Terminal emulator with all the bells and whistles https://www.enlightenment.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1094 lines
26 KiB

# Vietnamese translations for Terminology.
# Copyright (C) 2015 Terminology development team
# This file is distributed under the same license as the terminology package.
# Thiep Ha <thiepha@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: terminology 0.8.99\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-12 00:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-05 02:10+0900\n"
"Last-Translator: Thiep Ha <thiepha@gmail.com>\n"
"Language-Team: [Language]\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: src/bin/options_helpers.c:193 src/bin/options.c:227
msgid "Helpers"
msgstr "Bộ Phụ Trợ"
#: src/bin/options_helpers.c:206
msgid "Inline if possible"
msgstr "Inline nếu có thể"
#: src/bin/options_helpers.c:236
msgid "E-mail:"
msgstr "E-mail:"
#: src/bin/options_helpers.c:269
msgid "URL (Images):"
msgstr "URL (Ảnh):"
#: src/bin/options_helpers.c:294
msgid "URL (Video):"
msgstr "URL (Video):"
#: src/bin/options_helpers.c:319
msgid "URL (All):"
msgstr "URL (Tất Cả):"
#: src/bin/options_helpers.c:352
msgid "Local (Images):"
msgstr "Cục Bộ (Ảnh):"
#: src/bin/options_helpers.c:377
msgid "Local (Video):"
msgstr "Cục Bộ (Video):"
#: src/bin/options_helpers.c:402
msgid "Local (All):"
msgstr "Cục Bộ (Tất Cả):"
#: src/bin/termio.c:350
#, c-format
msgid "Could not get working directory of pid %i: %s"
msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc của pid %i: %s"
#: src/bin/termio.c:365
#, c-format
msgid "Could not load working directory %s: %s"
msgstr "Không thể tải thư mục làm việc %s: %s"
#: src/bin/termio.c:1079
#, c-format
msgid "unsupported selection format '%s'"
msgstr "không hỗ trợ định dạng chọn '%s'"
#: src/bin/termio.c:1172
msgid "Preview"
msgstr "Xem Trước"
#: src/bin/termio.c:1175
msgid "Open"
msgstr "Mở"
#: src/bin/termio.c:1182
msgid "Copy relative path"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:1184
msgid "Copy full path"
msgstr ""
#: src/bin/termio.c:1189 src/bin/termio.c:2554 src/bin/controls.c:424
msgid "Copy"
msgstr "Sao Chép"
#: src/bin/termio.c:2556
msgid "Open as URL"
msgstr "Mở như là URL"
#: src/bin/termio.c:3975
msgid "Could not allocate termpty"
msgstr "Không thể cấp phát termpty"
#: src/bin/options_keys.c:66
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"
#: src/bin/options_keys.c:67
msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"
#: src/bin/options_keys.c:68
msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"
#: src/bin/options_keys.c:69
msgid "Win+"
msgstr "Win+"
#: src/bin/options_keys.c:70
msgid "Meta+"
msgstr "Meta+"
#: src/bin/options_keys.c:71
msgid "Hyper+"
msgstr "Hyper+"
#: src/bin/options_keys.c:82
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: src/bin/options_keys.c:269
msgid "Please press key sequence"
msgstr "Xin hãy nhấn tổ hợp phím"
#: src/bin/options_keys.c:385
msgid "Key Bindings"
msgstr "Các Phép Gán Phím"
#: src/bin/options_keys.c:457
#, fuzzy
msgid "Reset bindings"
msgstr "Các Phép Gán Phím"
#: src/bin/options_background.c:163
msgid "None"
msgstr "Không Gì Cả"
#: src/bin/options_background.c:498
msgid "Source file is target file"
msgstr "Tập tin nguồn là tập tin đích"
#: src/bin/options_background.c:511
msgid "Picture imported"
msgstr "Hình ảnh đã được nhập"
#: src/bin/options_background.c:516
msgid "Failed"
msgstr "Thất Bại"
#: src/bin/options_background.c:568 src/bin/options.c:223
msgid "Background"
msgstr "Hình Nền"
#: src/bin/options_background.c:584
msgid "Shine:"
msgstr ""
#: src/bin/options_background.c:608 src/bin/options_behavior.c:656
msgid "Translucent"
msgstr "Trong Mờ"
#: src/bin/options_background.c:619 src/bin/options_background.c:620
#, c-format
msgid "%1.0f%%"
msgstr "%1.0f%%"
#: src/bin/options_background.c:639
msgid "Select Path"
msgstr "Chọn Đường Dẫn"
#: src/bin/options_background.c:645
msgid "System"
msgstr "Hệ Thống"
#: src/bin/options_background.c:648
msgid "User"
msgstr "Người Dùng"
#: src/bin/options_background.c:651
msgid "Other"
msgstr "Khác"
#: src/bin/options_background.c:693
#, fuzzy
msgid "Click on a picture to use it as background"
msgstr "Nhấp đúp vào hình để nhập nó"
#: src/bin/options_elm.c:109 src/bin/options.c:228
msgid "Toolkit"
msgstr "Công Cụ"
#: src/bin/options_elm.c:122
#, c-format
msgid ""
"<em>Terminology</em> uses the <hilight>elementary</hilight> toolkit.<br>The "
"toolkit configuration settings can be accessed by running <keyword>%s</"
"keyword>."
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:134
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:150 src/bin/win.c:367 src/bin/win.c:387
msgid "Scale"
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:172 src/bin/win.c:410
msgid "Select preferred size so that this text is readable."
msgstr ""
#: src/bin/options_elm.c:179
msgid ""
"The scale configuration can also be changed through <hilight>elementary</"
"hilight>'s configuration panel."
msgstr ""
#: src/bin/options_theme.c:154 src/bin/options.c:222
msgid "Theme"
msgstr "Theme"
#: src/bin/miniview.c:41 src/bin/main.c:886 src/bin/gravatar.c:121
#, c-format
msgid "Could not create logging domain '%s'."
msgstr "Không thể tạo miền nhật ký '%s'."
#: src/bin/options_behavior.c:89
#, c-format
msgid "%'d lines"
msgstr "%'d dòng"
#: src/bin/options_behavior.c:105
#, c-format
msgid "Scrollback (current memory usage: %'.2f%cB):"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:281
#, fuzzy
msgid "Default cursor:"
msgstr "Mặc Định"
#: src/bin/options_behavior.c:290
msgid "Blinking Block"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:308
msgid "Steady Block"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:327
msgid "Blinking Underline"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:346
msgid "Steady Underline"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:365
msgid "Blinking Bar"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:384
msgid "Steady Bar"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:423 src/bin/options.c:220
msgid "Behavior"
msgstr "Hành Vi"
#: src/bin/options_behavior.c:466
msgid "Scroll to bottom on new content"
msgstr "Cuộn xuống dưới cùng khi có nội dung mới"
#: src/bin/options_behavior.c:467
msgid "Scroll to bottom when a key is pressed"
msgstr "Cuộn xuống dưới cùng khi nhấn phím"
#: src/bin/options_behavior.c:478
#, fuzzy
msgid "Active Links:"
msgstr "Liên Kết Kích Hoạt"
#: src/bin/options_behavior.c:482
msgid "On emails"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:483
msgid "On file paths"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:484
#, fuzzy
msgid "On URLs"
msgstr "Mở như là URL"
#: src/bin/options_behavior.c:485
#, fuzzy
msgid "Based on escape codes"
msgstr "Bật các mã thoát đặc biệt của Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:489
msgid "React to key presses"
msgstr "Phản ứng với nhấn phím"
#: src/bin/options_behavior.c:496
msgid "Audio Support for key presses <failure>DISABLED</failure>!"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:499
msgid "Visual Bell"
msgstr "Chuông Trực Quan"
#: src/bin/options_behavior.c:500
msgid "Bell rings"
msgstr "Ring chuông"
#: src/bin/options_behavior.c:501
msgid "Urgent Bell"
msgstr "Chuông Khẩn Cấp"
#: src/bin/options_behavior.c:502
msgid "Multiple instances, one process"
msgstr "Đa thực thể, một tiến trình"
#: src/bin/options_behavior.c:503
msgid "Set TERM to xterm-256color"
msgstr "Dùng xterm-256color cho TERM"
#: src/bin/options_behavior.c:504
msgid "BackArrow sends Del (instead of BackSpace)"
msgstr "BackArrow gửi Del (thay vì BackSpace)"
#: src/bin/options_behavior.c:505
msgid "Drag & drop links"
msgstr "Kéo & thả liên kết"
#: src/bin/options_behavior.c:506
msgid "Start as login shell"
msgstr "Khởi động như là shell đăng nhập"
#: src/bin/options_behavior.c:507
msgid "Focus split under the Mouse"
msgstr "Tập trung phân tách phía dưới con trỏ"
#: src/bin/options_behavior.c:508
msgid "Focus-related visuals"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:509
msgid "Gravatar integration"
msgstr "Tích hợp Gravatar"
#: src/bin/options_behavior.c:510
msgid "Show tabs"
msgstr "Hiển thị các thẻ"
#: src/bin/options_behavior.c:511
msgid "Always show miniview"
msgstr "Luôn hiển thị miniview"
#: src/bin/options_behavior.c:512
msgid "Enable special Terminology escape codes"
msgstr "Bật các mã thoát đặc biệt của Terminology"
#: src/bin/options_behavior.c:513
msgid "Open new terminals in current working directory"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:514
msgid "Treat Emojis as double-width characters"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:523
msgid "Always open at size:"
msgstr "Luôn mở với kích thước:"
#: src/bin/options_behavior.c:533
msgid "Set Current:"
msgstr ""
#: src/bin/options_behavior.c:544
msgid "Width:"
msgstr "Chiều Rộng:"
#: src/bin/options_behavior.c:566
msgid "Height:"
msgstr "Chiều Cao:"
#: src/bin/options_behavior.c:625
msgid "Tab zoom/switch animation time:"
msgstr "Thời gian chuyển động cho chuyển/phóng to thẻ:"
#: src/bin/options_behavior.c:626
msgid ""
"Set the time of the animation that<br>takes places on tab switches,<br>be "
"them by key binding, mouse<br>wheel or tabs panel mouse move"
msgstr ""
"Đặt thời gian cho chuyển động của tác vụ <br>chuyển thẻ,<br>gán phím, cuộn "
"con trỏ<br> hoặc di chuyển con trỏ giữa các thẻ"
#: src/bin/options_behavior.c:638 src/bin/options_behavior.c:639
#: src/bin/options_behavior.c:670 src/bin/options_behavior.c:671
#, c-format
msgid "%1.1f s"
msgstr "%1.1f s"
#: src/bin/options_behavior.c:657
msgid "Auto hide the mouse cursor when idle:"
msgstr ""
#: src/bin/main.c:387 src/bin/main.c:589
msgid "Could not create window."
msgstr "Không thể tạo cửa sổ mới."
#: src/bin/main.c:406 src/bin/main.c:600
msgid "Could not create terminal widget."
msgstr "Không thể tạo terminal widget."
#: src/bin/main.c:446
#, c-format
msgid "(C) 2012-%d Carsten Haitzler and others"
msgstr "(C) 2012-%d Carsten Haitzler và những người khác"
#: src/bin/main.c:448
msgid "Terminal emulator written with Enlightenment Foundation Libraries."
msgstr ""
"Bộ mô phỏng terminal được viết bằng Enlightenment Foundation Libraries."
#: src/bin/main.c:452
msgid "Command to execute. Defaults to $SHELL (or passwd shell or /bin/sh)"
msgstr ""
"Mệnh lệnh để thực thi. Mặc định là $SHELL (hoặc passwd shell hoặc /bin/sh)"
#: src/bin/main.c:454
msgid "Change to directory for execution of terminal command."
msgstr "Thay đổi thư mục cho việc thực thi lệnh terminal."
#: src/bin/main.c:456
msgid "Use the named edje theme or path to theme file."
msgstr "Sử dụng tên của edje theme hoặc đường dẫn đến tập tin theme."
#: src/bin/main.c:458
msgid "Use the named file as a background wallpaper."
msgstr "Sử dụng tên thư mục như là màn hình nền."
#: src/bin/main.c:460
msgid "Terminal geometry to use (eg 80x24 or 80x24+50+20 etc.)."
msgstr "Sử dụng kích thước terminal (ví dụ 80x24 hoặc 80x24+50+20 vân vân)."
#: src/bin/main.c:462
msgid "Set window name."
msgstr "Đặt tên cho cửa sổ."
#: src/bin/main.c:464
msgid "Set window role."
msgstr "Đặt nhiệm vụ cho cửa sổ."
#: src/bin/main.c:466
msgid "Set window title."
msgstr "Đặt tiêu đề cho cửa sổ."
#: src/bin/main.c:468
msgid "Set icon name."
msgstr "Đặt biểu tượng cho cửa sổ."
#: src/bin/main.c:470
msgid "Set font (NAME/SIZE for scalable, NAME for bitmap."
msgstr "Đặt phông (TÊN/KÍCH THƯỚC cho scalable, TÊN cho bimap)."
#: src/bin/main.c:472
msgid ""
"Split the terminal window. 'v' for vertical and 'h' for horizontal. Can be "
"used multiple times. eg -S vhvv or --split hv More description available on "
"the man page."
msgstr ""
"Chí cửa sổ terminal. 'v' cho chiều dọc và 'h' cho chiều ngang. Có thể sử "
"dụng nhiều lần. Ví dụ - S vhvv hoặc --split hv. Mô tả cụ thể có thể được tìm "
"thấy trong trang man."
#: src/bin/main.c:477
msgid "Set emotion module to use."
msgstr "Đặt mô-đun cảm xúc để sử dụng."
#: src/bin/main.c:480
msgid "Run the shell as a login shell."
msgstr "Chạy shell giống với shell đăng nhập."
#: src/bin/main.c:482
msgid "Set mute mode for video playback."
msgstr "Đặt chế độ yên lặng cho việc chơi video."
#: src/bin/main.c:484
msgid "Set cursor blink mode."
msgstr "Đặt chế độ nhấp nháy của con trỏ."
#: src/bin/main.c:486
msgid "Set visual bell mode."
msgstr "Đặt chế độ chuông trực quan."
#: src/bin/main.c:488
msgid "Go into the fullscreen mode from the start."
msgstr "Dùng chế độ toàn màn hình khi khởi động."
#: src/bin/main.c:490
msgid "Go into an iconic state from the start."
msgstr "Dùng chế độ biểu tượng khi khởi động."
#: src/bin/main.c:492
msgid "Become a borderless managed window."
msgstr "Trở thành cửa sổ được quản lý không viền."
#: src/bin/main.c:494
msgid "Become an override-redirect window."
msgstr "Trở thành cửa sổ chuyển đổi tái thiết lập."
#: src/bin/main.c:496
msgid "Become maximized from the start."
msgstr "Trở thành cực đại lúc khởi động."
#: src/bin/main.c:498
msgid "Terminology is run without a window manager."
msgstr "Terminology đang được chạy mà không có bộ quản lý cửa sổ."
#: src/bin/main.c:500
msgid "Do not exit when the command process exits."
msgstr "Không thoát ra khi có lệnh đang chạy."
#: src/bin/main.c:502
msgid "Force single executable if multi-instance is enabled."
msgstr "Ép thực thi đơn nếu đa thực thể khả dụng."
#: src/bin/main.c:504
msgid "Set TERM to 'xterm-256color' instead of 'xterm'."
msgstr "Đặt TERM 'xterm-256color' thay vì 'xterm'."
#: src/bin/main.c:506
msgid "Set scaling factor."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:508
msgid "Highlight links."
msgstr "Nổi bật các liên kết."
#: src/bin/main.c:510
msgid "Do not display wizard on start up."
msgstr ""
#: src/bin/main.c:536
msgid "show program version."
msgstr "Hiển thị phiên bản của chương trình."
#: src/bin/main.c:539
msgid "show copyright."
msgstr "Hiển thị bản quyền."
#: src/bin/main.c:542
msgid "show license."
msgstr "Hiển thị giấy phép."
#: src/bin/main.c:545
msgid "show this message."
msgstr "Hiển thị thông điệp này."
#: src/bin/main.c:642
msgid "invalid argument found for option -S/--split. See --help."
msgstr "phát hiện đối số không hợp lệ cho tùy chọn -S/--split. Xem --help."
#: src/bin/main.c:896
msgid "Could not initialize key bindings."
msgstr "Không thể khởi tạo phép gán phím."
#: src/bin/main.c:911
msgid "Could not parse command line options."
msgstr "Không thể phân tích các tùy chọn dòng lệnh."
#: src/bin/main.c:935
#, c-format
msgid "option %s requires an argument!"
msgstr "Tùy chọn %s yêu cầu một đối số!"
#: src/bin/main.c:936
msgid "invalid options found. See --help."
msgstr "Tìm thấy các tùy chọn không hợp lệ. Xem --help."
#: src/bin/options_colors.c:12
msgid "Default"
msgstr "Mặc Định"
#: src/bin/options_colors.c:13
msgid "Black"
msgstr "Đen"
#: src/bin/options_colors.c:14
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"
#: src/bin/options_colors.c:15
msgid "Green"
msgstr "Xanh Nõn Chuối"
#: src/bin/options_colors.c:16
msgid "Yellow"
msgstr "Vàng"
#: src/bin/options_colors.c:17
msgid "Blue"
msgstr "Xanh Da Trời"
#: src/bin/options_colors.c:18
msgid "Magenta"
msgstr "Đỏ Thẫm"
#: src/bin/options_colors.c:19
msgid "Cyan"
msgstr "Xanh Lá Mạ"
#: src/bin/options_colors.c:20
msgid "White"
msgstr "Trắng"
#: src/bin/options_colors.c:21
msgid "Invisible"
msgstr ""
#: src/bin/options_colors.c:22
msgid "Inverse"
msgstr "Nghịch Đảo"
#: src/bin/options_colors.c:23
#, fuzzy
msgid "Inverse Background"
msgstr "Hình Nền"
#: src/bin/options_colors.c:234 src/bin/options.c:224
msgid "Colors"
msgstr "Màu Sắc"
#: src/bin/options_colors.c:270
msgid "Normal"
msgstr "Thông Thường"
#: src/bin/options_colors.c:272
msgid "Bright/Bold"
msgstr "Sáng/Đậm"
#: src/bin/options_colors.c:274
msgid "Intense"
msgstr "Mạnh"
#: src/bin/options_colors.c:276
msgid "Intense Bright/Bold"
msgstr "Sáng Mạnh/Cực Đậm "
#: src/bin/options_colors.c:361
msgid "Reset all the colors"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:653
msgid "Scrolling"
msgstr "Cuộn"
#: src/bin/keyin.c:654
msgid "Scroll one page up"
msgstr "Cuộn lên trên một trang"
#: src/bin/keyin.c:655
msgid "Scroll one page down"
msgstr "Cuộn xuống dưới một trang"
#: src/bin/keyin.c:656
msgid "Scroll one line up"
msgstr "Cuộn lên trên một dòng"
#: src/bin/keyin.c:657
msgid "Scroll one line down"
msgstr "Cuộn xuống dưới một dòng"
#: src/bin/keyin.c:658
msgid "Go to the top of the backlog"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:659
msgid "Reset scroll"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:661
msgid "Copy/Paste"
msgstr "Sao Chép/Dán"
#: src/bin/keyin.c:662
msgid "Copy selection to Primary buffer"
msgstr "Sao chép phần được chọn đến bộ đệm Chính"
#: src/bin/keyin.c:663
msgid "Copy selection to Clipboard buffer"
msgstr "Sao chép phần được chọn đến bộ đệm Clipboard"
#: src/bin/keyin.c:664
msgid "Paste Primary buffer (highlight)"
msgstr "Dán từ bộ đệm Chính (phần nổi bật)"
#: src/bin/keyin.c:665
msgid "Paste Clipboard buffer (ctrl+c/v)"
msgstr "Dán từ bộ đệm Clipboard (ctrl+c/v)"
#: src/bin/keyin.c:667
msgid "Splits/Tabs"
msgstr "Chia/Thẻ"
#: src/bin/keyin.c:668
#, fuzzy
msgid "Focus the previous terminal"
msgstr "Tập trung vào terminal phía trước"
#: src/bin/keyin.c:669
#, fuzzy
msgid "Focus the next terminal"
msgstr "Tập trung vào terminal kế tiếp"
#: src/bin/keyin.c:670
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal above"
msgstr "Tập trung vào terminal kế tiếp"
#: src/bin/keyin.c:671
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal below"
msgstr "Tập trung vào terminal kế tiếp"
#: src/bin/keyin.c:672
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal on the left"
msgstr "Tập trung vào terminal kế tiếp"
#: src/bin/keyin.c:673
#, fuzzy
msgid "Focus the terminal on the right"
msgstr "Tập trung vào terminal kế tiếp"
#: src/bin/keyin.c:674
msgid "Split horizontally (new below)"
msgstr "Chia ngang (cái mới phía dưới)"
#: src/bin/keyin.c:675
msgid "Split vertically (new on right)"
msgstr "Chia dọc (cái mới bên phải)"
#: src/bin/keyin.c:676
msgid "Create a new \"tab\""
msgstr "Tạo \"thẻ\" mới"
#: src/bin/keyin.c:677
msgid "Close the focused terminal"
msgstr "Đóng terminal đang được tập trung"
#: src/bin/keyin.c:678
msgid "Bring up \"tab\" switcher"
msgstr "Đưa ra bộ chuyển đổi \"\thẻ\""
#: src/bin/keyin.c:679
msgid "Switch to terminal tab 1"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 1"
#: src/bin/keyin.c:680
msgid "Switch to terminal tab 2"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 2"
#: src/bin/keyin.c:681
msgid "Switch to terminal tab 3"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 3"
#: src/bin/keyin.c:682
msgid "Switch to terminal tab 4"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 4"
#: src/bin/keyin.c:683
msgid "Switch to terminal tab 5"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 5"
#: src/bin/keyin.c:684
msgid "Switch to terminal tab 6"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 6"
#: src/bin/keyin.c:685
msgid "Switch to terminal tab 7"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 7"
#: src/bin/keyin.c:686
msgid "Switch to terminal tab 8"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 8"
#: src/bin/keyin.c:687
msgid "Switch to terminal tab 9"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 9"
#: src/bin/keyin.c:688
msgid "Switch to terminal tab 10"
msgstr "Chuyển đến terminal ở thẻ 10"
#: src/bin/keyin.c:689
msgid "Change title"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:690 src/bin/keyin.c:691
msgid "Toggle whether input goes to all visible terminals"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:694
msgid "Font size"
msgstr "Kích thước phông"
#: src/bin/keyin.c:695
msgid "Font size up 1"
msgstr "Tăng kích thước phông lên 1"
#: src/bin/keyin.c:696
msgid "Font size down 1"
msgstr "Giảm kích thước phông đi 1"
#: src/bin/keyin.c:697
msgid "Display big font size"
msgstr "Biểu diễn kích thước phông lớn nhất"
#: src/bin/keyin.c:698
msgid "Reset font size"
msgstr "Điều chỉnh kích thước phông"
#: src/bin/keyin.c:700
msgid "Actions"
msgstr "Hành Động"
#: src/bin/keyin.c:701
msgid "Open a new terminal window"
msgstr ""
#: src/bin/keyin.c:702
msgid "Toggle Fullscreen of the window"
msgstr "Bật Tắt cửa sổ toàn màn hình"
#: src/bin/keyin.c:703
msgid "Display the history miniview"
msgstr "Biểu diễn lịch sử miniview"
#: src/bin/keyin.c:704
msgid "Display the command box"
msgstr "Biểu diễn hộp mệnh lệnh"
#: src/bin/options_font.c:425 src/bin/options.c:221
msgid "Font"
msgstr "Phông"
#: src/bin/options_font.c:491
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#: src/bin/options_font.c:532
msgid "Standard"
msgstr "Chuẩn"
#: src/bin/options_font.c:594
msgid "Display bold and italic in the terminal"
msgstr ""
#: src/bin/about.c:83
#, c-format