enlightenment/po/ca.po

8081 lines
225 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Marc Furtià  i Puig<br>\\\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: enlightenment-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-23 16:10+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-26 11:22+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/bin/e_about.c:17
msgid "About Enlightenment"
msgstr "Sobre Enlightenment"
#. Close Button
#: ../src/bin/e_about.c:20 ../src/bin/e_actions.c:2337
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:258 ../src/bin/e_fm.c:572
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:208 ../src/bin/e_int_border_prop.c:81
#: ../src/bin/e_theme_about.c:20 ../src/modules/conf/e_conf.c:172
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_web.c:130
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_web.c:125
#: ../src/modules/fileman/e_fwin.c:1428 ../src/modules/illume/e_mod_win.c:177
#: ../src/modules/mixer/app_mixer.c:537
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: ../src/bin/e_about.c:21 ../src/bin/e_actions.c:2624
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_actions.c:2632
#: ../src/bin/e_int_menus.c:159 ../src/bin/e_main.c:657
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:181
#: ../src/modules/wizard/page_000.c:27
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"
#: ../src/bin/e_about.c:26
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright &copy; 1999-2008, by the Enlightenment Development Team.<br><br>We "
"hope you enjoy using this software as much as we enjoyed writing it."
"<br><br>This software is provided as-is with no explicit or implied "
"warranty. This software is governed by licensing conditions, so please see "
"the COPYING and COPYING-PLAIN licence files installed on your system."
"<br><br>Enlightenment is under <hilight>HEAVY DEVELOPMENT</hilight> and it "
"is not stable. Many features are incomplete or even non-existant yet and may "
"have many bugs. You have been <hilight>WARNED!</hilight>"
msgstr ""
"Copyright &copy; 1999-2007, per l'equip de Desenvolupadors d'Enlightenment ."
"<br><br>Nosaltres esperam que disfruti utilitzant aquest software tan com "
"nosaltres hem disfrutat escriguen-l'ho.<br><br>Aquest programari es proveeix "
"tal com és, sense una garantia explícita o implementada. Aquest software "
"està  governat per les condicions de llicència, per tan, si us plau, mira "
"els fitxers de llicències COPYING I COPYING-PLAIN instal·lats en el teu "
"sistema.<br><br>Enlightenment està  sota <hilight>FORT DESENVOLUPAMENT</"
"hilight>i no és estable. Algunes de les característiques són incompletes o "
"fins i tot inexistents degut a que encara deuen tenir algun \"bug\". Se "
"l'ha<hilight>AVISA'T!!!</hilight>"
#: ../src/bin/e_about.c:50
msgid "<title>The Team</title>"
msgstr "<title>L'Equip</title>"
#: ../src/bin/e_actions.c:338
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#, c-format
msgid ""
"You are about to kill %s.<br><br>Please keep in mind that all data of this "
"window,<br>which has not been saved yet will be lost!<br><br>Are you sure "
"you want to kill this window?"
msgstr ""
"Es vol matar el procés %s.<br><br>Si us plau, recorda que tota documentació "
"d'aquesta pantalla,<br> que no ha estat guardada, serà perduda!!!<br><br> "
"Segur que vols matar aquesta finestra ?"
2007-06-17 08:25:52 -07:00
#: ../src/bin/e_actions.c:350
msgid "Are you sure you want to kill this window?"
msgstr "Estàs segur que vols matar aquesta finestra ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:353 ../src/bin/e_actions.c:1630
#: ../src/bin/e_actions.c:1712 ../src/bin/e_actions.c:1776
#: ../src/bin/e_actions.c:1840 ../src/bin/e_actions.c:1904
#: ../src/bin/e_actions.c:1968 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:47
#: ../src/bin/e_fm.c:7608 ../src/bin/e_fm.c:7796 ../src/bin/e_module.c:517
msgid "Yes"
msgstr "Si"
#: ../src/bin/e_actions.c:355 ../src/bin/e_actions.c:1632
#: ../src/bin/e_actions.c:1714 ../src/bin/e_actions.c:1778
#: ../src/bin/e_actions.c:1842 ../src/bin/e_actions.c:1906
#: ../src/bin/e_actions.c:1970 ../src/bin/e_confirm_dialog.c:48
#: ../src/bin/e_fm.c:7606 ../src/bin/e_fm.c:7797 ../src/bin/e_module.c:518
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../src/bin/e_actions.c:1623
msgid "Are you sure you want to exit?"
msgstr "Estàs segur que vol sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1625
msgid ""
"You requested to exit Enlightenment.<br><br>Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"S'ha demanat sortir de l'Enlightenment,<br><br>Estàs segur de què vols "
"sortir?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1705
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Segur que vols sortir ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1707
msgid "You are about to log out.<br><br>Are you sure you want to do this?"
msgstr "S'ha demanat sortir.<br><br> Estàs  segur de fer això ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1769 ../src/bin/e_actions.c:1897
msgid "Are you sure you want to turn off?"
msgstr "Segur que vols parar el Ordinador ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1771
msgid ""
"You requested to turn off your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"shut down?"
msgstr "S'ha demanat parar l'Ordinador.<br><br>Segur que el vols parar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1833
msgid "Are you sure you want to reboot?"
msgstr "Segur que vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1835
msgid ""
"You requested to reboot your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"restart it?"
msgstr ""
"S'ha demanat Re-iniciar l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Re-iniciar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1899
msgid ""
"You requested to suspend your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend?"
msgstr ""
"S'ha demanat Suspendre l'Ordinador.<br><br> Segur que el vols Suspendre ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1961
msgid "Are you sure you want to hibernate?"
msgstr "Estàs segur que vol hibernar ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:1963
msgid ""
"You requested to hibernate your Computer.<br><br>Are you sure you want to "
"suspend to disk?"
msgstr ""
"Has demanat Hibernar el seu Ordinador.<br><br> Estàs  segur que el vols "
"suspendre a disc ?"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_actions.c:2308
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_actions.c:2332
#: ../src/bin/e_actions.c:2337 ../src/bin/e_actions.c:2342
#: ../src/bin/e_actions.c:2556 ../src/bin/e_actions.c:2561
#: ../src/bin/e_actions.c:2567 ../src/bin/e_actions.c:2573
#: ../src/bin/e_actions.c:2579
msgid "Window : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2297 ../src/bin/e_fm.c:4948
msgid "Move"
msgstr "Mou "
#: ../src/bin/e_actions.c:2308
msgid "Resize"
msgstr "Re-dimensiona"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319 ../src/bin/e_actions.c:2600
#: ../src/bin/e_actions.c:2602 ../src/bin/e_actions.c:2604
#: ../src/bin/e_actions.c:2606 ../src/bin/e_actions.c:2608
#: ../src/modules/conf_mousebindings/e_int_config_mousebindings.c:345
msgid "Menu"
msgstr "Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2319
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de Finestra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2327 ../src/bin/e_int_border_menu.c:182
msgid "Raise"
msgstr "Augment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2332 ../src/bin/e_int_border_menu.c:174
msgid "Lower"
msgstr "Més petit"
#: ../src/bin/e_actions.c:2342 ../src/bin/e_int_border_menu.c:197
msgid "Kill"
msgstr "Mata"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347 ../src/bin/e_actions.c:2354
#: ../src/bin/e_actions.c:2361 ../src/bin/e_actions.c:2368
#: ../src/bin/e_actions.c:2370 ../src/bin/e_actions.c:2373
#: ../src/bin/e_actions.c:2376 ../src/bin/e_actions.c:2378
#: ../src/bin/e_actions.c:2380 ../src/bin/e_actions.c:2382
#: ../src/bin/e_actions.c:2389 ../src/bin/e_actions.c:2391
#: ../src/bin/e_actions.c:2393 ../src/bin/e_actions.c:2395
#: ../src/bin/e_actions.c:2397 ../src/bin/e_actions.c:2404
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Window : State"
msgstr "Finestra : Estat"
#: ../src/bin/e_actions.c:2347
msgid "Sticky Mode Toggle"
msgstr "Mode enganxós"
#: ../src/bin/e_actions.c:2354
msgid "Iconic Mode Toggle"
msgstr "Mode icònic "
#: ../src/bin/e_actions.c:2361
msgid "Fullscreen Mode Toggle"
msgstr "Mostra a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2368 ../src/bin/e_int_border_menu.c:148
#: ../src/bin/e_int_border_menu.c:343
msgid "Maximize"
msgstr "Maximitza"
#: ../src/bin/e_actions.c:2370
msgid "Maximize Vertically"
msgstr "Maximitza Verticalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2373
msgid "Maximize Horizontally"
msgstr "Maximitza Horitzontalment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2376
msgid "Maximize Fullscreen"
msgstr "Maximitza a Pantalla Completa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2378
msgid "Maximize Mode \"Smart\""
msgstr "Mode Maximització \"Smart\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2380
msgid "Maximize Mode \"Expand\""
msgstr "Mode Maximització \"Expand\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2382
msgid "Maximize Mode \"Fill\""
msgstr "Mode Maximització \"Fill\""
#: ../src/bin/e_actions.c:2389
msgid "Shade Up Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Amunt Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2391
msgid "Shade Down Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Avall Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2393
msgid "Shade Left Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a l'Esquerrat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2395
msgid "Shade Right Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat a Dreta Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2397
msgid "Shade Mode Toggle"
msgstr "Mode d'Ombrejat Toggle"
#: ../src/bin/e_actions.c:2404
msgid "Toggle Borderless State"
msgstr "Estat Sense Tanca de la Vora"
#: ../src/bin/e_actions.c:2409
msgid "Toggle Pinned State"
msgstr "Estat de la Tanca Clavada "
#: ../src/bin/e_actions.c:2414 ../src/bin/e_actions.c:2416
#: ../src/bin/e_actions.c:2418 ../src/bin/e_actions.c:2420
#: ../src/bin/e_actions.c:2422 ../src/bin/e_actions.c:2428
#: ../src/bin/e_actions.c:2433 ../src/bin/e_actions.c:2438
#: ../src/bin/e_actions.c:2444 ../src/bin/e_actions.c:2450
#: ../src/bin/e_actions.c:2452 ../src/bin/e_actions.c:2454
#: ../src/bin/e_actions.c:2456 ../src/bin/e_actions.c:2458
#: ../src/bin/e_actions.c:2460 ../src/bin/e_actions.c:2462
#: ../src/bin/e_actions.c:2464 ../src/bin/e_actions.c:2466
#: ../src/bin/e_actions.c:2468 ../src/bin/e_actions.c:2470
#: ../src/bin/e_actions.c:2472 ../src/bin/e_actions.c:2474
#: ../src/bin/e_actions.c:2480 ../src/bin/e_actions.c:2482
#: ../src/bin/e_actions.c:2484 ../src/bin/e_actions.c:2486
#: ../src/bin/e_actions.c:2488 ../src/bin/e_actions.c:2494
#: ../src/bin/e_actions.c:2500 ../src/bin/e_actions.c:2506
#: ../src/bin/e_actions.c:2508 ../src/bin/e_actions.c:2510
#: ../src/bin/e_actions.c:2512 ../src/bin/e_actions.c:2514
#: ../src/bin/e_actions.c:2516 ../src/bin/e_actions.c:2518
#: ../src/bin/e_actions.c:2520 ../src/bin/e_actions.c:2522
#: ../src/bin/e_actions.c:2524 ../src/bin/e_actions.c:2526
#: ../src/bin/e_actions.c:2528 ../src/bin/e_actions.c:2530
#: ../src/bin/e_actions.c:2664 ../src/bin/e_actions.c:2669
#: ../src/bin/e_int_menus.c:126 ../src/bin/e_int_shelf_config.c:662
#: ../src/modules/conf_clientlist/e_int_config_clientlist.c:103
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:141
msgid "Desktop"
msgstr "Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2414
msgid "Flip Desktop Left"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2416
msgid "Flip Desktop Right"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2418
msgid "Flip Desktop Up"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2420
msgid "Flip Desktop Down"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2422
msgid "Flip Desktop By..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2428
msgid "Show The Desktop"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2433
#, fuzzy
msgid "Show The Shelf"
msgstr "Mostra la Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2438
msgid "Flip Desktop To..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2444
msgid "Flip Desktop Linearly..."
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2450
msgid "Switch To Desktop 0"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2452
msgid "Switch To Desktop 1"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2454
msgid "Switch To Desktop 2"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2456
msgid "Switch To Desktop 3"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2458
msgid "Switch To Desktop 4"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2460
msgid "Switch To Desktop 5"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2462
msgid "Switch To Desktop 6"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2464
msgid "Switch To Desktop 7"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2466
msgid "Switch To Desktop 8"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2468
msgid "Switch To Desktop 9"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2470
msgid "Switch To Desktop 10"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2472
msgid "Switch To Desktop 11"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2474
msgid "Switch To Desktop..."
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2480
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Left (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de l'Esquerra"
#: ../src/bin/e_actions.c:2482
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Right (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de la Dreta"
#: ../src/bin/e_actions.c:2484
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Up (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Dalt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2486
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Down (All Screens)"
msgstr "Salta a la Taula de Treball de Baix"
#: ../src/bin/e_actions.c:2488
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop By... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball per..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2494
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop To... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball a ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2500
#, fuzzy
msgid "Flip Desktop Linearly... (All Screens)"
msgstr "Canvia de Taula de Treball linealment ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2506
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 0 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2508
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 1 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2510
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 2 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 2"
#: ../src/bin/e_actions.c:2512
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 3 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 3"
#: ../src/bin/e_actions.c:2514
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 4 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 4"
#: ../src/bin/e_actions.c:2516
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 5 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 5"
#: ../src/bin/e_actions.c:2518
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 6 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 6"
#: ../src/bin/e_actions.c:2520
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 7 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 7"
#: ../src/bin/e_actions.c:2522
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 8 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 8"
#: ../src/bin/e_actions.c:2524
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 9 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 9"
#: ../src/bin/e_actions.c:2526
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 10 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 10"
#: ../src/bin/e_actions.c:2528
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop 11 (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball 11"
#: ../src/bin/e_actions.c:2530
#, fuzzy
msgid "Switch To Desktop... (All Screens)"
msgstr "Canvia a la Taula de Treball ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2537 ../src/bin/e_actions.c:2539
#: ../src/bin/e_actions.c:2541 ../src/bin/e_actions.c:2546
#: ../src/bin/e_actions.c:2548 ../src/bin/e_actions.c:2550
#: ../src/modules/conf_desklock/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_desks/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_display/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_dpms/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_screensaver/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/ibox/e_mod_config.c:110
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: ../src/bin/e_actions.c:2537
msgid "Send Mouse To Screen 0"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 0"
#: ../src/bin/e_actions.c:2539
msgid "Send Mouse To Screen 1"
msgstr "Envia el Ratolí A l'Escriptori 1"
#: ../src/bin/e_actions.c:2541
msgid "Send Mouse To Screen..."
msgstr "Envia el Ratolí a la Pantalla ...."
#: ../src/bin/e_actions.c:2546
msgid "Send Mouse Forward 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori més enllà"
#: ../src/bin/e_actions.c:2548
msgid "Send Mouse Back 1 Screen"
msgstr "Envia el Ratolí un Escriptori previ"
#: ../src/bin/e_actions.c:2550
msgid "Send Mouse Forward/Back Screens..."
msgstr "Envia el Ratolí Endavant/Endarrera Pantalles"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584 ../src/bin/e_actions.c:2586
#: ../src/bin/e_actions.c:2588 ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "Window : Moving"
msgstr "Finestra : Moviment"
#: ../src/bin/e_actions.c:2584
msgid "To Next Desktop"
msgstr "Següent Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_actions.c:2586
msgid "To Previous Desktop"
msgstr "Envia a la Taula de Treball prèvia"
#: ../src/bin/e_actions.c:2588
msgid "By Desktop #..."
msgstr "A Taula de Treball #..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2594
msgid "To Desktop..."
msgstr "A Taula de Treball ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2600
msgid "Show Main Menu"
msgstr "Mostra el Menú Principal"
#: ../src/bin/e_actions.c:2602
msgid "Show Favorites Menu"
msgstr "Mostra el Menú Favorits"
#: ../src/bin/e_actions.c:2604
msgid "Show All Applications Menu"
msgstr "Mostra Totes les Aplicacions del Menú"
#: ../src/bin/e_actions.c:2606
msgid "Show Clients Menu"
msgstr "Mostra el Menú Clients"
#: ../src/bin/e_actions.c:2608
msgid "Show Menu..."
msgstr "Mostra Menú ..."
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_actions.c:2620
#: ../src/modules/conf/e_mod_main.c:142 ../src/modules/conf/e_mod_main.c:165
#: ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:48 ../src/modules/exebuf/e_mod_main.c:68
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:60
#: ../src/modules/fileman/e_mod_main.c:144
msgid "Launch"
msgstr "Executa"
#: ../src/bin/e_actions.c:2615 ../src/bin/e_int_border_prop.c:439
msgid "Command"
msgstr "Comanda"
#: ../src/bin/e_actions.c:2620
msgid "Application"
msgstr "Aplicació"
#: ../src/bin/e_actions.c:2624 ../src/bin/e_int_menus.c:183
msgid "Restart"
msgstr "Re-inicia "
#: ../src/bin/e_actions.c:2628 ../src/bin/e_int_menus.c:188
msgid "Exit"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2632
#, fuzzy
msgid "Exit Now"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636 ../src/bin/e_actions.c:2640
#: ../src/bin/e_actions.c:2644 ../src/bin/e_actions.c:2648
#: ../src/bin/e_actions.c:2652 ../src/bin/e_actions.c:2656
#: ../src/bin/e_configure.c:129 ../src/bin/e_int_config_modules.c:45
#: ../src/modules/conf_desklock/e_int_config_desklock.c:202
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc.c:827
#: ../src/modules/conf_startup/e_int_config_startup.c:273
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:360
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme.c:798
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:511
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper.c:641
#: ../src/modules/gadman/e_mod_config.c:189
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:34 ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:55
#: ../src/modules/syscon/e_mod_main.c:122
msgid "System"
msgstr "Sistema"
#: ../src/bin/e_actions.c:2636
msgid "Log Out"
msgstr "Surt"
#: ../src/bin/e_actions.c:2640
msgid "Power Off Now"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2644
msgid "Power Off"
msgstr ""
#: ../src/bin/e_actions.c:2648
msgid "Reboot"
msgstr "Re-iniciar l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2652
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendre l'ordinador"
#: ../src/bin/e_actions.c:2656
msgid "Hibernate"
msgstr "Hiberna"
#: ../src/bin/e_actions.c:2664
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Bloquejos "
#: ../src/bin/e_actions.c:2669 ../src/bin/e_int_menus.c:1081
msgid "Cleanup Windows"
msgstr "Neteja Finestres"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Generic : Actions"
msgstr "Finestra : Accions"
#: ../src/bin/e_actions.c:2674
#, fuzzy
msgid "Delayed Action"
msgstr "Accions del Mòdul"
#. Register mime handler
#: ../src/bin/e_bg.c:21 ../src/modules/conf_wallpaper/e_mod_main.c:34
#, fuzzy
msgid "Set As Background"
msgstr "Fons de Pantalla"
#: ../src/bin/e_border.c:4866
#, fuzzy
msgid "Desktop files scan done"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_border.c:4878
#, fuzzy
msgid "Desktop file scan"
msgstr "Fitxer de Taula de Treball"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:29
#, fuzzy
msgid "Color Selector"
msgstr "Selector de Perfil"
#. buttons at the bottom
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:48 ../src/bin/e_config.c:1733
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:250 ../src/bin/e_eap_editor.c:611
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:675 ../src/bin/e_entry_dialog.c:58
#: ../src/bin/e_exec.c:323 ../src/bin/e_fm_prop.c:513
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:258
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:339
#: ../src/bin/e_int_border_remember.c:381 ../src/bin/e_module.c:408
#: ../src/bin/e_sys.c:441 ../src/bin/e_sys.c:487 ../src/bin/e_utils.c:541
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:61
#: ../src/modules/conf_dpms/e_int_config_dpms.c:82
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:112
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:283
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:369
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:113
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:198
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:204
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:392
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:419
#: ../src/modules/cpufreq/e_mod_main.c:438
#: ../src/modules/connman/e_mod_main.c:780
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#: ../src/bin/e_color_dialog.c:49 ../src/bin/e_eap_editor.c:613
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:677 ../src/bin/e_entry_dialog.c:59
#: ../src/bin/e_fm_prop.c:514
#: ../src/modules/conf_imc/e_int_config_imc_import.c:116
#: ../src/modules/conf_mime/e_int_config_mime_edit.c:284
#: ../src/modules/conf_profiles/e_int_config_profiles.c:370
#: ../src/modules/conf_theme/e_int_config_theme_import.c:117
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_gradient.c:199
#: ../src/modules/conf_wallpaper/e_int_config_wallpaper_import.c:208
#: ../src/modules/syscon/e_syscon.c:97 ../src/modules/connman/e_mod_main.c:781
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la "
#: ../src/bin/e_config.c:716 ../src/bin/e_config.c:749
#, fuzzy
msgid ""
"Settings data needed upgrading. Your old settings have<br>been wiped and a "
"new set of defaults initialized. This<br>will happen regularly during "
"development, so don't report a<br>bug. This simply means Enlightenment needs "
"new settings<br>data by default for usable functionality that your "
"old<br>settings simply lack. This new set of defaults will fix<br>that by "
"adding it in. You can re-configure things now to your<br>liking. Sorry for "
"the hiccup in your settings.<br>"
msgstr ""
"La configuració de la data necessita ser actualitzada. La seva configuració "
"vella <br> s'ha de re-inicialitzar per defecte. Això<br> sol succeïr "
"regularment durant el desenvolupament, per tan <br> no és un bug. Això "
"tècnicament significa que <br>l'Enlightenment necessita noves configuracions "
"de data<br> per defecte per la funcionalitat usable de la teva vella "
"configuració.<br>Pot re-configurar les coses ara. Disculpa per les molèsties "
"per la teva configuració<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:733
#, fuzzy
msgid ""
"Your settings are NEWER than Enlightenment. This is very<br>strange. This "
"should not happen unless you downgraded<br>Enlightenment or copied the "
"settings from a place where<br>a newer version of Enlightenment was running. "
"This is bad and<br>as a precaution your settings have been now restored "
"to<br>defaults. Sorry for the inconvenience.<br>"
msgstr ""
"La configuració és més NOVA que l'Enlightenment,Això és <br> molt extrany. "
"Això podria haver passat per fer un downgran <br> de l'Enlightenment o bé "
"per haver copiar fitxer de configuració d'algun lloc <br> on hi ha una "
"versió nova de l'Enlightenment .Això és dolent i<br>per precausió els "
"fitxers de configuració han estat <br> restaurats per defecte. Perdona els "
"inconvenients.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1632
#, fuzzy
msgid "Settings Upgraded"
msgstr "Paràmetres de Pantalla"
#: ../src/bin/e_config.c:1657
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occured while saving Enlightenment's<br>settings to disk. The error "
"could not be<br>deterimined.<br><br>The file where the error occured was:<br>"
"%s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error mentre Enlightenment<br> intentava guardar la "
"configuració a disc <br> que no potser determinat.<br><br> El fitxer en el "
"qual ha succeït l'error és <br>%s<br><br> Aquest fitxer serà  borrat"
#: ../src/bin/e_config.c:1668
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment's settings files are too big<br>for the file system they are "
"being saved to.<br>This error is very strange as the files should<br>be "
"extremely small. Please check the settings<br>for your home directory."
"<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This file has "
"been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Les configuracions de l'Enlightenment són massa grans<br> pel sistema de "
"fitxers on han de ser guardats.<br>Aquest error és molt extrany com els "
"fitxers<br> que puguin ser massa petits. Si us plau, xequeja la "
"configuració<br> pel seu directori arrel(home).<br><br>El fitxer en el que "
"ha succeït l'error és :<br>%s<br><br>Aquest fitxer serà borrat <br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1681
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An output error occured when writing the settings<br>files for "
"Enlightenment. Your disk is having troubles<br>and possibly needs "
"replacement.<br><br>The file where the error occured was:<br>%s<br><br>This "
"file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Ha succeït un error quan s'intentava guardar la configuració <br> de "
"l'Enlightenment, El disc té problemes.<br> i provablament necessita ser re-"
"emplaçat.<br><br> El fitxer on ha succeït l'error és :<br>%s<br><br> Aquest "
"fitxer ha estat borrat."
#: ../src/bin/e_config.c:1692
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment cannot write its settings file<br>because it ran out of space "
"to write the file.<br>You have either run out of disk space or have<br>gone "
"over your quota limit.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment no pot escriure aquesta configuració<br> per què no resta "
"espai en el disc.<br> Hauries d'ampliar la quota de disc o comprobar que "
"quedi espai.<br> El fitxer on hi ha l'error era:<br>%s<br><br>Aquest fitxer "
"ha estat borrat.<br>"
#: ../src/bin/e_config.c:1704
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Enlightenment unexpectedly had the settings file<br>it was writing closed on "
"it. This is very unusual.<br><br>The file where the error occured was:<br>%"
"s<br><br>This file has been deleted to avoid corrupt data.<br>"
msgstr ""
"Enlightenment tenia una fitxer de configuració.<br>Enlightenment l'estava "
"escrivint abans de tancar. Això és força inusual.<br><br> El fitxer on ha "
"succeït l'error és :<br> %s <br><br> Aquest fitxer ha estat borrat per dades "
"incorrectes ."
#: ../src/bin/e_config.c:1729
#, fuzzy
msgid "Enlightenment Settings Write Problems"
msgstr "Problemes al Escriure la Configuració de l'Enlightenment"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:200 ../src/modules/battery/e_mod_main.c:1099
#: ../src/modules/conf_engine/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_exebuf/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_paths/e_mod_main.c:34
#: ../src/modules/conf_performance/e_mod_main.c:34
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:229
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: ../src/bin/e_config_dialog.c:251
msgid "Apply"
msgstr "Aplica"
#: ../src/bin/e_configure.c:15 ../src/modules/conf_shelves/e_mod_main.c:38
#: ../src/modules/gadman/e_mod_main.c:25
#: ../src/modules/mixer/e_mod_main.c:1087
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"
#: ../src/bin/e_configure.c:16 ../src/bin/e_int_menus.c:721
#: ../src/modules/conf_colors/e_int_config_color_classes.c:86
#: ../src/modules/conf_fonts/e_int_config_fonts.c:99
#: ../src/modules/conf_paths/e_int_config_paths.c:83
#: ../src/modules/conf_window_remembers/e_int_config_remembers.c:196
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: ../src/bin/e_container.c:118
#, c-format
msgid "Container %d"
msgstr "Contenidor %d"
#: ../src/bin/e_desklock.c:144
msgid "Error - no PAM support"
msgstr "Error- no hi ha suport per PAM"
#: ../src/bin/e_desklock.c:145
msgid ""
"No PAM support was built into Enlightenment, so<br>desk locking is disabled."
msgstr ""
"No hi ha suport per PAM en l'Enlightenment, <br> per tant el bloqueig de "
"pantalla està  des-habilitat."
#. everything failed - cant lock
#: ../src/bin/e_desklock.c:211
msgid "Lock Failed"
msgstr "Errada en el Bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:212
msgid ""
"Locking the desktop failed because some application<br>has grabbed either "
"the keyboard or the mouse or both<br>and their grab is unable to be broken."
msgstr ""
"El bloqueig de Taula de Treball ha fallat degut a què alguna aplicació <br> "
"ha agafat el teclat o el ratolí o ambdós i no es pot fer el bloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:298
msgid "Please enter your unlock password"
msgstr "Si us plau, introdueix la teva paraula clau de desbloqueig"
#: ../src/bin/e_desklock.c:656
msgid "Authentication System Error"
msgstr "Error del Sistema d'Autentificació"
#: ../src/bin/e_desklock.c:657
#, c-format
msgid ""
"Authentication via PAM had errors setting up the<br>authentication session. "
"The error code was <hilight>%i</hilight>.<br>This is bad and should not be "
"happening. Please report this bug."
msgstr ""
"L'autentificació via PAM té errors per autentificar la sessió.<br> L'error "
"que ha succeït és <hilight>%i</hilight>.<br> Això és dolent i no hauria "
"d'estar passant.Si us plau, reporta aquest bug."
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:158
msgid "Incomplete Window Properties"
msgstr "Propietats de Finestra Incompletes"
#: ../src/bin/e_eap_editor.c:159
msgid ""
"The window you are creating an icon for<br>does not contain window name and "
"class<br>properties, so the needed properties for<br>the icon so that it "
"will be used for this<br>window cannot be guessed. You will need to<br>use "
"the window title instead. This will only<br>work if the window title is the "
"same at<br>the time the window starts up, and does not<br>change."
msgstr ""