Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1154 lines
27 KiB

# Terminology translate 1.0
# This file is put in the public domain.
# Fervi <lordfervi@protonmail.com>, 2019.
# Warning, the translation may contain errors. If you notice any, report it so that it can be corrected.
# Ostrzeżenie, tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli jakieś zauważysz, zgłoś to, by można było je poprawić.
# gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 months ago
"POT-Creation-Date: 2022-12-01 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-18 11:33+0000\n"
"Last-Translator: gnu-ewm <gnu.ewm@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/terminology/"
"terminology/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7\n"
12 months ago
#: src/bin/about.c:129 src/bin/about.c:204 src/bin/termio.c:1307
#: src/bin/termio.c:1316
#, c-format
msgid "Copy '%s'"
msgstr "Kopiuj '%s'"
12 months ago
#: src/bin/about.c:134 src/bin/about.c:209 src/bin/termio.c:1378
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: src/bin/about.c:273
msgid "Twitter: @_Terminology_"
msgstr "Twitter: @_Terminology_"
#: src/bin/about.c:275
3 years ago
msgid "YouTube channel"
msgstr "Kanał YouTube"
#: src/bin/about.c:289
#, c-format
msgid ""
"<b>Terminology %s</b><br>Why should terminals be boring?<br><br>This "
"terminal was written for Enlightenment, to use EFL and otherwise push the "
"boundaries of what a modern terminal emulator should be. We hope you enjoy "
"it.<br><br>Copyright © 2012-%d by:<br><br>%s<br><br>Distributed under the 2-"
"clause BSD license detailed below:<br><br>%s"
msgstr ""
"<b>Terminology %s</b><br>Czemu terminale muszą być nudne?<br><br>Ten "
"terminal został napisany dla Enlightenment, by używać EFL i przesuwać "
"granicę czym nowoczesny emulator terminala powinien być. Mamy nadzieję, że "
"go polubisz.<br><br>Copyright © 2012-%d przez:<br><br>%s<br><br>Udostępnione "
"na 2-klauzulowej licencji BSD opisanej poniżej:<br><br>%s"
#: src/bin/colors.c:17
msgid "Terminology's developers"
msgstr "Programiści Terminology"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:371
msgid "Controls"
msgstr "Opcje"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:387
msgid "New"
msgstr "Nowa zakładka"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:395
msgid "Split V"
msgstr "Podziel pionowo"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:399
msgid "Split H"
msgstr "Podziel poziomo"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:406
msgid "Miniview"
msgstr "Minipodgląd"
10 months ago
#: src/bin/controls.c:413 src/bin/win.c:6205
msgid "Set title"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
12 months ago
#: src/bin/controls.c:424 src/bin/termio.c:1392 src/bin/termio.c:2802
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:430
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:436
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:442
msgid "About"
msgstr "O programie"
3 years ago
#: src/bin/controls.c:451
msgid "Grouped input"
msgstr ""
3 years ago
#: src/bin/controls.c:463
msgid "Close Terminal"
msgstr "Wyłącz terminal"
2 years ago
#: src/bin/gravatar.c:121 src/bin/main.c:898 src/bin/miniview.c:41
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'"
msgstr "Nie można było utworzyć domeny logowania '%s'"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Scrolling"
msgstr "Przewijanie"
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Przejdź jedną stronę do góry"
#: src/bin/keyin.c:660
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Przejdź jedną stronę w dół"
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Przejdź jedną linijkę do góry"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Przejdź jedną linijkę w dół"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr "Przewiń na górę terminala"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Reset scroll"
msgstr "Przewiń na sam dół terminala"
#: src/bin/keyin.c:666
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Kopiuj/Wklej"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Podstawowego bufora"
#: src/bin/keyin.c:668
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Skopiuj zaznaczony tekst do Schowka"
#: src/bin/keyin.c:669
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Wklej tekst z Podstawowego bufora (zaznaczony)"
#: src/bin/keyin.c:670
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Wklej tekst ze schowka (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:672
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Podziały/Zakładki"
#: src/bin/keyin.c:673
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Aktywuj poprzedni terminal"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Aktywuj następny terminal"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Aktywuj terminal powyżej"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Aktywuj terminal poniżej"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Aktywuj terminal z lewej strony"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Aktywuj terminal z prawej strony"
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Podziel poziomo (nowy terminal na dole)"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Podziel pionowo (nowy terminal po prawej)"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Stwórz nową \"zakładkę\""
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Zamknij aktualnie używany terminal"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Wywołaj przełącznik \"zakładek\""
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Przejdź do 1 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Przejdź do 2 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Przejdź do 3 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Przejdź do 4 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Przejdź do 5 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Przejdź do 6 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:690
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Przejdź do 7 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:691
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Przejdź do 8 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:692
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Przejdź do 9 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:693
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Przejdź do 10 zakładki terminala"
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Change title"
msgstr "Zmień nazwę okna"
#: src/bin/keyin.c:695 src/bin/keyin.c:696
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
"Przełącz wysyłanie wciśniętych przycisków do wszystkich widocznych terminali"
#: src/bin/keyin.c:699
msgid "Font size"
msgstr "Rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Font size up 1"
msgstr "Powiększ czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Font size down 1"
msgstr "Pomniejsz czcionkę o 1 punkt"
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Display big font size"
msgstr "Wyświetl duży rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Reset font size"
msgstr "Ustaw domyślny rozmiar czcionki"
#: src/bin/keyin.c:705
msgid "Actions"
msgstr "Akcje"
#: src/bin/keyin.c:706
msgid "Open a new terminal window"
msgstr "Otwórz nowe okno terminala"
#: src/bin/keyin.c:707
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Przełącz pełny ekran"
#: src/bin/keyin.c:708
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Pokaż historię minipodglądu"
#: src/bin/keyin.c:709
msgid "Display the command box"
msgstr "Wyświetl polę komend"
2 years ago
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:602
msgid "Could not create window"
msgstr "Nie można stworzyć okna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:425 src/bin/main.c:613
#, fuzzy
msgid "Could not create terminal widget"
msgstr "Nie mogę stworzyć widżetu terminala"
2 years ago
#: src/bin/main.c:460
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler i inni"
2 years ago
#: src/bin/main.c:462
#, fuzzy
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries"
msgstr "Terminal emulator napisany na bibliotekach Enlightenment Foundation"
2 years ago
#: src/bin/main.c:466
#, fuzzy
msgid "Use the named file as a background wallpaper"
msgstr "Użyj nazwanego pliku jako tła"
2 years ago
#: src/bin/main.c:468
#, fuzzy
msgid "Change to directory for execution of terminal command"
msgstr "Zmień katalog, w którym uruchamiane jest polecenie terminala"
2 years ago
#: src/bin/main.c:470
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Polecenie do uruchomienia. Domyślnie jest to $SHELL (albo passwd shell lub /"
"bin/sh)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:472
#, fuzzy
msgid "Use the named edje theme or path to theme file"
msgstr "Użyj nazwanego wyglądu edje albo ścieżki do pliku ze skórką"
2 years ago
#: src/bin/main.c:474
msgid "Use the named color scheme"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:476
#, fuzzy
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)"
msgstr "Geometria terminala do użytku (np 80x24 albo 80x24+50+20 itd.)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:478
#, fuzzy
msgid "Set window name"
msgstr "Ustaw nazwę okna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:480
#, fuzzy
msgid "Set window role"
msgstr "Ustaw rolę okna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:482
#, fuzzy
msgid "Set window title"
msgstr "Ustaw tytuł okna"
2 years ago
#: src/bin/main.c:484
#, fuzzy
msgid "Set icon name"
msgstr "Ustaw nazwę ikony"
2 years ago
#: src/bin/main.c:486
#, fuzzy
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap)"
msgstr "Ustaw czcionkę (NAZWA/ROZMIAR dla skalowalnych, NAZWA dla bitmap)"
2 years ago
#: src/bin/main.c:488
#, fuzzy
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page"
msgstr ""
"Podziel okna terminala. 'v' dla podziału pionowego i 'h' dla poziomego. "
"Można używać tego wiele razy. np -S vhvv albo --split hv Więcej informacji "
"można przeczytać na stronie manuala"
2 years ago
#: src/bin/main.c:493
#, fuzzy
msgid "Run the shell as a login shell"
msgstr "Uruchom powłokę jako powłokę logowania"
2 years ago
#: src/bin/main.c:495
#, fuzzy
msgid "Set mute mode for video playback"
msgstr "Wycisz dźwięk dla odtwarzania wideo"
2 years ago
#: src/bin/main.c:497
#, fuzzy
msgid "Set cursor blink mode"
msgstr "Ustaw kursor w trybie mrugającym"
2 years ago
#: src/bin/main.c:499
#, fuzzy
msgid "Set visual bell mode"
msgstr "Ustaw wizualny dzwonek"
2 years ago
#: src/bin/main.c:501
#, fuzzy
msgid "Go into the fullscreen mode from the start"
msgstr "Włącz pełnoekranowy tryb na start"
2 years ago
#: src/bin/main.c:503
3 years ago
msgid "Start iconified"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:505
3 years ago
msgid "Start borderless"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:507
#, fuzzy
3 years ago
msgid "Start as a override-redirect window"
msgstr "Stań się nadrzędnym oknem"
2 years ago
#: src/bin/main.c:509
3 years ago
msgid "Start maximized"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:511
#, fuzzy
msgid "Terminology is run without a window manager"
msgstr "Terminology jest uruchomiony bez menadżera okien"
2 years ago
#: src/bin/main.c:513
#, fuzzy
msgid "Do not exit when the command process exits"
msgstr "Nie wyłączaj dopóki uruchomiony proces się nie wyłączy"
2 years ago
#: src/bin/main.c:515
#, fuzzy
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled"
msgstr ""
"Wymuś pojedyncze uruchomienie jeśli włączona jest opcja wielu instancji"
2 years ago
#: src/bin/main.c:517
#, fuzzy
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'"
msgstr "Ustaw TERM na 'xterm-256color' zamiast 'xterm'"
2 years ago
#: src/bin/main.c:519
msgid "Set scaling factor"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:521
#, fuzzy
msgid "Highlight links"
msgstr "Podświetl linki"
2 years ago
#: src/bin/main.c:523
msgid "Do not display wizard on start up"
msgstr ""
2 years ago
#: src/bin/main.c:549
#, fuzzy
msgid "show program version"
msgstr "pokaż wersję programu"
2 years ago
#: src/bin/main.c:552
#, fuzzy
msgid "show copyright"
msgstr "pokaż informacje o prawach autorskich"
2 years ago
#: src/bin/main.c:555
#, fuzzy
msgid "show license"
msgstr "pokaż licencję"
2 years ago
#: src/bin/main.c:558
#, fuzzy
msgid "show this message"
msgstr "pokaż tą wiadomość"
2 years ago
#: src/bin/main.c:655
#, fuzzy
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help"
msgstr "niepoprawny argument dla opcji -S/--split. Zobacz --help"
2 years ago
#: src/bin/main.c:909
#, fuzzy
msgid "Could not initialize key bindings"
msgstr "Nie mogę zainicjalizować skrótów klawiszowych"
2 years ago
#: src/bin/main.c:924
#, fuzzy
msgid "Could not parse command line options"
msgstr "Nie mogę przetworzyć opcji komend"
2 years ago
#: src/bin/main.c:948
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "opcja %s wymaga parametru!"
2 years ago
#: src/bin/main.c:949
#, fuzzy
msgid "invalid options found. See --help"
msgstr "wykryto nieznane opcje. Zobacz --help"
10 months ago
#: src/bin/media.c:1337 src/bin/termpty.c:649 src/bin/termpty.c:654
3 years ago
#: src/bin/termpty.c:658
#, c-format
msgid "Function %s failed: %s"
msgstr "Function %s nie działa: %s"
10 months ago
#: src/bin/media.c:1434
msgid "Media visualizing is not supported"
msgstr "Wizualizacja mediów nie jest wspierana"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:136
msgid "None"
msgstr "Brak"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:468
msgid "Source file is target file"
msgstr "Plik źródłowy jest plikiem docelowym"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:481
msgid "Picture imported"
msgstr ""
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:486
msgid "Failed"
msgstr ""
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:538 src/bin/options.c:221
msgid "Background"
msgstr "Tło"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:554
msgid "Translucent"
msgstr ""
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:565
msgid "Opacity:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:573 src/bin/options_background.c:574
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:592
msgid "Select Path"
msgstr "Wybierz Ścieżkę"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:598
msgid "System"
msgstr ""
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:601
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:604
msgid "Other"
msgstr "Inne"
12 months ago
#: src/bin/options_background.c:646
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Kliknij na obraz, aby użyć go jako obraz tła"
#: src/bin/options_behavior.c:63
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d linii"
#: src/bin/options_behavior.c:79
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:217
msgid "Default cursor:"
msgstr "Domyślny kursor:"
#: src/bin/options_behavior.c:226
msgid "Blinking Block"
msgstr "Mrugający blok"
#: src/bin/options_behavior.c:245
msgid "Steady Block"
msgstr "Stały blok"
#: src/bin/options_behavior.c:265
msgid "Blinking Underline"
msgstr "Mrugające podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:285
msgid "Steady Underline"
msgstr "Stałe podkreślenie"
#: src/bin/options_behavior.c:305
msgid "Blinking Bar"
msgstr "Mrugający pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:325
msgid "Steady Bar"
msgstr "Stały pasek"
#: src/bin/options_behavior.c:365 src/bin/options.c:217
msgid "Behavior"
msgstr "Zachowanie"
#: src/bin/options_behavior.c:385
msgid "Show tabs"
msgstr "Pokaż zakładki"
#: src/bin/options_behavior.c:388
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Przewiń na dół jeśli pojawi się nowa treść"
#: src/bin/options_behavior.c:389
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Przewiń na dół jeśli zostanie wciśnięty przycisk"
#: src/bin/options_behavior.c:395
1 year ago
msgid "React to key presses (typing sounds and animations)"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:402
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:406
msgid "Visual Bell"
msgstr "Wizualny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:407
msgid "Bell rings"
msgstr "Dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:408
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Pilny dzwonek"
#: src/bin/options_behavior.c:410
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Wiele instancji, jeden proces"
#: src/bin/options_behavior.c:411
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Ustaw zmienną TERM na xterm-256color"
#: src/bin/options_behavior.c:412
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "Strzałka Wstecz wysyła Del (zamiast BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:413
msgid "Start as login shell"
msgstr "Rozpocznik z powłoką logowania"
#: src/bin/options_behavior.c:414
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr "Otwórz nowe terminale w aktualnie używanym katalogu"
#: src/bin/options_behavior.c:415
msgid "Always show miniview"
msgstr "Zawsze pokazuj minipodgląd"
#: src/bin/options_behavior.c:416
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Włącz specjalne kody modyfikacji Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:417
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr ""