Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1128 lines
26 KiB

# Terminology translate 1.0
# This file is put in the public domain.
# Fervi <lordfervi@protonmail.com>, 2019.
# Warning, the translation may contain errors. If you notice any, report it so that it can be corrected.
# Ostrzeżenie, tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli jakieś zauważysz, zgłoś to, by można było je poprawić.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-17 21:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-02 15:30+0200\n"
"Last-Translator: Fervi <lordfervi@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1215
#: src/bin/termio.c:1224
#, fuzzy, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Kopiuj"
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1286
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr ""
#: src/bin/about.c:275
msgid "Youtube channel"
msgstr ""
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Czemu terminale muszą być nudne?<br><br>Ten "
"terminal został napisany dla Enlightenment, by używać EFL i przesuwać "
"granicę czym nowoczesny emulator terminala powinien być. Mamy nadzieję, że "
"go polubisz.<br><br>Copyright © 2012-%d przez:<br><br>%s<br><br>Udostępnione "
"na 2-klauzulowej licencji BSD opisanej poniżej:<br><br>%s"
#: src/bin/controls.c:376
msgid "Controls"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/controls.c:392
msgid "New"
msgstr "Nowa zakładka"
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split V"
msgstr "Podziel pionowo"
#: src/bin/controls.c:403
msgid "Split H"
msgstr "Podziel poziomo"
#: src/bin/controls.c:410
msgid "Miniview"
msgstr "Minipodgląd"
#: src/bin/controls.c:417 src/bin/win.c:6191
msgid "Set title"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
#: src/bin/controls.c:428 src/bin/termio.c:1300 src/bin/termio.c:2739
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: src/bin/controls.c:434
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: src/bin/controls.c:440
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: src/bin/controls.c:446
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: src/bin/controls.c:455
msgid "Grouped input"
msgstr ""
#: src/bin/controls.c:467
msgid "Close Terminal"
msgstr "Wyłącz terminal"
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:876 src/bin/miniview.c:41
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "Nie można było utworzyć domeny logowania '%s'"
#: src/bin/keyin.c:655
msgid "Scrolling"
msgstr "Przewijanie"
#: src/bin/keyin.c:656
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Przejdź jedną stronę do góry"
#: src/bin/keyin.c:657
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Przejdź jedną stronę w dół"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Przejdź jedną linijkę do góry"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Przejdź jedną linijkę w dół"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Przewiń na górę terminala"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Reset scroll"
msgstr "Przewiń na sam dół terminala"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiuj/Wklej"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Podstawowego bufora"
#: src/bin/keyin.c:665
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Schowka"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Wklej tekst z Podstawowego bufora (zaznaczony)"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Wklej tekst ze schowka (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Podziały/Zakładki"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Aktywuj poprzedni terminal"
#: src/bin/keyin.c:671
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Aktywuj następny terminal"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Aktywuj terminal powyżej"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Aktywuj terminal poniżej"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Aktywuj terminal z lewej strony"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Aktywuj terminal z prawej strony"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Podziel poziomo (nowy terminal na dole)"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Podziel pionowo (nowy terminal po prawej)"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Stwórz nową \"zakładkę\""
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Zamknij aktualnie używany terminal"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Wywołaj przełącznik \"zakładek\""
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Przejdź do 1 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Przejdź do 2 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Przejdź do 3 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Przejdź do 4 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Przejdź do 5 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Przejdź do 6 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Przejdź do 7 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Przejdź do 8 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Przejdź do 9 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Przejdź do 10 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Change title"
msgstr "Zmień nazwę okna"
#: src/bin/keyin.c:692 src/bin/keyin.c:693
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
"Przełącz wysyłanie wciśniętych przycisków do wszystkich widocznych terminali"
#: src/bin/keyin.c:696
msgid "Font size"
msgstr "Rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:697
msgid "Font size up 1"
msgstr "Powiększ czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:698
msgid "Font size down 1"
msgstr "Pomniejsz czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Display big font size"
msgstr "Wyświetl duży rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Reset font size"
msgstr "Ustaw domyślny rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Actions"
msgstr "Akcje"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Otwórz nowe okno terminala"
#: src/bin/keyin.c:704
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Przełącz pełny ekran"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Pokaż historię minipodglądu"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Display the command box"
msgstr "Wyświetl polę komend"
#: src/bin/main.c:387 src/bin/main.c:581
#, fuzzy
msgid "Could not create window"
msgstr "Nie mogę stworzyć okna"
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:592
#, fuzzy
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "Nie mogę stworzyć widżetu terminala"
#: src/bin/main.c:441
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i inni"
#: src/bin/main.c:443
#, fuzzy
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr "Terminal emulator napisany na bibliotekach Enlightenment Foundation"
#: src/bin/main.c:447
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Polecenie do uruchomienia. Domyślnie jest to $SHELL (albo passwd shell lub /"
"bin/sh)"
#: src/bin/main.c:449
#, fuzzy
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Zmień katalog, w którym uruchamiane jest polecenie terminala"
#: src/bin/main.c:451
#, fuzzy
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Użyj nazwanego wyglądu edje albo ścieżki do pliku ze skórką"
#: src/bin/main.c:453
#, fuzzy
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Użyj nazwanego pliku jako tła"
#: src/bin/main.c:455
#, fuzzy
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr "Geometria terminala do użytku (np 80x24 albo 80x24+50+20 itd.)"
#: src/bin/main.c:457
#, fuzzy
msgid "Set window name"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
#: src/bin/main.c:459
#, fuzzy
msgid "Set window role"
msgstr "Ustaw rolę okna"
#: src/bin/main.c:461
#, fuzzy
msgid "Set window title"
msgstr "Ustaw tytuł okna"
#: src/bin/main.c:463
#, fuzzy
msgid "Set icon name"
msgstr "Ustaw nazwę ikony"
#: src/bin/main.c:465
#, fuzzy
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Ustaw czcionkę (NAZWA/ROZMIAR dla skalowalnych, NAZWA dla bitmap)"
#: src/bin/main.c:467
#, fuzzy
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Podziel okna terminala. 'v' dla podziału pionowego i 'h' dla poziomego. "
"Można używać tego wiele razy. np -S vhvv albo --split hv Więcej informacji "
"można przeczytać na stronie manuala"
#: src/bin/main.c:472
#, fuzzy
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Uruchom powłokę jako powłokę logowania"
#: src/bin/main.c:474
#, fuzzy
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Wycisz dźwięk dla odtwarzania wideo"
#: src/bin/main.c:476
#, fuzzy
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Ustaw kursor w trybie mrugającym"
#: src/bin/main.c:478
#, fuzzy
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Ustaw wizualny dzwonek"
#: src/bin/main.c:480
#, fuzzy
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Włącz pełnoekranowy tryb na start"
#: src/bin/main.c:482
#, fuzzy
msgid "Go into an iconic state from the start"
msgstr "Włącz tryb ikonowy na start"
#: src/bin/main.c:484
#, fuzzy
msgid "Become a borderless managed window"
msgstr "Wyłącz obramowanie okna"
#: src/bin/main.c:486
#, fuzzy
msgid "Become an override-redirect window"
msgstr "Stań się nadrzędnym oknem"
#: src/bin/main.c:488
#, fuzzy
msgid "Become maximized from the start"
msgstr "Ustaw maksymalizację okna na start"
#: src/bin/main.c:490
#, fuzzy
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology jest uruchomiony bez menadżera okien"
#: src/bin/main.c:492
#, fuzzy
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "Nie wyłączaj dopóki uruchomiony proces się nie wyłączy"
#: src/bin/main.c:494
#, fuzzy
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr ""
"Wymuś pojedyncze uruchomienie jeśli włączona jest opcja wielu instancji"
#: src/bin/main.c:496
#, fuzzy
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Ustaw TERM na 'xterm-256color' zamiast 'xterm'"
#: src/bin/main.c:498
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:500
#, fuzzy
msgid "Highlight links"
msgstr "Podświetl linki"
#: src/bin/main.c:502
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:528
#, fuzzy
msgid "show program version"
msgstr "pokaż wersję programu"
#: src/bin/main.c:531
#, fuzzy
msgid "show copyright"
msgstr "pokaż informacje o prawach autorskich"
#: src/bin/main.c:534
#, fuzzy
msgid "show license"
msgstr "pokaż licencję"
#: src/bin/main.c:537
#, fuzzy
msgid "show this message"
msgstr "pokaż tą wiadomość"
#: src/bin/main.c:634
#, fuzzy
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr "niepoprawny argument dla opcji -S/--split. Zobacz --help"
#: src/bin/main.c:887
#, fuzzy
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "Nie mogę zainicjalizować skrótów klawiszowych"
#: src/bin/main.c:902
#, fuzzy
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "Nie mogę przetworzyć opcji komend"
#: src/bin/main.c:926
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "opcja %s wymaga parametru!"
#: src/bin/main.c:927
#, fuzzy
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr "wykryto nieznane opcje. Zobacz --help"
#: src/bin/media.c:1333 src/bin/termpty.c:645 src/bin/termpty.c:650
#: src/bin/termpty.c:654
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Function %s nie działa: %s"
#: src/bin/media.c:1430
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Wizualizacja mediów nie jest wspierana"
#: src/bin/options_background.c:163
msgid "None"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:498
msgid "Source file is target file"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:511
msgid "Picture imported"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:516
msgid "Failed"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:568 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: src/bin/options_background.c:584
msgid "Shine:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:608
msgid "Translucent"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:619 src/bin/options_background.c:620
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:639
msgid "Select Path"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:645
msgid "System"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:648
msgid "User"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:651
msgid "Other"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:693
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linii"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Domyślny kursor:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Mrugający blok"
#: src/bin/options_behavior.c:244
msgid "Steady Block"
msgstr "Stały blok"
#: src/bin/options_behavior.c:263
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Mrugające podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:282
msgid "Steady Underline"
msgstr "Stałe podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:301
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Mrugający pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:320
msgid "Steady Bar"
msgstr "Stały pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:359 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: src/bin/options_behavior.c:379
msgid "Show tabs"
msgstr "Pokaż zakładki"
#: src/bin/options_behavior.c:382
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Przewiń na dół jeśli pojawi się nowa treść"
#: src/bin/options_behavior.c:383
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Przewiń na dół jeśli zostanie wciśnięty przycisk"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "React to key presses"
msgstr "Reaguj na wciśnięcia przycisków"
#: src/bin/options_behavior.c:396
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:400
msgid "Visual Bell"
msgstr "Wizualny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:401
msgid "Bell rings"
msgstr "Dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Pilny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:404
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Wiele instancji, jeden proces"
#: src/bin/options_behavior.c:405
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Ustaw zmienną TERM na xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Strzałka Wstecz wysyła Del (zamiast BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Start as login shell"
msgstr "Rozpocznik z powłoką logowania"
#: src/bin/options_behavior.c:408
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Otwórz nowe terminale w aktualnie używanym katalogu"
#: src/bin/options_behavior.c:409
msgid "Always show miniview"
msgstr "Zawsze pokazuj minipodgląd"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:419
msgid "Always open at size:"
msgstr "Zawsze uruchamiaj w rozmiarze:"
#: src/bin/options_behavior.c:429
msgid "Set Current:"
msgstr "Ustaw aktualne:"
#: src/bin/options_behavior.c:440
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: src/bin/options_behavior.c:462
msgid "Height:"
msgstr "Długość:"
#: src/bin/options_behavior.c:521
#, fuzzy
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places during tab switches,"
"<br>be those done due to key bindings or <br>mouse wheel over the tabs panel"
msgstr ""
"Ustaw czas animacji, który<br>odbywa się na przełączniku zakładek,"
"<br>używając skrótów klawiszowych, kółka myszki<br> czy paska zakładek"
#: src/bin/options_behavior.c:526
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Czas trwania animacji Powiększenia/Zmiany zakładki:"
#: src/bin/options_behavior.c:534 src/bin/options_behavior.c:535
#: src/bin/options_mouse.c:186 src/bin/options_mouse.c:187
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:189
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:425
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: src/bin/options.c:220 src/bin/options_theme.c:155
msgid "Theme"
msgstr "Wygląd"
#: src/bin/options.c:222 src/bin/options_colors.c:234
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"
#: src/bin/options.c:223
msgid "Keys"
msgstr "Klawisze"
#: src/bin/options.c:224 src/bin/options_elm.c:109
msgid "Toolkit"
msgstr "Narzędzia"
#: src/bin/options.c:235
msgid "Temporary"
msgstr "Tymczasowy"
#: src/bin/options_colors.c:12
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Black"
msgstr "Czarny"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Green"
msgstr "Zielony"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Yellow"
msgstr "Żółty"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Cyan"
msgstr "Cyjan"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "White"
msgstr "Biały"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "Invisible"
msgstr "Niewidoczny"
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Odwróć"
#: src/bin/options_colors.c:23
msgid "Inverse Background"
msgstr "Odwróć tło"
#: src/bin/options_colors.c:270
msgid "Normal"
msgstr "Normalne"
#: src/bin/options_colors.c:272
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Jasne/Wyprane"
#: src/bin/options_colors.c:274
msgid "Intense"
msgstr "Intenstywne"
#: src/bin/options_colors.c:276
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Intensywne jasne/wyprane"
#: src/bin/options_colors.c:361
msgid "Reset all the colors"
msgstr "Zresetuj wszystkie kolory"
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
msgid ""
"<em>Terminology</em> uses the <hilight>elementary</hilight> toolkit.<br>The "
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:382 src/bin/win.c:402
msgid "Scale"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:431
msgid "Select preferred size so that this text is readable"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:180
msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:491
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmapa"
#: src/bin/options_font.c:532
msgid "Standard"
msgstr "Standardowy"
#: src/bin/options_font.c:594
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr "Umożliwiaj wyświetlanie tekstu pogrubionego i z kursywą w terminalu"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:70
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:71
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:82
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#: src/bin/options_keys.c:269
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Proszę wcisnąć sekwencję klawiszy"
#: src/bin/options_keys.c:385
msgid "Key Bindings"
msgstr "Ustawienia klawiszologii"
#: src/bin/options_keys.c:457
msgid "Reset bindings"
msgstr "Reset ustawień klawiszy"
#: src/bin/options_mouse.c:167
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Skoncentruj podział na myszce"
#: src/bin/options_mouse.c:168
msgid "Focus-related visuals"
msgstr "Wizualizacje na aktywnym oknie"
#: src/bin/options_mouse.c:174
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:204
#, fuzzy
msgid "Active Links:"
msgstr "Aktywne linki"
#: src/bin/options_mouse.c:208
msgid "On emails"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:209
msgid "On file paths"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:210
#, fuzzy
msgid "On URLs"
msgstr "Otwórz jako odnośnik"
#: src/bin/options_mouse.c:211
#, fuzzy
msgid "On colors"
msgstr "Kolory"
#: src/bin/options_mouse.c:212
#, fuzzy
msgid "Based on escape codes"
msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_mouse.c:213
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Integracja z Gravatarem"
#: src/bin/options_mouse.c:215
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Przeciąganie linków"
#: src/bin/options_mouse.c:221
msgid "Inline if possible"
msgstr "W linii, jeśli to możliwe"
#: src/bin/options_mouse.c:265
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_mouse.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (Obrazy):"
#: src/bin/options_mouse.c:270
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Wideo):"
#: src/bin/options_mouse.c:271
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (Wszystkie):"
#: src/bin/options_mouse.c:274
msgid "Local (Images):"
msgstr "Lokalne (Obrazy):"
#: src/bin/options_mouse.c:275
msgid "Local (Video):"
msgstr "Lokalne (Wideo):"
#: src/bin/options_mouse.c:276
msgid "Local (All):"
msgstr "Lokalne (Wszystkie):"
#: src/bin/termcmd.c:84
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Nieznana komenda dotycząca czcionki: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Nieznana komenda dotycząca rozmiaru siatki: %s"
#: src/bin/termcmd.c:146
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Plik tła nie może zosać odczytany: %s"
#: src/bin/termcmd.c:175
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Nieznane polecenie: %s"
#: src/bin/termio.c:390
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Nie mogę odczytywać aktualnego katalogu dla pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:405
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Nie mogę załadować roboczego katalogu %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1123
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "niewspierany format selekcji '%s'"
#: src/bin/termio.c:1283
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: src/bin/termio.c:1293
msgid "Copy relative path"
msgstr "Skopiuj względną ścieżkę"
#: src/bin/termio.c:1295
msgid "Copy full path"
msgstr "Skopiuj pełną ścieżkę"
#: src/bin/termio.c:2741
msgid "Open as URL"
msgstr "Otwórz jako odnośnik"
#: src/bin/termio.c:4145
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Nie mogę zaalokować termpty"
#: src/bin/termpty.c:99 src/bin/termpty.c:141 src/bin/termpty.c:188
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "Błąd pamięci: %s"
#: src/bin/termpty.c:224
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Ustawienie rozmiaru ioctl nie powiodło się: %s"
#: src/bin/termpty.c:360
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Nie można zapisać do deskryptora pliku %d: %s"
#: src/bin/termpty.c:614
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "Nie mogę znaleźć powłoki systemowej, uruchamiam alternatywę - %s"
#: src/bin/termpty.c:661
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:668 src/bin/termpty.c:674
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:683
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:724 src/bin/termpty.c:732 src/bin/termpty.c:741
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Nie mogę zmienić katalogu na '%s': %s"
#: src/bin/theme.c:74 src/bin/theme.c:110
#, c-format
msgid "Could not find theme: file=%s group=%s error='%s', trying default theme"
msgstr ""
#: src/bin/theme.c:82 src/bin/theme.c:117
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "Nie mogę załadować jakiegokolwiek wyglądu dla grupy=%s: %s"
#: src/bin/theme.c:138
#, c-format
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "Nie mogę załadować domyślnego wyglądu dla grupy=%s: %s"
#: src/bin/win.c:423
msgid "Done"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:439
msgid ""
"The scale configuration can be changed in the Settings (right click on the "
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:2303
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Awaria Ecore IMF"
#: src/bin/win.c:6195
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/win.c:6200
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/bin/win.c:7386
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr "Nie mogę znaleźć skórki terminology! Zapomniałeś 'ninja install'?"
#~ msgid "Helpers"
#~ msgstr "Wspomaganie"
#~ msgid "Set emotion module to use."
#~ msgstr "Ustaw używany moduł emotion"
#, c-format
#~ msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
#~ msgstr "Nie udało się zainicjalizować modułu emotion '%s'"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Wideo"
#~ msgid "Audio muted"
#~ msgstr "Audio wyciszone"
#~ msgid "Audio visualized"
#~ msgstr "Wizualizacja audio"
#~ msgid "Video Engine:"
#~ msgstr "Silnik wideo:"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatyczny"
#~ msgid "Scrollback:"
#~ msgstr "Przewiń na dół:"