᚦᚹᛖᚪᚱᛞᚢᛗ ᚹᛁᚦ ᚦᚪ ᚹᛖᛥᚫ
⡌⠁⠧⠑ ⠼⠁⠒ ⡍⠜⠇⠑⠹⠰⠎ ⡣⠕⠌
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz £©µÀÆÖÞßéöÿ
–—‘“”„†•…‰™œŠŸž€ ΑΒΓΔΩαβγδω АБВГДабвгд
∀∂∈ℝ∧∪≡∞ ↑↗↨↻⇣ ┐┼╔╘░►☺♀ fi<EFBFBD>⑀₂ἠḂӥẄɐː⍎אԱა
Καλημέρα κόσμε, コンニチハ
╔══╦══╗ ┌──┬──┐ ╭──┬──╮ ╭──┬──╮ ┏━━┳━━┓ ┎┒┏┑ ╷ ╻ ┏┯┓ ┌┰┐ ▊ ╱╲╱╲╳╳╳
║┌─╨─┐║ │╔═╧═╗│ │╒═╪═╕│ │╓─╁─╖│ ┃┌─╂─┐┃ ┗╃╄┙ ╶┼╴╺╋╸┠┼┨ ┝╋┥ ▋ ╲╱╲╱╳╳╳
║│╲ ╱│║ │║ ║│ ││ │ ││ │║ ┃ ║│ ┃│ ╿ │┃ ┍╅╆┓ ╵ ╹ ┗┷┛ └┸┘ ▌ ╱╲╱╲╳╳╳
]0;US☃ER
]777;notif