terminology/po/pl.po

1154 lines
27 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Terminology translate 1.0
# This file is put in the public domain.
# Fervi <lordfervi@protonmail.com>, 2019.
# Warning, the translation may contain errors. If you notice any, report it so that it can be corrected.
# Ostrzeżenie, tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli jakieś zauważysz, zgłoś to, by można było je poprawić.
# gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-18 11:33+0000\n"
"Last-Translator: gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7\n"
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Kopiuj '%s'"
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1378
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
msgid "YouTube channel"
msgstr "Kanał YouTube"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Czemu terminale muszą być nudne?<br><br>Ten "
"terminal został napisany dla Enlightenment, by używać EFL i przesuwać "
"granicę czym nowoczesny emulator terminala powinien być. Mamy nadzieję, że "
"go polubisz.<br><br>Copyright © 2012-%d przez:<br><br>%s<br><br>Udostępnione "
"na 2-klauzulowej licencji BSD opisanej poniżej:<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Programiści Terminology"
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/controls.c:387
msgid "New"
msgstr "Nowa zakładka"
#: src/bin/controls.c:395
msgid "Split V"
msgstr "Podziel pionowo"
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split H"
msgstr "Podziel poziomo"
#: src/bin/controls.c:406
msgid "Miniview"
msgstr "Minipodgląd"
#: src/bin/controls.c:413 src/bin/win.c:6205
msgid "Set title"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
#: src/bin/controls.c:424 src/bin/termio.c:1392 src/bin/termio.c:2802
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: src/bin/controls.c:430
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: src/bin/controls.c:436
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
msgstr ""
#: src/bin/controls.c:463
msgid "Close Terminal"
msgstr "Wyłącz terminal"
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:898 src/bin/miniview.c:41
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "Nie można było utworzyć domeny logowania '%s'"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scrolling"
msgstr "Przewijanie"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Przejdź jedną stronę do góry"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Przejdź jedną stronę w dół"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Przejdź jedną linijkę do góry"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Przejdź jedną linijkę w dół"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Przewiń na górę terminala"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Reset scroll"
msgstr "Przewiń na sam dół terminala"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiuj/Wklej"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Podstawowego bufora"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Schowka"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Wklej tekst z Podstawowego bufora (zaznaczony)"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Wklej tekst ze schowka (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Podziały/Zakładki"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Aktywuj poprzedni terminal"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Aktywuj następny terminal"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Aktywuj terminal powyżej"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Aktywuj terminal poniżej"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Aktywuj terminal z lewej strony"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Aktywuj terminal z prawej strony"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Podziel poziomo (nowy terminal na dole)"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Podziel pionowo (nowy terminal po prawej)"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Stwórz nową \"zakładkę\""
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Zamknij aktualnie używany terminal"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Wywołaj przełącznik \"zakładek\""
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Przejdź do 1 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Przejdź do 2 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Przejdź do 3 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Przejdź do 4 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Przejdź do 5 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Przejdź do 6 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Przejdź do 7 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Przejdź do 8 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Przejdź do 9 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Przejdź do 10 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Change title"
msgstr "Zmień nazwę okna"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
"Przełącz wysyłanie wciśniętych przycisków do wszystkich widocznych terminali"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
msgstr "Rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Font size up 1"
msgstr "Powiększ czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Font size down 1"
msgstr "Pomniejsz czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Display big font size"
msgstr "Wyświetl duży rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Reset font size"
msgstr "Ustaw domyślny rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Actions"
msgstr "Akcje"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Otwórz nowe okno terminala"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Przełącz pełny ekran"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Pokaż historię minipodglądu"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr "Wyświetl polę komend"
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
msgstr "Nie można stworzyć okna"
#: src/bin/main.c:425 src/bin/main.c:613
#, fuzzy
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "Nie mogę stworzyć widżetu terminala"
#: src/bin/main.c:460
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i inni"
#: src/bin/main.c:462
#, fuzzy
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr "Terminal emulator napisany na bibliotekach Enlightenment Foundation"
#: src/bin/main.c:466
#, fuzzy
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Użyj nazwanego pliku jako tła"
#: src/bin/main.c:468
#, fuzzy
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Zmień katalog, w którym uruchamiane jest polecenie terminala"
#: src/bin/main.c:470
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Polecenie do uruchomienia. Domyślnie jest to $SHELL (albo passwd shell lub /"
"bin/sh)"
#: src/bin/main.c:472
#, fuzzy
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Użyj nazwanego wyglądu edje albo ścieżki do pliku ze skórką"
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:476
#, fuzzy
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr "Geometria terminala do użytku (np 80x24 albo 80x24+50+20 itd.)"
#: src/bin/main.c:478
#, fuzzy
msgid "Set window name"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
#: src/bin/main.c:480
#, fuzzy
msgid "Set window role"
msgstr "Ustaw rolę okna"
#: src/bin/main.c:482
#, fuzzy
msgid "Set window title"
msgstr "Ustaw tytuł okna"
#: src/bin/main.c:484
#, fuzzy
msgid "Set icon name"
msgstr "Ustaw nazwę ikony"
#: src/bin/main.c:486
#, fuzzy
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Ustaw czcionkę (NAZWA/ROZMIAR dla skalowalnych, NAZWA dla bitmap)"
#: src/bin/main.c:488
#, fuzzy
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Podziel okna terminala. 'v' dla podziału pionowego i 'h' dla poziomego. "
"Można używać tego wiele razy. np -S vhvv albo --split hv Więcej informacji "
"można przeczytać na stronie manuala"
#: src/bin/main.c:493
#, fuzzy
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Uruchom powłokę jako powłokę logowania"
#: src/bin/main.c:495
#, fuzzy
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Wycisz dźwięk dla odtwarzania wideo"
#: src/bin/main.c:497
#, fuzzy
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Ustaw kursor w trybie mrugającym"
#: src/bin/main.c:499
#, fuzzy
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Ustaw wizualny dzwonek"
#: src/bin/main.c:501
#, fuzzy
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Włącz pełnoekranowy tryb na start"
#: src/bin/main.c:503
msgid "Start iconified"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:505
msgid "Start borderless"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:507
#, fuzzy
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Stań się nadrzędnym oknem"
#: src/bin/main.c:509
msgid "Start maximized"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:511
#, fuzzy
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology jest uruchomiony bez menadżera okien"
#: src/bin/main.c:513
#, fuzzy
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "Nie wyłączaj dopóki uruchomiony proces się nie wyłączy"
#: src/bin/main.c:515
#, fuzzy
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr ""
"Wymuś pojedyncze uruchomienie jeśli włączona jest opcja wielu instancji"
#: src/bin/main.c:517
#, fuzzy
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Ustaw TERM na 'xterm-256color' zamiast 'xterm'"
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:521
#, fuzzy
msgid "Highlight links"
msgstr "Podświetl linki"
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:549
#, fuzzy
msgid "show program version"
msgstr "pokaż wersję programu"
#: src/bin/main.c:552
#, fuzzy
msgid "show copyright"
msgstr "pokaż informacje o prawach autorskich"
#: src/bin/main.c:555
#, fuzzy
msgid "show license"
msgstr "pokaż licencję"
#: src/bin/main.c:558
#, fuzzy
msgid "show this message"
msgstr "pokaż tą wiadomość"
#: src/bin/main.c:655
#, fuzzy
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr "niepoprawny argument dla opcji -S/--split. Zobacz --help"
#: src/bin/main.c:909
#, fuzzy
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "Nie mogę zainicjalizować skrótów klawiszowych"
#: src/bin/main.c:924
#, fuzzy
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "Nie mogę przetworzyć opcji komend"
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "opcja %s wymaga parametru!"
#: src/bin/main.c:949
#, fuzzy
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr "wykryto nieznane opcje. Zobacz --help"
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
#: src/bin/termpty.c:658
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Function %s nie działa: %s"
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Wizualizacja mediów nie jest wspierana"
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/bin/options_background.c:468
msgid "Source file is target file"
msgstr "Plik źródłowy jest plikiem docelowym"
#: src/bin/options_background.c:481
msgid "Picture imported"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_background.c:592
msgid "Select Path"
msgstr "Wybierz Ścieżkę"
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: src/bin/options_background.c:604
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: src/bin/options_background.c:646
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Kliknij na obraz, aby użyć go jako obraz tła"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linii"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Domyślny kursor:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Mrugający blok"
#: src/bin/options_behavior.c:245
msgid "Steady Block"
msgstr "Stały blok"
#: src/bin/options_behavior.c:265
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Mrugające podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:285
msgid "Steady Underline"
msgstr "Stałe podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:305
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Mrugający pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:325
msgid "Steady Bar"
msgstr "Stały pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:365 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: src/bin/options_behavior.c:385
msgid "Show tabs"
msgstr "Pokaż zakładki"
#: src/bin/options_behavior.c:388
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Przewiń na dół jeśli pojawi się nowa treść"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Przewiń na dół jeśli zostanie wciśnięty przycisk"
#: src/bin/options_behavior.c:395
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
msgstr "Wizualny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Bell rings"
msgstr "Dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:408
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Pilny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Wiele instancji, jeden proces"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Ustaw zmienną TERM na xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Strzałka Wstecz wysyła Del (zamiast BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Start as login shell"
msgstr "Rozpocznik z powłoką logowania"
#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Otwórz nowe terminale w aktualnie używanym katalogu"
#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Always show miniview"
msgstr "Zawsze pokazuj minipodgląd"
#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:418
msgid ""
"When grouping input, do it on all terminals and not just the visible ones"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:425
msgid "Always open at size:"
msgstr "Zawsze uruchamiaj w rozmiarze:"
#: src/bin/options_behavior.c:435
msgid "Set Current:"
msgstr "Ustaw aktualne:"
#: src/bin/options_behavior.c:446
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: src/bin/options_behavior.c:468
msgid "Height:"
msgstr "Długość:"
#: src/bin/options_behavior.c:527
#, fuzzy
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places during tab switches,"
"<br>be those done due to key bindings or <br>mouse wheel over the tabs panel"
msgstr ""
"Ustaw czas animacji, który<br>odbywa się na przełączniku zakładek,"
"<br>używając skrótów klawiszowych, kółka myszki<br> czy paska zakładek"
#: src/bin/options_behavior.c:532
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Czas trwania animacji Powiększenia/Zmiany zakładki:"
#: src/bin/options_behavior.c:540 src/bin/options_behavior.c:541
#: src/bin/options_mouse.c:186 src/bin/options_mouse.c:187
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options.c:189
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/bin/options.c:218 src/bin/options_mouse.c:147
msgid "Mouse"
msgstr ""
#: src/bin/options.c:219 src/bin/options_font.c:499
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: src/bin/options.c:220 src/bin/options_theme.c:168
msgid "Theme"
msgstr "Wygląd"
#: src/bin/options.c:222
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"
#: src/bin/options.c:223
msgid "Keys"
msgstr "Klawisze"
#: src/bin/options.c:224 src/bin/options_elm.c:109
msgid "Toolkit"
msgstr "Narzędzia"
#: src/bin/options.c:235
msgid "Temporary"
msgstr "Tymczasowy"
#: src/bin/options_colors.c:99
msgid "Open website"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:131
#, c-format
msgid "<b>Author: </b>%s<br/><b>Website: </b>%s<br/><b>License: </b>%s"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:226
#, fuzzy
msgid "Color schemes"
msgstr "Kolory"
#: src/bin/options_colors.c:265
#, c-format
msgid "Using theme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
msgid ""
"<em>Terminology</em> uses the <hilight>elementary</hilight> toolkit.<br>The "
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:383 src/bin/win.c:403
msgid "Scale"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:432
msgid "Select preferred size so that this text is readable"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:180
msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:550
msgid "Search font"
msgstr ""
#: src/bin/options_font.c:578
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmapa"
#: src/bin/options_font.c:619
msgid "Standard"
msgstr "Standardowy"
#: src/bin/options_font.c:681
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr "Umożliwiaj wyświetlanie tekstu pogrubionego i z kursywą w terminalu"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:70
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:71
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:82
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#: src/bin/options_keys.c:270
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Proszę wcisnąć sekwencję klawiszy"
#: src/bin/options_keys.c:386
msgid "Key Bindings"
msgstr "Ustawienia klawiszologii"
#: src/bin/options_keys.c:458
msgid "Reset bindings"
msgstr "Reset ustawień klawiszy"
#: src/bin/options_mouse.c:167
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Skoncentruj podział na myszce"
#: src/bin/options_mouse.c:168
msgid "Focus-related visuals"
msgstr "Wizualizacje na aktywnym oknie"
#: src/bin/options_mouse.c:174
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:204
msgid "Active Links:"
msgstr "Aktywne linki:"
#: src/bin/options_mouse.c:208
msgid "On emails"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:209
msgid "On file paths"
msgstr ""
#: src/bin/options_mouse.c:210
#, fuzzy
msgid "On URLs"
msgstr "Otwórz jako odnośnik"
#: src/bin/options_mouse.c:211
#, fuzzy
msgid "On colors"
msgstr "Kolory"
#: src/bin/options_mouse.c:212
#, fuzzy
msgid "Based on escape codes"
msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_mouse.c:213
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Integracja z Gravatarem"
#: src/bin/options_mouse.c:215
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Przeciąganie linków"
#: src/bin/options_mouse.c:221
msgid "Inline if possible"
msgstr "W linii, jeśli to możliwe"
#: src/bin/options_mouse.c:265
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_mouse.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (Obrazy):"
#: src/bin/options_mouse.c:270
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Wideo):"
#: src/bin/options_mouse.c:271
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (Wszystkie):"
#: src/bin/options_mouse.c:274
msgid "Local (Images):"
msgstr "Lokalne (Obrazy):"
#: src/bin/options_mouse.c:275
msgid "Local (Video):"
msgstr "Lokalne (Wideo):"
#: src/bin/options_mouse.c:276
msgid "Local (All):"
msgstr "Lokalne (Wszystkie):"
#: src/bin/options_theme.c:187
#, c-format
msgid "Using colorscheme <hilight>%s</hilight>"
msgstr ""
#: src/bin/termcmd.c:84
#, c-format
msgid "Unknown font command: %s"
msgstr "Nieznana komenda dotycząca czcionki: %s"
#: src/bin/termcmd.c:118
#, c-format
msgid "Unknown grid size command: %s"
msgstr "Nieznana komenda dotycząca rozmiaru siatki: %s"
#: src/bin/termcmd.c:146
#, c-format
msgid "Background file could not be read: %s"
msgstr "Plik tła nie może zosać odczytany: %s"
#: src/bin/termcmd.c:175
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Nieznane polecenie: %s"
#: src/bin/termio.c:467
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Nie mogę odczytywać aktualnego katalogu dla pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:482
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Nie mogę załadować roboczego katalogu %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1215
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "niewspierany format selekcji '%s'"
#: src/bin/termio.c:1375
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: src/bin/termio.c:1385
msgid "Copy relative path"
msgstr "Skopiuj względną ścieżkę"
#: src/bin/termio.c:1387
msgid "Copy full path"
msgstr "Skopiuj pełną ścieżkę"
#: src/bin/termio.c:2804
msgid "Open as URL"
msgstr "Otwórz jako odnośnik"
#: src/bin/termio.c:4247
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Nie mogę zaalokować termpty"
#: src/bin/termpty.c:99 src/bin/termpty.c:141 src/bin/termpty.c:188
#, c-format
msgid "memerr: %s"
msgstr "Błąd pamięci: %s"
#: src/bin/termpty.c:225
#, c-format
msgid "Size set ioctl failed: %s"
msgstr "Ustawienie rozmiaru ioctl nie powiodło się: %s"
#: src/bin/termpty.c:361
#, c-format
msgid "Could not write to file descriptor %d: %s"
msgstr "Nie można zapisać do deskryptora pliku %d: %s"
#: src/bin/termpty.c:618
#, c-format
msgid "Could not find shell, falling back to %s"
msgstr "Nie mogę znaleźć powłoki systemowej, uruchamiam alternatywę - %s"
#: src/bin/termpty.c:665
#, c-format
msgid "open() of pty '%s' failed: %s"
msgstr "open() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:672 src/bin/termpty.c:678
#, c-format
msgid "fcntl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "fcntl() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:687
#, c-format
msgid "ioctl() on pty '%s' failed: %s"
msgstr "ioctl() na pty '%s' nie działa: %s"
#: src/bin/termpty.c:728 src/bin/termpty.c:736 src/bin/termpty.c:745
#, c-format
msgid "Could not change current directory to '%s': %s"
msgstr "Nie mogę zmienić katalogu na '%s': %s"
#: src/bin/theme.c:91
#, c-format
msgid "Could not load any theme for group=%s: %s"
msgstr "Nie mogę załadować jakiegokolwiek wyglądu dla grupy=%s: %s"
#: src/bin/win.c:424
msgid "Done"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:440
msgid ""
"The scale configuration can be changed in the Settings (right click on the "
"terminal) → Toolkit, or by starting the command <keyword>elementary_config</"
"keyword>"
msgstr ""
#: src/bin/win.c:2334
msgid "Ecore IMF failed"
msgstr "Awaria Ecore IMF"
#: src/bin/win.c:6209
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: src/bin/win.c:6214
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/bin/win.c:7412
msgid "Couldn't find terminology theme! Forgot 'ninja install'?"
msgstr "Nie mogę znaleźć skórki terminology! Zapomniałeś 'ninja install'?"
#~ msgid "React to key presses"
#~ msgstr "Reaguj na wciśnięcia przycisków"
#, fuzzy
#~ msgid "Become a borderless managed window"
#~ msgstr "Wyłącz obramowanie okna"
#, fuzzy
#~ msgid "Become maximized from the start"
#~ msgstr "Ustaw maksymalizację okna na start"
#, fuzzy
#~ msgid "Go into an iconic state from the start"
#~ msgstr "Włącz tryb ikonowy na start"
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Domyślny"
#~ msgid "Black"
#~ msgstr "Czarny"
#~ msgid "Red"
#~ msgstr "Czerwony"
#~ msgid "Green"
#~ msgstr "Zielony"
#~ msgid "Yellow"
#~ msgstr "Żółty"
#~ msgid "Blue"
#~ msgstr "Niebieski"
#~ msgid "Magenta"
#~ msgstr "Magenta"
#~ msgid "Cyan"
#~ msgstr "Cyjan"
#~ msgid "White"
#~ msgstr "Biały"
#~ msgid "Invisible"
#~ msgstr "Niewidoczny"
#~ msgid "Inverse"
#~ msgstr "Odwróć"
#~ msgid "Inverse Background"
#~ msgstr "Odwróć tło"
#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Normalne"
#~ msgid "Bright/Bold"
#~ msgstr "Jasne/Wyprane"
#~ msgid "Intense"
#~ msgstr "Intenstywne"
#~ msgid "Intense Bright/Bold"
#~ msgstr "Intensywne jasne/wyprane"
#~ msgid "Reset all the colors"
#~ msgstr "Zresetuj wszystkie kolory"
#~ msgid "Could not load default theme for group=%s: %s"
#~ msgstr "Nie mogę załadować domyślnego wyglądu dla grupy=%s: %s"
#~ msgid "Helpers"
#~ msgstr "Wspomaganie"
#~ msgid "Set emotion module to use."
#~ msgstr "Ustaw używany moduł emotion"
#~ msgid "Could not Initialize the emotion module '%s'"
#~ msgstr "Nie udało się zainicjalizować modułu emotion '%s'"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Wideo"
#~ msgid "Audio muted"
#~ msgstr "Audio wyciszone"
#~ msgid "Audio visualized"
#~ msgstr "Wizualizacja audio"
#~ msgid "Video Engine:"
#~ msgstr "Silnik wideo:"
#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automatyczny"
#~ msgid "Scrollback:"
#~ msgstr "Przewiń na dół:"