Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 79.3% (185 of 233 strings)

Co-authored-by: IntinteDAO <lordfervi@protonmail.com>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/terminology/terminology/pl/
Translation: Terminology/Terminology
This commit is contained in:
IntinteDAO 2023-01-11 12:52:12 +01:00 committed by Hosted Weblate
parent 2e5e6d816e
commit 5c76a3b386
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
1 changed files with 33 additions and 23 deletions

View File

@ -4,13 +4,14 @@
# Warning, the translation may contain errors. If you notice any, report it so that it can be corrected.
# Ostrzeżenie, tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli jakieś zauważysz, zgłoś to, by można było je poprawić.
# gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>, 2021.
# IntinteDAO <lordfervi@protonmail.com>, 2023.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-18 11:33+0000\n"
"Last-Translator: gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-09 22:51+0000\n"
"Last-Translator: IntinteDAO <lordfervi@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/pl/>\n"
"Language: pl\n"
@ -19,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7\n"
"X-Generator: Weblate 4.15.1-dev\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
@ -412,7 +413,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/main.c:505
msgid "Start borderless"
msgstr ""
msgstr "Uruchom w trybie bezramkowym"
#: src/bin/main.c:507
#, fuzzy
@ -421,7 +422,7 @@ msgstr "Stań się nadrzędnym oknem"
#: src/bin/main.c:509
msgid "Start maximized"
msgstr ""
msgstr "Uruchom zmaksymalizowane"
#: src/bin/main.c:511
#, fuzzy
@ -446,7 +447,7 @@ msgstr "Ustaw TERM na 'xterm-256color' zamiast 'xterm'"
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
msgstr "Ustaw współczynnik skalowania"
#: src/bin/main.c:521
#, fuzzy
@ -455,7 +456,7 @@ msgstr "Podświetl linki"
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr ""
msgstr "Nie wyświetlaj kreatora przy uruchamianiu"
#: src/bin/main.c:549
#, fuzzy
@ -526,7 +527,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr ""
msgstr "Nieudane"
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
@ -534,11 +535,11 @@ msgstr "Tło"
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr ""
msgstr "Przeźroczysty"
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
msgstr "Poziom przeźroczystości:"
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
@ -551,7 +552,7 @@ msgstr "Wybierz Ścieżkę"
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr ""
msgstr "System"
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
@ -573,7 +574,7 @@ msgstr "%'d linii"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr ""
msgstr "Długość historii (aktualny rozmiar pamięci: %'.2f%cB):"
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
@ -621,11 +622,11 @@ msgstr "Przewiń na dół jeśli zostanie wciśnięty przycisk"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
msgstr "Reagowanie na naciskanie klawiszy (dźwięki i animacje pisania)"
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
msgstr "Obsługa audio dla naciśnięć klawiszy <failure>WYŁĄCZONA</failure>!"
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
@ -669,12 +670,14 @@ msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr ""
msgstr "Traktuj Emoji jako znaki o podwójnej szerokości"
#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
"Gdy grupujesz wejścia, rób to na wszystkich terminalach, a nie tylko na tych "
"widocznych"
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Always open at size:"
@ -717,7 +720,7 @@ msgstr "Opcje"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr ""
msgstr "Mysz"
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:499
msgid "Font"
@ -745,12 +748,12 @@ msgstr "Tymczasowy"
#: src/bin/options_colors.c:99
msgid "Open website"
msgstr ""
msgstr "Otwórz stronę"
#: src/bin/options_colors.c:131
#, c-format
msgid "<b>Author: </b>%s<br/><b>Website: </b>%s<br/><b>License: </b>%s"
msgstr ""
msgstr "<b>Autor: </b>%s<br/><b>Strona: </b>%s<br/><b>Licencja: </b>%s"
#: src/bin/options_colors.c:226
#, fuzzy
@ -760,7 +763,7 @@ msgstr "Kolory"
#: src/bin/options_colors.c:265
#, c-format
msgid "Using theme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
msgstr "Użyj motywu <hilight>%s</hilight>"
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
@ -769,11 +772,14 @@ msgid ""
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>"
msgstr ""
"<em>Terminology</em> używa narzędzi środowiska <hilight>elementary</"
"hilight>.<br>Ustawienia konfiguracyjne zestawu narzędzi są dostępne poprzez "
"uruchomienie <keyword>%s</keyword>"
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr ""
msgstr "Uruchom %s"
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:383 src/bin/win.c:403
msgid "Scale"
@ -781,7 +787,7 @@ msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:432
msgid "Select preferred size so that this text is readable"
msgstr ""
msgstr "Wybierz preferowany rozmiar, aby ten tekst był czytelny"
#: src/bin/options_elm.c:180
msgid ""
@ -855,7 +861,7 @@ msgstr "Wizualizacje na aktywnym oknie"
#: src/bin/options_mouse.c:174
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr ""
msgstr "Automatycznie ukryj kursor myszy podczas bezczynności:"
#: src/bin/options_mouse.c:204
msgid "Active Links:"
@ -1031,14 +1037,18 @@ msgstr "Nie mogę załadować jakiegokolwiek wyglądu dla grupy=%s: %s"
#: src/bin/win.c:424
msgid "Done"
msgstr ""
msgstr "Gotowe"
#: src/bin/win.c:440
#, fuzzy
msgid ""
"The scale configuration can be changed in the Settings (right click on the "
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
"Konfigurację skalowania można zmienić w Ustawieniach (prawy klik na "
"terminalu) → Zestaw narzędzi, lub uruchamiając polecenie "
"<keyword>elementary_config</keyword>"
#: src/bin/win.c:2334
msgid "Ecore IMF failed"