summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
eio-1.0eio: backport r76634.Cedric BAIL9 years
eio-1.71.7.10 ReleaseEduardo Lima (Etrunko)8 years
mastermove escape and eio to IN-EFL.Carsten Haitzler9 years
 
TagDownloadAuthorAge
v1.7.10commit 5f72ad14c4...Eduardo Lima (Etrunko)8 years
v1.7.9commit d3f09af345...Eduardo Lima (Etrunko)8 years
v1.7.8commit 9790abca09...Eduardo Lima (Etrunko)8 years
v1.7.7commit b55910df00...Rafael Antognolli9 years
v1.7.6.1commit 7016715e27...Rafael Antognolli9 years
v1.7.6commit 379c3354b3...Rafael Antognolli9 years
v1.7.5commit 613068a0b6...Daniel Willmann9 years
v1.7.4commit 683d348513...Daniel Willmann9 years
v1.7.3commit 9362aa9885...Daniel Willmann9 years
v1.7.2commit 5db6e26efe...Daniel Willmann9 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2013-12-041.7.10 ReleaseHEADv1.7.10eio-1.7Eduardo Lima (Etrunko)
2013-09-101.7.9 Releasev1.7.9Eduardo Lima (Etrunko)
2013-08-011.7.8 releasev1.7.8Eduardo Lima (Etrunko)
2013-05-11Bump stable efl to 1.7.7.v1.7.7Rafael Antognolli
2013-05-11Remove nano version.Rafael Antognolli
2013-05-11Fix NEWS for 1.7.7 release.Rafael Antognolli
2013-04-09Make a small release version increment.v1.7.6.1Rafael Antognolli
2013-04-09Update changelog for 1.7.6.1 release.Rafael Antognolli
2013-04-06eio/examples: Fix examples sources installation.Rafael Antognolli
2013-04-04Update changelog for 1.7.6 release.v1.7.6Rafael Antognolli
[...]
 
Clone
https://git.enlightenment.org/legacy/eio.git
git+ssh://git@git.enlightenment.org/legacy/eio.git