terminology/po/ca.po

893 lines
22 KiB
Plaintext

# Catalan translation for enlightenment
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the enlightenment package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-05 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-16 07:13+0000\n"
"Last-Translator: JoanColl <Unknown>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-05-04 05:16+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17474)\n"
#: src/bin/controls.c:247
msgid "Controls"
msgstr "Controls"
#: src/bin/controls.c:263
msgid "New"
msgstr "Nou"
#: src/bin/controls.c:269
msgid "Split V"
msgstr "Divideix V"
#: src/bin/controls.c:271
msgid "Split H"
msgstr "Divideix H"
#: src/bin/controls.c:277
msgid "Miniview"
msgstr "Minivista"
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950 src/bin/termio.c:4108
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"
#: src/bin/controls.c:293
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#: src/bin/controls.c:299
msgid "Settings"
msgstr "Paràmetres"
#: src/bin/controls.c:305
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: src/bin/controls.c:315
msgid "Close Terminal"
msgstr "Tanca el terminal"
#: src/bin/about.c:56
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
msgstr "Desplaçament"
#: src/bin/keyin.c:544
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
#: src/bin/keyin.c:545
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Desplaça una pàgina avall"
#: src/bin/keyin.c:546
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Desplaça una línia amunt"
#: src/bin/keyin.c:547
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Desplaça una línia avall"
#: src/bin/keyin.c:549
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Copia/Enganxa"
#: src/bin/keyin.c:550
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Copia la selecció a la memòria intermèdia primària"
#: src/bin/keyin.c:551
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Copia la selecció al porta-retalls"
#: src/bin/keyin.c:552
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Enganxa la memòria intermèdia primària (ressaltat)"
#: src/bin/keyin.c:553
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Enganxa el porta-retalls (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:555
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Divisions/Pestanyes"
#: src/bin/keyin.c:556
msgid "Focus to the previous terminal"
msgstr "Focus al terminal previ"
#: src/bin/keyin.c:557
msgid "Focus to the next terminal"
msgstr "Focus al terminal següent"
#: src/bin/keyin.c:558
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Divideix horitzontalment (nou a sota)"
#: src/bin/keyin.c:559
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Divideix verticalment (nou a la dreta)"
#: src/bin/keyin.c:560
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Crea una nova \"pestanya\""
#: src/bin/keyin.c:561
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Tanca el terminal que tingui el focus"
#: src/bin/keyin.c:562
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Mostra el commutador de \"pestanyes\""
#: src/bin/keyin.c:563
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 1"
#: src/bin/keyin.c:564
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 2"
#: src/bin/keyin.c:565
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 3"
#: src/bin/keyin.c:566
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 4"
#: src/bin/keyin.c:567
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 5"
#: src/bin/keyin.c:568
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 6"
#: src/bin/keyin.c:569
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 7"
#: src/bin/keyin.c:570
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 8"
#: src/bin/keyin.c:571
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 9"
#: src/bin/keyin.c:572
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Commuta al terminal de la pestanya 10"
#: src/bin/keyin.c:574
msgid "Font size"
msgstr "Mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:575
msgid "Font size up 1"
msgstr "Augmenta en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:576
msgid "Font size down 1"
msgstr "Disminueix en 1 la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:577
msgid "Display big font size"
msgstr "Mostra mida de tipus de lletra grossa"
#: src/bin/keyin.c:578
msgid "Reset font size"
msgstr "Reinicia la mida del tipus de lletra"
#: src/bin/keyin.c:580
msgid "Actions"
msgstr "Accions"
#: src/bin/keyin.c:581
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Commuta finestra a pantalla completa"
#: src/bin/keyin.c:582
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/keyin.c:583
msgid "Display the command box"
msgstr "Mostra el quadre de comandes"
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:852
msgid "Could not create window."
msgstr "No s'ha pogut crear la finestra"
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:863
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny de terminal"
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i altres"
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"L'emulador de terminal ha estat escrit amb les les biblioteques "
"d'Enlightenment Foundation."
#: src/bin/main.c:337
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Comanda a executar. Per defecte a $SHELL (o passwd shell o /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:339
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Canvia al directori per executar una ordre de terminal"
#: src/bin/main.c:341
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Utilitza el tema edje o la trajectòria del fitxer de temes."
#: src/bin/main.c:343
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Utilitza el fitxer com a fons de pantalla."
#: src/bin/main.c:345
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
"Geometria del terminal que s'utilitzarà (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window name."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set window role."
msgstr "Estableix el rol de la finestra."
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set window title."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:353
msgid "Set icon name."
msgstr "Anomena la icona."
#: src/bin/main.c:355
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Estableix la font (NOM/TAMANY per escalable, NOM per mapa de bits."
#: src/bin/main.c:357
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Divideix la finestra de terminal. 'v' per vertical i 'h' per horitzontal. Es "
"pot utilitzar diferents vegades. ex -S vhvv o --split hv Més informació "
"disponible a la pàgina man."
#: src/bin/main.c:362
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Estableix el mòdul emotion que s'utilitzarà."
#: src/bin/main.c:365
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Executa l'intèrpret d'ordres com a intèrpret d'ordres d'entrada."
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Estableix la reproducció de vídeo sense so"
#: src/bin/main.c:369
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Estableix mode de cursor intermitent."
#: src/bin/main.c:371
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Estableix mode visual de campana."
#: src/bin/main.c:373
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Vés a mode de pantalla completa des de l'inici"
#: src/bin/main.c:375
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Vés a mode minimitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Converteix a finestra sense vora"
#: src/bin/main.c:379
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Esdevé una finestra de redirecció-sobreposició"
#: src/bin/main.c:381
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Maximitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:383
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology s'executa sense un gestor de finestres."
#: src/bin/main.c:385
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "No surtis quan el procés de comandes finalitzi."
#: src/bin/main.c:387
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Força l'execució única si la multi-instància està habilitada."
#: src/bin/main.c:389
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Estableix TERM a 'xterm-256color' enlloc de 'xterm'."
#: src/bin/main.c:391
msgid "Highlight links."
msgstr "Ressalta enllaços."
#: src/bin/main.c:420
msgid "show program version."
msgstr "mostra versió del programa."
#: src/bin/main.c:423
msgid "show copyright."
msgstr "mostra copyright."
#: src/bin/main.c:426
msgid "show license."
msgstr "mostra llicència."
#: src/bin/main.c:429
msgid "show this message."
msgstr "mostra aquest missatge"
#: src/bin/main.c:547 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'."
#: src/bin/main.c:557
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "No s'han pogut inicialitzar les dreceres de teclat"
#: src/bin/main.c:569
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "No s'han interpretat les opcions de la línia de comandes"
#: src/bin/main.c:584
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "l'opció %s requereix un argument"
#: src/bin/main.c:585
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "s'han trobat opcions invàlides. Mireu --help."
#: src/bin/main.c:907
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
#: src/bin/media.c:752
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
#: src/bin/media.c:1281 src/bin/termpty.c:362 src/bin/termpty.c:367
#: src/bin/termpty.c:371
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "La funció %s ha fallat: %s"
#: src/bin/media.c:1395
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "La visualització multimèdia no està implementada"
#: src/bin/options_behavior.c:67
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%d lines"
#: src/bin/options_behavior.c:150 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
msgstr "Comportament"
#: src/bin/options_behavior.c:178
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Desplaça cap avall quan hi hagi nou contingut"
#: src/bin/options_behavior.c:179
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Desplaça cap avall quan es premi una tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:180
msgid "React to key presses"
msgstr "Reacciona a pulsacions de tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:181
msgid "Cursor blinking"
msgstr "Parpelleig del cursor"
#: src/bin/options_behavior.c:182
msgid "Visual Bell"
msgstr "Campana visual"
#: src/bin/options_behavior.c:183
msgid "Bell rings"
msgstr "Sons d'avís sonor"
#: src/bin/options_behavior.c:184
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Avís sonor urgent"
#: src/bin/options_behavior.c:185
msgid "Active Links"
msgstr "Enllaços actius"
#: src/bin/options_behavior.c:186
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Múltiples instàncies, un procés"
#: src/bin/options_behavior.c:187
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Estableix TERM a xterm-256colors"
#: src/bin/options_behavior.c:188
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Fletxa enrera actua com Supr (enlloc de Retrocés)"
#: src/bin/options_behavior.c:189
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Enllaços de'arrossega i deixa anar"
#: src/bin/options_behavior.c:190
msgid "Start as login shell"
msgstr "Inicia com a intèrpret d'ordres"
#: src/bin/options_behavior.c:191
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Divisió de focus sota el ratolí"
#: src/bin/options_behavior.c:192
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Integració amb Gravatar"
#: src/bin/options_behavior.c:193
msgid "Show tabs"
msgstr "Mostra les pestanyes"
#: src/bin/options_behavior.c:194
#, fuzzy
msgid "Always show miniview"
msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/options_behavior.c:195
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:203
msgid "Always open at size:"
msgstr "Obre sempre a mida:"
#: src/bin/options_behavior.c:360
msgid "Set Current:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:213
msgid "Width:"
msgstr "Amplada:"
#: src/bin/options_behavior.c:233
msgid "Height:"
msgstr "Alçada:"
#: src/bin/options_behavior.c:260
msgid "Scrollback:"
msgstr "Desplaçament:"
#: src/bin/options_behavior.c:294
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Temps d'animació de l'ampliació/intercanvi:"
#: src/bin/options_behavior.c:295
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Estableix el temps de l'animació <br>durant els canvis,<br>que succeeixen "
"per dreceres de teclat, roda<br>de ratolí o altres accions"
#: src/bin/options_behavior.c:308 src/bin/options_behavior.c:309
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:137
msgid "Options"
msgstr "Opcions"
#: src/bin/options.c:166 src/bin/options_font.c:361
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"
#: src/bin/options.c:167 src/bin/options_theme.c:113
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: src/bin/options.c:168
msgid "Wallpaper"
msgstr "Fons de pantalla"
#: src/bin/options.c:169 src/bin/options_video.c:75
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"
#: src/bin/options.c:170 src/bin/options_colors.c:166
msgid "Colors"
msgstr "Colors"
#: src/bin/options.c:172
msgid "Keys"
msgstr "Tecles"
#: src/bin/options.c:173 src/bin/options_helpers.c:177
msgid "Helpers"
msgstr "Ajudants"
#: src/bin/options.c:174
msgid "Toolkit"
msgstr "Joc d'eines"
#: src/bin/options.c:185
msgid "Temporary"
msgstr "Temporal"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Default"
msgstr "Predeterminat"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Black"
msgstr "Negre"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Red"
msgstr "Vermell"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Green"
msgstr "Verd"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Yellow"
msgstr "Groc"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Blue"
msgstr "Blau"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "Cyan"
msgstr "Cian"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "White"
msgstr "Blanc"
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Invers"
#: src/bin/options_colors.c:23
msgid "Inverse Base"
msgstr "Base inversa"
#: src/bin/options_colors.c:194
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/options_colors.c:195
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Brillant/Negreta"
#: src/bin/options_colors.c:196
msgid "Intense"
msgstr "Intens"
#: src/bin/options_colors.c:197
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Brillant/Negreta intens"
#: src/bin/options_colors.c:275
msgid "Use"
msgstr "Ús"
#: src/bin/options_colors.c:285
msgid "Reset"
msgstr "Reinicia"
#: src/bin/options_font.c:426
msgid "Bitmap"
msgstr "Mapa de bits"
#: src/bin/options_font.c:466
msgid "Standard"
msgstr "Estàndard"
#: src/bin/options_helpers.c:190
msgid "Inline if possible"
msgstr "En línia si és possible"
#: src/bin/options_helpers.c:220
msgid "E-mail:"
msgstr "Correu electrònic:"
#: src/bin/options_helpers.c:253
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (Imatges):"
#: src/bin/options_helpers.c:278
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Vídeo):"
#: src/bin/options_helpers.c:303
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (Tot):"
#: src/bin/options_helpers.c:336
msgid "Local (Images):"
msgstr "Local (Imatges):"
#: src/bin/options_helpers.c:361
msgid "Local (Video):"
msgstr "Local (Vídeo):"
#: src/bin/options_helpers.c:386
msgid "Local (All):"
msgstr "Local (Tot):"
#: src/bin/options_keys.c:52
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:53
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:54
msgid "Shift+"
msgstr "Maj+"
#: src/bin/options_keys.c:55
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:56
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:57
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: src/bin/options_keys.c:251
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Premi la seqüència de tecles"
#: src/bin/options_keys.c:353
msgid "Key Bindings"
msgstr "Dreceres de teclat"
#: src/bin/options_video.c:88
msgid "Translucent"
msgstr "Translúcid"
#: src/bin/options_video.c:99 src/bin/options_video.c:100
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_video.c:119
msgid "Audio muted"
msgstr "Àudio silenciat"
#: src/bin/options_video.c:132
msgid "Audio visualized"
msgstr "Es visualitza àudio"
#: src/bin/options_video.c:149
msgid "Video Engine:"
msgstr "Motor de vídeo:"
#: src/bin/options_video.c:156
msgid "Automatic"
msgstr "Automàtic"
#: src/bin/options_wallpaper.c:99
msgid "None"
msgstr "Cap"
#: src/bin/options_wallpaper.c:390
msgid "Source file is target file"
msgstr "El fitxer origen és el fitxer destí"
#: src/bin/options_wallpaper.c:403
msgid "Picture imported"
msgstr "S'ha importat la imatge"
#: src/bin/options_wallpaper.c:408
msgid "Failed"
msgstr "Ha fallat"
#: src/bin/options_wallpaper.c:425
msgid "Background"
msgstr "Fons"
#: src/bin/options_wallpaper.c:469
msgid "Select Path"
msgstr "Seleccioneu un camí"
#: src/bin/options_wallpaper.c:475
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: src/bin/options_wallpaper.c:478
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: src/bin/options_wallpaper.c:481
msgid "Other"
msgstr "Altres"
#: src/bin/options_wallpaper.c:496
msgid "Double click on a picture to import it"
msgstr "Feu doble clic a una imatge per importar-la"
#: src/bin/termcmd.c:67
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Ordre de tipus de lletra desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:98
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Ordre de tamany de graella desconeguda: %s"
#: src/bin/termcmd.c:123
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de fons de pantalla: %s"
#: src/bin/termcmd.c:152
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ordre desconeguda: %s"
#: src/bin/termio.c:512
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el directori de treball amb pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:526
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el directori de treball %s: %s"
#: src/bin/termio.c:945
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"
#: src/bin/termio.c:948
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: src/bin/termio.c:2442
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "format de selecció no permès '%s'"
#: src/bin/termio.c:4110
msgid "Open as URL"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:5264
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/termio.c:5976
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "No s'ha ubicat termpty"
#: src/bin/termpty.c:72 src/bin/termpty.c:96 src/bin/termpty.c:130
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "memerr: %s"
#: src/bin/termpty.c:156
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Establiment de mida ioctl ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:338
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "No s'ha trobat intèrpret d'ordres, es retorna a %s"
#: src/bin/termpty.c:378
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() de pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:384 src/bin/termpty.c:390
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:399
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:441
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori actual a '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:861
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure al descriptor de fitxer %d: %s"
#: src/bin/utils.c:48
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
#: src/bin/utils.c:65
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema predeterminat pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:4028
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr ""
"No es pot trobar el tema de terminology! Potser heu oblidat fer un 'make "
"install'."
#~ msgid "Could not create termio widget."
#~ msgstr "No s'ha pogut crear el giny termio."