enlightenment/po/ca.po

7397 lines
217 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-26 11:22+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bin/e_about.c:66
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:74
#: src/bin/e_actions.c:2271
#: src/bin/e_actions.c:2275
#: src/bin/e_actions.c:2279
#: src/bin/e_actions.c:2283
#: src/bin/e_int_menus.c:164
#: src/bin/e_actions.c:2272
#: src/bin/e_actions.c:2276
#: src/bin/e_actions.c:2280
#: src/bin/e_actions.c:2284
#: src/bin/e_main.c:834
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: src/bin/e_about.c:79
msgid "Copyright &copy; 1999-2007, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it.<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system.<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr "Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment .<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: src/bin/e_about.c:104
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: src/bin/e_actions.c:306
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#, c-format
msgid "You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> Segur que vols matar aquesta finestra ?"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:318
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: src/bin/e_actions.c:321
#: src/bin/e_actions.c:1609
#: src/bin/e_actions.c:1680
#: src/bin/e_actions.c:1739
#: src/bin/e_actions.c:1798
#: src/bin/e_actions.c:1857
#: src/bin/e_actions.c:1916
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: src/bin/e_fm.c:6704
#: src/bin/e_int_config_display.c:214
#: src/bin/e_module.c:466
#: src/bin/e_actions.c:1610
#: src/bin/e_actions.c:1681
#: src/bin/e_actions.c:1740
#: src/bin/e_actions.c:1799
#: src/bin/e_actions.c:1858
#: src/bin/e_actions.c:1917
#: src/bin/e_module.c:468
#: src/modules/conf_display/e_int_config_display.c:214
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: src/bin/e_actions.c:323
#: src/bin/e_actions.c:1611
#: src/bin/e_actions.c:1682
#: src/bin/e_actions.c:1741
#: src/bin/e_actions.c:1800
#: src/bin/e_actions.c:1859
#: src/bin/e_actions.c:1918
#: src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: src/bin/e_fm.c:6705
#: src/bin/e_int_config_display.c:215
#: src/bin/e_module.c:467
#: src/bin/e_actions.c:1612
#: src/bin/e_actions.c:1683
#: src/bin/e_actions.c:1742
#: src/bin/e_actions.c:1801
#: src/bin/e_actions.c:1860
#: src/bin/e_actions.c:1919
#: src/bin/e_module.c:469
#: src/modules/conf_display/e_int_config_display.c:215
msgid "No"
msgstr "No"
#: src/bin/e_actions.c:1603
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:1605
msgid "You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr "S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols sortir?"
#: src/bin/e_actions.c:1674
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: src/bin/e_actions.c:1676
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: src/bin/e_actions.c:1733
#: src/bin/e_actions.c:1851
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: src/bin/e_actions.c:1735
msgid "You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: src/bin/e_actions.c:1792
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:1794
msgid "You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to restart it?"
msgstr "S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: src/bin/e_actions.c:1853
msgid "You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to suspend?"
msgstr "S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: src/bin/e_actions.c:1910
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: src/bin/e_actions.c:1912
msgid "You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to suspend to disk?"
msgstr "Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols suspendre a disc ?"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: src/bin/e_actions.c:2000
#: src/bin/e_actions.c:2010
#: src/bin/e_actions.c:2028
#: src/bin/e_actions.c:2033
#: src/bin/e_actions.c:2038
#: src/bin/e_actions.c:2043
#: src/bin/e_actions.c:2195
#: src/bin/e_actions.c:2200
#: src/bin/e_actions.c:2206
#: src/bin/e_actions.c:2212
#: src/bin/e_actions.c:2218
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: src/bin/e_actions.c:2000
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: src/bin/e_actions.c:2010
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: src/bin/e_actions.c:2020
#: src/bin/e_actions.c:2239
#: src/bin/e_actions.c:2241
#: src/bin/e_actions.c:2243
#: src/bin/e_actions.c:2245
#: src/bin/e_actions.c:2247
#: src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: src/bin/e_actions.c:2020
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: src/bin/e_actions.c:2027
#: src/bin/e_int_border_menu.c:338
#: src/bin/e_actions.c:2028
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: src/bin/e_actions.c:2032
#: src/bin/e_int_border_menu.c:346
#: src/bin/e_actions.c:2033
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: src/bin/e_actions.c:2037
#: src/bin/e_config_dialog.c:226
#: src/bin/e_configure.c:397
#: src/bin/e_fwin.c:1122
#: src/bin/e_int_border_menu.c:320
#: src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: src/bin/e_actions.c:2038
#: src/bin/e_fwin.c:1125
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: src/bin/e_actions.c:2042
#: src/bin/e_int_border_menu.c:309
#: src/bin/e_actions.c:2043
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: src/bin/e_actions.c:2048
#: src/bin/e_actions.c:2055
#: src/bin/e_actions.c:2062
#: src/bin/e_actions.c:2069
#: src/bin/e_actions.c:2071
#: src/bin/e_actions.c:2074
#: src/bin/e_actions.c:2077
#: src/bin/e_actions.c:2079
#: src/bin/e_actions.c:2081
#: src/bin/e_actions.c:2083
#: src/bin/e_actions.c:2090
#: src/bin/e_actions.c:2092
#: src/bin/e_actions.c:2094
#: src/bin/e_actions.c:2096
#: src/bin/e_actions.c:2098
#: src/bin/e_actions.c:2105
#: src/bin/e_actions.c:2110
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: src/bin/e_actions.c:2048
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: src/bin/e_actions.c:2055
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: src/bin/e_actions.c:2062
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2068
#: src/bin/e_int_border_menu.c:106
#: src/bin/e_int_border_menu.c:236
#: src/bin/e_actions.c:2069
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: src/bin/e_actions.c:2071
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: src/bin/e_actions.c:2074
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: src/bin/e_actions.c:2077
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: src/bin/e_actions.c:2079
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: src/bin/e_actions.c:2081
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: src/bin/e_actions.c:2083
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: src/bin/e_actions.c:2090
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2092
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2094
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2096
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2098
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: src/bin/e_actions.c:2105
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: src/bin/e_actions.c:2110
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: src/bin/e_actions.c:2114
#: src/bin/e_actions.c:2116
#: src/bin/e_actions.c:2118
#: src/bin/e_actions.c:2120
#: src/bin/e_actions.c:2122
#: src/bin/e_actions.c:2128
#: src/bin/e_actions.c:2133
#: src/bin/e_actions.c:2139
#: src/bin/e_actions.c:2145
#: src/bin/e_actions.c:2147
#: src/bin/e_actions.c:2149
#: src/bin/e_actions.c:2151
#: src/bin/e_actions.c:2153
#: src/bin/e_actions.c:2155
#: src/bin/e_actions.c:2157
#: src/bin/e_actions.c:2159
#: src/bin/e_actions.c:2161
#: src/bin/e_actions.c:2163
#: src/bin/e_actions.c:2165
#: src/bin/e_actions.c:2167
#: src/bin/e_actions.c:2169
#: src/bin/e_actions.c:2312
#: src/bin/e_actions.c:2317
#: src/bin/e_int_config_clientlist.c:103
#: src/bin/e_int_menus.c:139
#: src/bin/e_actions.c:2115
#: src/bin/e_actions.c:2117
#: src/bin/e_actions.c:2119
#: src/bin/e_actions.c:2121
#: src/bin/e_actions.c:2123
#: src/bin/e_actions.c:2129
#: src/bin/e_actions.c:2134
#: src/bin/e_actions.c:2140
#: src/bin/e_actions.c:2146
#: src/bin/e_actions.c:2148
#: src/bin/e_actions.c:2150
#: src/bin/e_actions.c:2152
#: src/bin/e_actions.c:2154
#: src/bin/e_actions.c:2156
#: src/bin/e_actions.c:2158
#: src/bin/e_actions.c:2160
#: src/bin/e_actions.c:2162
#: src/bin/e_actions.c:2164
#: src/bin/e_actions.c:2166
#: src/bin/e_actions.c:2168
#: src/bin/e_actions.c:2170
#: src/bin/e_actions.c:2313
#: src/bin/e_actions.c:2318
#: src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:139
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2115
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: src/bin/e_actions.c:2117
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: src/bin/e_actions.c:2119
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: src/bin/e_actions.c:2121
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: src/bin/e_actions.c:2123
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: src/bin/e_actions.c:2129
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2134
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: src/bin/e_actions.c:2140
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: src/bin/e_actions.c:2146
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: src/bin/e_actions.c:2148
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: src/bin/e_actions.c:2150
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: src/bin/e_actions.c:2152
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: src/bin/e_actions.c:2154
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: src/bin/e_actions.c:2156
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: src/bin/e_actions.c:2158
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: src/bin/e_actions.c:2160
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: src/bin/e_actions.c:2162
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: src/bin/e_actions.c:2164
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: src/bin/e_actions.c:2166
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: src/bin/e_actions.c:2168
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: src/bin/e_actions.c:2170
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: src/bin/e_actions.c:2176
#: src/bin/e_actions.c:2178
#: src/bin/e_actions.c:2180
#: src/bin/e_actions.c:2185
#: src/bin/e_actions.c:2187
#: src/bin/e_actions.c:2189
#: src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: src/modules/ibox/e_mod_config.c:108
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: src/bin/e_actions.c:2176
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: src/bin/e_actions.c:2178
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: src/bin/e_actions.c:2180
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: src/bin/e_actions.c:2185
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: src/bin/e_actions.c:2187
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: src/bin/e_actions.c:2189
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: src/bin/e_actions.c:2223
#: src/bin/e_actions.c:2225
#: src/bin/e_actions.c:2227
#: src/bin/e_actions.c:2233
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: src/bin/e_actions.c:2223
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2225
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: src/bin/e_actions.c:2227
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: src/bin/e_actions.c:2233
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: src/bin/e_actions.c:2239
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: src/bin/e_actions.c:2241
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: src/bin/e_actions.c:2243
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: src/bin/e_actions.c:2245
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: src/bin/e_actions.c:2247
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: src/bin/e_actions.c:2254
#: src/bin/e_actions.c:2259
#: src/bin/e_actions.c:2308
msgid "Launch"
msgstr "Executa"
#: src/bin/e_actions.c:2254
msgid "Defined Command"
msgstr "Definició de Comanda"
#: src/bin/e_actions.c:2259
msgid "Application"
msgstr "Aplicació"
#: src/bin/e_actions.c:2264
#: src/bin/e_actions.c:2266
msgid "Window : List"
msgstr "Finestra : Llista"
#: src/bin/e_actions.c:2264
msgid "Next Window"
msgstr "Finestra Següent"
#: src/bin/e_actions.c:2266
msgid "Previous Window"
msgstr "Finestra Prèvia "
#: src/bin/e_actions.c:2271
#: src/bin/e_int_menus.c:183
#: src/bin/e_actions.c:2272
msgid "Restart"
msgstr "Re-inicia "
#: src/bin/e_actions.c:2275
#: src/bin/e_int_menus.c:188
#: src/bin/e_actions.c:2276
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
#: src/bin/e_actions.c:2280
msgid "Log Out"
msgstr "Surt"
#: src/bin/e_actions.c:2284
msgid "Exit Immediately"
msgstr "Surt immediatament"
#: src/bin/e_actions.c:2287
#: src/bin/e_actions.c:2291
#: src/bin/e_actions.c:2295
#: src/bin/e_actions.c:2299
#: src/bin/e_int_config_desklock.c:195
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:822
#: src/bin/e_int_menus.c:208
#: src/bin/e_actions.c:2288
#: src/bin/e_actions.c:2292
#: src/bin/e_actions.c:2296
#: src/bin/e_actions.c:2300
#: src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:195
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:823
#: src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:379
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:846
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:470
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:625
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: src/bin/e_actions.c:2287
#: src/bin/e_int_menus.c:884
#: src/bin/e_actions.c:2288
#: src/bin/e_int_menus.c:893
msgid "Shut Down"
msgstr "Aturada"
#: src/bin/e_actions.c:2291
#: src/bin/e_int_menus.c:877
#: src/bin/e_actions.c:2292
#: src/bin/e_int_menus.c:886
msgid "Reboot"
msgstr "Re-iniciar l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:2295
#: src/bin/e_int_menus.c:863
#: src/bin/e_actions.c:2296
#: src/bin/e_int_menus.c:872
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:2300
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Suspendre a Disc l'ordinador"
#: src/bin/e_actions.c:2308
msgid "Run Command Dialog"
msgstr "Executar Comanda de Diàleg"
#: src/bin/e_actions.c:2313
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Bloqueig de Taula de Treball"
#: src/bin/e_actions.c:2317
#: src/bin/e_int_menus.c:1243
#: src/bin/e_actions.c:2318
#: src/bin/e_int_menus.c:1252
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Neteja Finestres"
#: src/bin/e_config.c:571
#: src/bin/e_config.c:572
msgid "Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr "La configuració de la data necessita ser actualitzada. La seva configuració vella <br> s'ha de re-inicialitzar per defecte. Això<br> sol succeïr regularment durant el desenvolupament, per tan <br> no és un bug. Això tècnicament significa que <br>l'Enlightenment necessita noves configuracions de data<br> per defecte per la funcionalitat usable de la teva vella configuració.<br>Pot re-configurar les coses ara. Disculpa per les molèsties per la teva configuració<br>"
#: src/bin/e_config.c:585
#: src/bin/e_config.c:586
msgid "Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr "La configuració és més NOVA que l'Enlightenment,Això és <br> molt extrany. Això podria haver passat per fer un downgran <br> de l'Enlightenment o bé per haver copiar fitxer de configuració d'algun lloc <br> on hi ha una versió nova de l'Enlightenment .Això és dolent i<br>per precausió els fitxers de configuració han estat <br> restaurats per defecte. Perdona els inconvenients.<br>"
#: src/bin/e_config.c:607
#: src/bin/e_config.c:608
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Taula de Treball %i, %i"
#: src/bin/e_config.c:2171
#: src/bin/e_config.c:2199
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Configuració Actualitzada"
#: src/bin/e_config.c:2185
#: src/bin/e_config.c:2213
#, c-format
msgid "An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Ha succeït un error mentre Enlightenment<br> intentava guardar la configuració a disc <br> que no potser determinat.<br><br> El fitxer en el qual ha succeït l'error és <br>%s<br><br> Aquest fitxer serà  borrat"
#: src/bin/e_config.c:2196
#: src/bin/e_config.c:2224
#, c-format
msgid "Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be extremely small. Please check the settings<br>for your home directory.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Les configuracions de l'Enlightenment són massa grans<br> pel sistema de fitxers on han de ser guardats.<br>Aquest error és molt extrany com els fitxers<br> que puguin ser massa petits. Si us plau, xequeja la configuració<br> pel seu directori arrel(home).<br><br>El fitxer en el que ha succeït l'error és :<br>%s<br><br>Aquest fitxer serà borrat <br>"
#: src/bin/e_config.c:2209
#: src/bin/e_config.c:2237
#, c-format
msgid "An output error occured when writing the configuration<br>files for Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Ha succeït un error quan s'intentava guardar la configuració <br> de l'Enlightenment, El disc té problemes.<br> i provablament necessita ser re-emplaçat.<br><br> El fitxer on ha succeït l'error és :<br>%s<br><br> Aquest fitxer ha estat borrat."
#: src/bin/e_config.c:2220
#: src/bin/e_config.c:2248
#, c-format
msgid "Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of space to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Enlightenment no pot escriure aquesta configuració<br> per què no resta espai en el disc.<br> Hauries d'ampliar la quota de disc o comprobar que quedi espai.<br> El fitxer on hi ha l'error era:<br>%s<br><br>Aquest fitxer ha estat borrat.<br>"
#: src/bin/e_config.c:2232
#: src/bin/e_config.c:2260
#, c-format
msgid "Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr "Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades incorrectes ."
#: src/bin/e_config.c:2248
#: src/bin/e_config.c:2276
msgid "Enlightenment Configration Write Problems"
msgstr "Problemes al Escriure la Configuració de l'Enlightenment"
#: src/bin/e_config_dialog.c:189
#: src/bin/e_configure.c:466
#: src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_mime/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:34
#: src/modules/conf_winlist/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: src/bin/e_config_dialog.c:204
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: src/bin/e_config_dialog.c:218
#: src/bin/e_eap_editor.c:610
#: src/bin/e_eap_editor.c:664
#: src/bin/e_entry_dialog.c:56
#: src/bin/e_exec.c:318
#: src/bin/e_fm_prop.c:513
#: src/bin/e_int_border_remember.c:250
#: src/bin/e_int_border_remember.c:325
#: src/bin/e_int_border_remember.c:367
#: src/bin/e_int_config_dpms.c:60
#: src/bin/e_int_config_dpms.c:81
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:111
#: src/bin/e_int_config_mime_edit.c:282
#: src/bin/e_module.c:408
#: src/bin/e_sys.c:392
#: src/bin/e_sys.c:437
#: src/bin/e_utils.c:567
#: src/modules/battery/e_mod_main.c:304
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:111
#: src/bin/e_eap_editor.c:611
#: src/bin/e_eap_editor.c:667
#: src/bin/e_exec.c:319
#: src/bin/e_module.c:409
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:60
#: src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:81
#: src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:282
#: src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:272
#: src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:112
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:189
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:332
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:359
#: src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:378
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: src/bin/e_config_dialog.c:219
msgid "Apply"
msgstr "Aplica"
#: src/bin/e_configure.c:354
msgid "Enlightenment Configuration"
msgstr "Configuració de l'Enlightenment "
#: src/bin/e_configure.c:380
#: src/bin/e_eap_editor.c:529
#: src/bin/e_eap_editor.c:540
#: src/bin/e_int_config_apps.c:280
#: src/bin/e_int_config_mime.c:188
#: src/modules/conf_applications/e_int_config_apps.c:287
#: src/modules/conf_mime/e_int_config_mime.c:188
msgid "Categories"
msgstr "Categories"
#: src/bin/e_configure.c:388
msgid "Items"
msgstr "Elements"
#: src/bin/e_configure.c:435
#: src/bin/e_int_menus.c:116
msgid "Applications"
msgstr "Aplicacions"
#: src/bin/e_configure.c:436
msgid "New Application"
msgstr "Nova Aplicació "
#: src/bin/e_configure.c:437
#: src/bin/e_int_config_apps.c:118
#: src/bin/e_int_config_apps.c:133
msgid "IBar Applications"
msgstr "Aplicacions de l'iBar"
#: src/bin/e_configure.c:438
#: src/bin/e_int_config_apps.c:169
msgid "Restart Applications"
msgstr "Re-inicia Aplicacions"
#: src/bin/e_configure.c:439
#: src/bin/e_int_config_apps.c:151
msgid "Startup Applications"
msgstr "Inicia Aplicacions"
#: src/bin/e_configure.c:442
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Taules de Treball Virtuals"
#: src/bin/e_configure.c:443
msgid "Screen Resolution"
msgstr "Resolució de Pantalla"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:444
msgid "Screen Lock"
msgstr "Bloqueig de Pantalla"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: src/bin/e_configure.c:445
msgid "Screen Saver"
msgstr "Salva Pantalles"
#: src/bin/e_configure.c:446
msgid "Power Management"
msgstr "Manegament d'Energia"
#: src/bin/e_configure.c:448
msgid "Keyboard & Mouse"
msgstr "Teclat i Ratolí "
#: src/bin/e_configure.c:449
#: src/bin/e_int_config_keybindings.c:223
msgid "Key Bindings"
msgstr "Bindatje de tecles"
#: src/bin/e_configure.c:450
#: src/bin/e_int_config_mousebindings.c:295
msgid "Mouse Bindings"
msgstr "Bindatje del Ratolí "
#: src/bin/e_configure.c:451
#: src/bin/e_int_config_mouse.c:91
msgid "Mouse Acceleration"
msgstr "Acceleració del Ratolí "
#: src/bin/e_configure.c:453
#: src/bin/e_int_menus.c:147
#: src/bin/e_int_menus.c:1200
msgid "Windows"
msgstr "Finestres"
#: src/bin/e_configure.c:454
#: src/bin/e_int_config_window_display.c:54
msgid "Window Display"
msgstr "Mostra Finestra"
#: src/bin/e_configure.c:455
msgid "Window Focus"
msgstr "Focus de Finestra"
#: src/bin/e_configure.c:456
#: src/bin/e_int_config_window_manipulation.c:53
msgid "Window Manipulation"
msgstr "Manipulació de Finestra"
#: src/bin/e_configure.c:458
msgid "Menus"
msgstr "Menús"
#: src/bin/e_configure.c:459
#: src/bin/e_int_config_apps.c:101
msgid "Favorites Menu"
msgstr "Menú Favorits"
#: src/bin/e_configure.c:461
#: src/bin/e_configure.c:463
#: src/bin/e_int_config_menus.c:44
#: src/bin/e_int_config_menus.c:106
#: src/bin/e_int_config_menus.c:156
msgid "Menu Settings"
msgstr "Paràmetres de Menú"
#: src/bin/e_configure.c:464
msgid "Client List Menu"
msgstr "Menú de Llista de Clients"
#: src/bin/e_configure.c:467
msgid "Dialogs"
msgstr "Diàlegs "
#: src/bin/e_configure.c:468
msgid "Performance"
msgstr "Representació"
#: src/bin/e_configure.c:469
#: src/bin/e_int_border_menu.c:964
msgid "Window List"
msgstr "Llista de Finestres"
#: src/bin/e_configure.c:470
#: src/bin/e_int_menus.c:129
msgid "Run Command"
msgstr "Executa Comanda"
#: src/bin/e_configure.c:471
msgid "Search Directories"
msgstr "Directoris de Cerca :"
#: src/bin/e_configure.c:472
#: src/bin/e_int_config_mime.c:63
msgid "File Icons"
msgstr "Fitxers d'Icones"
#: src/bin/e_configure.c:474
#: src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:34
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
#: src/bin/e_configure.c:475
#: src/bin/e_int_config_paths.c:88
#: src/bin/e_int_menus.c:790
#: src/bin/e_int_menus.c:799
#: src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:83
#: src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:88
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: src/bin/e_configure.c:476
#: src/bin/e_int_menus.c:246
#: src/bin/e_int_menus.c:798
msgid "Shelves"
msgstr "Lleixes"
#: src/bin/e_configure.c:483
#: src/modules/conf_borders/e_mod_main.c:36
#: src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:36
msgid "Internal"
msgstr "Intern"
#: src/bin/e_configure.c:486
msgid "Desk"
msgstr "Desk"
#: src/bin/e_configure.c:487
msgid "IBar Other"
msgstr "Altre IBar"
#: src/bin/e_container.c:119
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Contenidor %d"
#: src/bin/e_desklock.c:143
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Error- no hi ha suport per PAM"
#: src/bin/e_desklock.c:144
msgid "No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr "No hi ha suport per PAM en l'Enlightenment, <br> per tant el bloqueig de pantalla està  des-habilitat."
#: src/bin/e_desklock.c:210
msgid "Lock Failed"
msgstr "Errada en el Bloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr "El bloqueig de Taula de Treball ha fallat degut a què alguna aplicació <br> ha agafat el teclat o el ratolí o ambdós i no es pot fer el bloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:297
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Si us plau, introdueix la teva paraula clau de desbloqueig"
#: src/bin/e_desklock.c:639
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Error del Sistema d'Autentificació"
#: src/bin/e_desklock.c:640
#, c-format
msgid "Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be happening. Please report this bug."
msgstr "L'autentificació via PAM té errors per autentificar la sessió.<br> L'error que ha succeït és <hilight>%i</hilight>.<br> Això és dolent i no hauria d'estar passant.Si us plau, reporta aquest bug."
#: src/bin/e_eap_editor.c:157
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra Incompletes"
#: src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use the window title instead. This will only<br>work if the window title is the same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr "La finestra que s'està  creant no conté <br> les propietats del nom de la finestra ni la classe,<br>aquestes són unes propietats necessàries per usar la finestra. Seria necessàri <br> que poses un Títol a la finestra. Així és només <br> per treballar si el títol de la finestra és el mateix que <br> quan la finestra es carregui, i no es canvia."
#: src/bin/e_eap_editor.c:213
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Editor de l'Entrada de Taula de Treball"
#: src/bin/e_eap_editor.c:448