Updating catalan translation

terminology-0.9
maxerba 8 years ago
parent ee6a319f17
commit 05e08320ec
  1. 175
      po/ca.po

@ -6,17 +6,16 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enlightenment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-18 20:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-30 14:48+0100\n"
"Last-Translator: JoanColl <jcoll2@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-02 20:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-16 07:13+0000\n"
"Last-Translator: JoanColl <Unknown>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-03-20 04:46+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2015-05-04 05:16+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17474)\n"
#: src/bin/controls.c:247
msgid "Controls"
@ -38,7 +37,7 @@ msgstr "Divideix H"
msgid "Miniview"
msgstr "Minivista"
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:950
#: src/bin/controls.c:287 src/bin/termio.c:963 src/bin/termio.c:3939
msgid "Copy"
msgstr "Còpia"
@ -67,12 +66,12 @@ msgid ""
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser avorrits?"
"<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per utilitzar EFL "
"i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador de terminal "
"modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>"
"%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD detallada a sota:"
"<br><br>%s"
"<b>Terminology %s</b><br>Per què els termminals han de ser "
"avorrits?<br><br>Aquest terminal es va escriure per Enlightenment, per "
"utilitzar EFL i arribar una mica més lluny del que hauria de ser un emulador "
"de terminal modern. Esperem que el gaudiu!.<br><br>Copyright © 2012-%d "
"by:<br><br>%s<br><br>Distribuït sota la clàusula-2 de la llicència BSD "
"detallada a sota:<br><br>%s"
#: src/bin/keyin.c:543
msgid "Scrolling"
@ -222,67 +221,67 @@ msgstr "Mostra la vista petita de l'historial"
msgid "Display the command box"
msgstr "Mostra el quadre de comandes"
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:853
#: src/bin/main.c:219 src/bin/main.c:850
msgid "Could not create window."
msgstr "No s'ha pogut crear la finestra"
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:864
#: src/bin/main.c:288 src/bin/main.c:861
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny de terminal"
#: src/bin/main.c:330
#: src/bin/main.c:327
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i altres"
#: src/bin/main.c:332
#: src/bin/main.c:329
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"L'emulador de terminal ha estat escrit amb les les biblioteques "
"d'Enlightenment Foundation."
#: src/bin/main.c:340
#: src/bin/main.c:337
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr "Comanda a executar. Per defecte a $SHELL (o passwd shell o /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:342
#: src/bin/main.c:339
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Canvia al directori per executar una ordre de terminal"
#: src/bin/main.c:344
#: src/bin/main.c:341
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Utilitza el tema edje o la trajectòria del fitxer de temes."
#: src/bin/main.c:346
#: src/bin/main.c:343
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Utilitza el fitxer com a fons de pantalla."
#: src/bin/main.c:348
#: src/bin/main.c:345
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr ""
"Geometria del terminal que s'utilitzarà (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
#: src/bin/main.c:350
#: src/bin/main.c:347
msgid "Set window name."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:352
#: src/bin/main.c:349
msgid "Set window role."
msgstr "Estableix el rol de la finestra."
#: src/bin/main.c:354
#: src/bin/main.c:351
msgid "Set window title."
msgstr "Anomena la finestra."
#: src/bin/main.c:356
#: src/bin/main.c:353
msgid "Set icon name."
msgstr "Anomena la icona."
#: src/bin/main.c:358
#: src/bin/main.c:355
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Estableix la font (NOM/TAMANY per escalable, NOM per mapa de bits."
#: src/bin/main.c:360
#: src/bin/main.c:357
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
@ -292,115 +291,116 @@ msgstr ""
"pot utilitzar diferents vegades. ex -S vhvv o --split hv Més informació "
"disponible a la pàgina man."
#: src/bin/main.c:365
#: src/bin/main.c:362
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Estableix el mòdul emotion que s'utilitzarà."
#: src/bin/main.c:368
#: src/bin/main.c:365
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Executa l'intèrpret d'ordres com a intèrpret d'ordres d'entrada."
#: src/bin/main.c:370
#: src/bin/main.c:367
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Estableix la reproducció de vídeo sense so"
#: src/bin/main.c:372
#: src/bin/main.c:369
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Estableix mode de cursor intermitent."
#: src/bin/main.c:374
#: src/bin/main.c:371
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Estableix mode visual de campana."
#: src/bin/main.c:376
#: src/bin/main.c:373
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Vés a mode de pantalla completa des de l'inici"
#: src/bin/main.c:378
#: src/bin/main.c:375
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Vés a mode minimitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:380
#: src/bin/main.c:377
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Converteix a finestra sense vora"
#: src/bin/main.c:382
#: src/bin/main.c:379
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Esdevé una finestra de redirecció-sobreposició"
#: src/bin/main.c:384
#: src/bin/main.c:381
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Maximitzat des de l'inici"
#: src/bin/main.c:386
#: src/bin/main.c:383
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology s'executa sense un gestor de finestres."
#: src/bin/main.c:388
#: src/bin/main.c:385
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "No surtis quan el procés de comandes finalitzi."
#: src/bin/main.c:390
#: src/bin/main.c:387
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Força l'execució única si la multi-instància està habilitada."
#: src/bin/main.c:392
#: src/bin/main.c:389
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Estableix TERM a 'xterm-256color' enlloc de 'xterm'."
#: src/bin/main.c:394
#: src/bin/main.c:391
msgid "Highlight links."
msgstr "Ressalta enllaços."
#: src/bin/main.c:423
#: src/bin/main.c:420
msgid "show program version."
msgstr "mostra versió del programa."
#: src/bin/main.c:426
#: src/bin/main.c:423
msgid "show copyright."
msgstr "mostra copyright."
#: src/bin/main.c:429
#: src/bin/main.c:426
msgid "show license."
msgstr "mostra llicència."
#: src/bin/main.c:432
#: src/bin/main.c:429
msgid "show this message."
msgstr "mostra aquest missatge"
#: src/bin/main.c:550 src/bin/miniview.c:38
#: src/bin/main.c:547 src/bin/miniview.c:38
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear la connexió amb el domini '%s'."
#: src/bin/main.c:560
#: src/bin/main.c:557
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "No s'han pogut inicialitzar les dreceres de teclat"
#: src/bin/main.c:572
#: src/bin/main.c:569
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "No s'han interpretat les opcions de la línia de comandes"
#: src/bin/main.c:587
#: src/bin/main.c:584
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "l'opció %s requereix un argument"
#: src/bin/main.c:588
#: src/bin/main.c:585
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "s'han trobat opcions invàlides. Mireu --help."
#: src/bin/main.c:908
#: src/bin/main.c:905
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
msgstr ""
"s'ha trobat un paràmetre no vàlid a l'opció -S/--split. Mireu --help."
#: src/bin/media.c:723
#, c-format
msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el mòdul emotion '%s'"
#: src/bin/media.c:1244 src/bin/termpty.c:360 src/bin/termpty.c:365
#: src/bin/termpty.c:369
#: src/bin/media.c:1244 src/bin/termpty.c:368 src/bin/termpty.c:373
#: src/bin/termpty.c:377
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "La funció %s ha fallat: %s"
@ -412,7 +412,7 @@ msgstr "La visualització multimèdia no està implementada"
#: src/bin/options_behavior.c:65
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%d línies"
msgstr "%d lines"
#: src/bin/options_behavior.c:148 src/bin/options.c:171
msgid "Behavior"
@ -604,16 +604,16 @@ msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/bin/options_colors.c:195
msgid "Bright"
msgstr "Brillant"
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Brillant/Negreta"
#: src/bin/options_colors.c:196
msgid "Normal 2"
msgstr "Normal 2"
msgid "Intense"
msgstr "Intens"
#: src/bin/options_colors.c:197
msgid "Bright 2"
msgstr "Brillant 2"
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Brillant/Negreta intens"
#: src/bin/options_colors.c:275
msgid "Use"
@ -679,15 +679,23 @@ msgstr "Maj+"
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:64
#: src/bin/options_keys.c:56
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:57
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"
#: src/bin/options_keys.c:252
#: src/bin/options_keys.c:251
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Premi la seqüència de tecles"
#: src/bin/options_keys.c:354
#: src/bin/options_keys.c:353
msgid "Key Bindings"
msgstr "Dreceres de teclat"
@ -776,34 +784,34 @@ msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de fons de pantalla: %s"
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ordre desconeguda: %s"
#: src/bin/termio.c:535
#: src/bin/termio.c:537
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el directori de treball amb pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:549
#: src/bin/termio.c:551
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el directori de treball %s: %s"
#: src/bin/termio.c:945
#: src/bin/termio.c:958
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"
#: src/bin/termio.c:948
#: src/bin/termio.c:961
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: src/bin/termio.c:2368
#: src/bin/termio.c:2425
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "format de selecció no permès '%s'"
#: src/bin/termio.c:5007
#: src/bin/termio.c:5094
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Ecore IMF ha fallat"
#: src/bin/termio.c:5603
#: src/bin/termio.c:5690
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "No s'ha ubicat termpty"
@ -817,32 +825,32 @@ msgstr "memerr: %s"
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Establiment de mida ioctl ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:336
#: src/bin/termpty.c:344
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "No s'ha trobat intèrpret d'ordres, es retorna a %s"
#: src/bin/termpty.c:376
#: src/bin/termpty.c:384
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() de pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:382 src/bin/termpty.c:388
#: src/bin/termpty.c:390 src/bin/termpty.c:396
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:397
#: src/bin/termpty.c:405
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() a pty '%s' ha fallat: %s"
#: src/bin/termpty.c:439
#: src/bin/termpty.c:447
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori actual a '%s': %s"
#: src/bin/termpty.c:668
#: src/bin/termpty.c:676
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure al descriptor de fitxer %d: %s"
@ -857,12 +865,11 @@ msgstr "No s'ha pogut carregar cap tema pel grup=%s: %s"
msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema predeterminat pel grup=%s: %s"
#: src/bin/win.c:2807
#: src/bin/win.c:3866
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'make install'?"
msgstr ""
"No es pot trobar el tema de terminology! Potser heu oblidat fer un 'make "
"install'."
#: src/bin/win.c:2832
msgid "Could not create termio widget."
msgstr "No s'ha pogut crear el giny termio."
#~ msgid "Could not create termio widget."
#~ msgstr "No s'ha pogut crear el giny termio."

Loading…
Cancel
Save