Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1142 lines
27 KiB

# Catalan translation for enlightenment
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
# Maite Guix <maite.guix@gmail.com>, 2022.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-09-25 18:23+0000\n"
"Last-Translator: Maite Guix <maite.guix@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/ca/>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.14.1\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-05-04 05:16+0000\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Còpia '%s'"
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1378
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
msgid "YouTube channel"
msgstr "Canal de YouTube"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Desenvolupadors de terminologia"
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
msgstr "Controls"
#: src/bin/controls.c:387
msgid "New"
msgstr "Nou"
#: src/bin/controls.c:395
msgid "Split V"
msgstr "Dividir V"
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split H"
msgstr "Dividir H"
#: src/bin/controls.c:406
msgid "Miniview"
msgstr "Minivista"
#: src/bin/controls.c:413 src/bin/win.c:6205
msgid "Set title"
msgstr "Estableix títol"
#: src/bin/controls.c:424 src/bin/termio.c:1392 src/bin/termio.c:2802
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"
#: src/bin/controls.c:430
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#: src/bin/controls.c:436
msgid "Settings"
msgstr "Paràmetres"
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "Quan a"
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
msgstr "Entrada agrupada"
#: src/bin/controls.c:463
msgid "Close Terminal"
msgstr "Tancar terminal"
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:898 src/bin/miniview.c:41
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scrolling"
msgstr "Desplaçament"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Desplaça una pàgina avall"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Desplaça una línia amunt"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Desplaça una línia avall"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Ves a l'inici de l'historial"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Reset scroll"
msgstr "Restablir desplaçament"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Copiar/Enganxar"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Copiar selecció a la memòria intermèdia primària"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Copiar selecció a la memòria intermèdia del porta-retalls"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Enganxar memòria intermèdia primària (ressaltat)"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Enganxar buffer de Portaretalls (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Subdivisions/Pestanyes"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Focus al terminal previ"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Enfocar terminal següent"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Focus al terminal superior"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Enfocar terminal de sota"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Focus al terminal de l'esquerra"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Enfocar el terminal de la dreta"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Dividir horitzontalment (nou a sota)"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Dividir verticalment (nou a la dreta)"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Crear una «pestanya» nova"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Tancar el terminal enfocat"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Obrir el commutador «pestanya»."
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Commutar al terminal de la pestanya 1"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Canviar a la pestanya 2"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Canviar a la pestanya 3"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Canviar a la pestanya 4"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Canviar a la pestanya 5"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Canviar a la pestanya 6"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Canviar a la pestanya 7"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Canviar a la pestanya 8"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Canviar a la pestanya 9"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Canviar a la pestanya 10"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Change title"
msgstr "Canvia el títol"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
msgstr "Mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Font size up 1"
msgstr "Augmenta en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Font size down 1"
msgstr "Disminueix en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Display big font size"
msgstr "Mostra mida de tipus de lletra grossa"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Reset font size"
msgstr "Reinicia la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Actions"
msgstr "Accions"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Obre una nova finestra de terminal"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Commuta finestra a pantalla completa"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
msgstr "No s'ha pogut crear la finestra"
#: src/bin/main.c:425 src/bin/main.c:613
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "No s'ha pogut crear el giny de terminal"
#: src/bin/main.c:460
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i altres"
#: src/bin/main.c:462
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr ""
"L'emulador de terminal ha estat escrit amb Enlightenment Foundation Libraries"
#: src/bin/main.c:466
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Utilitza el fitxer com a fons de pantalla"
#: src/bin/main.c:468
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Canvia al directori per executar una ordre de terminal"
#: src/bin/main.c:470
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Comanda a executar. Per defecte a $SHELL (o passwd shell o /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:472
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Utilitza el tema edje o la trajectòria del fitxer de temes"
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:476
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr "Geometria del terminal que s'utilitzarà (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
#: src/bin/main.c:478
msgid "Set window name"
msgstr "Anomena la finestra"
#: src/bin/main.c:480
msgid "Set window role"
msgstr "Estableix el rol de la finestra"
#: src/bin/main.c:482
msgid "Set window title"
msgstr "Anomena la finestra"
#: src/bin/main.c:484
msgid "Set icon name"
msgstr "Anomena la icona"
#: src/bin/main.c:486
#, fuzzy
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Estableix la font (NOM/TAMANY per escalable, NOM per mapa de bits"
#: src/bin/main.c:488
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Divideix la finestra de terminal. «v» per vertical i «h» per horitzontal. Es "
"pot utilitzar diferents vegades. ex -S vhvv o --split hv Més informació "
"disponible al manual"
#: src/bin/main.c:493
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Executa l'intèrpret d'ordres com a intèrpret d'ordres d'entrada"
#: src/bin/main.c:495
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Estableix la reproducció de vídeo sense so"
#: src/bin/main.c:497
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Estableix mode de cursor intermitent"
#: src/bin/main.c:499
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Estableix mode visual de campana"
#: src/bin/main.c:501
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Vés a mode de pantalla completa des de l'inici"
#: src/bin/main.c:503
msgid "Start iconified"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:505
msgid "Start borderless"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:507
#, fuzzy
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Esdevé una finestra de redirecció-sobreposició"
#: src/bin/main.c:509
msgid "Start maximized"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:511
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology s'executa sense un gestor de finestres"
#: src/bin/main.c:513
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "No surtis quan el procés de comandes finalitzi"
#: src/bin/main.c:515
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr "Força l'execució única si la multi-instància està habilitada"
#: src/bin/main.c:517
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Estableix TERM a 'xterm-256color' enlloc de 'xterm'"
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:521
msgid "Highlight links"
msgstr "Ressalta enllaços"
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr "No mostrar l'assistent a l'inici"
#: src/bin/main.c:549
msgid "show program version"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:552
msgid "show copyright"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:555
msgid "show license"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:558
msgid "show this message"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:655
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr ""
"s'ha trobat un paràmetre no vàlid per a l'opció -S/--split. Consulta --help"
#: src/bin/main.c:909
#, fuzzy
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
#: src/bin/main.c:924
#, fuzzy
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'"
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:949
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr ""
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
#: src/bin/termpty.c:658
#, fuzzy, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
msgstr "Cap"
#: src/bin/options_background.c:468
msgid "Source file is target file"
msgstr "El fitxer origen és el fitxer destí"
#: src/bin/options_background.c:481
msgid "Picture imported"
msgstr "S'ha importat la imatge"
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr "Ha fallat"
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Fons"
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr "Translúcid"
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_background.c:592
msgid "Select Path"
msgstr "Seleccioneu un camí"
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: src/bin/options_background.c:604
msgid "Other"
msgstr "Altres"
#: src/bin/options_background.c:646
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Feu clic a una imatge per utilitzar-la de fons"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%d lines"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr "Línies d'historial (Us de memòria actual: %'.2f%cB):"
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Cursor predeterminat:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Block Parpellejant"
#: src/bin/options_behavior.c:245
msgid "Steady Block"
msgstr "Block Fixe"
#: src/bin/options_behavior.c:265
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Subratllat Parpellejant"
#: src/bin/options_behavior.c:285
msgid "Steady Underline"
msgstr "Subratllat Fixe"
#: src/bin/options_behavior.c:305
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Barra Parpellejant"
#: src/bin/options_behavior.c:325
msgid "Steady Bar"
msgstr "Barra Fixa"
#: src/bin/options_behavior.c:365 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Comportament"
#: src/bin/options_behavior.c:385
msgid "Show tabs"
msgstr "Mostra les pestanyes"
#: src/bin/options_behavior.c:388
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Desplaça cap avall quan hi hagi nou contingut"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Desplaça cap avall quan es premi una tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
"Suport d'audio per a pulsacions de tecla <failure>DESACTIVAT</failure>!"
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
msgstr "Campana Visual"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Bell rings"
msgstr "Sons d'avís sonor"
#: src/bin/options_behavior.c:408
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Avís sonor urgent"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Múltiples instàncies, un procés"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Estableix TERM a xterm-256colors"
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Fletxa enrera actua com Supr (enlloc de Retrocés)"
#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Start as login shell"
msgstr "Inicia com a intèrpret d'ordres"
#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Obre els terminals nous en el directori actual"
#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Always show miniview"
msgstr "Mostra sempre la vista petita"
#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Activa els codis d'escapament especials de Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr "Tracta el Emojis com a caràcters de doble amplada"
#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Always open at size:"
msgstr "Obre sempre a mida:"
#: src/bin/options_behavior.c:435
msgid "Set Current:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:446
msgid "Width:"
msgstr "Amplada:"
#: src/bin/options_behavior.c:468
msgid "Height:"
msgstr "Alçada:"
#: src/bin/options_behavior.c:527
#, fuzzy
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places during tab switches,"
"<br>be those done due to key bindings or <br>mouse wheel over the tabs panel"
msgstr ""
"Estableix el temps de l'animació <br>durant els canvis,<br>que succeeixen "
"per dreceres de teclat, roda<br>de ratolí o altres accions"
#: src/bin/options_behavior.c:532
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Temps d'animació de l'ampliació/intercanvi:"
#: src/bin/options_behavior.c:540 src/bin/options_behavior.c:541
#: src/bin/options_mouse.c:186 src/bin/options_mouse.c:187
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:189
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Accions"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:499
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"
#: src/bin/options.c:220 src/bin/options_theme.c:168
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/options.c:222
msgid "Colors"
msgstr "Colors"
#: src/bin/options.c:223
msgid "Keys"
msgstr "Tecles"
#: src/bin/options.c:224 src/bin/options_elm.c:109
msgid "Toolkit"
msgstr "Joc d'eines"
#: src/bin/options.c:235
msgid "Temporary"
msgstr "Temporal"
#: src/bin/options_colors.c:99
msgid "Open website"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:131
#, c-format
msgid "<b>Author: </b>%s<br/><b>Website: </b>%s<br/><b>License: </b>%s"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:226
#, fuzzy
msgid "Color schemes"
msgstr "Colors"
#: src/bin/options_colors.c:265
#, c-format
msgid "Using theme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
msgid ""
"<em>Terminology</em> uses the <hilight>elementary</hilight> toolkit.<br>The "
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>"
msgstr ""
"<em>Terminology</em> utilitza la llibreria <hilight>elementary</hilight>."
"<br>La configuració d'aquesta llibreria es pot accedir executant <keyword>"
"%s</keyword>"
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Executar %s"
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:383 src/bin/win.c:403
msgid "Scale"
msgstr "Escala"
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:432
msgid "Select preferred size so that this text is readable"
msgstr "Seleccioneu la mida desitjada per a que aquest text sigui llegible"
#: src/bin/options_elm.c:180
msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:550
msgid "Search font"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:578
msgid "Bitmap"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:619
msgid "Standard"
msgstr "Estàndard"
#: src/bin/options_font.c:681
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr ""
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Shift+"
msgstr "Maj+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:70
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:71
msgid "Hyper+"
msgstr "Hiper+"
#: src/bin/options_keys.c:82
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: src/bin/options_keys.c:270
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Premi la seqüència de tecles"
#: src/bin/options_keys.c:386
msgid "Key Bindings"
msgstr "Dreceres de teclat"
#: src/bin/options_keys.c:458
msgid "Reset bindings"
msgstr "Reinicia dreceres"
#: src/bin/options_mouse.c:167
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Divisió de focus sota el ratolí"
#: src/bin/options_mouse.c:168
msgid "Focus-related visuals"
msgstr "Visualitzacions relacionades amb el focus"
#: src/bin/options_mouse.c:174
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr "Oculta el ratolí automàticament en inactivitat:"
#: src/bin/options_mouse.c:204
msgid "Active Links:"
msgstr "Enllaços Actius:"
#: src/bin/options_mouse.c:208
msgid "On emails"
msgstr "En correus"
#: src/bin/options_mouse.c:209
msgid "On file paths"
msgstr "En rutes d'arxiu"
#: src/bin/options_mouse.c:210
msgid "On URLs"
msgstr "En URLs"
#: src/bin/options_mouse.c:211
#, fuzzy
msgid "On colors"
msgstr "Colors"
#: src/bin/options_mouse.c:212
msgid "Based on escape codes"
msgstr "Basat en codis d'escapament"
#: src/bin/options_mouse.c:213
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Integració amb Gravatar"
#: src/bin/options_mouse.c:215
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Enllaços de'arrossega i deixa anar"
#: src/bin/options_mouse.c:221
msgid "Inline if possible"
msgstr "En línia si és possible"
#: src/bin/options_mouse.c:265
msgid "E-mail:"
msgstr "Correu electrònic:"
#: src/bin/options_mouse.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (Imatges):"
#: src/bin/options_mouse.c:270
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Vídeo):"
#: src/bin/options_mouse.c:271
#, fuzzy
msgid "URL (All):"
msgstr "Local (Tot):"
#: src/bin/options_mouse.c:274
msgid "Local (Images):"
msgstr "Local (Imatges):"
#: src/bin/options_mouse.c:275
msgid "Local (Video):"
msgstr "Local (Vídeo):"
#: src/bin/options_mouse.c:276
msgid "Local (All):"
msgstr "Local (Tot):"
#: src/bin/options_theme.c:187
#, c-format
msgid "Using colorscheme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:84
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ordre de tipus de lletra desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ordre de tamany de graella desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:146
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de fons de pantalla: %s"
#: src/bin/termcmd.c:175
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ordre desconeguda: %s"
#: src/bin/termio.c:467
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el directori de treball amb pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:482
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el directori de treball %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1215
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "format de selecció no permès '%s'"
#: src/bin/termio.c:1375
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"
#: src/bin/termio.c:1385
msgid "Copy relative path"
msgstr "Copia ruta relativa"
#: src/bin/termio.c:1387
msgid "Copy full path"
msgstr "Copia ruta completa"
#: src/bin/termio.c:2804
msgid "Open as URL"
msgstr "Obre com a URL"
#: src/bin/termio.c:4247
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "No s'ha ubicat termpty"
#: src/bin/termpty.c:99 src/bin/termpty.c:141 src/bin/termpty.c:188
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "error memòria: %s"
#: src/bin/termpty.c:225
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Establiment de mida ioctl ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:361
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure al descriptor de fitxer %d: %s"
#: src/bin/termpty.c:618
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "No s'ha trobat intèrpret d'ordres, es retorna a %s"
#: src/bin/termpty.c:665
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() de pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:672 src/bin/termpty.c:678
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:687
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:728 src/bin/termpty.c:736 src/bin/termpty.c:745
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori actual a '%s': %s"
#: src/bin/theme.c:91
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:424
msgid "Done"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:440
msgid ""
"The scale configuration can be changed in the Settings (right click on the "
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:2334
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/win.c:6209
msgid "Ok"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:6214
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
#: src/bin/win.c:7412
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el tema per a terminology. Heu oblidat l'ordre 'ninja "
"install'?"
#~ msgid "Shine:"
#~ msgstr "Brillantor:"
#~ msgid "React to key presses"
#~ msgstr "Reacciona a pulsacions de tecla"
#~ msgid "Become a borderless managed window"
#~ msgstr "Converteix a finestra sense vora"
#~ msgid "Become maximized from the start"
#~ msgstr "Maximitzat des de l'inici"
#~ msgid "Go into an iconic state from the start"
#~ msgstr "Vés a mode minimitzat des de l'inici"
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Predeterminat"
#~ msgid "Black"
#~ msgstr "Negre"
#~ msgid "Red"
#~ msgstr "Vermell"
#~ msgid "Green"
#~ msgstr "Verd"
#~ msgid "Yellow"
#~ msgstr "Groc"
#~ msgid "Blue"
#~ msgstr "Blau"
#~ msgid "Magenta"
#~ msgstr "Magenta"
#~ msgid "Cyan"
#~ msgstr "Cian"
#~ msgid "White"
#~ msgstr "Blanc"
#~ msgid "Inverse"
#~ msgstr "Invers"
#~ msgid "Inverse Background"
#~ msgstr "Fons Invertit"
#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Normal"
#~ msgid "Bright/Bold"
#~ msgstr "Brillant/Negreta"
#~ msgid "Intense"
#~ msgstr "Intens"
#~ msgid "Intense Bright/Bold"
#~ msgstr "Brillant/Negreta intens"
#~ msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
#~ msgstr "No s'ha pogut carregar el tema predeterminat pel grup=%s: %s"
#~ msgid "Set emotion module to use"
#~ msgstr "Estableix el mòdul emotion que s'utilitzarà"
#~ msgid "Helpers"
#~ msgstr "Ajudants"
#~ msgid "Set emotion module to use."
#~ msgstr "Estableix el mòdul emotion que s'utilitzarà."
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Vídeo"
#~ msgid "Audio muted"
#~ msgstr "Àudio silenciat"
#~ msgid "Audio visualized"
#~ msgstr "Es visualitza àudio"
#~ msgid "Video Engine:"
#~ msgstr "Motor de vídeo:"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automàtic"
#~ msgid "Scrollback:"
#~ msgstr "Desplaçament:"
#~ msgid "Cursor blinking"
#~ msgstr "Parpelleig del cursor"
#~ msgid "Wallpaper"
#~ msgstr "Fons de pantalla"
#~ msgid "Inverse Base"
#~ msgstr "Base inversa"
#~ msgid "Use"
#~ msgstr "Ús"
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Reinicia"
#~ msgid "Could not create termio widget."
#~ msgstr "No s'ha pogut crear el giny termio."