enlightenment/po/ca.po

7793 lines
220 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-11 21:43+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-26 11:22+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2313
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:256 ../src/bin/e_fm.c:550
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:173
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1422 ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2595
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_actions.c:2603
#: ../src/bin/e_actions.c:2607 ../src/bin/e_actions.c:2611
#: ../src/bin/e_int_menus.c:169 ../src/bin/e_main.c:633
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment ."
"<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com "
"nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix "
"tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software "
"està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira "
"els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu "
"sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</"
"hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o "
"fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se "
"l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació "
"d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> "
"Segur que vols matar aquesta finestra ?"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:350
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1631
#: ../src/bin/e_actions.c:1713 ../src/bin/e_actions.c:1777
#: ../src/bin/e_actions.c:1841 ../src/bin/e_actions.c:1905
#: ../src/bin/e_actions.c:1969 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7222 ../src/bin/e_fm.c:7402 ../src/bin/e_module.c:526
#: ../src/modules/conf_display/e_int_config_display.c:215
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1633
#: ../src/bin/e_actions.c:1715 ../src/bin/e_actions.c:1779
#: ../src/bin/e_actions.c:1843 ../src/bin/e_actions.c:1907
#: ../src/bin/e_actions.c:1971 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7220 ../src/bin/e_fm.c:7403 ../src/bin/e_module.c:527
#: ../src/modules/conf_display/e_int_config_display.c:216
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../src/bin/e_actions.c:1624
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1626
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols "
"sortir?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1706
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1708
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1770 ../src/bin/e_actions.c:1898
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1772
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1834
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1836
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1900
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1962
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1964
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols "
"suspendre a disc ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_actions.c:2284
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2313 ../src/bin/e_actions.c:2318
#: ../src/bin/e_actions.c:2527 ../src/bin/e_actions.c:2532
#: ../src/bin/e_actions.c:2538 ../src/bin/e_actions.c:2544
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2273 ../src/bin/e_fm.c:4775
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: ../src/bin/e_actions.c:2284
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: ../src/bin/e_actions.c:2295 ../src/bin/e_actions.c:2571
#: ../src/bin/e_actions.c:2573 ../src/bin/e_actions.c:2575
#: ../src/bin/e_actions.c:2577 ../src/bin/e_actions.c:2579
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2295
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2303 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2308 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: ../src/bin/e_actions.c:2318 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: ../src/bin/e_actions.c:2323 ../src/bin/e_actions.c:2330
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2344
#: ../src/bin/e_actions.c:2346 ../src/bin/e_actions.c:2349
#: ../src/bin/e_actions.c:2352 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2356 ../src/bin/e_actions.c:2358
#: ../src/bin/e_actions.c:2365 ../src/bin/e_actions.c:2367
#: ../src/bin/e_actions.c:2369 ../src/bin/e_actions.c:2371
#: ../src/bin/e_actions.c:2373 ../src/bin/e_actions.c:2380
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: ../src/bin/e_actions.c:2323
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: ../src/bin/e_actions.c:2330
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: ../src/bin/e_actions.c:2337
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2344 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: ../src/bin/e_actions.c:2346
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2349
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2352
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2356
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2358
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2365
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2367
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2369
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2371
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: ../src/bin/e_actions.c:2385
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: ../src/bin/e_actions.c:2390 ../src/bin/e_actions.c:2392
#: ../src/bin/e_actions.c:2394 ../src/bin/e_actions.c:2396
#: ../src/bin/e_actions.c:2398 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409 ../src/bin/e_actions.c:2415
#: ../src/bin/e_actions.c:2421 ../src/bin/e_actions.c:2423
#: ../src/bin/e_actions.c:2425 ../src/bin/e_actions.c:2427
#: ../src/bin/e_actions.c:2429 ../src/bin/e_actions.c:2431
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2435
#: ../src/bin/e_actions.c:2437 ../src/bin/e_actions.c:2439
#: ../src/bin/e_actions.c:2441 ../src/bin/e_actions.c:2443
#: ../src/bin/e_actions.c:2445 ../src/bin/e_actions.c:2451
#: ../src/bin/e_actions.c:2453 ../src/bin/e_actions.c:2455
#: ../src/bin/e_actions.c:2457 ../src/bin/e_actions.c:2459
#: ../src/bin/e_actions.c:2465 ../src/bin/e_actions.c:2471
#: ../src/bin/e_actions.c:2477 ../src/bin/e_actions.c:2479
#: ../src/bin/e_actions.c:2481 ../src/bin/e_actions.c:2483
#: ../src/bin/e_actions.c:2485 ../src/bin/e_actions.c:2487
#: ../src/bin/e_actions.c:2489 ../src/bin/e_actions.c:2491
#: ../src/bin/e_actions.c:2493 ../src/bin/e_actions.c:2495
#: ../src/bin/e_actions.c:2497 ../src/bin/e_actions.c:2499
#: ../src/bin/e_actions.c:2501 ../src/bin/e_actions.c:2635
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:136
#: ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2390
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2392
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2394
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2396
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2398
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2415
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2421
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2423
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2425
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2427
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2429
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2431
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2435
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2437
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2439
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2441
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2443
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2445
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2451
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2453
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2455
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2457
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2459
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2465
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2471
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2477
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2479
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2481
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2483
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2485
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2487
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2489
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2491
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2493
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2495
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2497
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2499
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2501
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2517
#: ../src/bin/e_actions.c:2519 ../src/bin/e_actions.c:2521
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2517
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: ../src/bin/e_actions.c:2519
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: ../src/bin/e_actions.c:2521
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: ../src/bin/e_actions.c:2555 ../src/bin/e_actions.c:2557
#: ../src/bin/e_actions.c:2559 ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2555
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2557
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: ../src/bin/e_actions.c:2559
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2565
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2571
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: ../src/bin/e_actions.c:2573
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: ../src/bin/e_actions.c:2575
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2577
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2586 ../src/bin/e_actions.c:2591
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:46 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:67
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:59
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:138
msgid "Launch"
msgstr "Executa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "Defined Command"
msgstr "Definició de Comanda"
#: ../src/bin/e_actions.c:2591
msgid "Application"
msgstr "Aplicació"
#: ../src/bin/e_actions.c:2595 ../src/bin/e_int_menus.c:194
msgid "Restart"
msgstr "Re-inicia "
#: ../src/bin/e_actions.c:2599 ../src/bin/e_int_menus.c:199
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2603
msgid "Log Out"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2607
msgid "Exit Immediately"
msgstr "Surt immediatament"
#: ../src/bin/e_actions.c:2611
#, fuzzy
msgid "Shut Down Immediately"
msgstr "Surt immediatament"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2619
#: ../src/bin/e_actions.c:2623 ../src/bin/e_actions.c:2627
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/bin/e_int_menus.c:231
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:195
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:823
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:358
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:797
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:503
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:631
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_int_menus.c:915
msgid "Shut Down"
msgstr "Aturada"
#: ../src/bin/e_actions.c:2619 ../src/bin/e_int_menus.c:908
msgid "Reboot"
msgstr "Re-iniciar l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2623 ../src/bin/e_int_menus.c:894
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2627
msgid "Suspend to Disk"
msgstr "Suspendre a Disc l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2635
msgid "Desktop Lock"
msgstr "Bloqueig de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640 ../src/bin/e_int_menus.c:1279
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Neteja Finestres"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2645
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Accions del Mòdul"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Fons de Pantalla"
#: ../src/bin/e_border.c:4853
#, fuzzy
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_border.c:4865
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_config.c:682
msgid ""
"Configuration data needed upgrading. Your old configuration<br>has been "
"wiped and a new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly "
"during development, so don't report a<br>bug. This simply means "
"Enlightenment needs new configuration<br>data by default for usable "
"functionality that your old<br>configuration simply lacks. This new set of "
"defaults will fix<br>that by adding it in. You can re-configure things now "
"to your<br>liking. Sorry for the hiccup in your configuration.<br>"
msgstr ""
"La configuració de la data necessita ser actualitzada. La seva configuració "
"vella <br> s'ha de re-inicialitzar per defecte. Això<br> sol succeïr "
"regularment durant el desenvolupament, per tan <br> no és un bug. Això "
"tècnicament significa que <br>l'Enlightenment necessita noves configuracions "
"de data<br> per defecte per la funcionalitat usable de la teva vella "
"configuració.<br>Pot re-configurar les coses ara. Disculpa per les molèsties "
"per la teva configuració<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:696
msgid ""
"Your configuration is NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. "
"This should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"configuration from a place where<br>a newer version of Enlightenment was "
"running. This is bad and<br>as a precaution your configuration has been now "
"restored to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"La configuració és més NOVA que l'Enlightenment,Això és <br> molt extrany. "
"Això podria haver passat per fer un downgran <br> de l'Enlightenment o bé "
"per haver copiar fitxer de configuració d'algun lloc <br> on hi ha una "
"versió nova de l'Enlightenment .Això és dolent i<br>per precausió els "
"fitxers de configuració han estat <br> restaurats per defecte. Perdona els "
"inconvenients.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:718
#, c-format
msgid "Desktop %i, %i"
msgstr "Taula de Treball %i, %i"
#: ../src/bin/e_config.c:1959
msgid "Configuration Upgraded"
msgstr "Configuració Actualitzada"
#: ../src/bin/e_config.c:1984
#, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>configuration to disk. The "
"error could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error mentre Enlightenment<br> intentava guardar la "
"configuració a disc <br> que no potser determinat.<br><br> El fitxer en el "
"qual ha succeït l'error és <br>%s<br><br> Aquest fitxer serà  borrat"
#: ../src/bin/e_config.c:1995
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment's configuration files are too big<br>for the file system they "
"are being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Les configuracions de l'Enlightenment són massa grans<br> pel sistema de "
"fitxers on han de ser guardats.<br>Aquest error és molt extrany com els "
"fitxers<br> que puguin ser massa petits. Si us plau, xequeja la "
"configuració<br> pel seu directori arrel(home).<br><br>El fitxer en el que "
"ha succeït l'error és :<br>%s<br><br>Aquest fitxer serà borrat <br>"
#: ../src/bin/e_config.c:2008
#, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the configuration<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error quan s'intentava guardar la configuració <br> de "
"l'Enlightenment, El disc té problemes.<br> i provablament necessita ser re-"
"emplaçat.<br><br> El fitxer on ha succeït l'error és :<br>%s<br><br> Aquest "
"fitxer ha estat borrat."
#: ../src/bin/e_config.c:2019
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its configuration file<br>because it ran out of "
"space to write the file.<br>You have either run out of disk space or "
"have<br>gone over your quota limit.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment no pot escriure aquesta configuració<br> per què no resta "
"espai en el disc.<br> Hauries d'ampliar la quota de disc o comprobar que "
"quedi espai.<br> El fitxer on hi ha l'error era:<br>%s<br><br>Aquest fitxer "
"ha estat borrat.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:2031
#, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the configuration file<br>it was writing "
"closed on it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured "
"was:<br>%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava "
"escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha "
"succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades "
"incorrectes ."
#: ../src/bin/e_config.c:2056
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Configuration Write Problems"
msgstr "Problemes al Escriure la Configuració de l'Enlightenment"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_config.c:2060 ../src/bin/e_config_dialog.c:248
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:599 ../src/bin/e_eap_editor.c:663
#: ../src/bin/e_entry_dialog.c:58 ../src/bin/e_exec.c:321
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:513 ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:418
#: ../src/bin/e_sys.c:401 ../src/bin/e_sys.c:447 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:60
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:81
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:284
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:171
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:338
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:365
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:384
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:198 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:406
#: ../src/modules/conf_dialogs/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_interaction/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_profiles/e_mod_main.c:20
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:227
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:249
msgid "Apply"
msgstr "Aplica"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1083
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:830
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:83
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Contenidor %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Error- no hi ha suport per PAM"
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"No hi ha suport per PAM en l'Enlightenment, <br> per tant el bloqueig de "
"pantalla està  des-habilitat."
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Errada en el Bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"El bloqueig de Taula de Treball ha fallat degut a què alguna aplicació <br> "
"ha agafat el teclat o el ratolí o ambdós i no es pot fer el bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Si us plau, introdueix la teva paraula clau de desbloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Error del Sistema d'Autentificació"
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"L'autentificació via PAM té errors per autentificar la sessió.<br> L'error "
"que ha succeït és <hilight>%i</hilight>.<br> Això és dolent i no hauria "
"d'estar passant.Si us plau, reporta aquest bug."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:156
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra Incompletes"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:157
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""
"La finestra que s'està  creant no conté <br> les propietats del nom de la "
"finestra ni la classe,<br>aquestes són unes propietats necessàries per usar "
"la finestra. Seria necessàri <br> que poses un Títol a la finestra. Així és "
"només <br> per treballar si el títol de la finestra és el mateix que <br> "
"quan la finestra es carregui, i no es canvia."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:210
msgid "Desktop Entry Editor"
msgstr "Editor de l'Entrada de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:447 ../src/bin/e_fm_prop.c:400
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:96
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:145
msgid "Icon"
msgstr "Icona"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:458
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:136
msgid "Basic Info"
msgstr "Informació Bàsica"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:459 ../src/bin/e_int_border_prop.c:420
#: ../src/bin/e_int_border_prop.c:467
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:907
msgid "Name"