You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

4527 lines
124 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-18 15:51+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-01 16:45+0100\n"
"Last-Translator: hrobar <0367742402@karneval.cz>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
#: src/bin/e_about.c:42
#: src/bin/e_int_menus.c:121
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51
#: src/bin/e_actions.c:1822
#: src/bin/e_actions.c:1827
#: src/bin/e_main.c:662
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid "Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr "Copyright &copy; 1999-2006, patrí vývojárskemu tímu Enlightenment.<br><br>Veríme, že Vás používanie tohoto softvéru baví rovnako ako nás baví ho programovať.<br><br>Tento softvér je poskytovaný tak ako je, bez akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Tento softvér podlieha licenčným podmienkam, preto si prosím prečítajte licenčné súbory COPYING a COPYING-PLAIN, ktoré sú nainštalované v systéme.<br><br>Enlightenment je v <hilight>INTENZÍVNOM VÝVOJI</hilight> a nie je stabilný. Veľa funkcií je nekompletných, alebo zatiaľ vôbec neexistujú, prípadne majú veľa chýb. Boli ste <hilight>VAROVANÝ!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Tím</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1446
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1448
msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1453
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_int_config_display.c:167
#: src/bin/e_module.c:515
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: src/bin/e_actions.c:1455
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_int_config_display.c:168
#: src/bin/e_module.c:516
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/bin/e_actions.c:1556
#: src/bin/e_actions.c:1782
#: src/bin/e_actions.c:1784
#: src/bin/e_actions.c:1786
#: src/bin/e_actions.c:1788
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:664
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1556
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1563
#: src/bin/e_actions.c:1568
#: src/bin/e_actions.c:1573
#: src/bin/e_actions.c:1578
#: src/bin/e_actions.c:1725
#: src/bin/e_actions.c:1729
#: src/bin/e_actions.c:1734
#: src/bin/e_actions.c:1739
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Akcie"
#: src/bin/e_actions.c:1563
#: src/bin/e_int_border_menu.c:298
msgid "Raise"
msgstr "Navrch"
#: src/bin/e_actions.c:1568
#: src/bin/e_int_border_menu.c:306
msgid "Lower"
msgstr "Naspodok"
#: src/bin/e_actions.c:1573
#: src/bin/e_config_dialog.c:160
#: src/bin/e_configure.c:105
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Close"
msgstr "Uzavrieť"
#: src/bin/e_actions.c:1578
#: src/bin/e_int_border_menu.c:282
msgid "Kill"
msgstr "Zabiť"
#: src/bin/e_actions.c:1583
#: src/bin/e_actions.c:1591
#: src/bin/e_actions.c:1599
#: src/bin/e_actions.c:1601
#: src/bin/e_actions.c:1604
#: src/bin/e_actions.c:1607
#: src/bin/e_actions.c:1610
#: src/bin/e_actions.c:1613
#: src/bin/e_actions.c:1616
#: src/bin/e_actions.c:1624
#: src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1630
#: src/bin/e_actions.c:1633
#: src/bin/e_actions.c:1636
#: src/bin/e_actions.c:1644
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stav"
#: src/bin/e_actions.c:1583
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Lepkavosť"
#: src/bin/e_actions.c:1591
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: src/bin/e_actions.c:1599
#: src/bin/e_int_border_menu.c:92
#: src/bin/e_int_border_menu.c:177
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: src/bin/e_actions.c:1601
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximalizovať Vertikálne"
#: src/bin/e_actions.c:1604
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximalizovať Horizontálne"
#: src/bin/e_actions.c:1607
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximalizovať Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1610
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Chytrý\""
#: src/bin/e_actions.c:1613
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Zväčšiť\""
#: src/bin/e_actions.c:1616
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Vyplniť\""
#: src/bin/e_actions.c:1624
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1627
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Dole"
#: src/bin/e_actions.c:1630
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1633
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1636
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Mód Tieňu"
#: src/bin/e_actions.c:1644
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Zmeniť Stav Bez Okrajov"
#: src/bin/e_actions.c:1650
#: src/bin/e_actions.c:1652
#: src/bin/e_actions.c:1654
#: src/bin/e_actions.c:1656
#: src/bin/e_actions.c:1658
#: src/bin/e_actions.c:1663
#: src/bin/e_actions.c:1669
#: src/bin/e_actions.c:1674
#: src/bin/e_actions.c:1679
#: src/bin/e_actions.c:1681
#: src/bin/e_actions.c:1683
#: src/bin/e_actions.c:1685
#: src/bin/e_actions.c:1687
#: src/bin/e_actions.c:1689
#: src/bin/e_actions.c:1691
#: src/bin/e_actions.c:1693
#: src/bin/e_actions.c:1695
#: src/bin/e_actions.c:1697
#: src/bin/e_actions.c:1699
#: src/bin/e_actions.c:1701
#: src/bin/e_actions.c:1703
#: src/bin/e_actions.c:1839
#: src/bin/e_file_dialog.c:61
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
#: src/bin/e_actions.c:1650
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopiť Plochu Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1652
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopiť Plochu Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1654
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopiť Plochu Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1656
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopiť Plochu Dolu"
#: src/bin/e_actions.c:1658
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopiť Plochu Vedľa..."
#: src/bin/e_actions.c:1663
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1669
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopiť Plochu Na..."
#: src/bin/e_actions.c:1674
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopiť Plochu Lineárne..."
#: src/bin/e_actions.c:1679
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1681
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1683
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1685
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1687
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1689
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1691
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1693
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1695
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1697
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1699
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1701
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1703
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Prepnúť Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1708
#: src/bin/e_actions.c:1710
#: src/bin/e_actions.c:1712
#: src/bin/e_actions.c:1716
#: src/bin/e_actions.c:1718
#: src/bin/e_actions.c:1720
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1708
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 0"
#: src/bin/e_actions.c:1710
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 1"
#: src/bin/e_actions.c:1712
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku..."
#: src/bin/e_actions.c:1716
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dopredu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1718
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dozadu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1720
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Poslať Myš Dopredu/Dozadu o Obrazovky..."
#: src/bin/e_actions.c:1744
#: src/bin/e_actions.c:1746
#: src/bin/e_actions.c:1749
#: src/bin/e_actions.c:1753
#: src/bin/e_actions.c:1755
#: src/bin/e_actions.c:1757
#: src/bin/e_actions.c:1759
#: src/bin/e_actions.c:1761
#: src/bin/e_actions.c:1763
#: src/bin/e_actions.c:1765
#: src/bin/e_actions.c:1767
#: src/bin/e_actions.c:1769
#: src/bin/e_actions.c:1771
#: src/bin/e_actions.c:1773
#: src/bin/e_actions.c:1775
#: src/bin/e_actions.c:1777
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Pohyb"
#: src/bin/e_actions.c:1744
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na Dalšiu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1746
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na Predchádzajúcu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1749
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Vedľa Plochy #..."
#: src/bin/e_actions.c:1753
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Na Plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1755
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Na Plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1757
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Na Plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1759
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Na Plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1761
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Na Plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1763
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Na Plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1765
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Na Plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1767
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Na Plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1769
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Na Plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1771
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Na Plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1773
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Na Plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1775
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Na Plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1777
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1782
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Ukázať Hlavné Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1784
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: src/bin/e_actions.c:1786
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: src/bin/e_actions.c:1788
msgid "Show Menu..."
msgstr "Ukázať Menu..."
#: src/bin/e_actions.c:1795
#: src/bin/e_actions.c:1800
#: src/bin/e_actions.c:1835
msgid "Launch"
msgstr "Spustiť"
#: src/bin/e_actions.c:1795
msgid "Defined Command"
msgstr "Definovaný Príkaz"
#: src/bin/e_actions.c:1800
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_actions.c:1805
#: src/bin/e_actions.c:1807
msgid "Window : List"
msgstr "Okno : Zoznam"
#: src/bin/e_actions.c:1805
msgid "Next Window"
msgstr "Nasledujúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1807
msgid "Previous Window"
msgstr "Predchádzajúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1817
#: src/bin/e_int_menus.c:113
msgid "Gadgets"
msgstr "Špeciality"
#: src/bin/e_actions.c:1817
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Zmeniť Editovací Mód "
#: src/bin/e_actions.c:1822
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: src/bin/e_actions.c:1827
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
#: src/bin/e_actions.c:1835
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Spustiť Príkazový Dialóg"
#: src/bin/e_actions.c:1839
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Zámok Plochy"
#: src/bin/e_apps.c:464
#: src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
#: src/bin/e_utils.c:231
#: src/bin/e_zone.c:636
msgid "Run Error"
msgstr "Chyba pri Spustení"
#: src/bin/e_apps.c:465
#: src/bin/e_utils.c:232
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2110
msgid "Application run error"
msgstr "Chyba pri spustení aplikácie"
#: src/bin/e_apps.c:2112
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The application failed to start."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť aplikáciu.<br><br>%s<br><br>Aplikácia zlyhala pri spustení."
#: src/bin/e_apps.c:2120
#: src/bin/e_config_dialog.c:151
#: src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_file_dialog.c:70
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907
#: src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/bin/e_module.c:369
#: src/bin/e_utils.c:526
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:303
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:358
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:377
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1214
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_apps_error.c:54
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Chyba pri Spustení Aplikácie"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s neočakávane ukončil svoj beh."
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr "Návratová hodnota %i bola vrátená od %s"
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Interrupt"
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Quit"
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Abort"
#: src/bin/e_apps_error.c:93
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr "%s bol prerušený chybou v plávajúcej čiarke"
#: src/bin/e_apps_error.c:97
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr "%s bol prerušený neprerušiteľným Kill signálom"
#: src/bin/e_apps_error.c:101
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr "%s bol prerušený chybou pri segmentácii"
#: src/bin/e_apps_error.c:104
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr "%s bol prerušený chybou rúry"
#: src/bin/e_apps_error.c:108
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr "%s bol prerušený ukončovacím signálom"
#: src/bin/e_apps_error.c:111
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr "%s bol prerušený chybou zbernice"
#: src/bin/e_apps_error.c:115
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr "%s bol prerušený signálom číslo %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:251
#: src/bin/e_apps_error.c:327
#: src/bin/e_apps_error.c:334
msgid "Error Logs"
msgstr "Logy s chybami"
#: src/bin/e_apps_error.c:257
#: src/bin/e_apps_error.c:335
msgid "There was no error message."
msgstr "Žiadna chybová hláška."
#: src/bin/e_apps_error.c:262
#: src/bin/e_apps_error.c:343
msgid "Save This Message"
msgstr "Uložiť túto správu"
#: src/bin/e_apps_error.c:289
msgid "Error Information"
msgstr "Informácia o chybe"
#: src/bin/e_apps_error.c:297
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informácia chybového signálu"
#: src/bin/e_apps_error.c:309
#: src/bin/e_apps_error.c:316
msgid "Output Data"
msgstr "Výstupné dáta"
#: src/bin/e_apps_error.c:317
msgid "There was no output."
msgstr "Žiaden výstup."
#: src/bin/e_config.c:481
msgid "Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr "Konfiguračné dáta je treba aktualizovať. Vaša stará konfigurácia<br>bola vymazaná a nová sada štandardných nastavení bola inicializovaná. Toto<br>sa bude stávať pravidelne počas vývoja, takže neposielajte hlásenie o<br>chybe. Zjednodušene povedané Enlightenment potrebuje nové konfiguračné<br>dáta s novými možnosťami nastavenia, ktoré staré<br>dáta neobsahujú. Teraz si môžete nakonfigurovať veci podľa Vašich<br>predstáv. Ospravedlňujeme sa za nečakané zmeny vo Vašej konfigurácii.<br>"
#: src/bin/e_config.c:495
msgid "Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr "Vaše nastavenie je NOVŠIE než Enlightenment. To je veľmi<br>zvláštne. Nemalo by sa to stať za predpokladu, že ste nedowngradovali<br>Enlightenment alebo nekopírovali súbory s nastavením z miesta, kde<br>bežala novšia verzia Enlightenment. Nie je to v poriadku<br>a preto v rámci nápravy bolo Vaše nastavenie vrátené na<br>pôvodné hodnoty.Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.<br>"
#: src/bin/e_config.c:518
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Plocha %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1840
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurácia Aktualizovaná"
#: src/bin/e_config.c:1855
#, c-format
msgid "An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Pri ukladaní konfigurácie Enlightenment sa vyskytla chyba.<> Chybu sa nepodarilo presnejšie<br>lokalizovať.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1866
#, c-format
msgid "Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be extremely small. Please check the settings<br>for your home directory.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Konfiguračný súbor Enlightenment je príliš veľký<br> pre súborový systém na ktorý je ukladaný.<br> Táto chyba je veľmi čudná, pretože tento súbor by mal byť<br>veľmi malý. Prosím skontrolujte nastavenia<br>pre Váš domovský adresár.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1879
#, c-format
msgid "An output error occured when writing the configuration<br>files for Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Pri ukladaní konfiguračných súborov pre Enlightenment<br>sa vyskytla výstupná chyba.Váš disk nie je v poriadku<br>a zrejme ho bude potrebné vymeniť.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1890
#, c-format
msgid "Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of space to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže uložiť svoj konfiguračný súbor<br> pre nedostatok miesta.<br> Buď je nedostatok miesta na disku, alebo bol prekročený<br>limit kvóty.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1902
#, c-format
msgid "Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Došlo k neočakávanému uzatvoreniu konfiguračného<br> súboru pre Enlightenment. To je veľmi nezvyčajné.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1918
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Problémy s Uložením Konfigurácie Enlightenment "
#: src/bin/e_config_dialog.c:122
#: src/bin/e_configure.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: src/bin/e_config_dialog.c:137
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
#: src/bin/e_config_dialog.c:152
msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfigurácia"
#: src/bin/e_configure.c:63
#: src/bin/e_int_menus.c:589
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfiguračný Panel"
#: src/bin/e_configure.c:66
#: src/bin/e_gadcon.c:996
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: src/bin/e_configure.c:68
#: src/bin/e_int_config_background.c:298
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: src/bin/e_configure.c:69
#: src/bin/e_int_config_paths.c:74
msgid "Fonts"
msgstr "Fonty"
#: src/bin/e_configure.c:73
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Kurzor Myši"
#: src/bin/e_configure.c:74
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Displej Okna"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: src/bin/e_configure.c:78
#: src/bin/e_int_config_modules.c:236
#: src/bin/e_int_config_paths.c:82
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_configure.c:81
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Rozlíšenie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Screen Lock"
msgstr "Uzamykanie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:85
msgid "Behavior"
msgstr "Chovanie"
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Window Focus"
msgstr "Zaostrenie Okna"
#: src/bin/e_configure.c:87
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:597
msgid "Key Bindings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: src/bin/e_configure.c:88
msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"
#: src/bin/e_configure.c:90
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_configure.c:91
msgid "Performance"
msgstr "Výkon"
#: src/bin/e_configure.c:92
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfiguračné Dialógy"
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Startup"
msgstr "Spustenie"
#: src/bin/e_configure.c:96
msgid "Window List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_configure.c:97
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Manipulácia s Oknami"
#: src/bin/e_configure.c:98
#: src/bin/e_int_menus.c:82
msgid "Run Command"
msgstr "Spustiť Príkaz"
#: src/bin/e_configure.c:99
msgid "Search Directories"
msgstr "Prehliadnuť Adresáre"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontajnér %d"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid "Lock Failed"
msgstr "Uzamknutie Zlyhalo"
#: src/bin/e_desklock.c:173
msgid "Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr "Uzamknutie plochy zlyhalo, pretože nejaká aplikácia<br>si vyhradila prístup ku klávesnici alebo myši, prípadne obidvom,<br>a tento vyhradený prístup sa nepodarilo zrušiť."
#: src/bin/e_desklock.c:259
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Zadajte heslo pre odomknutie"
#: src/bin/e_desklock.c:553
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Chyba Systému Autentizácie"
#: src/bin/e_desklock.c:554
#, c-format
msgid "Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be happening. Please report this bug."
msgstr "Pri autentizácii cez PAM sa nepodarilo vytvoriť<br>autentizovanú reláciu. Kód chyby je <hilight>%i</hilight>.<br> To nie je dobre a nemalo by sa to stávať. Prosím ohláste chybu."
#: src/bin/e_eap_editor.c:84
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:72
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:258
msgid "Basic Info"
msgstr "Základné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:259
msgid "App name"
msgstr "Názov aplikácie"
#: src/bin/e_eap_editor.c:268
msgid "Executable"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_eap_editor.c:292
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1217
msgid "General"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_eap_editor.c:295
msgid "Generic Info"
msgstr "Všeobecné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:304
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
#: src/bin/e_eap_editor.c:314
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316
msgid "Window Name"
msgstr "Meno Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Window Class"
msgstr "Trieda Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:331
msgid "Window Title"
msgstr "Titul Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:337
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Úloha Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Icon Theme"
msgstr "Téma Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Icon Class"
msgstr "Trieda Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:362
msgid "Misc"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_eap_editor.c:363
msgid "Startup Notify"
msgstr "Upozorniť pri Štarte"
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
msgid "Wait Exit"
msgstr "Počkať pri Ukončení"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Chyba!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:58
msgid "Places"
msgstr "Miesta"
#: src/bin/e_file_dialog.c:60
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: src/bin/e_file_dialog.c:62
#: src/bin/e_int_config_paths.c:80
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
#: src/bin/e_file_dialog.c:71
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:206
#: src/bin/e_entry_dialog.c:71
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: src/bin/e_fileman_file.c:313
#: src/bin/e_fileman_file.c:364
#: src/bin/e_fileman_mime.c:394
#: src/bin/e_zone.c:637
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment was unable to fork a child process:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:909
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:910
#, c-format
msgid "Could not delete <br><b>%s</b>"
msgstr "Nemôžem zmazať <br><b>%s</b>"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1003
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdiť"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1004
#, c-format
msgid " Are you sure you want to delete <br><b>%s</b> ?"
msgstr " Ste si istý, že chcete zmazať <br><b>%s</b> ?"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1226
#, c-format
msgid "File:"
msgstr "Súbor:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1235
#, c-format
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1244
#, c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1253
msgid "Protect this file"
msgstr "Chrániť tento súbor"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1259
msgid "Let others see this file"
msgstr "Umožniť ostatným prehliadať tento súbor"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1263
msgid "Let others modify this file"
msgstr "Umožniť ostatným modifikovať tento súbor"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1267
msgid "Dont let others see or modify this file"
msgstr "Znemožniť ostatným prehliadať alebo modifikovať tento súbor"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1271
msgid "Custom settings"
msgstr "Vybrané nastavenia"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1308
msgid "File Info:"
msgstr "Informácie o Súbore:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1309
msgid "Owner:"
msgstr "Majiteľ:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1314
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1319
msgid "Last Access:"
msgstr "Posledný Prístup:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1324
msgid "Last Modified:"
msgstr "Posledne Modifikovaný:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1331
msgid "Permissions:"
msgstr "Oprávnenia:"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1332
msgid "Me"
msgstr "Ja"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1334
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1343
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1352
msgid "r"
msgstr "r"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1336
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1345
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1354
msgid "w"
msgstr "w"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1338
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1347
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1356
msgid "x"
msgstr "x"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1341
msgid "My Group"
msgstr "Moja Skupina"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1350
msgid "Everyone"
msgstr "Všetci"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1384
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2033
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3951
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1940
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Usporiadať Ikony"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1952
msgid "By Name"
msgstr "Podľa Mena"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1963
msgid "By Mod Time"
msgstr "Podľa Času Modifikácie"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1974
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1986
msgid "Directory"
msgstr "Adresár"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1994
msgid "View"
msgstr "Ukázať"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2006
msgid "Name Only"
msgstr "Iba Meno"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2015
msgid "Details"
msgstr "Detaily"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:2025
msgid "Refresh"
msgstr "Obnoviť"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3911
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3918
msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3930
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: src/bin/e_fileman_smart.c:3939
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:246
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:105
msgid "Delete"
msgstr "Zmazať"
#: src/bin/e_gadcon.c:977
msgid "Plain"
msgstr "Priame"
#: src/bin/e_gadcon.c:985
msgid "Inset"
msgstr "Zabudovaný"
#: src/bin/e_gadcon.c:1002
msgid "Automatically scroll contents"
msgstr "Automaticky rolovať obsah"
#: src/bin/e_gadcon.c:1009
msgid "Able to be resized"
msgstr "Umožniť Zmenu Veľkosti"
#: src/bin/e_gadcon.c:1019
msgid "Remove this gadget"
msgstr "Odstrániť túto špecialitu"
#: src/bin/e_gadcon.c:1381
msgid "Stop editing"
msgstr "Ukončiť editovanie"
#: src/bin/e_gadget.c:209
#: src/bin/e_int_menus.c:133
#: src/bin/e_module.c:439
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:173
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:304
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:912
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:295
#: src/modules/ibox/e_mod_main.c:695
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:417
#: src/modules/pager/e_mod_main.c:640
#: src/modules/temperature/e_mod_main.c:144
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurácia"
#: src/bin/e_gadget.c:215
#: src/bin/e_int_menus.c:776
#: src/modules/itray/e_mod_main.c:423
msgid "Edit Mode"
msgstr "Mód Úprav"
#: src/bin/e_gadman.c:654
msgid "Automatic Width"
msgstr "Automatická Šírka"
#: src/bin/e_gadman.c:665
msgid "Half Screen Width"
msgstr "Šírka Polovice Obrazovky"
#: src/bin/e_gadman.c:671
msgid "Full Screen Width"
msgstr "Šírka Celej Obrazovky"
#: src/bin/e_gadman.c:683
msgid "Center Horizontally"
msgstr "Vystrediť Horizontálne"
#: src/bin/e_gadman.c:701
msgid "Automatic Height"
msgstr "Automatická Výška"
#: src/bin/e_gadman.c:712
msgid "Half Screen Height"
msgstr "Výška Polovice Obrazovky"
#: src/bin/e_gadman.c:718
msgid "Full Screen Height"
msgstr "Výška Celej Obrazovky"
#: src/bin/e_gadman.c:730
msgid "Center Vertically"
msgstr "Vystrediť Vertikálne"
#: src/bin/e_gadman.c:744
msgid "Allow Overlap"
msgstr "Povoliť Prekrývanie"
#: src/bin/e_gadman.c:765
msgid "End Edit Mode"
msgstr "Ukončiť Mód Úprav"
#: src/bin/e_init.c:38
#, c-format
msgid "X reports there are no root windows and %i screens!\n"
msgstr "X hlási, že tu nie sú žiadne root-okná a %i obrazoviek!\n"
#: src/bin/e_init.c:108
msgid "Disable this splash screen in the future?"
msgstr "Zablokovať úvodnú obrazovku pre budúcnosť?"
#: src/bin/e_int_border_border.c:40
msgid "Window Border Selection"
msgstr "Výber Okraju Okna"
#: src/bin/e_int_border_border.c:174
msgid "Remember this Border for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si okraj okna pre budúcnosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:67
#: src/bin/e_int_border_menu.c:130
msgid "Window Locks"
msgstr "Zámky Okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:295
msgid "Generic Locks"
msgstr "Základné Zámky"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:296
msgid "Lock the Window so it does only what I tell it to"
msgstr "Uzamknúť tak, aby došlo iba k zmenám, ktoré iniciuje užívateľ"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:298
msgid "Protect this window from me accidentally changing it"
msgstr "Zabrániť náhodnej zmene tohoto okna užívateľom"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:300
msgid "Protect this window from being accidentally closed because it is important"
msgstr "Zabrániť náhodnému uzavretiu tohoto okna, pretože je dôležité"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:302
msgid "Do not allow the border to change on this window"
msgstr "Zabrániť zmene okraju tohoto okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:305
msgid "Remember these Locks for this window next time it appears"
msgstr "Zapamätať si zámky pre toto okno"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:318
msgid "Lock program changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou programom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:319
#: src/bin/e_int_border_locks.c:338
#: src/bin/e_int_border_remember.c:491
msgid "Position"
msgstr "Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:321
#: src/bin/e_int_border_locks.c:340
#: src/bin/e_int_border_remember.c:493
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:311
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:390
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:323
#: src/bin/e_int_border_locks.c:342
#: src/bin/e_int_border_menu.c:165
#: src/bin/e_int_border_remember.c:495
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:348
msgid "Stacking"
msgstr "Usporiadanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:325
#: src/bin/e_int_border_locks.c:344
msgid "Iconified state"
msgstr "Ikonifikovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:327
#: src/bin/e_int_border_locks.c:346
#: src/bin/e_int_border_remember.c:501
msgid "Stickiness"
msgstr "Lepkavosť"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:329
#: src/bin/e_int_border_locks.c:348
#: src/bin/e_int_border_remember.c:505
msgid "Shaded state"
msgstr "Schovanie"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:331
#: src/bin/e_int_border_locks.c:350
msgid "Maximized state"
msgstr "Maximalizovaný stav"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:333
#: src/bin/e_int_border_locks.c:352
msgid "Fullscreen state"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:337
msgid "Lock me from changing:"
msgstr "Uzamknúť pred zmenou užívateľom:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:354
#: src/bin/e_int_border_remember.c:499
msgid "Border style"
msgstr "Štýl okrajov"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:358
msgid "Stop me from:"
msgstr "Zabrániť:"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:359
msgid "Closing the window"
msgstr "Uzatvoreniu okna"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:361
msgid "Exiting my login with this window open"
msgstr "Odhláseniu s týmto oknom otvoreným"
#: src/bin/e_int_border_locks.c:365
msgid "Remember these Locks"
msgstr "Zapamätať si Zámky"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:49
msgid "Always On Top"
msgstr "Vždy Nad"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:60
#: src/bin/e_int_config_display.c:442
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:76
#: src/modules/temperature/e_mod_config.c:154
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:71
msgid "Always Below"
msgstr "Vždy Pod"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:102
msgid "Maximize vertically"
msgstr "Maximalizovať vertikálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:112
msgid "Maximize horizontally"
msgstr "Maximalizovať horizontálne"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:137
msgid "Remember"
msgstr "Zapamätať"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:144
msgid "Borders"
msgstr "Okraje"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:154
msgid "Send to Desktop"
msgstr "Presunúť na Plochu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:189
msgid "Shaded"
msgstr "Schované"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:202
msgid "Sticky"
msgstr "Lepkavé"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:215
msgid "Borderless"
msgstr "Bez Okrajov"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:228
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:144
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:194
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:242
msgid "Skip Window List"
msgstr "Neuvádzať v Zozname Okien"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:258
msgid "Edit Icon"
msgstr "Upraviť Ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:265
msgid "Create Icon"
msgstr "Vytvoriť Ikonu"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:273
#: src/bin/e_int_border_prop.c:73
msgid "Window Properties"
msgstr "Vlastnosti Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:320
msgid "Iconify"
msgstr "Minimalizovať"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:567
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Nastavenia Nedokončeného Okna"
#: src/bin/e_int_border_menu.c:568
msgid "The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use the window title instead. This will only<br>work if the window title is the same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr "Okno pre ktoré ste dali vytvoriť ikonu<br>neumožňuje nastaviť meno a triedu okna.<br>Tieto nastavenia sú potrebné pre vytvorenie ikony<br>. Namiesto toho bude potrebné použiť titul okna.<br>To bude fungovať iba vtedy pokiaľ titul okna bude rovnaký pri štarte a nezmení <br>sa počas behu."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:70
msgid "Window Remember"
msgstr "Zapamätať Okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:229
msgid "Window properties are not a unique match"
msgstr "Nastavenia okna nie sú unikátne"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:232
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu <hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:318
#: src/bin/e_int_border_remember.c:348
msgid "No match properties set"
msgstr "Požadované vlastnosti nie sú nastavené"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:321
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window <hilight>without specifying how to remember it</hilight>.<br><br>You must specify at least 1 way of remembering this window."
msgstr "Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno <hilight>bez špecifikovania ako si ich zapamätať</hilight>.<br><br>Musíte špecifikovať aspoň 1 spôsob ako si zapamätať nastavenia pre toto okno."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:351
msgid "You are trying to ask Enlightenment to remember to apply<br>properties (such as size, location, border style etc.) to<br>a window that <hilight>does not have unique properties</hilight>.<br><br>This means it shares Name/Class, Transience, Role etc. properties<br>with more than 1 other window on the screen and remembering<br>properties for this window will apply to all other windows<br>that match these properties.<br><br>You may wish to enable the <hilight>Match only one window</hilight> option if<br>you only intend one instance of this window to be modified, with<br>additional instances not being modified.<br><br>This is just a warning in case you did not intend this to happen.<br>If you did, simply press <hilight>Apply</hilight> or <hilight>OK</hilight> buttons<br>and your settings will be accepted. Press <hilight>Cancel</hilight> if you<br>are not sure and nothing will be affected."
msgstr "Chcete aby si Enlightenment zapamätal, že má aplikovať<br>nastavenia (ako je veľkosť, umiestnenie, štýl okraju atď.) pre<br>okno, ktoré <hilight>nemá unikátne nastavenia</hilight>.<br><br>To znamená, že zdieľa Meno/Triedu, Priesvitnosť, Úlohu a ďalšie nastavenia s viac ako jedným ďalším oknom na obrazovke a zapamätanie<br>nastavení pre toto okno sa aplikuje aj na všetky ostatné okná<br>ktoré,majú rovnaké nastavenia.<br><br>Vhodné je zapnúť voľbu <hilight>Aplikuj iba pre jedno okno</hilight> v prípade, že si<br>prajete aby nastavenia platili iba pre jednu inštanciu tohoto okna a<br>nie pre všetky inštancie.<br><br>Toto je iba varovanie pre prípad, že neočakávate takýto priebeh.<br>V prípade, že očakávate stlačte <hilight>Aplikuj</hilight> alebo <hilight>OK</hilight> tlačítko<br>a Vaše nastavenia budú uložené. Stlač <hilight>Zrušiť</hilight> pokiaľ<br>nie si si istý a žiadne zmeny sa neaplikujú."
#: src/bin/e_int_border_remember.c:423
msgid "Nothing"
msgstr "Nič"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:425
msgid "Size and Position"
msgstr "Veľkosť a Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:427
#: src/bin/e_int_border_remember.c:497
msgid "Locks"
msgstr "Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:429
msgid "Size, Position and Locks"
msgstr "Veľkosť, Umiestnenie a Zámky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:431
msgid "Everything"
msgstr "Všetko"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:444
msgid "Remember using"
msgstr "Zapamätať použitie "
#: src/bin/e_int_border_remember.c:450
msgid "Window name and class"
msgstr "Trieda a meno okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:460
#: src/bin/e_int_border_prop.c:315
msgid "Title"
msgstr "Názov"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:479
msgid "Window type"
msgstr "Typ okna"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:486
msgid "Transience"
msgstr "Priehľadnosť"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:490
msgid "Properties to remember"
msgstr "Zapamätať nastavenia"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:503
msgid "Virtual Desktop"
msgstr "Virtuálna Plocha"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:507
msgid "Screen zone"
msgstr "Zóna obrazovky"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:509
msgid "Window list skip"
msgstr "Vynechať zo Zoznamu Okien"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:513
msgid "Match only one window"
msgstr "Platí iba pre jedno okno"
#: src/bin/e_int_border_remember.c:518
msgid "Start this program on login"
msgstr "Spustiť tento program pri prihlásení"
#: src/bin/e_int_config_background.c:55
msgid "Background Settings"
msgstr "Nastavenia Pozadia"
#: src/bin/e_int_config_background.c:115
#: src/bin/e_int_config_background.c:178
msgid "Select Another Image"
msgstr "Vybrať iný obrázok"
#: src/bin/e_int_config_background.c:184
msgid "Set Background For"
msgstr "Nastaviť Pozadie Pre"
#: src/bin/e_int_config_background.c:187
msgid "Default Desktop"
msgstr "Základná Plocha"
#: src/bin/e_int_config_background.c:189
msgid "This Desktop"
msgstr "Táto Plocha"
#: src/bin/e_int_config_background.c:191
msgid "All Desktops"
msgstr "Všetky Plochy"
#: src/bin/e_int_config_background.c:312
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:575
msgid "Theme Background"
msgstr "Pozadie Témy"
#: src/bin/e_int_config_background.c:345
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:592
#: src/bin/e_int_config_startup.c:168
#: src/bin/e_int_config_theme.c:168
msgid "Personal"
msgstr "Osobné"
#: src/bin/e_int_config_background.c:354
#: src/bin/e_int_config_startup.c:177
#: src/bin/e_int_config_theme.c:178
msgid "System"
msgstr "Systém"
#: src/bin/e_int_config_background.c:361
#: src/bin/e_int_config_startup.c:184
#: src/bin/e_int_config_theme.c:185
msgid "Other"
msgstr "Iné"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:147
msgid "Import An Image"
msgstr "Importovať Obrázok"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:186
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:188
msgid "Center Image"
msgstr "Vystrediť Obrázok"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:190
msgid "Scale Image"
msgstr "Roztiahnúť Obrázok"
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:192
msgid "Tile Image"
msgstr "Obrázok ako Dlaždice"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:34
msgid "Config Dialog Settings"
msgstr "Nastavenia Konfig Dialógu"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:85
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:121
msgid "Default Dialog Mode"
msgstr "Štandardný Mód Dialógu"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:88
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:124
msgid "Basic Mode"
msgstr "Základný Mód"
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:90
#: src/bin/e_int_config_cfgdialogs.c:126
msgid "Advanced Mode"
msgstr "Pokročilý Mód"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:33
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:93
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:142
msgid "Cursor Settings"
msgstr "Nastavenia Kurzoru"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:95
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:144
msgid "Use Enlightenment Cursor"
msgstr "Použiť Enlightenment Kurzor"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:97
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:146
msgid "Use X Cursor"
msgstr "Použiť X Kurzor"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:148
msgid "Cursor Size"
msgstr "Veľkosť Kurzora"
#: src/bin/e_int_config_cursor.c:150
#, c-format
msgid "%1.0f pixels"
msgstr "%1.0f pixelov"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:102
msgid "Desktop Lock Settings"
msgstr "Nastavenia Uzamknutia Plochy"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:218
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:405
msgid "Password Type"
msgstr "Typ Hesla"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:222
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:409
msgid "Use my login password"
msgstr "Použiť moje prihlasovacie heslo"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:226
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:413
msgid "Personalized password"
msgstr "Osobné heslo"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:233
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:420
msgid "Personalized Password:"
msgstr "Osobné heslo:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:244
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:431
msgid "Show password"
msgstr "Ukázať heslo"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:254
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:445
msgid "Automatic Locking"
msgstr "Automatické Uzamykanie"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:257
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:449
msgid "Enable screensaver"
msgstr "Aktivovať šetrič obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:261
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:453
msgid "Lock when the screensaver starts"
msgstr "Uzamknúť so spustením šetriču"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:265
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:457
msgid "Time until screensaver starts"
msgstr "Čas do štartu šetriča obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:268
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:460
#: src/bin/e_int_config_performance.c:126
#, c-format
msgid "%1.0f seconds"
msgstr "%1.0f sekúnd"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:370
msgid "Login Box Settings"
msgstr "Nastavenia prihlasovacej obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:373
msgid "Show on all screen zones"
msgstr "Ukázať na všetkých zónach obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:380
msgid "Show on current screen zone"
msgstr "Ukázať na aktuálnej zóne obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:387
msgid "Show on screen zone #:"
msgstr "Ukázať v zóne obrazovky #:"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:394
#: src/bin/e_int_config_desks.c:155
#: src/bin/e_int_config_desks.c:157
#: src/bin/e_int_config_desks.c:181
#: src/bin/e_int_config_desks.c:183
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:101
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:105
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:145
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:149
#, c-format
msgid "%1.0f"
msgstr "%1.0f"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:532
msgid "Theme Backgrounds"
msgstr "Pozadia Témy"
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:542
msgid "Theme Desklock Background"
msgstr "Pozadie pre Tému Uzamknutej Plochy"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:44
msgid "Desktop Settings"
msgstr "Nastavenia Plôch"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:152
#: src/bin/e_int_config_desks.c:178
msgid "Number of Desktops"
msgstr "Počet Plôch"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:162
#: src/bin/e_int_config_desks.c:188
msgid "Desktop Mouse Flip"
msgstr "Preklopenie Plochy Myšou"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:163
#: src/bin/e_int_config_desks.c:189
msgid "Flip desktops when mouse at screen edge"
msgstr "Preklopiť plochu keď je myš na okraji"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:192
msgid "Time the mouse is at the edge before flipping:"
msgstr "Doba po ktorú je myš na okraji pred preklopením"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:194
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:171
#, c-format
msgid "%1.1f sec"
msgstr "%1.1f sek"
#: src/bin/e_int_config_desks.c:196
msgid "Wrap desktops around when flipping"
msgstr "Umožniť preklápanie plôch dookola"
#: src/bin/e_int_config_display.c:105
#, c-format
msgid "Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not.<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz will be restored in %d seconds."
msgstr "Je aktuálne nastavenie OK? Stlačte <hilight>Áno</hilight> pokiaľ je, alebo Nie pokiaľ nie je.<br>Pokiaľ nestlačíte tlačítko, staré rozlíšenie <br>%dx%d at %d Hz bude obnovené za %d sekúnd."
#: src/bin/e_int_config_display.c:114
#, c-format
msgid "Does this look OK? Press <hilight>Yes</hilight> if it does, or No if not.<br>If you do not press a button, the old resolution of<br>%dx%d at %d Hz will be restored <hilight>IMMEDIATELY</hilight>."
msgstr "Je aktuálne nastavenie OK? Stlačte <hilight>Áno</hilight> pokiaľ je, alebo Nie pokiaľ nie je.<br>Pokiaľ nestlačíte tlačítko, staré rozlíšenie <br>%dx%d at %d Hz bude obnovené <hilight>OKAMŽITE</hilight>."
#: src/bin/e_int_config_display.c:164
msgid "Resolution change"
msgstr "Zmeniť rozlíšenie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:193
msgid "Display Settings"
msgstr "Displej"
#: src/bin/e_int_config_display.c:336
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlíšenie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:344
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Obnovovacia Frekvencia"
#: src/bin/e_int_config_display.c:358
msgid "Missing Features"
msgstr "Chýbajúce Vlastnosti"
#: src/bin/e_int_config_display.c:359
msgid "Your X Display Server is missing support for<br>The <hilight>XRandr</hilight> (X Resize and Rotate) extension.<br>You cannot change screen resolutions without<br>The support of this extension. It could also be<br>That at the time <hilight>ecore</hilight> was built there<br>was no XRandr support detected."
msgstr "X Display Server nemá podporu pre<br><hilight>XRandr</hilight> (Zmena veľkosti a Otáčanie X) rozšírenie.<br>Nie je možné meniť rozlíšenie bez<br> Podpory tohoto rozšírenia. Taktiež je možné, že<br> V čase keď bolo <hilight>ecore</hilight> vytvorené<br> nebola detekovaná podpora pre XRandr."
#: src/bin/e_int_config_display.c:425
msgid "Restore this resolution on login"
msgstr "Nastaviť toto rozlíšenie vždy pri prihlásení"
#: src/bin/e_int_config_display.c:438
msgid "Rotation"
msgstr "Točenie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:445
msgid "To the left"
msgstr "Doľava"
#: src/bin/e_int_config_display.c:448
msgid "Turned around"
msgstr "Dookola"
#: src/bin/e_int_config_display.c:451
msgid "To the right"
msgstr "Doprava"
#: src/bin/e_int_config_display.c:460
msgid "Mirroring"
msgstr "Zrkadlenie"
#: src/bin/e_int_config_display.c:464
msgid "Horizontally"
msgstr "Horizontálne"
#: src/bin/e_int_config_display.c:467
msgid "Vertically"
msgstr "Vertikálne"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:42
msgid "Exebuf Settings"
msgstr "Nastavenia Exebuf"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:98
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:142
#: src/bin/e_int_config_performance.c:84
#: src/bin/e_int_config_performance.c:116
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:121
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:93
#: src/modules/pager/e_mod_config.c:74
msgid "General Settings"
msgstr "Hlavné Nastavenia"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:99
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:143
msgid "Maximum Number Of Matched Eaps To List"
msgstr "Maximálny Počet Eap Súborov V Zozname"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:103
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:147
msgid "Maximum Number Of Matched Exes To List"
msgstr "Maximálny Počet Exe Súborov V Zozname"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:109
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:153
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:148
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:224
msgid "Scroll Settings"
msgstr "Nastavenia Rolovania"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:110
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:154
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:149
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:225
msgid "Scroll Animate"
msgstr "Animované Rolovanie"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:156
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:227
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Rýchlosť Rolovania"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:158
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:165
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:169
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:220
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:229
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:236
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:240
#, c-format
msgid "%1.2f"
msgstr "%1.2f"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:162
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:233
msgid "Position Settings"
msgstr "Nastavenia Umiestnenia"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:163
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:234
msgid "X-Axis Alignment"
msgstr "X-ová Os"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:167
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:238
msgid "Y-Axis Alignment"
msgstr "Y-ová Os"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:173
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:244
msgid "Size Settings"
msgstr "Nastavenia Veľkosti"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:174
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:245
msgid "Minimum Width"
msgstr "Minimálna Šírka"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:176
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:180
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:184
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:188
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:247
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:251
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:255
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:259
#, c-format
msgid "%4.0f"
msgstr "%4.0f"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:178
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:249
msgid "Minimum Height"
msgstr "Minimálna Výška"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:182
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:253
msgid "Maximum Width"
msgstr "Maximálna Šírka"
#: src/bin/e_int_config_exebuf.c:186
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:257
msgid "Maximum Height"
msgstr "Maximálna Výška"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:47
msgid "Focus Settings"
msgstr "Nastavenia Zaostrenia"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:155
msgid "Click Window to Focus"
msgstr "Stlačiť na Okne pre Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:157
msgid "Window under the Mouse"
msgstr "Okno pod Myšou"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:159
msgid "Most recent Window under the Mouse"
msgstr "Posledné Okno pod Myšou"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:173
msgid "Focus"
msgstr "Zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:175
msgid "Click to focus"
msgstr "Kliknúť pre zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:177
msgid "Pointer focus"
msgstr "Ukázať pre zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:179
msgid "Sloppy focus"
msgstr "Sloppy zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:183
msgid "New Window Focus"
msgstr "Zaostrenie Nového Okna"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:185
msgid "No new windows get focus"
msgstr "Nové okná nezískajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:187
msgid "All new windows get focus"
msgstr "Všetky nové okná získajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:189
msgid "Only new dialogs get focus"
msgstr "Iba nové dialógy získajú zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:191
msgid "Only new dialogs get focus if the parent has focus"
msgstr "Nové dialógy získajú zaostrenie pokiaľ rodič má zaostrenie"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:195
msgid "Other Settings"
msgstr "Ostatné Nastavenia"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:196
msgid "Always pass on caught click events to programs"
msgstr "Vždy preposlať zachytené udalosti programu"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:198
msgid "A click on a window always raises it"
msgstr "Kliknutie na okno ho umiestni navrch"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:200
msgid "A click in a window always focuses it"
msgstr "Kliknutie do okna naň zaostrí"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:202
msgid "Refocus last focused window on desktop switch"
msgstr "Zaostriť na posledné používané okno pri prepnutí plochy"
#: src/bin/e_int_config_focus.c:204
msgid "Revert focus when hiding or closing a window"
msgstr "Vráť späť zaostrenie pri schovaní alebo uzavretí okna"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:38
msgid "Window Manager"
msgstr "Okenný Manažér"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:39
msgid "Title Bar"
msgstr "Názov Lišty"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:40
msgid "Menu Item"
msgstr "Položka Menu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:41
msgid "Textblock Plain"
msgstr "Blok Textu Prostý"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:42
msgid "Textblock Light"
msgstr "Blok Textu Svetlý"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:43
msgid "Textblock Big"
msgstr "Blok Textu Veľký"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:44
msgid "Move Text"
msgstr "Pohnúť Text"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:45
msgid "Resize Text"
msgstr "Zmeniť Veľkosť Textu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:46
msgid "Winlist Title"
msgstr "Názov Zoznamu Okien"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:47
msgid "Configure Heading"
msgstr "Konfigurovať Smerovanie"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:48
msgid "About Title"
msgstr "O Titule"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:49
msgid "About Version"
msgstr "O Verzii"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:50
msgid "About Text"
msgstr "O Texte"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:51
msgid "Desklock Title"
msgstr "Titul Uzamknutej Plochy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:52
msgid "Desklock Password"
msgstr "Heslo pre Uzamknutie Plochy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:53
msgid "Dialog Error"
msgstr "Chyba Dialógu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:54
msgid "Exebuf Command"
msgstr "Exebuf Príkaz"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:55
msgid "Splash Title"
msgstr "Názov Úvodnej Obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:56
msgid "Splash Text"
msgstr "Text Úvodnej Obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:57
msgid "Splash Version"
msgstr "Verzia Úvodnej Obrazovky"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:59
msgid "Widget"
msgstr "Widget"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:60
msgid "Frame"
msgstr "Rámec"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:61
msgid "Label"
msgstr "Označenie"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:62
msgid "Buttons"
msgstr "Tlačítka"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:63
msgid "Slider"
msgstr "Posuvník"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:64
msgid "Radio Buttons"
msgstr "Rádiové Tlačítko"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:65
msgid "Check Buttons"
msgstr "Zaškrtávacie Tlačítko"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:66
msgid "Text List Item"
msgstr "Položka Textového Zoznamu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:67
msgid "List Item"
msgstr "Položka Zoznamu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:68
msgid "List Header"
msgstr "Hlavička Zoznamu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:70
msgid "EFM"
msgstr "EFM"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:71
msgid "Typebuf"
msgstr "Typebuf"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:74
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:75
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:315
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:77
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:319
msgid "Large"
msgstr "Veľký"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:78
msgid "Small Styled"
msgstr "Štýl Malý"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:79
msgid "Normal Styled"
msgstr "Normálny Štýl"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:80
msgid "Large Styled"
msgstr "Štýl Malý"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:132
msgid "Font Settings"
msgstr "Nastavenia Fontov"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:305
msgid "Font Class Configuration"
msgstr "Konfigurácia Triedy Fontu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:348
msgid "Font"
msgstr "Font"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:361
msgid "Font Size"
msgstr "Veľkosť Fontu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:367
#, c-format
msgid "%2.1f pixels"
msgstr "%2.1f pixelov"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:374
msgid "Enable Font Class"
msgstr "Povoliť Triedu Fontu"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:384
msgid "Hinting"
msgstr "Vyhladzovanie"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:389
msgid "Bytecode"
msgstr "Bytecode"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:394
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:213
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:399
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:680
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:406
msgid "Font Fallbacks"
msgstr "Fonty Záloha"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:409
msgid "Fallback Name"
msgstr "Meno Zálohy"
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:424
msgid "Enable Fallbacks"
msgstr "Povoliť Zálohy"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:37
msgid "Font Hinting Settings"
msgstr "Nastavenia Vyhladzovania Fontov"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:93
msgid "Bytecode Hinting"
msgstr "Bytecode Vyhladzovanie"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:98
msgid "Automatic Hinting"
msgstr "Automatické vyhladzovanie"
#: src/bin/e_int_config_hinting.c:103
msgid "No Hinting"
msgstr "Bez vyhladzovania"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:9
msgid "Assign Key Binding..."
msgstr "Priradiť klávesovú skratku..."
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:11
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:557
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:711
msgid "Action"
msgstr "Akcia"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:12
msgid "<None>"
msgstr "<Žiadny>"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:13
msgid "Please press key sequence,<br>or <hilight>Escape</hilight> to abort"
msgstr "Prosím stlačte kombináciu klávesov,<br>alebo <hilight>Escape</hilight> pre ukončenie"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:19
msgid "Unsorted"
msgstr "Nezotriedený"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:20
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:686
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:315
msgid "Key Binding Settings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:613
msgid "Add Key Binding"
msgstr "Pridaj skratku"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:622
msgid "Delete Key Binding"
msgstr "Zmaž skratku"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:633
msgid "Binding Context"
msgstr "Kontext Priradenia"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:638
msgid "Any"
msgstr "Každý"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:643
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:648
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:108
msgid "Zone"
msgstr "Zóna"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:654
msgid "Container"
msgstr "Kontajnér"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:659
msgid "Manager"
msgstr "Manažér"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:670
msgid "Win List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:675
msgid "Popup"
msgstr "Popup"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:694
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:696
msgid "Key Binding"
msgstr "Klávesová skratka"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:699
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:714
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:725
msgid ":"
msgstr ":"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:722
msgid "Params"
msgstr "Parametre"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1079
#, c-format
msgid "You requested to delete \"%s\" keybinding.<br><br>Are you sure you want to delete it?"
msgstr "Požadujete vymazať klávesovú skratku\"%s\".<br><br>Ste si istý, že ju chcete vymazať?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1084
msgid "Delete?"
msgstr "Zmazať?"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1133
msgid "CTRL"
msgstr "CTRL"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1139
msgid "ALT"
msgstr "ALT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1146
msgid "SHIFT"
msgstr "SHIFT"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1153
msgid "WIN"
msgstr "WIN"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1287
msgid "Binding Key Sequence"
msgstr "Priradiť klávesovú skratku"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1403
msgid "Binding Key Error"
msgstr "Chyba pri priraďovaní skratky"
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:1404
msgid "The binding key sequence, that you choose, is already used.<br>Please choose another binding key sequence."
msgstr "Klávesová skratka, ktorú ste zvolili je už používaná.<br>Prosím zvoľte inú klávesovú skratku."
#: src/bin/e_int_config_menus.c:39
#: src/bin/e_int_config_menus.c:88
#: src/bin/e_int_config_menus.c:129
msgid "Menu Settings"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:89
#: src/bin/e_int_config_menus.c:130
msgid "Show Name In Menu"
msgstr "Zobrazovať meno"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:91
#: src/bin/e_int_config_menus.c:132
msgid "Show Comment In Menu"
msgstr "Zobrazovať komentár"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:93
#: src/bin/e_int_config_menus.c:134
msgid "Show Generic In Menu"
msgstr "Zobrazovať všeobecné"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:138
msgid "Autoscroll Settings"
msgstr "Nastavenia Autoscrollu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:139
msgid "Autoscroll Margin"
msgstr "Okraj Autoscrollu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:141
#: src/bin/e_int_config_menus.c:145
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:180
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:184
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:188
#, c-format
msgid "%2.0f pixels"
msgstr "%2.0f pixelov"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:143
msgid "Autoscroll Cursor Margin"
msgstr "Okraj Autoscroll Kurzoru"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:149
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:135
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Rozmanité Nastavenia"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:150
msgid "Menu Scroll Speed"
msgstr "Rýchlosť Rolovania Menu"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:152
#, c-format
msgid "%5.0f pixels/sec"
msgstr "%5.0f pixelov/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:154
msgid "Fast Mouse Move Threshhold"
msgstr "Prah pri rýchlom posune myšou"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:204
#, c-format
msgid "%4.0f pixels/sec"
msgstr "%4.0f pixelov/sek"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:158
msgid "Click Drag Timeout"
msgstr "Časový limit pre uchopenie"
#: src/bin/e_int_config_menus.c:160
#, c-format
msgid "%2.1f seconds"
msgstr "%2.1f sekúnd"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:53
msgid "Module Settings"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:275
msgid "Module State"
msgstr "Stav Modulu"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:280
#: src/bin/e_module.c:428
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivovaný"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:285
msgid "Disabled"
msgstr "Blokovaný"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:293
msgid "Module Actions"
msgstr "Možnosti Modulu"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:294
msgid "Configure"
msgstr "Konfiguruj"
#: src/bin/e_int_config_modules.c:298
msgid "About"
msgstr "O aplikácii..."
#: src/bin/e_int_config_performance.c:37
msgid "Performance Settings"
msgstr "Výkon"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:85
#: src/bin/e_int_config_performance.c:117
msgid "Framerate"
msgstr "Počet Obrázkov"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:87
#: src/bin/e_int_config_performance.c:119
#, c-format
msgid "%1.0f fps"
msgstr "%1.0f fps"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:123
msgid "Cache Settings"
msgstr "Nastavenia Cache"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:124
msgid "Cache Flush Interval"
msgstr "Interval Vyprázdnenia Cache"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:129
msgid "Size Of Font Cache"
msgstr "Veľkosť Cache pre Fonty"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:131
#, c-format
msgid "%1.1f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:134
msgid "Size Of Image Cache"
msgstr "Veľkosť Cache pre Obrázok"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:136
#, c-format
msgid "%1.0f MB"
msgstr "%1.0f MB"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:139
msgid "Number Of Edje Files To Cache"
msgstr "Počet Edje Súborov pre Cache"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:141
#, c-format
msgid "%1.0f files"
msgstr "%1.0f súborov"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:144
msgid "Number Of Edje Collections To Cache"
msgstr "Počet Edje Kolekcií pre Cache"
#: src/bin/e_int_config_performance.c:146
#, c-format
msgid "%1.0f collections"
msgstr "%1.0f kolekcií"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:35
msgid "Startup Settings"
msgstr "Nastavenia pre Spustenie"
#: src/bin/e_int_config_startup.c:110
msgid "Show Splash Screen At Boot"
msgstr "Zobraziť úvodnú obrazovku pri štarte"
#: src/bin/e_int_config_theme.c:47
msgid "Theme Selector"
msgstr "Výber Témy"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:145
msgid "Display"
msgstr "Displej"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:146
msgid "Show window geometry information when moving or resizing"
msgstr "Zobrazovať rozmery pri zmene veľkosti alebo polohe okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:202
msgid "Animate the shading and unshading of windows"
msgstr "Animovať schovanie a odkrytie okien"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:152
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:217
msgid "Automatic New Window Placement"
msgstr "Automatické Umiestnenie Nového Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:154
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:219
msgid "Smart Placement"
msgstr "Inteligentné Umiestnenie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:156
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:221
msgid "Don't hide Gadgets"
msgstr "Neschovávať Špeciality"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:158
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:223
msgid "Place at mouse pointer"
msgstr "Umiestniť pod kurzor myši"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:160
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:225
msgid "Place manually with the mouse"
msgstr "Umiestniť manuálne s myšou"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:187
msgid "Window Move Geometry"
msgstr "Poloha Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:188
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:195
msgid "Display information"
msgstr "Zobraziť informáciu"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:190
msgid "Follow the window as it moves"
msgstr "Sledovať okno pri pohybe"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:194
msgid "Window Resize Geometry"
msgstr "Veľkosť Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:197
msgid "Follow the window as it resizes"
msgstr "Sledovať okno pri zmene veľkosti"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:201
msgid "Window Shading"
msgstr "Tiene Okien"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:207
msgid "Linear"
msgstr "Lineárne"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:209
msgid "Smooth accelerate and decelerate"
msgstr "Plynulé zrýchlenie a spomalenie"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:211
msgid "Accelerate"
msgstr "Zrýchliť"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:213
msgid "Decelerate"
msgstr "Spomaliť"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:229
msgid "Window Frame"
msgstr "Rám Okna"
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:230
msgid "Use application provided icon instead"
msgstr "Použit ikonu od aplikácie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:136
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:167
msgid "Automatically raise windows on mouse over"
msgstr "Automaticky dvíhať okná pri prechode myšou cez ne"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:138
msgid "When moving or resizing windows, resist at the boundaries"
msgstr "Pri hýbaní a zmene veľkosti okien, klásť odpor na okrajoch"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:142
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:192
msgid "Maximize Policy"
msgstr "Pravidlá Maximalizácie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:146
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:196
msgid "Smart expansion"
msgstr "Inteligentne zväčšiť"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:148
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:198
msgid "Expand the window"
msgstr "Zväčšiť okno"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:150
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:200
msgid "Fill available space"
msgstr "Vyplniť dostupné miesto"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:166
msgid "Autoraise"
msgstr "Autozdvihnutie"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:169
msgid "Delay before raising:"
msgstr "Oneskorenie pred zdvihnutím:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:175
msgid "Resistance"
msgstr "Odolnosť"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:176
msgid "Resist moving or resizing a window over an obstacle"
msgstr "Zabrániť pohybu, alebo zmene veľkosti okna cez prekážku"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:178
msgid "Resistance between windows:"
msgstr "Odolnosť medzi oknami:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:182
msgid "Resistance at the edge of the screen:"
msgstr "Odolnosť na okraji obrazovky:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:186
msgid "Resistance to desktop gadgets:"
msgstr "Odolnosť voči špecialitám plochy:"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:204
msgid "Both directions"
msgstr "Obidva smery"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:206
msgid "Horizontal"
msgstr "Horizontálne"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:208
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikálne"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:211
msgid "Allow window manipulation"
msgstr "Povoliť manipuláciu s oknami"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:216
msgid "Raise Window"
msgstr "Zdvihnúť Okno"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:217
msgid "Raise when starting to move or resize"
msgstr "Zdvihnúť pri pohybe alebo pri zmene veľkosti"
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:219
msgid "Raise when clicking to focus"
msgstr "Zdvihnúť pri zaostrení kliknutím"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:51
msgid "Window List Settings"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:122
msgid "Show iconified windows"
msgstr "Zobrazovať ikonifikované okná"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:124
msgid "Show windows from other desks"
msgstr "Zobrazovať okná z ostatných plôch"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:126
msgid "Show windows from other screens"
msgstr "Zobrazovať okná z ostatných obrazoviek"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:130
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:202
msgid "Selection Settings"
msgstr "Nastavenia Výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:131
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:203
msgid "Focus window while selecting"
msgstr "Zaostriť okno počas výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:133
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:205
msgid "Raise window while selecting"
msgstr "Zdvihnúť okno počas výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:135
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:207
msgid "Warp mouse to window while selecting"
msgstr "Presunúť kurzor nad okno počas výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:137
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:209
msgid "Uncover windows while selecting"
msgstr "Odkryť okná počas výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:139
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:211
msgid "Jump to desk while selecting"
msgstr "Prechádzať cez plochy počas výberu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:143
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:215
msgid "Warp Settings"
msgstr "Nastavenia Presunu"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:144
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:216
msgid "Warp At End"
msgstr "Presunúť Na Konci"
#: src/bin/e_int_config_winlist.c:218
msgid "Warp Speed"
msgstr "Rýchlosť Presúvania"
#: src/bin/e_int_menus.c:77
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Obľúbené Aplikácie"
#: src/bin/e_int_menus.c:92
msgid "Desktops"
msgstr "Pracovné Plochy"
#: src/bin/e_int_menus.c:99
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:106
msgid "Lost Windows"
msgstr "Stratené Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:126
#: src/bin/e_theme_about.c:42
msgid "About This Theme"
msgstr "O tejto Téme"
#: src/bin/e_int_menus.c:141
msgid "Restart Enlightenment"
msgstr "Reštartovať Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:146
msgid "Exit Enlightenment"
msgstr "Ukončiť Enlightenment"
#: src/bin/e_int_menus.c:470
msgid "(No Applications)"
msgstr "(Žiadne Aplikácie)"
#: src/bin/e_int_menus.c:528
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknúť Obrazovku"
#: src/bin/e_int_menus.c:533
msgid "Show/Hide All Windows"
msgstr "Ukázať/Schovať Všetky Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:597
msgid "Create a new Application"
msgstr "Vytvoriť Novú Aplikáciu"
#: src/bin/e_int_menus.c:605
msgid "Test Filemanager"
msgstr "Testovací Súborový Manažér"
#: src/bin/e_int_menus.c:664
#: src/bin/e_int_menus.c:824
msgid "(No Windows)"
msgstr "(Žiadne Okná)"
#: src/bin/e_int_menus.c:679
#: src/bin/e_int_menus.c:838
msgid "No name!!"
msgstr "Žiadne meno!!"
#: src/bin/e_int_menus.c:697
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Usporiadať Okná"
#: src/bin/e_int_menus.c:782
msgid "(Unused)"
msgstr "(Nepoužité)"
#: src/bin/e_intl.c:353
msgid "Input Method Error"
msgstr "Chyba Metódy Vstupu"
#: src/bin/e_intl.c:354
msgid "Error starting the input method executable<br><br>please make sure that your input<br>method configuration is correct and<br>that your configuration's<br>executable is in your PATH<br>"
msgstr "Chyba pri spúšťaní vstupnej metódy<br><br>prosím uistite sa, že Vaša<br>konfigurácia vstupnej metódy je správna a<br>súbor pre spustenie metódy je v PATH<br>"
#: src/bin/e_main.c:203
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tConnect to display named DISPLAY.\n"
"\t\tEG: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tAdd a FAKE xinerama screen (instead of the real ones)\n"
"\t\tgiven the geometry. Add as many as you like. They all\n"
"\t\treplace the real xinerama screens, if any. This can\n"
"\t\tbe used to simulate xinerama.\n"
"\t\tEG: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tUse the configuration profile CONF_PROFILE instead of the user selected default or just \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tBe good.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tBe evil.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tBe psychotic.\n"
msgstr ""
"Možnosti:\n"
"\t-display DISPLAY\n"
"\t\tPripoj sa k obrazovke s menom DISPLAY.\n"
"\t\tnapr: -display :1.0\n"
"\t-fake-xinerama-screen WxH+X+Y\n"
"\t\tPridá FALOŠNÚ xinerama obrazovku (namiesto skutočnej)\n"
"\t\ts danou geometriou. Môžete ich pridať koľko chcete. Všetky\n"
"\t\tnahrádzajú reálne obrazovky xinerama, pokiaľ nejaké sú.\n"
"\t\tToto môže byť použité k simulácii xineramy.\n"
"\t\tnapr: -fake-xinerama-screen 800x600+0+0 -fake-xinerama-screen 800x600+800+0\n"
"\t-profile CONF_PROFILE\n"
"\t\tPouži konfiguračný profil CONF_PROFILE miesto štandardného užívateľského alebo \"default\".\n"
"\t-good\n"
"\t\tByť dobrý.\n"
"\t-evil\n"
"\t\tByť diabolský.\n"
"\t-psychotic\n"
"\t\tByť psychotický.\n"
#: src/bin/e_main.c:272
msgid ""
"Enlightenment cannot Initialize Ecore!\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať Ecore!\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:285
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the File system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať súborový systém.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:296
msgid ""
"Enlightenment cannot set up an exit signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu exit.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:302
msgid ""
"Enlightenment cannot set up a HUP signal handler.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť handler signálu HUP.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:313
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its X connection.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment sa nemôže spojiť s X serverom.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:321
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize its emergency alert system.\n"
"Have you set your DISPLAY variable?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať záchranno-poplašný systém.\n"
"Máte nastavenú premennú DISPLAY?"
#: src/bin/e_main.c:328
msgid ""
"Enlightenment cannot setup xinerama wrapping.\n"
"This should not happen."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť xinerama wrapping.\n"
"K tomu by nemalo dochádzať."
#: src/bin/e_main.c:344
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the connections system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém spojení.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:352
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the IPC system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém IPC.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:360
msgid ""
"Enlightenment cannot initialize the Evas system.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže zinicializovať systém Evas.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:366
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software X11\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software X11 rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje softvérové X11\n"
"vykresľovanie v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
"Ecore podporujú engine so softvérovým vykresľovaním cez X11."
#: src/bin/e_main.c:373
msgid ""
"Enlightenment found ecore_evas doesn't support the Software Buffer\n"
"rendering in Evas. Please check your installation of Evas and\n"
"Ecore and check they support the Software Buffer rendering engine."
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že ecore_evas nepodporuje vykresľovanie cez softvérový buffer\n"
"v Evas. Prosím skontrolujte, či Evas a\n"
" Ecore podporujú engine s vykresľovaním cez softvérový buffer."
#: src/bin/e_main.c:386
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't create a buffer canvas. Please check\n"
"Evas has Software Buffer engine support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže vytvoriť buffer pre canvas. Prosím skontroluj,\n"
"že Evas má podporu pre softvérový buffer engine.\n"
#: src/bin/e_main.c:396
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load PNG files. Check Evas has PNG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať PNG súbory. Skontroluj či má Evas podporu\n"
"pre nahrávanie PNG.\n"
#: src/bin/e_main.c:405
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load JPEG files. Check Evas has JPEG\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať JPEG súbory. Skontroluj či má Evas podporu\n"
"pre nahrávanie JPEG.\n"
#: src/bin/e_main.c:414
msgid ""
"Enlightenment found Evas can't load EET files. Check Evas has EET\n"
"loader support.\n"
msgstr ""
"Enlightenment zistil, že Evas nemôže nahrať EET súbory. Skontroluj či má Evas podporu\n"
"pre nahrávanie EET.\n"
#: src/bin/e_main.c:426
msgid "Enlightenment cannot initialize the Thumbnailing system.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Thumbnail systém.\n"
#: src/bin/e_main.c:435
msgid "Enlightenment cannot initialize the File manager.\n"
msgstr "Enlightenment nemôže zinicializovať Súborový manažér.\n"
#: src/bin/e_main.c:446
msgid ""
"Enlightenment cannot create directories in your home directory.\n"
"Perhaps you have no home directory or the disk is full?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže vytvoriť adresáre vo Vašom domovskom adresári.\n"
"Možno nemáte domovský adresár alebo je disk plný."
#: src/bin/e_main.c:454
msgid "Enlightenment cannot set up its config system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém nastavení."
#: src/bin/e_main.c:461
msgid ""
"Enlightenment cannot set up paths for finding files.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže nastaviť cesty pre vyhľadávanie súborov.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte."
#: src/bin/e_main.c:469
msgid "Enlightenment cannot set up its intl system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť intl systém."
#: src/bin/e_main.c:476
msgid "Enlightenment cannot set up its actions system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém akcií."
#: src/bin/e_main.c:483
msgid "Enlightenment cannot set up its bindings system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém klávesových skratiek."
#: src/bin/e_main.c:490
msgid "Enlightenment cannot set up its popup system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť popup systém."
#: src/bin/e_main.c:501
msgid "Enlightenment cannot set up its font system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém fontov."
#: src/bin/e_main.c:511
msgid "Enlightenment cannot set up its theme system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tém."
#: src/bin/e_main.c:520
msgid ""
"Enlightenment cannot set up init screen.\n"
"Perhaps you are out of memory?"
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť úvodnú obrazovku.\n"
"Možno máte nedostatok pamäte?"
#: src/bin/e_main.c:529
msgid ""
"Enlightenment set up window management for all the screens on your system\n"
"failed. Perhaps another window manager is running?\n"
msgstr ""
"Nastavenie manažéra okien na všetkých obrazovkách v systéme zlyhalo.\n"
"Nebeží už iný okenný manažér?\n"
#: src/bin/e_main.c:536
msgid "Enlightenment cannot set up its app system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém pre aplikácie."
#: src/bin/e_main.c:543
msgid "Enlightenment cannot setup remember settings."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť uložené nastavenia."
#: src/bin/e_main.c:559
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again.\n"
"\n"
"If you use AFS then maybe you might want to make a symlink from\n"
"~/.ecore to /tmp/my_directory/ecore where sockets can be made."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže otvoriť IPC soket.\n"
"Pravdepodobne ho používa už bežiaca kópia Enlightenment.\n"
"Skontrolujte, či už Enlightenment nebeží na tejto obrazovke,\n"
"pokiaľ nie, zmažte všetky súbory v ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"a skúste spustiť znova.\n"
"\n"
"Pokiaľ používate AFS, tak je možné, že je treba vytvoriť symbolický link z\n"
"~/.ecore na /tmp/my_directory/ecore kde majú byť vytvorené sokety."
#: src/bin/e_main.c:575
msgid "Enlightenment cannot set up its msg system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém msg."
#: src/bin/e_main.c:582
msgid "Enlightenment cannot set up its dnd system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém dnd."
#: src/bin/e_main.c:589
msgid "Enlightenment cannot set up its input grab handling system."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže spustiť systém na spracovanie zachyteného\n"
"vstupu."
#: src/bin/e_main.c:596
msgid "Enlightenment cannot set up its module system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém modulov."
#: src/bin/e_main.c:603
msgid "Enlightenment cannot set up its window list system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém zoznamu okien "
#: src/bin/e_main.c:610
msgid "Enlightenment cannot set up its color class system."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť systém tried farieb."
#: src/bin/e_main.c:617
msgid "Enlightenment cannot set up its gadget control system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre ovládanie špecialít. "
#: src/bin/e_main.c:624
msgid "Enlightenment cannot set up its shelf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť shelf systém."
#: src/bin/e_main.c:631
msgid "Enlightenment cannot set up its exebuf system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť exebuf systém."
#: src/bin/e_main.c:639
msgid "Enlightenment cannot set up its desk locking system."
msgstr "Enlightenment nemôže nastaviť systém pre uzamknutie plochy."
#: src/bin/e_main.c:645
msgid "Enlightenment IPC setup error!"
msgstr "Chyba v nastavení Enlightenment IPC!"
#: src/bin/e_main.c:646
msgid ""
"Enlightenment cannot set up the IPC socket.\n"
"It likely is already in use by an existing copy of Enlightenment.\n"
"Double check to see if Enlightenment is not already on this display,\n"
"but if that fails try deleting all files in ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"and try running again."
msgstr ""
"Enlightenment nemôže otvoriť IPC soket.\n"
"Pravdepodobne ho používa už bežiaca kópia Enlightenment.\n"
"Skontrolujte, či už Enlightenment nebeží na tejto obrazovke,\n"
"pokiaľ nie, zmažte všetky súbory v ~/.ecore/enlightenment-*\n"
"a skúste spustiť znova."
#: src/bin/e_main.c:664
msgid "Enlightenment Starting. Please wait."
msgstr "Enlightenment Štartuje. Prosím čakajte."
#: src/bin/e_module.c:108
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>No module named %s could be found in the<br>module search directories.<br>"
msgstr "Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Žiadny modul s názvom %s nebol nájdený v<br>adresároch s modulmi.<br>"
#: src/bin/e_module.c:112
#: src/bin/e_module.c:125
#: src/bin/e_module.c:154
msgid "Error loading Module"
msgstr "Chyba pri nahrávaní modulu"
#: src/bin/e_module.c:119
#: src/bin/e_module.c:148
#, c-format
msgid "There was an error loading module named: %s<br>The full path to this module is:<br>%s<br>The error reported was:<br>%s<br>"
msgstr "Došlo k chybe pri načítaní modulu: %s<br>Úplná cesta k modulu je:<br>%s<br>Došlo k chybe:<br>%s<br>"
#: src/bin/e_module.c:153
msgid "Module does not contain all needed functions"
msgstr "Modul neobsahuje všetky potrebné funkcie"
#: src/bin/e_module.c:169
#, c-format
msgid "Module API Error<br>Error initializing Module: %s<br>It requires a minimum module API version of: %i.<br>The module API advertized by Enlightenment is: %i.<br>"
msgstr "Chyba API Modulu<br>Chyba pri inicializácii modulu: %s<br>Je potrebný API modul minimálne vo verzii: %i.<br>API modul v Enlightenment je vo verzii: %i.<br>"
#: src/bin/e_module.c:174
#, c-format
msgid "Enlightenment %s Module"
msgstr "Enlightenment %s Modul"
#: src/bin/e_module.c:424
msgid "About…"
msgstr "O..."
#: src/bin/e_module.c:510
msgid "Would you like to unload this module?<br>"
msgstr "Chceš unloadnúť tento modul?<br>"
#: src/bin/e_shelf.c:722
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:59
msgid "Shelf Configuration"
msgstr "Konfigurácia Šelfu"
#: src/bin/e_shelf.c:728
msgid "Stop Moving/Resizing Items"
msgstr "Ukončiť Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: src/bin/e_shelf.c:730
msgid "Begin Moving/Resizing Items"
msgstr "Začať Presúvanie/Zmenu Veľkosti Položiek"
#: src/bin/e_shelf.c:735
msgid "Configure Shelf Contents"
msgstr "Nakonfigurovať Obsah Šelfu"
#: src/bin/e_shelf.c:740
msgid "Delete this Shelf"
msgstr "Zmazať tento Šelf"
#: src/bin/e_shelf.c:806
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:209
msgid "Are you sure you want to delete this shelf?"
msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať tento šelf ?"
#: src/bin/e_shelf.c:807
msgid "You requested to delete this shelf.<br><br>Are you sure you want to delete it?"
msgstr "Požadujete zmazanie tohoto šelfu.<br><br>Ste si istý, že chcete ho chcete zmazať?"
#: src/bin/e_startup.c:68
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Spúšťam %s"
#: src/bin/e_utils.c:276
msgid "Cannot exit - immortal windows."
msgstr "Nie je možné skončiť - nesmrteľné okná."
#: src/bin/e_utils.c:277
msgid "Some windows are left still around with the Lifespan lock enabled. This means<br>that Enlightenment will not allow itself to exit until these windows have<br>been closed or have the lifespan lock removed.<br>"
msgstr "Niekoľko okien je stále aktívnych, pretože majú zapnutý Lifespan zámok. To znamená, že<br>Enlightenment nebude možné ukončiť pokiaľ tieto okná nebudú<br>uzatvorené, alebo lifespan zámok nebude vypnutý.<br>"
#: src/bin/e_winlist.c:125
msgid "Select a window"
msgstr "Vybrať Okno"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:57
msgid "Move Up"
msgstr "Posunút Hore"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:66
msgid "Move Down"
msgstr "Posunúť Dolu"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:101
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:244
#: src/modules/ibar/e_mod_config.c:103
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
#: src/bin/e_widget_config_list.c:109
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:61
msgid "Search Path Configuration"
msgstr "Konfigurácia Prehľadávanej Cesty"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:70
msgid "Data"
msgstr "Data"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:72
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:76
msgid "Themes"
msgstr "Témy"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:78
msgid "Init"
msgstr "Inicializovať"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:84
msgid "Backgrounds"
msgstr "Pozadia"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:86
msgid "Input Methods"
msgstr "Vstupné Metódy "
#: src/bin/e_int_config_paths.c:88
msgid "Messages"
msgstr "Správy"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:135
msgid "E Paths"
msgstr "E Cesty"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:156
msgid "Default Directories"
msgstr "Základné Adresáre"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:163
msgid "User Defined Directories"
msgstr "Adresáre Definované Užívateľom"
#: src/bin/e_int_config_paths.c:165
msgid "New Directory"
msgstr "Nový Adresár"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:295
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:358
msgid "Layout"
msgstr "Rozloženie"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:313
msgid "Tiny"
msgstr "Drobné"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:317
#: src/modules/dropshadow/e_mod_config.c:114
msgid "Medium"
msgstr "Stredne Veľké"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:321
msgid "Huge"
msgstr "Obrovské"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:327
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:432
msgid "Configure Contents..."
msgstr "Nakonfigurovať Obsah..."
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:350
msgid "Above Everything"
msgstr "Nad Všetkým"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:352
msgid "Below Windows"
msgstr "Pod Oknami"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:354
msgid "Below Everything"
msgstr "Pod Všetkým"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:391
msgid "Shrink to Content Size"
msgstr "Zmenšiť na Veľkosť Obsahu"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:395
msgid "Shelf Size"
msgstr "Velkosť Šelfu"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:397
#, c-format
msgid "%3.0f pixels"
msgstr "%3.0f pixelov"
#: src/bin/e_int_shelf_config.c:401
msgid "Styles"
msgstr "Štýly"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:26
msgid "Shelf Settings"
msgstr "Nastavenia Šelfu"
#: src/bin/e_int_config_shelf.c:204
#, c-format
msgid "You requested to delete \"%s\".<br><br>Are you sure you want to delete this shelf?