You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

9921 lines
263 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-25 15:08+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 18:45+0100\n"
"Last-Translator: marc furtià puig <marc.furtia@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:14
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:17 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_config_dialog.c:272
#: src/bin/e_fm.c:975 src/bin/e_int_border_menu.c:135
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81 src/bin/e_theme_about.c:17
#: src/modules/conf/e_conf.c:163
#: src/modules/conf_edgebindings/e_int_config_edgebindings.c:843
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_wallpaper_web.c:237
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:129
#: src/modules/fileman/e_fwin.c:2023 src/modules/mixer/app_mixer.c:514
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: src/bin/e_about.c:18 src/bin/e_actions.c:3065 src/bin/e_actions.c:3069
#: src/bin/e_actions.c:3073 src/bin/e_int_menus.c:182 src/bin/e_main.c:534
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_cursor.c:155
#: src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:221
#: src/modules/wizard/page_000.c:29
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:23
#, fuzzy
msgid ""
"<title>Copyright &copy; 1999-2012, by the Enlightenment Development Team</"
"><br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing "
"it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</> and it is not "
"stable. Many features are incomplete or even non-existent yet and may have "
"many bugs. You have been <hilight>WARNED!</>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment ."
"<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com "
"nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix "
"tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software "
"està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira "
"els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu "
"sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</"
"hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o "
"fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se "
"l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:48
#, fuzzy
msgid "<title>The Team</><br><br>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: src/bin/e_actions.c:365
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data from this "
"window<br>which has not yet been saved will be lost!<br><br>Are you sure you "
"want to kill this window?"
msgstr ""
"Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació "
"d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> "
"Segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: src/bin/e_actions.c:377
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: src/bin/e_actions.c:380 src/bin/e_actions.c:1917 src/bin/e_actions.c:2014
#: src/bin/e_actions.c:2077 src/bin/e_actions.c:2140 src/bin/e_actions.c:2208
#: src/bin/e_actions.c:2276 src/bin/e_confirm_dialog.c:44
#: src/bin/e_desklock.c:1050 src/bin/e_fm.c:9238 src/bin/e_fm.c:9492
#: src/bin/e_module.c:518 src/bin/e_screensaver.c:145
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: src/bin/e_actions.c:382 src/bin/e_actions.c:1919 src/bin/e_actions.c:2016
#: src/bin/e_actions.c:2079 src/bin/e_actions.c:2142 src/bin/e_actions.c:2210
#: src/bin/e_actions.c:2278 src/bin/e_confirm_dialog.c:45
#: src/bin/e_desklock.c:1052 src/bin/e_fm.c:9236 src/bin/e_fm.c:9493
#: src/bin/e_module.c:519 src/bin/e_screensaver.c:147
msgid "No"
msgstr "No"
#: src/bin/e_actions.c:1911
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:1913
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols "
"sortir?"
#: src/bin/e_actions.c:2008
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:2010
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: src/bin/e_actions.c:2071 src/bin/e_actions.c:2202
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: src/bin/e_actions.c:2073
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2134
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2136
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2204
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: src/bin/e_actions.c:2270
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: src/bin/e_actions.c:2272
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols "
"suspendre a disc ?"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_actions.c:2723
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_actions.c:2733 src/bin/e_actions.c:2738
#: src/bin/e_actions.c:2993 src/bin/e_actions.c:2997 src/bin/e_actions.c:3002
#: src/bin/e_actions.c:3008 src/bin/e_actions.c:3014 src/bin/e_actions.c:3020
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: src/bin/e_actions.c:2693 src/bin/e_fm.c:6201 src/bin/e_gadcon.c:1410
#: src/bin/e_int_border_menu.c:654
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: src/bin/e_actions.c:2704 src/bin/e_int_border_menu.c:668
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: src/bin/e_actions.c:2715 src/bin/e_actions.c:3041 src/bin/e_actions.c:3043
#: src/bin/e_actions.c:3045 src/bin/e_actions.c:3047 src/bin/e_actions.c:3049
#: src/modules/conf_keybindings/e_int_config_mousebindings.c:325
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: src/bin/e_actions.c:2715
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: src/bin/e_actions.c:2723 src/bin/e_int_border_menu.c:983
#: src/modules/winlist/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: src/bin/e_actions.c:2728 src/bin/e_int_border_menu.c:991
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: src/bin/e_actions.c:2738 src/bin/e_int_border_menu.c:562
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: src/bin/e_actions.c:2743 src/bin/e_actions.c:2750 src/bin/e_actions.c:2757
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_actions.c:2766 src/bin/e_actions.c:2769
#: src/bin/e_actions.c:2772 src/bin/e_actions.c:2774 src/bin/e_actions.c:2776
#: src/bin/e_actions.c:2778 src/bin/e_actions.c:2785 src/bin/e_actions.c:2787
#: src/bin/e_actions.c:2789 src/bin/e_actions.c:2791 src/bin/e_actions.c:2793
#: src/bin/e_actions.c:2800 src/bin/e_actions.c:2805 src/bin/e_actions.c:2811
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: src/bin/e_actions.c:2743
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: src/bin/e_actions.c:2750
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: src/bin/e_actions.c:2757
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2764 src/bin/e_int_border_menu.c:304
#: src/bin/e_int_border_menu.c:629
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: src/bin/e_actions.c:2766
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: src/bin/e_actions.c:2769
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: src/bin/e_actions.c:2772
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2774
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: src/bin/e_actions.c:2776
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: src/bin/e_actions.c:2778
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: src/bin/e_actions.c:2785
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2787
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2789
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2791
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2793
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2800
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: src/bin/e_actions.c:2805
#, fuzzy
msgid "Set Border"
msgstr "Vora"
#: src/bin/e_actions.c:2811
msgid "Cycle between Borders"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2817
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: src/bin/e_actions.c:2822 src/bin/e_actions.c:2824 src/bin/e_actions.c:2826
#: src/bin/e_actions.c:2828 src/bin/e_actions.c:2830 src/bin/e_actions.c:2836
#: src/bin/e_actions.c:2842 src/bin/e_actions.c:2847 src/bin/e_actions.c:2853
#: src/bin/e_actions.c:2859 src/bin/e_actions.c:2861 src/bin/e_actions.c:2863
#: src/bin/e_actions.c:2865 src/bin/e_actions.c:2867 src/bin/e_actions.c:2869
#: src/bin/e_actions.c:2871 src/bin/e_actions.c:2873 src/bin/e_actions.c:2875
#: src/bin/e_actions.c:2877 src/bin/e_actions.c:2879 src/bin/e_actions.c:2881
#: src/bin/e_actions.c:2883 src/bin/e_actions.c:2889 src/bin/e_actions.c:2891
#: src/bin/e_actions.c:2893 src/bin/e_actions.c:2895 src/bin/e_actions.c:2897
#: src/bin/e_actions.c:2903 src/bin/e_actions.c:2909 src/bin/e_actions.c:2915
#: src/bin/e_actions.c:2920 src/bin/e_actions.c:2922 src/bin/e_actions.c:2924
#: src/bin/e_actions.c:2926 src/bin/e_actions.c:2928 src/bin/e_actions.c:2930
#: src/bin/e_actions.c:2932 src/bin/e_actions.c:2934 src/bin/e_actions.c:2936
#: src/bin/e_actions.c:2938 src/bin/e_actions.c:2940 src/bin/e_actions.c:2942
#: src/bin/e_actions.c:2944 src/bin/e_actions.c:3123 src/bin/e_actions.c:3128
#: src/bin/e_fm.c:3300 src/bin/e_fm.c:3306 src/bin/e_fm.c:10019
#: src/bin/e_fm_device.c:334 src/bin/e_fm_device.c:358
#: src/bin/e_fm_device.c:637 src/bin/e_fm_device.c:664
#: src/bin/e_int_menus.c:144 src/bin/e_int_shelf_config.c:247
#: src/modules/conf_window_manipulation/e_int_config_clientlist.c:101
#: src/modules/fileman/e_mod_main.c:358 src/modules/ibox/e_mod_config.c:162
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2822
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: src/bin/e_actions.c:2824
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: src/bin/e_actions.c:2826
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: src/bin/e_actions.c:2828
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: src/bin/e_actions.c:2830
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: src/bin/e_actions.c:2836
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2842
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Mostra la Lleixa"
#: src/bin/e_actions.c:2847
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: src/bin/e_actions.c:2853
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: src/bin/e_actions.c:2859
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: src/bin/e_actions.c:2861
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: src/bin/e_actions.c:2863
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: src/bin/e_actions.c:2865
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: src/bin/e_actions.c:2867
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: src/bin/e_actions.c:2869
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: src/bin/e_actions.c:2871
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: src/bin/e_actions.c:2873
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: src/bin/e_actions.c:2875
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: src/bin/e_actions.c:2877
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: src/bin/e_actions.c:2879
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: src/bin/e_actions.c:2881
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: src/bin/e_actions.c:2883
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: src/bin/e_actions.c:2889
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2891
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2893
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2895
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2897
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball per... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2903
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball ... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2909
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2915
msgid "Flip Desktop In Direction..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball en Direcció ..."
#: src/bin/e_actions.c:2920
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2922
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2924
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2926
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2928
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2930
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2932
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2934
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2936
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2938
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2940
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2942
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11 (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2944
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball .... (Totes les Pantalles)"
#: src/bin/e_actions.c:2950 src/bin/e_actions.c:2952 src/bin/e_actions.c:2954
#: src/bin/e_actions.c:2960 src/bin/e_actions.c:2962 src/bin/e_actions.c:2964
#: src/bin/e_actions.c:2969 src/bin/e_actions.c:2972 src/bin/e_actions.c:2975
#: src/bin/e_actions.c:2977 src/bin/e_actions.c:2979 src/bin/e_actions.c:2981
#: src/bin/e_actions.c:2984 src/bin/e_actions.c:2986 src/bin/e_actions.c:2988
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:17
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:131
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: src/bin/e_actions.c:2950
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: src/bin/e_actions.c:2952
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: src/bin/e_actions.c:2954
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: src/bin/e_actions.c:2960
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: src/bin/e_actions.c:2962
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: src/bin/e_actions.c:2964
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: src/bin/e_actions.c:2969
msgid "Dim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2972
msgid "Undim"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2975
msgid "Backlight Set"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2977
msgid "Backlight Min"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2979
msgid "Backlight Mid"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2981
msgid "Backlight Max"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2984
msgid "Backlight Adjust"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2986
msgid "Backlight Up"
msgstr ""
#: src/bin/e_actions.c:2988
#, fuzzy
msgid "Backlight Down"
msgstr "Aturada"
#: src/bin/e_actions.c:2993
#, fuzzy
msgid "Move To Center"
msgstr "Mou Text"
#: src/bin/e_actions.c:2997
#, fuzzy
msgid "Move To..."
msgstr "Més..."
#: src/bin/e_actions.c:3002
#, fuzzy
msgid "Move By..."
msgstr "Més..."
#: src/bin/e_actions.c:3008
#, fuzzy
msgid "Resize By..."
msgstr "Re-dimensiona"
#: src/bin/e_actions.c:3014
#, fuzzy
msgid "Push in Direction..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball en Direcció ..."
#: src/bin/e_actions.c:3020
#, fuzzy
msgid "Drag Icon..."
msgstr "Crea Icona"
#: src/bin/e_actions.c:3025 src/bin/e_actions.c:3027 src/bin/e_actions.c:3029
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: src/bin/e_actions.c:3025
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:3027
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: src/bin/e_actions.c:3029
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: src/bin/e_actions.c:3035
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: src/bin/e_actions.c:3041
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: src/bin/e_actions.c:3043
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: src/bin/e_actions.c:3045
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: src/bin/e_actions.c:3047
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: src/bin/e_actions.c:3049
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: src/bin/e_actions.c:3056 src/bin/e_actions.c:3061
#: src/modules/conf/e_mod_main.c:264 src/modules/conf/e_mod_main.c:367