Ephoto: Make thumbnailer work correctly.

master
Stephen 'Okra' Houston 6 years ago
parent 6eb4616015
commit c50e7b2bc1
  1. 6
      src/bin/ephoto_thumb.c

@ -142,8 +142,8 @@ e_thumb_icon_begin(Evas_Object *obj)
{
Ecore_Exe *exe;
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/ephoto_thumbnail --nice=1", PACKAGE_LIB_DIR);
exe = ecore_exe_run(buf, NULL);
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/ephoto/ephoto_thumbnail --nice=1", PACKAGE_LIB_DIR);
exe = ecore_exe_run(buf, NULL);
_thumbnailers_exe = eina_list_append(_thumbnailers_exe, exe);
}
_thumb_queue = eina_list_append(_thumb_queue, eth);
@ -432,7 +432,7 @@ _e_thumb_cb_exe_event_del(void *data EINA_UNUSED, int type EINA_UNUSED, void *ev
Ecore_Exe *exe_thumb;
char buf[4096];
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/ephoto_thumbnail --nice=1", PACKAGE_LIB_DIR);
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/ephoto/ephoto_thumbnail --nice=1", PACKAGE_LIB_DIR);
exe_thumb = ecore_exe_run(buf, NULL);
_thumbnailers_exe = eina_list_append(_thumbnailers_exe, exe_thumb);
}

Loading…
Cancel
Save