epour/po
maxerba 6b605cea95 Adding italian translation 2017-11-05 12:17:27 +01:00
..
epour.pot Release 0.7.0 2017-05-08 04:12:15 +03:00
it.po Adding italian translation 2017-11-05 12:17:27 +01:00
ko.po improve korean translate 2016-01-20 22:39:50 +09:00