Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (233 of 233 strings)

Co-authored-by: Maite Guix <maite.guix@gmail.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/terminology/terminology/ca/
Translation: Terminology/Terminology
This commit is contained in:
Maite Guix 2022-12-19 17:48:20 +01:00 committed by Hosted Weblate
parent 564adf1a7b
commit 49918c1a81
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
1 changed files with 59 additions and 60 deletions

119
po/ca.po
View File

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-09-25 18:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-12-15 09:49+0000\n"
"Last-Translator: Maite Guix <maite.guix@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/ca/>\n"
@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.14.1\n"
"X-Generator: Weblate 4.15-dev\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-05-04 05:16+0000\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
@ -47,16 +47,16 @@ msgid ""
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els terminals han de ser "
"avorrits?<br><br>Aquest terminal es va escriure per a Enlightenment, per a "
"utilitzar EFL i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador "
"de terminal modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:"
"<br><br>%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD "
"detallada a sota:<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Desenvolupadors de terminologia"
msgstr "Desenvolupadors de Terminology"
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Paràmetres"
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "Quan a"
msgstr "Quant a"
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "Copiar selecció a la memòria intermèdia primària"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Copiar selecció a la memòria intermèdia del porta-retalls"
msgstr "Copiar selecció a la memòria intermèdia del portaretalls"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "Tancar el terminal enfocat"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Obrir el commutador «pestanya»."
msgstr "Obrir el commutador de «pestanyes»"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Canvia el títol"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
msgstr "Alternar si l'entrada va a tots els terminals visibles"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
@ -293,7 +293,7 @@ msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr ""
msgstr "Mostra quadre d'ordres"
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
@ -331,7 +331,7 @@ msgstr "Utilitza el tema edje o la trajectòria del fitxer de temes"
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr ""
msgstr "Utilitzar combinació de colors especificada"
#: src/bin/main.c:476
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
@ -354,9 +354,9 @@ msgid "Set icon name"
msgstr "Anomena la icona"
#: src/bin/main.c:486
#, fuzzy
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Estableix la font (NOM/TAMANY per escalable, NOM per mapa de bits"
msgstr ""
"Establir tipus de lletra (NOM/MIDA per a expansible; NOM per a mapa de bits)"
#: src/bin/main.c:488
msgid ""
@ -390,20 +390,19 @@ msgstr "Vés a mode de pantalla completa des de l'inici"
#: src/bin/main.c:503
msgid "Start iconified"
msgstr ""
msgstr "Iniciar iconificat"
#: src/bin/main.c:505
msgid "Start borderless"
msgstr ""
msgstr "Iniciar sense vores"
#: src/bin/main.c:507
#, fuzzy
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Esdevé una finestra de redirecció-sobreposició"
msgstr "Iniciar com a finestra de redirecció-sobreposició"
#: src/bin/main.c:509
msgid "Start maximized"
msgstr ""
msgstr "Començar maximitzat"
#: src/bin/main.c:511
msgid "Terminology is run without a window manager"
@ -423,7 +422,7 @@ msgstr "Estableix TERM a 'xterm-256color' enlloc de 'xterm'"
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
msgstr "Establir el factor d'escala"
#: src/bin/main.c:521
msgid "Highlight links"
@ -435,19 +434,19 @@ msgstr "No mostrar l'assistent a l'inici"
#: src/bin/main.c:549
msgid "show program version"
msgstr ""
msgstr "mostra la versió del programa"
#: src/bin/main.c:552
msgid "show copyright"
msgstr ""
msgstr "mostrar els drets d'autor"
#: src/bin/main.c:555
msgid "show license"
msgstr ""
msgstr "mostrar la llicència"
#: src/bin/main.c:558
msgid "show this message"
msgstr ""
msgstr "mostrar aquest missatge"
#: src/bin/main.c:655
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
@ -455,33 +454,31 @@ msgstr ""
"s'ha trobat un paràmetre no vàlid per a l'opció -S/--split. Consulta --help"
#: src/bin/main.c:909
#, fuzzy
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar les dreceres de teclat"
#: src/bin/main.c:924
#, fuzzy
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'"
msgstr "No s'han pogut processar les opcions de línia d'ordres"
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr ""
msgstr "l'opció %s requereix un argument!"
#: src/bin/main.c:949
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr ""
msgstr "s'han trobat opcions no vàlides. Veure --ajuda"
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
#: src/bin/termpty.c:658
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
msgstr "Ha fallat la funció %s: %s"
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr ""
msgstr "La visualització multimèdia no està implementada"
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
@ -509,7 +506,7 @@ msgstr "Translúcid"
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
msgstr "Opacitat:"
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
@ -592,7 +589,7 @@ msgstr "Desplaça cap avall quan es premi una tecla"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
msgstr "Reacciona a les pulsacions de tecles (sons d'escriptura i animacions)"
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
@ -647,6 +644,7 @@ msgstr "Tracta el Emojis com a caràcters de doble amplada"
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
"Quan agrupeu l'entrada, feu-ho a tots els terminals i no només als visibles"
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Always open at size:"
@ -654,7 +652,7 @@ msgstr "Obre sempre a mida:"
#: src/bin/options_behavior.c:435
msgid "Set Current:"
msgstr ""
msgstr "Establir actuals:"
#: src/bin/options_behavior.c:446
msgid "Width:"
@ -665,13 +663,13 @@ msgid "Height:"
msgstr "Alçada:"
#: src/bin/options_behavior.c:527
#, fuzzy
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places during tab switches,"
"<br>be those done due to key bindings or <br>mouse wheel over the tabs panel"
msgstr ""
"Estableix el temps de l'animació <br>durant els canvis,<br>que succeeixen "
"per dreceres de teclat, roda<br>de ratolí o altres accions"
"Estableix la durada de l'animació<br>que passa en canviar de "
"pestanya,<br>produïda després d'accionar una drecera de teclat o<br>la roda "
"del ratolí sobre el panell de pestanyes"
#: src/bin/options_behavior.c:532
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
@ -684,13 +682,12 @@ msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:189
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Accions"
msgstr "Opcions"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr ""
msgstr "Ratolí"
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:499
msgid "Font"
@ -718,22 +715,21 @@ msgstr "Temporal"
#: src/bin/options_colors.c:99
msgid "Open website"
msgstr ""
msgstr "Obre el lloc web"
#: src/bin/options_colors.c:131
#, c-format
msgid "<b>Author: </b>%s<br/><b>Website: </b>%s<br/><b>License: </b>%s"
msgstr ""
msgstr "<b>Autor: </b>%s<br/><b>Lloc web: </b>%s<br/><b>Llicència: </b>%s"
#: src/bin/options_colors.c:226
#, fuzzy
msgid "Color schemes"
msgstr "Colors"
msgstr "Esquemes de colors"
#: src/bin/options_colors.c:265
#, c-format
msgid "Using theme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
msgstr "Utilitzant el tema <hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
@ -764,14 +760,16 @@ msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel"
msgstr ""
"També podeu canviar la configuració d'escala mitjançant el panell de "
"configuració de <hilight>elementary</hilight>"
#: src/bin/options_font.c:550
msgid "Search font"
msgstr ""
msgstr "Buscar tipus de lletra"
#: src/bin/options_font.c:578
msgid "Bitmap"
msgstr ""
msgstr "Mapa de bits"
#: src/bin/options_font.c:619
msgid "Standard"
@ -779,7 +777,7 @@ msgstr "Estàndard"
#: src/bin/options_font.c:681
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr ""
msgstr "Mostrar negreta i itàlica al terminal"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
@ -850,9 +848,8 @@ msgid "On URLs"
msgstr "En URLs"
#: src/bin/options_mouse.c:211
#, fuzzy
msgid "On colors"
msgstr "Colors"
msgstr "En colors"
#: src/bin/options_mouse.c:212
msgid "Based on escape codes"
@ -883,9 +880,8 @@ msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Vídeo):"
#: src/bin/options_mouse.c:271
#, fuzzy
msgid "URL (All):"
msgstr "Local (Tot):"
msgstr "URL (tots):"
#: src/bin/options_mouse.c:274
msgid "Local (Images):"
@ -902,7 +898,7 @@ msgstr "Local (Tot):"
#: src/bin/options_theme.c:187
#, c-format
msgid "Using colorscheme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
msgstr "S'utilitza la combinació de colors <hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/termcmd.c:84
#, c-format
@ -1006,7 +1002,7 @@ msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:424
msgid "Done"
msgstr ""
msgstr "Fet"
#: src/bin/win.c:440
msgid ""
@ -1014,6 +1010,9 @@ msgid ""
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
"La configuració d'escala es pot modificar a Configuració (premeu amb el botó "
"secundari del ratolí al terminal) → Caixa d'eines, o bé iniciant l'ordre "
"<keyword>elementary_config</keyword>"
#: src/bin/win.c:2334
msgid "Ecore IMF failed"
@ -1021,7 +1020,7 @@ msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/win.c:6209
msgid "Ok"
msgstr ""
msgstr "D'acord"
#: src/bin/win.c:6214
msgid "Cancel"