fix vietnamese translation

devs/bu5hm4n/next
Toan Pham 8 years ago committed by Boris Faure
parent d477e1be7a
commit 83db7b1ed0
  1. 4
      po/vi.po

@ -69,8 +69,8 @@ msgid ""
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Tại sao các terminal lại nhàm chán?<br><br>Terminal "
"này được viết choEnlightenment, để dùng EFL và mặt khác là để thể hiện cái "
"mà các bộ mô phỏng terminal nên là. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó."
"này được viết cho Enlightenment, để dùng EFL và mặt khác là để thể hiện những "
"ranh giới mà các terminal hiện đại khác không có. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó."
"<br><br>Bản quyền © 2012-%d bởi:<br><br>%s<br><br>Phân phối theo giấy phép 2-"
"clause BSD license với thông tin cụ thể bên dưới:<br><br>%s"

Loading…
Cancel
Save