You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4528 lines
124 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-18 15:51+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-01 16:45+0100\n"
"Last-Translator: hrobar <0367742402@karneval.cz>\n"
"Language-Team: Slovakian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
#: src/bin/e_about.c:42
#: src/bin/e_int_menus.c:121
msgid "About Enlightenment"
msgstr "O Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:51
#: src/bin/e_actions.c:1822
#: src/bin/e_actions.c:1827
#: src/bin/e_main.c:662
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:56
msgid "Copyright &copy; 1999-2006, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr "Copyright &copy; 1999-2006, patrí vývojárskemu tímu Enlightenment.<br><br>Veríme, že Vás používanie tohoto softvéru baví rovnako ako nás baví ho programovať.<br><br>Tento softvér je poskytovaný tak ako je, bez akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Tento softvér podlieha licenčným podmienkam, preto si prosím prečítajte licenčné súbory COPYING a COPYING-PLAIN, ktoré sú nainštalované v systéme.<br><br>Enlightenment je v <hilight>INTENZÍVNOM VÝVOJI</hilight> a nie je stabilný. Veľa funkcií je nekompletných, alebo zatiaľ vôbec neexistujú, prípadne majú veľa chýb. Boli ste <hilight>VAROVANÝ!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:81
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>Tím</title>"
#: src/bin/e_actions.c:1446
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1448
msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "Požadujete ukončenie Enlightenment.<br><br>Ste si istý, že chcete skončiť?"
#: src/bin/e_actions.c:1453
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1000
#: src/bin/e_int_config_display.c:167
#: src/bin/e_module.c:515
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:61
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: src/bin/e_actions.c:1455
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1001
#: src/bin/e_int_config_display.c:168
#: src/bin/e_module.c:516
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:62
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: src/bin/e_actions.c:1556
#: src/bin/e_actions.c:1782
#: src/bin/e_actions.c:1784
#: src/bin/e_actions.c:1786
#: src/bin/e_actions.c:1788
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:664
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1556
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu Okna"
#: src/bin/e_actions.c:1563
#: src/bin/e_actions.c:1568
#: src/bin/e_actions.c:1573
#: src/bin/e_actions.c:1578
#: src/bin/e_actions.c:1725
#: src/bin/e_actions.c:1729
#: src/bin/e_actions.c:1734
#: src/bin/e_actions.c:1739
msgid "Window : Actions"
msgstr "Okno : Akcie"
#: src/bin/e_actions.c:1563
#: src/bin/e_int_border_menu.c:298
msgid "Raise"
msgstr "Navrch"
#: src/bin/e_actions.c:1568
#: src/bin/e_int_border_menu.c:306
msgid "Lower"
msgstr "Naspodok"
#: src/bin/e_actions.c:1573
#: src/bin/e_config_dialog.c:160
#: src/bin/e_configure.c:105
#: src/bin/e_int_border_menu.c:331
msgid "Close"
msgstr "Uzavrieť"
#: src/bin/e_actions.c:1578
#: src/bin/e_int_border_menu.c:282
msgid "Kill"
msgstr "Zabiť"
#: src/bin/e_actions.c:1583
#: src/bin/e_actions.c:1591
#: src/bin/e_actions.c:1599
#: src/bin/e_actions.c:1601
#: src/bin/e_actions.c:1604
#: src/bin/e_actions.c:1607
#: src/bin/e_actions.c:1610
#: src/bin/e_actions.c:1613
#: src/bin/e_actions.c:1616
#: src/bin/e_actions.c:1624
#: src/bin/e_actions.c:1627
#: src/bin/e_actions.c:1630
#: src/bin/e_actions.c:1633
#: src/bin/e_actions.c:1636
#: src/bin/e_actions.c:1644
msgid "Window : State"
msgstr "Okno : Stav"
#: src/bin/e_actions.c:1583
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Lepkavosť"
#: src/bin/e_actions.c:1591
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Ikonifikáciu"
#: src/bin/e_actions.c:1599
#: src/bin/e_int_border_menu.c:92
#: src/bin/e_int_border_menu.c:177
msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"
#: src/bin/e_actions.c:1601
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximalizovať Vertikálne"
#: src/bin/e_actions.c:1604
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximalizovať Horizontálne"
#: src/bin/e_actions.c:1607
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximalizovať Celá Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1610
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Chytrý\""
#: src/bin/e_actions.c:1613
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Zväčšiť\""
#: src/bin/e_actions.c:1616
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mód Maximalizácie \"Vyplniť\""
#: src/bin/e_actions.c:1624
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1627
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Dole"
#: src/bin/e_actions.c:1630
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1633
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Nastaviť Mód Tieň Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1636
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Zmeniť Mód Tieňu"
#: src/bin/e_actions.c:1644
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Zmeniť Stav Bez Okrajov"
#: src/bin/e_actions.c:1650
#: src/bin/e_actions.c:1652
#: src/bin/e_actions.c:1654
#: src/bin/e_actions.c:1656
#: src/bin/e_actions.c:1658
#: src/bin/e_actions.c:1663
#: src/bin/e_actions.c:1669
#: src/bin/e_actions.c:1674
#: src/bin/e_actions.c:1679
#: src/bin/e_actions.c:1681
#: src/bin/e_actions.c:1683
#: src/bin/e_actions.c:1685
#: src/bin/e_actions.c:1687
#: src/bin/e_actions.c:1689
#: src/bin/e_actions.c:1691
#: src/bin/e_actions.c:1693
#: src/bin/e_actions.c:1695
#: src/bin/e_actions.c:1697
#: src/bin/e_actions.c:1699
#: src/bin/e_actions.c:1701
#: src/bin/e_actions.c:1703
#: src/bin/e_actions.c:1839
#: src/bin/e_file_dialog.c:61
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
#: src/bin/e_actions.c:1650
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Preklopiť Plochu Doľava"
#: src/bin/e_actions.c:1652
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Preklopiť Plochu Doprava"
#: src/bin/e_actions.c:1654
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Preklopiť Plochu Hore"
#: src/bin/e_actions.c:1656
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Preklopiť Plochu Dolu"
#: src/bin/e_actions.c:1658
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Preklopiť Plochu Vedľa..."
#: src/bin/e_actions.c:1663
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Ukázať Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1669
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Preklopiť Plochu Na..."
#: src/bin/e_actions.c:1674
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Preklopiť Plochu Lineárne..."
#: src/bin/e_actions.c:1679
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1681
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1683
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1685
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1687
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1689
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1691
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1693
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1695
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1697
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1699
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1701
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Prepnúť Na Plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1703
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Prepnúť Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1708
#: src/bin/e_actions.c:1710
#: src/bin/e_actions.c:1712
#: src/bin/e_actions.c:1716
#: src/bin/e_actions.c:1718
#: src/bin/e_actions.c:1720
#: src/bin/e_configure.c:80
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: src/bin/e_actions.c:1708
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 0"
#: src/bin/e_actions.c:1710
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku 1"
#: src/bin/e_actions.c:1712
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Poslať Myš Na Obrazovku..."
#: src/bin/e_actions.c:1716
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dopredu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1718
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Poslať Myš Dozadu o 1 Obrazovku"
#: src/bin/e_actions.c:1720
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Poslať Myš Dopredu/Dozadu o Obrazovky..."
#: src/bin/e_actions.c:1744
#: src/bin/e_actions.c:1746
#: src/bin/e_actions.c:1749
#: src/bin/e_actions.c:1753
#: src/bin/e_actions.c:1755
#: src/bin/e_actions.c:1757
#: src/bin/e_actions.c:1759
#: src/bin/e_actions.c:1761
#: src/bin/e_actions.c:1763
#: src/bin/e_actions.c:1765
#: src/bin/e_actions.c:1767
#: src/bin/e_actions.c:1769
#: src/bin/e_actions.c:1771
#: src/bin/e_actions.c:1773
#: src/bin/e_actions.c:1775
#: src/bin/e_actions.c:1777
msgid "Window : Moving"
msgstr "Okno : Pohyb"
#: src/bin/e_actions.c:1744
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Na Dalšiu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1746
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Na Predchádzajúcu Plochu"
#: src/bin/e_actions.c:1749
msgid "By Desktop #..."
msgstr "Vedľa Plochy #..."
#: src/bin/e_actions.c:1753
msgid "To Desktop 0"
msgstr "Na Plochu 0"
#: src/bin/e_actions.c:1755
msgid "To Desktop 1"
msgstr "Na Plochu 1"
#: src/bin/e_actions.c:1757
msgid "To Desktop 2"
msgstr "Na Plochu 2"
#: src/bin/e_actions.c:1759
msgid "To Desktop 3"
msgstr "Na Plochu 3"
#: src/bin/e_actions.c:1761
msgid "To Desktop 4"
msgstr "Na Plochu 4"
#: src/bin/e_actions.c:1763
msgid "To Desktop 5"
msgstr "Na Plochu 5"
#: src/bin/e_actions.c:1765
msgid "To Desktop 6"
msgstr "Na Plochu 6"
#: src/bin/e_actions.c:1767
msgid "To Desktop 7"
msgstr "Na Plochu 7"
#: src/bin/e_actions.c:1769
msgid "To Desktop 8"
msgstr "Na Plochu 8"
#: src/bin/e_actions.c:1771
msgid "To Desktop 9"
msgstr "Na Plochu 9"
#: src/bin/e_actions.c:1773
msgid "To Desktop 10"
msgstr "Na Plochu 10"
#: src/bin/e_actions.c:1775
msgid "To Desktop 11"
msgstr "Na Plochu 11"
#: src/bin/e_actions.c:1777
msgid "To Desktop..."
msgstr "Na Plochu..."
#: src/bin/e_actions.c:1782
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Ukázať Hlavné Menu"
#: src/bin/e_actions.c:1784
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Ukázať Menu Obľúbené "
#: src/bin/e_actions.c:1786
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Ukázať Menu Klienti"
#: src/bin/e_actions.c:1788
msgid "Show Menu..."
msgstr "Ukázať Menu..."
#: src/bin/e_actions.c:1795
#: src/bin/e_actions.c:1800
#: src/bin/e_actions.c:1835
msgid "Launch"
msgstr "Spustiť"
#: src/bin/e_actions.c:1795
msgid "Defined Command"
msgstr "Definovaný Príkaz"
#: src/bin/e_actions.c:1800
msgid "Application"
msgstr "Aplikácia"
#: src/bin/e_actions.c:1805
#: src/bin/e_actions.c:1807
msgid "Window : List"
msgstr "Okno : Zoznam"
#: src/bin/e_actions.c:1805
msgid "Next Window"
msgstr "Nasledujúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1807
msgid "Previous Window"
msgstr "Predchádzajúce Okno"
#: src/bin/e_actions.c:1817
#: src/bin/e_int_menus.c:113
msgid "Gadgets"
msgstr "Špeciality"
#: src/bin/e_actions.c:1817
msgid "Toggle Edit Mode"
msgstr "Zmeniť Editovací Mód "
#: src/bin/e_actions.c:1822
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"
#: src/bin/e_actions.c:1827
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
#: src/bin/e_actions.c:1835
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Spustiť Príkazový Dialóg"
#: src/bin/e_actions.c:1839
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Zámok Plochy"
#: src/bin/e_apps.c:464
#: src/bin/e_fileman_file.c:312
#: src/bin/e_fileman_file.c:363
#: src/bin/e_fileman_mime.c:393
#: src/bin/e_utils.c:231
#: src/bin/e_zone.c:636
msgid "Run Error"
msgstr "Chyba pri Spustení"
#: src/bin/e_apps.c:465
#: src/bin/e_utils.c:232
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to fork a child process:<br><br>%s<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže vytvoriť proces potomka:<br><br>%s<br>"
#: src/bin/e_apps.c:2110
msgid "Application run error"
msgstr "Chyba pri spustení aplikácie"
#: src/bin/e_apps.c:2112
#, c-format
msgid "Enlightenment was unable to run the application:<br><br>%s<br><br>The application failed to start."
msgstr "Enlightenment nemôže spustiť aplikáciu.<br><br>%s<br><br>Aplikácia zlyhala pri spustení."
#: src/bin/e_apps.c:2120
#: src/bin/e_config_dialog.c:151
#: src/bin/e_error.c:196
#: src/bin/e_error.c:205
#: src/bin/e_file_dialog.c:70
#: src/bin/e_fileman_smart.c:907
#: src/bin/e_int_border_remember.c:246
#: src/bin/e_int_border_remember.c:327
#: src/bin/e_int_border_remember.c:369
#: src/bin/e_int_config_background_import.c:202
#: src/bin/e_module.c:369
#: src/bin/e_utils.c:526
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:303
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:331
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:358
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:377
#: src/modules/ibar/e_mod_main.c:1214
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/bin/e_apps_error.c:54
msgid "Application Execution Error"
msgstr "Chyba pri Spustení Aplikácie"
#: src/bin/e_apps_error.c:68
#, c-format
msgid "%s stopped running unexpectedly."
msgstr "%s neočakávane ukončil svoj beh."
#: src/bin/e_apps_error.c:75
#, c-format
msgid "An exit code of %i was returned from %s"
msgstr "Návratová hodnota %i bola vrátená od %s"
#: src/bin/e_apps_error.c:83
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Interrupt Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Interrupt"
#: src/bin/e_apps_error.c:86
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Quit Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Quit"
#: src/bin/e_apps_error.c:90
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Abort Signal"
msgstr "%s bol prerušený signálom Abort"
#: src/bin/e_apps_error.c:93
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Floating Point Error"
msgstr "%s bol prerušený chybou v plávajúcej čiarke"
#: src/bin/e_apps_error.c:97
#, c-format
msgid "%s was interrupted by an Uninterruptable Kill Signal"
msgstr "%s bol prerušený neprerušiteľným Kill signálom"
#: src/bin/e_apps_error.c:101
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Segmentation Fault"
msgstr "%s bol prerušený chybou pri segmentácii"
#: src/bin/e_apps_error.c:104
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Broken Pipe"
msgstr "%s bol prerušený chybou rúry"
#: src/bin/e_apps_error.c:108
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Termination Singal"
msgstr "%s bol prerušený ukončovacím signálom"
#: src/bin/e_apps_error.c:111
#, c-format
msgid "%s was interrupted by a Bus Error"
msgstr "%s bol prerušený chybou zbernice"
#: src/bin/e_apps_error.c:115
#, c-format
msgid "%s was interrupted by the signal number %i"
msgstr "%s bol prerušený signálom číslo %i"
#: src/bin/e_apps_error.c:251
#: src/bin/e_apps_error.c:327
#: src/bin/e_apps_error.c:334
msgid "Error Logs"
msgstr "Logy s chybami"
#: src/bin/e_apps_error.c:257
#: src/bin/e_apps_error.c:335
msgid "There was no error message."
msgstr "Žiadna chybová hláška."
#: src/bin/e_apps_error.c:262
#: src/bin/e_apps_error.c:343
msgid "Save This Message"
msgstr "Uložiť túto správu"
#: src/bin/e_apps_error.c:289
msgid "Error Information"
msgstr "Informácia o chybe"
#: src/bin/e_apps_error.c:297
msgid "Error Signal Information"
msgstr "Informácia chybového signálu"
#: src/bin/e_apps_error.c:309
#: src/bin/e_apps_error.c:316
msgid "Output Data"
msgstr "Výstupné dáta"
#: src/bin/e_apps_error.c:317
msgid "There was no output."
msgstr "Žiaden výstup."
#: src/bin/e_config.c:481
msgid "Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr "Konfiguračné dáta je treba aktualizovať. Vaša stará konfigurácia<br>bola vymazaná a nová sada štandardných nastavení bola inicializovaná. Toto<br>sa bude stávať pravidelne počas vývoja, takže neposielajte hlásenie o<br>chybe. Zjednodušene povedané Enlightenment potrebuje nové konfiguračné<br>dáta s novými možnosťami nastavenia, ktoré staré<br>dáta neobsahujú. Teraz si môžete nakonfigurovať veci podľa Vašich<br>predstáv. Ospravedlňujeme sa za nečakané zmeny vo Vašej konfigurácii.<br>"
#: src/bin/e_config.c:495
msgid "Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr "Vaše nastavenie je NOVŠIE než Enlightenment. To je veľmi<br>zvláštne. Nemalo by sa to stať za predpokladu, že ste nedowngradovali<br>Enlightenment alebo nekopírovali súbory s nastavením z miesta, kde<br>bežala novšia verzia Enlightenment. Nie je to v poriadku<br>a preto v rámci nápravy bolo Vaše nastavenie vrátené na<br>pôvodné hodnoty.Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy.<br>"
#: src/bin/e_config.c:518
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Plocha %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:1840
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Konfigurácia Aktualizovaná"
#: src/bin/e_config.c:1855
#, c-format
msgid "An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Pri ukladaní konfigurácie Enlightenment sa vyskytla chyba.<> Chybu sa nepodarilo presnejšie<br>lokalizovať.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1866
#, c-format
msgid "Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be extremely small. Please check the settings<br>for your home directory.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Konfiguračný súbor Enlightenment je príliš veľký<br> pre súborový systém na ktorý je ukladaný.<br> Táto chyba je veľmi čudná, pretože tento súbor by mal byť<br>veľmi malý. Prosím skontrolujte nastavenia<br>pre Váš domovský adresár.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1879
#, c-format
msgid "An output error occured when writing the configuration<br>files for Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Pri ukladaní konfiguračných súborov pre Enlightenment<br>sa vyskytla výstupná chyba.Váš disk nie je v poriadku<br>a zrejme ho bude potrebné vymeniť.<br><br> Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1890
#, c-format
msgid "Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of space to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Enlightenment nemôže uložiť svoj konfiguračný súbor<br> pre nedostatok miesta.<br> Buď je nedostatok miesta na disku, alebo bol prekročený<br>limit kvóty.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1902
#, c-format
msgid "Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Došlo k neočakávanému uzatvoreniu konfiguračného<br> súboru pre Enlightenment. To je veľmi nezvyčajné.<br><br>Súbor v ktorom sa chyba vyskytla bol:<br>%s<br><br>Tento súbor bol zmazaný aby sa predišlo poškodeniu dát.<br>"
#: src/bin/e_config.c:1918
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Problémy s Uložením Konfigurácie Enlightenment "
#: src/bin/e_config_dialog.c:122
#: src/bin/e_configure.c:94
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: src/bin/e_config_dialog.c:137
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
#: src/bin/e_config_dialog.c:152
msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
#: src/bin/e_configure.c:45
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Enlightenment Konfigurácia"
#: src/bin/e_configure.c:63
#: src/bin/e_int_menus.c:589
msgid "Configuration Panel"
msgstr "Konfiguračný Panel"
#: src/bin/e_configure.c:66
#: src/bin/e_gadcon.c:996
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: src/bin/e_configure.c:67
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: src/bin/e_configure.c:68
#: src/bin/e_int_config_background.c:298
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: src/bin/e_configure.c:69
#: src/bin/e_int_config_paths.c:74
msgid "Fonts"
msgstr "Fonty"
#: src/bin/e_configure.c:73
msgid "Mouse Cursor"
msgstr "Kurzor Myši"
#: src/bin/e_configure.c:74
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:50
msgid "Window Display"
msgstr "Displej Okna"
#: src/bin/e_configure.c:75
msgid "Shelves"
msgstr "Šelfy"
#: src/bin/e_configure.c:77
msgid "Extensions"
msgstr "Rozšírenia"
#: src/bin/e_configure.c:78
#: src/bin/e_int_config_modules.c:236
#: src/bin/e_int_config_paths.c:82
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
#: src/bin/e_configure.c:81
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuálne Plochy"
#: src/bin/e_configure.c:82
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Rozlíšenie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:83
msgid "Screen Lock"
msgstr "Uzamykanie Obrazovky"
#: src/bin/e_configure.c:85
msgid "Behavior"
msgstr "Chovanie"
#: src/bin/e_configure.c:86
msgid "Window Focus"
msgstr "Zaostrenie Okna"
#: src/bin/e_configure.c:87
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:597
msgid "Key Bindings"
msgstr "Klávesové Skratky"
#: src/bin/e_configure.c:88
msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"
#: src/bin/e_configure.c:90
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_configure.c:91
msgid "Performance"
msgstr "Výkon"
#: src/bin/e_configure.c:92
msgid "Configuration Dialogs"
msgstr "Konfiguračné Dialógy"
#: src/bin/e_configure.c:95
msgid "Startup"
msgstr "Spustenie"
#: src/bin/e_configure.c:96
msgid "Window List"
msgstr "Zoznam Okien"
#: src/bin/e_configure.c:97
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:49
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Manipulácia s Oknami"
#: src/bin/e_configure.c:98
#: src/bin/e_int_menus.c:82
msgid "Run Command"
msgstr "Spustiť Príkaz"
#: src/bin/e_configure.c:99
msgid "Search Directories"
msgstr "Prehliadnuť Adresáre"
#: src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Kontajnér %d"
#: src/bin/e_desklock.c:172
msgid "Lock Failed"
msgstr "Uzamknutie Zlyhalo"
#: src/bin/e_desklock.c:173
msgid "Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr "Uzamknutie plochy zlyhalo, pretože nejaká aplikácia<br>si vyhradila prístup ku klávesnici alebo myši, prípadne obidvom,<br>a tento vyhradený prístup sa nepodarilo zrušiť."
#: src/bin/e_desklock.c:259
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Zadajte heslo pre odomknutie"
#: src/bin/e_desklock.c:553
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Chyba Systému Autentizácie"
#: src/bin/e_desklock.c:554
#, c-format
msgid "Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be happening. Please report this bug."
msgstr "Pri autentizácii cez PAM sa nepodarilo vytvoriť<br>autentizovanú reláciu. Kód chyby je <hilight>%i</hilight>.<br> To nie je dobre a nemalo by sa to stávať. Prosím ohláste chybu."
#: src/bin/e_eap_editor.c:84
msgid "Eap Editor"
msgstr "Eap Editor"
#: src/bin/e_eap_editor.c:230
#: src/bin/e_int_config_fonts.c:72
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: src/bin/e_eap_editor.c:258
msgid "Basic Info"
msgstr "Základné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:259
msgid "App name"
msgstr "Názov aplikácie"
#: src/bin/e_eap_editor.c:268
msgid "Executable"
msgstr "Príkaz"
#: src/bin/e_eap_editor.c:292
#: src/bin/e_fileman_smart.c:1217
msgid "General"
msgstr "Hlavné"
#: src/bin/e_eap_editor.c:295
msgid "Generic Info"
msgstr "Všeobecné Info"
#: src/bin/e_eap_editor.c:304
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
#: src/bin/e_eap_editor.c:314
msgid "Window"
msgstr "Okno"
#: src/bin/e_eap_editor.c:316
msgid "Window Name"
msgstr "Meno Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:325
msgid "Window Class"
msgstr "Trieda Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:331
msgid "Window Title"
msgstr "Titul Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:337
#: src/bin/e_int_border_remember.c:470
msgid "Window Role"
msgstr "Úloha Okna"
#: src/bin/e_eap_editor.c:346
msgid "Icon Theme"
msgstr "Téma Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:348
msgid "Icon Class"
msgstr "Trieda Ikony"
#: src/bin/e_eap_editor.c:362
msgid "Misc"
msgstr "Rozmanité"
#: src/bin/e_eap_editor.c:363
msgid "Startup Notify"
msgstr "Upozorniť pri Štarte"
#: src/bin/e_eap_editor.c:366
msgid "Wait Exit"
msgstr "Počkať pri Ukončení"
#: src/bin/e_error.c:352
msgid "Enlightenment: Error!"
msgstr "Enlightenment: Chyba!"
#: src/bin/e_file_dialog.c:58